Профессиональная Юридическая Группа

Истина для всех открыта
Subscribe

Archive for the ‘Консультации по отдельным видам деятельности’

Висновок стосовно визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості

Январь 11, 2019 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Висновок
стосовно визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості

ЗМІСТ
1. Визначення поняття безнадійної дебіторської заборгованості........................................1
2. Списання дебіторської заборгованості згідно ПК України та наслідки її несписання при наявності підстав.........................................................................................................................2
3. Закінчення строку позовної давності як підстава для визнання дебіторської заборгованості безнадійною..............................................................................................................3
4. Строк виконання зобовʹязання та його вплив на початок перебігу строку позовної давності................................................................................................................................................4
5. Переривання перебігу позовної давності як самостійна підстава для відстрочення визнання дебіторської заборгованості безнадійною.......................................................................4
6. Строк виконання зобовʹязання з оплати за зовнішньоекономічним контрактом та валютний контроль.............................................................................................................................5
7. Вплив міжнародно-правових актів на визнання дебіторської заборгованості безнадійною........................................................................................................................................5
8. Рекомендації сторонам зовнішньоекономічного контракту для убезпечення від визнання дебіторської заборгованості безнадійною.......................................................................6

1. Визначення поняття безнадійної дебіторської заборгованості
Відповідно до підпункту 14.1.11. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI (далі - ПК України), безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;
г) виключено;
ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);
д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією;
е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;
є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;
ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією.
В той же час, пункт 4 Положення (Стандарту ) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (далі - П(С)БО 10), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 8 жовтня 1999 р. №237, наводить наступні визначення:
безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником (до нашого випадку не застосовується, оскільки боржник визнає борг і періодично здійснює оплати) або за якою минув строк позовної давності;
дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;
дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;
довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;
поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Виходячи з вищевикладеного, дебіторську заборгованість можна вважати безнадійною (і, відповідно, розпочинати проведення заходів щодо її списання, в тому числі шляхом видання відповідного наказу по підприємству, проведенню інвентаризації, складенню акта про результати інвентаризації та ін.) лише за наявності хоча б однієї з підстав:
- впевненість в неповерненні дебіторської заборгованості боржником;
або
- закінчення строку позовної давності стосовно дебіторської заборогованості.

2. Списання дебіторської заборгованості згідно ПК України та наслідки її несписання при наявності підстав
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами статті 139 ПК України.
Згідно з підпунктом 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 ПК України, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 Кодексу).

Щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до підпункту "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2018р. №400 затверджено узагальнюючу консультацію. Зазначеною узагальнюючою консультацією визначено, що підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України не встановлено будь-яких додаткових умов для визнання заборгованості, за якою минув строк позовної давності, безнадійною. Ця норма ПК України не передбачає необхідності здійснення платником податку - кредитором будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості, зокрема у судовому порядку, визнання боржника банкрутом тощо. Тож, виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної згідно з підпунктом "а"" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України є сплив строку позовної давності щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з метою її стягнення чи ні.
Таким чином, у разі якщо заборгованість відповідає критерію, визначеному підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості іншим критеріям, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України.
Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється положеннями пункту 139.2 статті 139 ПК України.
Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПК України, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою з усіма наслідками, що виникають згідно податкового законодавства України при наданні (отриманні) безповоротної фінансової допомоги.

3. Закінчення строку позовної давності як підстава для визнання дебіторської заборгованості безнадійною
Виходячи з вищенаведених визначень безнадійної дебіторської заборгованості згідно ПК України та П(С)БО 10, єдиною актуальною підставою для визнання дебіторської заборгованості безнадійною в нашому випадку може стати лише закінчення строку позовної давності.
Відповідно до статті 256 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV (далі - ЦК України), позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).
Згідно з частиною 2 статті 259 ЦК України, позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. В той же час, позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін (частина 2 статті 259 ЦК України).
Таким чином, ЦК України прямо дозволено сторонам на власний розсуд збільшувати строк позовної давності шляхом укладення договору про це в письмовій формі. Максимальне обмеження строку позовної давності, який може бути при цьому встановлений сторонами, не передбачене.
Збільшення строку позовної давності за домовленістю сторін, відповідно, призведе до відстрочення моменту настання підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною і такою, що підлягає списанню.

4. Строк виконання зобовʹязання та його вплив на початок перебігу строку позовної давності
Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (частина 2 статті 530 ЦК України).
Згідно з частиною 1 статті 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Відповідно до частини 5 статті 261 ЦК України, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку (частина 5 статті 261 ЦК України).
Виходячи з вищевикладеного, збільшення сторонами в контракті строку виконання зобовʹязання (строку оплати за поставлений товар) призведе до відстрочення моменту початку перебігу строку позовної давності і, як наслідок, моменту настання підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною і такою, що підлягає списанню.

5. Переривання перебігу позовної давності як самостійна підстава для відстрочення визнання дебіторської заборгованості безнадійною
Згідно з частиною 1 статті 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується (частина 3 статті 264 ЦК України).
Діями, що свідчать про визнання особою її боргу, можуть бути, зокрема: надання кредиторові листів; підписання актів звірки із зазначенням суми боргу; зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає наявність боргу, а також прохання боржника про таку зміну договору; письмове прохання відстрочити сплату боргу; письмове звернення боржника до кредитора про гарантування сплати суми боргу; часткова сплата боржником (або за його згодою іншою особою) основного боргу та/або сум штрафних санкцій тощо. З дати вчинення боржником такої дії перебіг строку позовної давності почнеться заново, і, відповідно, відстрочиться момент настання підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною і такою, що підлягає списанню.

6. Строк виконання зобовʹязання з оплати за зовнішньоекономічним контрактом та валютний контроль
Відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року №185/94-ВР, виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.
Згідно зі статтею 2 вищевказаного Закону, імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
Виходячи з вищевикладеного, імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення оплати за поставлений товар, не підпадають від заходи валютного контролю, зазначені у Законі.

7. Вплив міжнародно-правових актів на визнання дебіторської заборгованості безнадійною
Питання міжнародної купівлі-продажу товарів регулюються, зокрема, Конвенцією Організації Обʹєднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року та Конвенцією ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (обидві Конвенції ратифіковані Україною).
Згідно зі статтею 63 Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, продавець може встановлювати додатковий строк розумної тривалості для виконання покупцем своїх зобов'язань. Крім випадків, коли продавець одержав повідомлення від покупця про те, що він не здійснить виконання зобов'язань протягом встановленого таким чином строку, продавець не може протягом цього строку вдаватися до будь-яких заходів правового захисту від порушень договору.
Стаття 8 Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів встановлює позовну давність тривалістю у 4 роки. Сторони вправі збільшити даний строк позовної давності, але в межах передбаченого статтею 23 цієї Конвенції загального обмеження строку позовної давності в 10 років. Тобто Конвенція встановлює обмеження, відповідно до якого сторони не вправі навіть за взаємною згодою встановлювати строк позовної давності більш тривалим ніж 10 років. Дане обмеження в нашому випадку не в інтересах сторін контракту, у звʹязку з чим доцільним є вжиття додаткових заходів для виключення дії даної Конвенції на взаємовідносини сторін за контрактом.
Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів не застосовується в тих випадках, коли сторони договору купівлі-продажу в ясній формі виключили її застосування (частина 3 статті 3 Конвенції).
Виходячи з цього, з метою виключення дії передбачених Конвенцією ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів обмежень у тривалості строків позовної давності (4 роки та загальний 10 років) та з метою застосування до взаємовідносин сторін положень законодавства України про збільшення строку позовної давності за домовленістю сторін, - в контракті (чи додатковій угоді до нього) доцільно прописати, що на взаємовідносини сторін за даним контрактом не поширюється дія Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, а сторони за взаємною згодою визначили, що застосовним правом є право України.

8. Рекомендації сторонам зовнішньоекономічного контракту для убезпечення від визнання дебіторської заборгованості безнадійною
З урахуванням вищевикладеного, уникненню ситуації застосування до дебіторської заборгованості ознаки безнадійності за критерієм закінчення строку позовної давності сприяло б вжиття сторонами зовнішньоекономічного контракту наступних превентивних заходів:
1.Наявність укладеної додаткової угоди до зовнішньоекономічного контракту, датованої незадовго після укладення контракту, про збільшення строку виконання зобовʹязання з оплати за поставлений товар виходячи з фактичних потреб та можливостей сторін (встановлення максимально тривалого строку оплати);
2. Передбачення у вищевказаній додатковій угоді застереження про непоширення дії Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів на взаємовідносини сторін за контрактом;
3. Передбачення у вищевказаній додатковій угоді положення про визначення сторонами в якості застосовного до взаємовідносин сторін за контрактом права - права України, та арбітражного застереження про передачу спору (в разі його виникнення) на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України згідно з Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України;
4. Укладення окремого письмового договору до зовнішньоекономічного контракту про істотне збільшення сторонами строку позовної давності за вимогами, що випливають з контракту (в тому числі за вимогами щодо оплати за поставлений товар), шляхом зазначення, наприклад, 20-річного строку позовної давності;
5. Періодичне підписання сторонами актів звіряння взаємних розрахунків за контрактом із зазначенням суми боргу та включенням до таких актів фрази про визнання покупцем даного боргу в повному розмірі;
6. Періодичне направлення покупцем на імʹя продавця листів про визнання боргу із зазначенням суми та зобовʹязання здійснити оплату.

Даний висновок має характер приватної субʹєктивної думки щодо аналізу, трактування та застосування норм законодавства, носить рекомендаційний характер та не є спонуканням до дій або бездіяльності. Отримувач висновку чи будь-яка третя особа самостійно на власний ризик приймає рішення щодо використання чи не використання висновку в своїй діяльності. Отримувач висновку чи будь-яка третя особа самостійно несе повну відповідальність за наслідки використання чи невикористання в своїй діяльності даного висновку. Автор висновку не несе жодної відповідальності за використання чи невикористання отримувачем висновку чи будь-якою третьою особою даного висновку, та за наслідки такого використання чи невикористання.

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Is Baobab a Novel Food according a legislation of Ukraine?

Ноябрь 28, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

According to Commission Decision of 27 June 2008 No 2008/575/EC (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008D0575) - Baobab is a Novel Food in interpretation of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31997R0258). Ukraine is not a EU member, and, accordingly, these Decision and Regulation do not directly apply to the territory of Ukraine. However, in accordance with the Comprehensive strategy of implementation of Chapter IV (Sanitary and phytosanitary measures) of Section IV "Trade and trade-related issues" of Association agreement between Ukraine on the one hand and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states on the other hand, approved by the disposition of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 24, 2016, No. 228-p, the task of the Cabinet of Ministers of Ukraine is, in particular, the implementation of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients in 2020 (planned implementation year). At the same time, the definition of the concept of the novel food product or ingredient is contained in paragraph 49 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine "On basic principles and requirements for the safety and quality of food products" of December 23, 1997, No. 771/97-ВР (hereinafter - the Law of Ukraine No. 771/97-BP): a novel food or ingredient is a food product or ingredient that is significantly different from the usual foods or ingredients present on the market that should be judged from the point of view of its effect on the health of the consumer. The criteria that distinguish the novel food product or ingredient from usual are the following (Part 3 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP): 1) a food product or ingredient does not have a history of safe consumption in Ukraine and has a significant change and/or effect as a result of: the application of the animal and/or plant cultivation process that was previously not used for these purposes; production by applying a production process that has not previously been used for this type of product or ingredient; 2) a food product or ingredient does not have a history of safe consumption in Ukraine but has a history of safe consumption in another country/countries and a significant change and/or impact. The term "history of safe consumption" refers to data on the consumption of a food or ingredient as an element of a normal diet of a population of a country or part of a country that does not include data on the negative effects of such a product or ingredient on human health. Such data may, in particular, include results of scientific research, statistical observations (Part 4 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP). The term "significant change and/or the effect of a food or ingredient" means the change and/or the effect of a food product or ingredient that, according to the market operator's experience and/or according to scientific data, exceeds more than 100 percent of the normal value (that is, encountered earlier) variations in the usual food products or ingredients or those variations that have occurred in the already registered novel food products or ingredients, such parameters: 1) composition, structure, nutritional value of a food product or ingredient, its physiological effect; 2) the way in which the food product or ingredient is metabolized in the human body; 3) the safety of food product or ingredient. New food products do not include unprocessed foods that do not have a history of safe consumption in Ukraine but have a history of safe consumption in other countries or parts thereof (Part 6 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP). Also, according to Paragraph 84 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP, the technical regulation is a normative legal act approved by a decision of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, joint or individual decisions of the European legislatures - the European Commission, the European Council, European Parliament, which defines the characteristics of products or related processes or production methods, as well as requirements for services, including relevant provisions, which are mandatory. The technical regulations may also include requirements for terminology, labels, packaging, marking or labeling applicable to a particular product, process or production method. In the absence of a technical regulation regarding a particular object of regulation approved by a decision of the Verkhovna Rada of Ukraine or the Cabinet of Ministers of Ukraine, the European Union technical regulation, if any, is applicable.

Proceeding from the foregoing, if baobab is a processed food product - it can be considered the novel food for the definition of this concept in the legislation of Ukraine, and also on the basis of application of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients applied on the basis of Paragraph 84 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine No. 771/97-ВР. If baobab is an unprocessed food and at the same time has a history of safe consumption in other countries or parts thereof (for example, in the countries of the European Union) - it does not belong to the novel food on the basis of Part 6 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-ВP. According to Paragraph 1 of Part 2 of Article 29 of the Law of Ukraine No. 771/97-ВР, the novel food products are subject to state registration as objects of sanitary measures.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Заключение относительно изменений в налогообложении недвижимого имущества в Украине с 01.01.2015г.

Январь 11, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Заключение
относительно изменений в налогообложении недвижимого имущества
в Украине с 01.01.2015г.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими изменения в налогообложении недвижимого имущества в Украине с 01.01.2015г., являются:
• Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины касательно налоговой реформы» от 28.12.2014г. №71-VIII;
• Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год» от 28.12.2014г. №80-VIII;
• Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины касательно реформы межбюджетных отношений» от 28.12.2014г. №79-VIII.

Нормы Налогового кодекса Украины (далее – НК Украины) приведены ниже с учетом положений вышеуказанных нормативно-правовых актов и являются действующими с 01.01.2015г.

В соответствии с пп. 266.1.1. п. 266.1. ст. 266 НК Украины, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками обьектов жилой и/или нежилой недвижимости.
Базой налогообложения является общая площадь обьекта жилой и/или нежилой недвижимости (пп. 266.3.1. п. 266.3. ст. 266 НК Украины).

Пп. 266.4.1. п. 266.4. ст. 266 НК Украины предусматривает льготу по уплате налога в виде уменьшения базы налогообложения (для квартир – на 60 кв.м., для жилых домов – 120 кв.м.), однако такая льгота применима только для обьектов жилой недвижимости и не распространяется на обьекты нежилой недвижимости. Кроме того, этим же пунктом НК Украины органам местного самоуправления (сельским, поселковым, городским советам) предоставлено право увеличивать предельную площадь жилой недвижимости, на которую уменьшается база налогообложения.

Согласно пп. 266.5.1. п. 266.5. ст. 266 НК Украины, ставка налога для обьектов жилой и/или нежилой недвижимости устанавливается решением сельского, поселкового, городского совета зависимо от места расположения (зональности) и типов таких обьектов недвижимости в размере, не превышающем 2 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв.м. базы налогообложения.

Ст. 8 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год» от 28.12.2014г. №80-VIII установлен размер минимальной заработной платы с 01.01.2015г. – 1218,00 гривен.

Таким образом, точный размер ставки налога на недвижимость должен быть установлен решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, но при этом не может превышать 2% от 1218,00 гривен = 24,36 гривен за 1 кв.м. недвижимости в год (для 2015 года).

Авторские права на данную статью принадлежат ЮК «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Заключение относительно правового статуса эксклюзивного поставщика в контексте законодательства Украины о защите экономической конкуренции

Декабрь 07, 2013 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Действующее законодательство Украины не содержит определения «эксклюзивный поставщик» и не оперирует данным термином. Таким образом, при определении значения вышеуказанного понятия в каждом конкретном случае необходимо анализировать комплекс прав, обязанностей, особенностей применения, правовых последствий, возникающих в связи с его использованием, а также экономических показателей в отношениях сторон с фактическим использованием такого понятия.
В первую очередь, это касается законодательства о защите экономической конкуренции в части согласованных действий сторон, т.к. само понятие «эксклюзивность» в общепринятом понимании предусматривает определенную согласованность в действиях, предусматривая, как правило, предоставление одному из субьектов исключительных прав, отсутствующх у всех остальных субьектов.

Основным законодательным актом в области защиты экономической конкуренции в Украине является Закон Украины “О защите экономической конкуренции” от 11.01.2001г. Статья 5 вышеуказанного Закона определяет понятие согласованных действий, под которыми подразумевает заключение субъектами хозяйственной деятельности соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в какой-либо форме, а также любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездеятельность) субъектов хозяйствования. Лица, осуществляющие либо имеющие намерение осуществлять согласованные действия, являются участниками согласованных действий.
Сами по себе согласованные действия не являются противоправными в случае, если они не являются антиконкурентными согласованными действиями.

Антиконкурентные согласованные действия
Антиконкурентные согласованные действия, в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона, - это согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Антиконкурентными согласованными действиями, в частности, признаются согласованные действия, которые касаются:
- установления цен или иных условий приобретения или реализации товаров (пункт 1 части 2 статьи 6 Закона);
- распределения рынков или источников поставок по территориальному принципу, ассортименту товаров, обьему их реализации или приобретения, по кругу продавцов, покупателей либо потребителей или по иным признакам (пункт 3 части 2 статьи 6 Закона);
- устранения с рынка или органичения доступа на рынок (выход с рынка) других субьектов хозяйствования, покупателей, продавцов (пункт 5 части 2 статьи 6 Закона);
- применения разных условий к равноценным соглашениям с другими субьектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции (пункт 6 части 2 статьи 6 Закона).
Согласно части 3 статьи 6 Закона, антиконкурентными согласованными действиями считается также осуществление субъектами хозяйствования похожих действий (бездеятельности) на рынке товара, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для осуществления таких действий (бездеятельности).
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона (“Согласованные действия относительно поставки и использования товаров”), положения статьи 6 данного Закона (изложены выше) не применяются по отношению к согласованным действиям относительно поставки или использования товаров, если участник согласованных действий по отношению к другому участнику согласованных действий устанавливает ограничения на:
- использование поставленных им товаров или товаров других поставщиков;
- приобретение у других субьектов хозяйствования или продажу другим субьектам хозяйствования либо потребителям иных товаров;
- приобретение товаров, которые по своей природе или в соответствии с торговыми либо иными честными обычаями в предпринимательской деятельности не принадлежат к предмету соглашения;
- формирование цен или других условий договора о продаже поставленного товара другим субъектам хозяйствования или потребителям.
Однако при этом в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона, к согласованным действиям, указанным в части 1 статьи 8, применяются положения статьи 6 Закона (изложены выше) в случаях, если согласованные действия:
- приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков (определение монопольного положения приведено ниже);
- ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;
- приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.
Таким образом, при наличии хотя бы одного из трех вышеуказанных критериев, предприятие не освобождается от ответственности за антиконкурентные согласованные действия, даже в случае наличия оснований для такого освобождения, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона.
Наличие или отсутствие таких критериев относится к компетенции антимонопольных органов Украины. Причем, исходя из судебной практики, судебные инстанции при рассмотрении споров о нарушении антиконкурентного законодательства и применении санкций не принимают на себя функцию по исследованю рынков, проверке и установлению самих фактов тех или иных действий предприятий, послуживших основанием для применения санкций, ссылаясь на исключительную компетенцию антимонопольных органов в данной сфере; судами проверяются лишь правильность применения санкций, достаточность установленных антимонопольными органами фактов для привлечения к ответственности и т.п.
Так, в частности, в соответствии с пунктом 8 Обзорного письма Высшего хозяйственного суда Украины от 24.10.2006г. №01-8/2361 “О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с применением конкуренционного законодательства”, хозяйственный суд при решении спора не должен осуществлять исследование рынков товаров, в том числе товарные и территориальные границы рынка, вопросы формирования цен на рынках товаров и т.п., определять собственными силами монопольное (доминирующее) положение субъектов хозяйствования на рынке, поскольку соответствующие функции осуществляются исключительно органами Антимонопольного комитета Украины.

Монопольное положение на рынке
В соответствии со статьей 12 Закона, субъект хозяйствования считается занимающим монопольное положение на рынке, если:
- на данном рынке у него нет ни одного конкурента;
- он не ощущает существенной конкуренции вследствие ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, наличия барьеров для доступа на рынок других субъектов хозяйствования, наличия льгот или других обстоятельств.
Монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, если он не докажет, что ощущает значительную конкуренцию. Монопольным (доминирующим) также может быть признано положение субъекта хозяйствования, если его доля на рынке товара составляет 35% или меньше, но он не ощущает значительной конкуренции, в частности, вследствие относительно небольшого размера долей рынка, принадлежащих конкурентам.
Монопольным (доминирующим) также считается положение каждого из нескольких субъектов хозяйствования, если по отношению к ним выполняются такие условия:
- совокупная доля не менее трех субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 50%;
- совокупная доля не менее пяти субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 70%.
Таким образом, в случае отсутствия в деятельности предприятия всех вышеуказанных критериев, оно не может быть признано занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке.

При заключении сделок с контрагентами субъекту хозяйствования следует также помнить следующие нормы законодательства Украины в сфере защиты экономической конкуренции:
- субъектам хозяйствования запрещается склонять других субъектов хозяйствования к нарушениям законодательства об экономической конкуренции или способствовать таким нарушениям;
- субъектам хозяйствования запрещается принуждать других субъектов хозяйствования к антиконкурентным согласованным действиям;
- субъектам хозяйствования, имеющим намного более существенное рыночное влияние по сравнению с малыми или средними предприятиями, являющимися их конкурентами, запрещается создание преград в хозяйственной деятельности малым или средним предприятиям.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить следующее:
1. Действующее законодательство Украины не содержит определения «эксклюзивный поставщик».
2. Фактическое использование сторонами данного понятия (в т.ч. в официальной документации) не является противоправным при условии отсутствия приведенных выше критериев, установленных законодательством Украины о защите экономической конкуренции, для квалификации отношений сторон в каждом конкретном случае как антиконкурентных согласованных действий.
3. Риск признания согласованных действий антиконкурентными согласованными существенно возрастает в случаях, если согласованные действия:
- приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков (определение монопольного положения приведено выше);
- ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;
- приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.

Таким образом, в случае указания в официальном письме, адресованном контрагенту, о наличии у него статуса эксклюзивного поставщика продукции в канале сбыта «сети» (супермаркеты и АЗС) на территории Украины, - существенно возрастает риск привлечения внимания антимонопольных органов к деятельности Компании и ее представительства в Украине.
Данная деятельность, при наличии фактических оснований, может быть квалифицирована как антиконкурентные согласованные действия, которые касаются:
- распределения рынков или источников поставок по территориальному принципу, ассортименту товаров, обьему их реализации или приобретения, по кругу продавцов, покупателей либо потребителей или по иным признакам (пункт 3 части 2 статьи 6 Закона);
- устранения с рынка или органичения доступа на рынок (выход с рынка) других субьектов хозяйствования, покупателей, продавцов (пункт 5 части 2 статьи 6 Закона);
- применения разных условий к равноценным соглашениям с другими субьектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции (пункт 6 части 2 статьи 6 Закона);

при условии отсутствия зафиксированных в соглашении положений, дающих основание для неприменения санкций:
- использование поставленных им товаров или товаров других поставщиков;
- приобретение у других субьектов хозяйствования или продажа другим субьектам хозяйствования либо потребителям иных товаров;
- приобретение товаров, которые по своей природе или в соответствии с торговыми либо иными честными обычаями в предпринимательской деятельности не принадлежат к предмету соглашения;
- формирование цен или других условий договора о продаже поставленного товара другим субъектам хозяйствования или потребителям;

или в случае если согласованные действия (независио от вышеуказанных оснований для освобождения от ответственности):

- приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков (определение монопольного положения приведено ниже);
- ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;
- приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.

Часть 2 статьи 52 Закона предусматривает ответственность за антиконкурентные согласованные действия в виде штрафа в размере до 10% дохода (выручки) субьекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором применяется штраф. В случае наличия незаконно полученной прибыли, превышающей 10% указанного дохода (выручки), штраф применяется в размере, не превышающем тройного размера незаконно полученной прибыли. Размер незаконно полученной прибыли может быть рассчитан оценочным путем.

Авторские права на данную статью принадлежат ЮК «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Лист-вимога про припинення використання персональных даних

Август 10, 2012 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Вих. №________

від ___________

 

Публічне акціонерне товариство

«_________________________»

____________________________

 

_________________________,

який проживає за
адресою:

___________________________

тел. (_____) ___________________

 

 

Вимога

про припинення зберігання, використання

та інших дій з персональними даними

 

 

«__» ________________ 20___ року на номер мого
мобільного телефону надійшло СМС-повідомлення рекламного змісту (реклама
депозитних акцій Публічного акціонерного тоовариства «_______________» (далі –
ПуАТ «____________»). Зміст повідомлення адресований невизначеному колу осіб та
за всіма ознаками відповідає поняттю «СПАМ».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2012р. №2297-VI (далі – Закон):

володілець бази персональних даних - фізична або
юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на
обробку цих даних
, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій
базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не
визначено законом;

згода суб'єкта персональних даних - будь-яке
документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо
надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої
мети їх обробки
;

обробка персональних даних - будь-яка дія або
сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній
(автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані
зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням,
використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею),
знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу
;

персональні дані - відомості чи сукупність
відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована
.

Згідно статті 6 Закону, обсяг персональних даних,
які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається умовами згоди
суб'єкта персональних даних
або відповідно до закону. Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 8 Закону,
суб’єкт персональних даних має право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни
або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
цієї бази
, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

Своєї згоди на збір, накопичення (зберігання),
обробку, використання, передачу третім особам чи інші дії з моїми персональними
даними в порядку, передбаченому Законом,  я ПуАТ «_____________» не надавав, у зв’язку з
чим поводження з моїми персональними даними з боку ПуАТ «______________» вважаю
незаконним.

Відповідальність (адміністративна та кримінальна)
за порушення законодавства України з питань захисту персональних даних
встановлена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист
персональних даних» від 02.06.2011р. №3454-VI.

Разом з тим, згідно частини 2 статті 5 Закону, персональні
дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом
доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Стаття 3612 Кримінального кодексу
України (далі – КК України) встановлює відповідальність за несанкціоновані збут
або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в
електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах,
комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Чинним законодасвтмо
України передбачені й інші види відповідальності за порушення правил поводження
з персональними даними фізичних осіб.

Крім того, статтею 3631 КК України встановлена відповідальність за умисне
масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої
згоди адресатів. Визначення поняття «СПАМ» міститься в Правилах надання телекоммуникаційних
послуг, затвержденных постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005р. №720
та Узагальненні практики розгляду Верховним Судом України справ про злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем і комп’ютерних мереж і мереж електропостачання від 19.10.2009р.

У зв?язку з вищевикладеним,

П О В І Д О М Л Я Ю:

1) про заборону збирання, накопичення
(зберігання), обробки, використання, передачі третім особам чи вчинення
будь-яких інших дій з моїми персональними даними з боку ПуАТ «____________» чи
будь-якими його співробітниками, службами, афілійованими особами, контрагентами
чи діловими партнерами (в т.ч. телекомунікаційними компаніями);

Т А   В И М А Г А Ю:

1) негайного знищення моїх персональних даних (в
т.ч. прізвища, імені, по-батькові, адрес, телефонів, електронних поштових
скриньок та будь-якої іншої інформації) з усіх баз персональних даних, всіх
паперових, електронних та інших носіїв ПуАТ «____________»;

2) забезпечення з боку ПуАТ «______________»
негайного знищення моїх персональних даних з усіх носіїв інофрмації всіма
контрагентами (в т.ч. телекомунікаційними компаніями) чи іншими особами, яким
такі дані були передані ПуАТ «_________» для здійснення інформаційних розсилок
або з будь-якою іншою метою;

3) провести службові перевірки та притягнути до
встановленої законом відповідальності осіб, винних в порушенні законодавства
України про захист персональних даних.

 

У випадку невиконання або неповного чи
неоперативного виконання вомог, викладених в даному зверненні, я змушений буду
звернутись за захистом моїх порушених прав як суб’єкта персональних даних до
Державної служби України з питань захисту персональних даних, Національного
банку України, державних органів з питань нагляду за наданням
телекомінукаційних послуг, органів МВС, прокуратури, а також до суду зі
стягненням завданої мені моральної шкоди та покладенням на ПуАТ «___________»
всіх судових витрат і витрат на послуги адвокатів, з висвітленням даної
ситуації в засобах масової інформації.

 

 

_______________

__.___.20___р.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Правовой статус заграничного украинца

Май 20, 2012 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Нормативная база:
- Закон Украины «О правовом статусе заграничных украинцев» от 04.03.2004г. №1582-IV;
- Положение о предоставлении и оформлении удостоверения заграничного украинца, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.2004 года №1531.

Понятие «заграничного украинца» определено в ст. 1 Закона Украины «О правовом статусе заграничных украинцев»: «заграничный украинец - это лицо, являющееся гражданином другого государства или лицом без гражданства, а также имеющее украинское этническое происхождение либо являющееся выходцем из Украины. Украинское этническое происхождение - это принадлежность лица или его предков к украинской нации и признание ими Украины родиной своего этнического происхождения.»
Условиями предоставления статуса «заграничного украинца» являются:
- украинская самоидентификация;
- украинское этническое происхождение или происхождение из Украины (подтверждается соответствующими документами или показаниями граждан Украины, заграничных украинцев или общественных организаций заграничных украинцев);
- желание иметь статус заграничного украинца, которое подтверждается соответствующим письменным заявлением;
- достижение 16-летнего возраста;
- отсутствие гражданства Украины.
Порядок получения статуса заграничного украинца определен Положением о предоставлении и оформлении удостоверения заграничного украинца, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.2004 года №1531.
Желающий получить статус заграничного украинца предоставляет на территории Украины – в Министерство иностранных дел Украины, а за рубежом – в дипломатические учреждения Украины:
- письменное заявление;
- паспорт или документ, которые его заменяет;
- документы или показания (не менее трех человек), которые подтверждают украинское этническое происхождение или происхождение из Украины (свидетельство о рождении, копия паспорта гражданина СССР, другие документы, которые подтверждают факт проживания на территории Украины).
К документам могут быть добавлены характеристики-ходатайства общественной организации заграничных украинцев в той или иной стране, членом которой является заявитель.
В случае, если лицо не имеет украинского этнического происхождения и родилось за пределами Украины, - оно может получить статус заграничного украинца, если родители (один из них) имеют украинское этническое происхождение.
Гражданин считается происхождением из Украины, если он родился и имел постоянное местожительство на территории Украины.
- две цветные фотографии размером 30 х 40 миллиметров;
- квитанция об оплате услуг, связанных с оформлением и выдачей удостоверения (средства за оформление и выдачу удостоверения заграничного украинца вносятся на счет в одной из предусмотренных иностранных валют в размере, эквивалентном 10 долларам США).
Решение о предоставлении статуса иностранного украинца, об отказе или прекращении статуса иностранного украинца принимает Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев (Комиссия создается при Кабинете Министров Украины. В состав Комиссии входят представители центральных органов исполнительной власти, народные депутаты Украины, представители Администрации Президента Украины, а также общественных организаций, которые курируют вопросы иностранных украинцев). По состоянию на текущую дату в состав Комиссии входят: Первый заместитель Министра иностранных дел Украины (Р.Демченко), представители Администрации Президента, Министерства образования и науки, Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы Украины, Украинского всемирного координационного совета, Общества «Украина-мир», народные депутаты. Заседания Комиссии проводятся раз в квартал в помещении Министерства иностранных дел Украины
Заявление о предоставление статуса заграничного украинца и прочие документы, полученные дипломатическими учреждениями Украины, не позднее чем через два месяца со дня их принятия присылаются в Национальную комиссию по вопросам заграничных украинцев.
Документы считаются принятыми с момента предоставления полного комплекта всех определенных порядком документов и уплаты суммы сбора за оформление и выдачу удостоверения и фактических затрат дипломатических учреждений Украины.
Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев рассматривает заявление на протяжении 90 дней с даты его получения и принимает решение о предоставлении статуса или об отказе.
В случае принятия решения о предоставление заявителю статуса заграничного украинца, Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев оформляет удостоверение заграничного украинца (удостоверение является документом, подтверждающий статус заграничного украинца, но не заменяет паспорт), которое вместе с копией решения вручается заграничному украинцу представителем Национальной комиссии по вопросам иностранных украинцев или направляется в дипломатическое учреждение Украины в стране проживания заграничного украинца. Удостоверение выдается сроком на 10 лет с дальнейшей его перерегистрацией.
Удостоверение заграничного украинца содержит следующую информацию: фото, фамилия и имя или имена, дата и место рождения, гражданство или наличие статуса лица без гражданства, страна постоянного проживания. В случае смены имени, фамилии, гражданства или места проживания владелец удостоверения на протяжении шести месяцев сообщает об этом дипломатическое учреждение Украины или Министерство иностранных дел Украины. В таком случае владельцу выдают новое удостоверение.

Основания для отказа в предоставлении статуса иностранного украинца:
1) действия заявителя, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины;
2) предоставление заведомо неправдивых сведений или поддельных документов для получения соответствующего статуса;
3) нарушение иных требований, предусмотренных Законом Украины «О правовом статусе заграничных украинцев» и Положением о предоставлении и оформлении удостоверения заграничного украинца.

Основания для прекращения статуса иностранного украинца:
1) подача заграничным украинцем соответствующего заявления (со дня регистрации заявления Национальной комиссией по вопросам иностранных украинцев);
2) в случае приобретения гражданства Украины;
3) если статус был приобретен вследствие предоставления заведомо неправдивых сведений или поддельных документов (восстановление статуса невозможно);
4) если на протяжении шести месяцев со дня смены имени, фамилии, гражданства или места проживания лицо не уведомило об этом Министерство иностранных дел Украины или дипломатическое учреждение Украины;
5) если лицо совершило действия, предусмотренные в качестве оснований для отказа в предоставлении статуса иностранного украинца (см. выше) (восстановление статуса невозможно).

Права, свободы, обязанности, гарантии заграничных украинцев
Въезд в Украину и выезд из Украины заграничные украинцы могут осуществлять в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
Заграничные украинцы имеют право на бесплатное оформление многоразовой визы для посещения Украины без представления соответствующего приглашения сроком на пять лет на основании удостоверения заграничного украинца, если заграничный украинец является гражданином государства, с которым Украина имеет визовый режим.
Кроме того, заграничный украинец может иммигрировать в Украину для постоянного проживания при условии получения в установленном порядке разрешения на иммиграцию для постоянного проживания вне пределов квот на иммиграцию. Эти правила распространяются не только лично на заграничного украинца, но и на супругов и их детей в случае их общего въезда и пребывания на территории Украины. Отмеченное положение в известной мере облегчает иммиграцию в Украину этнических украинцев, которые получили статус заграничного украинца, поскольку квоты на иммиграцию в Украину в целом не является высокими.

Человек, получивший статус заграничного украинца, в случае его пребывания на территории Украины пользуется теми же правами и свободами, а также имеет такие же обязанности, что и гражданин Украины, кроме исключений, установленных Конституцией, законами Украины или международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Отдельно следует отметить, что 06.06.2012 года вступят в силу изменения в Закон Украины «О правовом статусе заграничных украинцев», в соответствии с которыми:
- лицо, имеющее статус заграничного украинсца, имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять иную трудовую деятельность на основаниях и в порядке, предусмотренном для граждан Украины; таким образом, с 06.06.2012г. лицу, имеющему статус заграничного украинца, разрешено работать на территории Украины без оформления разрешения на трудоустройство иностранного гражданина;
- иностранным гражданам ежегодно устанавливаются квоты приема в высшие учебные учреждения Украины в пределах государственного заказа;
- лицо, имеющее статус иностранного гражданина, имеет право на получение гражданства Украины в предусмотренном законодательством Украины порядке.

За выдающиеся достижения перед Украиной иностранный украинец может быть награжден государственными наградами Украины и отличиями Президента Украины.

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Налогообложение Представительства российской компании в Украине (без права ведения предпринимательской деятельности)

Апрель 26, 2012 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Касательно налога на прибыль предприятий:
Представительство российской компании в Украине без права ведения предпринимательской деятельности не является плательщиком налога на прибыль предприятий в Украине на основании Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ от 08.02.1995г. «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов».

Касательно НДС – существуют 2 противоположные позиции:
Позиция 1:
В соответствии с пунктом 186.3. статьи 186 раздела 5 (Налог на добавленную стоимость) Налогового кодекса Украины (далее – НК Украины), местом оказания следующих услуг является место, в котором получатель услуг зарегистрирован в качестве субьекта хозяйствования или в случае отсутствия такого места – место постоянного или преимущественного его проживания:
• предоставление имущественных прав интеллектуальной собственности, создание по заказу и использование обьектов права интеллектуальной собственности, в том числе по лицензионным договорам, а также предоставление (передача) права на сокращение выбросов парниковых газов (углекислотных единиц);
• рекламные услуги;
• консультационные, инжиниринговые, инженерные, юридические (в том числе адвокатские), бухгалтерские, аудиторские, актуарные, а также услуги по разработке, поставке и тектированию программного обеспечения, по обработке данных и предоставлению конультаций по вопросам информатизации, предоставление информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем;
• предоставление персонала, в том числе если персонал работает по месту осуществления деятельности покупателя;
• предоставление в аренду (лизинг) движимого имущества, кроме транспортных средств и банковских сейфов;
• телекоммуникационные услуги;
• услуги радио- и телевизионного вещания;
• оказание посреднических услуг от имени и за счет другого лица или от своего имени, но за счет другого лица, если обеспечивается оказание покупателю услуг, перечисленных в данном подпункте;
• оказание транспортно-экспедиторских услуг.

При этом следует отметить, что до 2003 года в пункте 2 статьи 55 (Понятие субьекта хозяйствования) Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК Украины) содержался подпункт 3, относивший к субьектам хозяйствования филиалы, представительства, другие обособленные подразделения хозяйственных организаций. При такой формулировке представительства иностранных компаний вполне можно было отнести к субьектам хозяйствования, в связи с чем – местом оказания услуг можно было бы считать место регистрации представительств, в нашем случае – территорию Украины.
Однако в 2003 году вышеуказанный подпункт 3 из пункта 2 статьи 55 ХК Украины был исключен. Соответственно, представительства не признаются субьектами хозяйствования и, как следствие – местом оказания услуг согласно п. 186.3. НК Украины (из приведенного перечня услуг) в таком случае считается место регистрации материнской компании – то есть не территория Украины.

В соответствии с пунктом 4 статьи 148 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.
Местом осуществления деятельности покупателя считается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя работ (услуг), указанных в настоящем подпункте, на территории Российской Федерации на основе государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а при ее отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организации, места нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства (если работы (услуги) оказаны через это постоянное представительство), места жительства физического лица. Положение вышеуказанного пункта применяется при оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги). К услугам по обработке информации относятся услуги по осуществлению сбора и обобщению, систематизации информационных массивов и предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки этой информации...."
Таким образом, при заключении, например, договора на приобретение рекламных услуг между украинской компанией (Исполнитель по Договору) и представительством российской компании (Заказчик услуг), - местом реализации услуг является РФ. В связи с этим, оказываемые украинской компанией представительству российской компании услуги не подлежат обложению украинским НДС (20%).
Аналогичная позиция изложена в Письме Минфина РФ от 29.11.2006 №03-04-08/243.

Позиция 2:
В соответствии как с российским, так и украинским законодательством при прямом прочтении соответствующих статей Налоговых кодексов существует некоторая неопределенность.
Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по вопросу, что означает оказание услуг через постоянное представительство.
Официальная позиция, выраженная в Письмах Минфина России и ФНС России (соответствующая официальной позиции ГНА Украины), заключается в том, что Россия не является местом реализации услуг, перечисленных в пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ (и соответственно не является плательщиком российского НДС), если они оказываются представительству российской организации, осуществляющему деятельность за пределами РФ. В этом случае услуги приобретаются в целях осуществления экономической деятельности данного представительства, поэтому непосредственным покупателем услуг (например, рекламных) следует рассматривать не российскую организацию, а ее представительство за рубежом (покупателем с точки зрения налогового законодательства, но не гражданского). В противном случае упоминание места нахождения постоянного представительства в данной статье не имеет смысла.
Следовательно, по договору на оказание рекламных услуг местом реализации услуг признается территория Украины. Соответственно, НДС в бюджет РФ с вознаграждения по договору не уплачивается.
С учетом сказанного можно сделать вывод, что территория РФ признается местом реализации рассматриваемых услуг в случаях, когда покупателем являются:
- российская организация, за исключением ее представительства, зарегистрированного на территории Украины, а также в случае отсутствия такого представительства на территории Украины;
- постоянное представительство Украинской организации, зарегистрированное на территории РФ.
При этом для определения места оказания услуг необходимо иметь документы, подтверждающие содержание услуг и то, кому именно они были оказаны, а для снижения риска налоговых споров имеет смысл в договорах и актах об оказании услуг прописывать, какому именно обособленному подразделению покупателя они были оказаны.

Как правило, первой из вышеприведенных позиций придерживаются юристы, второй – финансисты.

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Правовий статус військового спостерігача

Март 23, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Нормативно-правові акти, які були використані при проведенні дослідження:

1. Конвенция о законах  и обычаях  сухопутной войны от 5 (18) октября 1907 года;

2. Угода   про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої  вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців від 26.04.96р. N 144/96-ВР, м. Москва;

3. Податковий Кодекс України  від 23.12.2010р.  N 2856-VI;

4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.12.2010р.  N 2756-VI;

5. Закон України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях» від 30.03.2010р. N 1941 – VI;

6. Закон України “ Про Збройні Сили Українивід 0.10.2010р.  N 2592-VI;

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 25.05.2006 р N 726;

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» від 12.05.1994 р. № 302;

9.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 17.07. 2009 р. N 744;

10. Типове положення «Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.10.2003 р. за N 891/8212;

11. Указ Президента України «Про надання статусу учасників бойових дій громадянам України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях» від 17.06.2008р. N550/2008;

Визначення термінів

Стаття 1 Закону України ««Про участь в міжнародних миротворчих операціях» від 30.03.2010р., наводить наступні визначення термінів:

міжнародні миротворчі  операції  - міжнародні дії або заходи, які здійснюються за  рішеннями  Ради  Безпеки  ООН  відповідно  до Статуту  Організації  Об'єднаних Націй,  ОБСЄ,  інших регіональних організацій,  які  несуть  відповідальність  у  сфері  підтримання
міжнародного  миру  і  безпеки,  згідно  з  положеннями глави VIII Статуту  ООН,  а  так само дії і заходи багатонаціональних сил, що створюються  за  згодою  Ради  Безпеки  ООН,  які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою:
запобігання виникненню    міждержавних     або     внутрішніх конфліктів;

врегулювання або створення умов для  врегулювання міждержавних,  а також  внутрішніх  конфліктів  за  згодою  сторін конфлікту  або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН,  що може включати,  зокрема, спостереження і контроль за  додержанням  угод  про  припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін,  які конфліктують, роззброєння і розформування їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;

подання гуманітарної   допомоги  населенню,  яке  постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів;

виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини;

подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів;

усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії;

миротворчий контингент   -   військові  підрозділи,  оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку,  що  направляються  Україною  для  участі  в  міжнародних миротворчих операціях,  у тому числі військові підрозділи Збройних Сил України,  інших військових формувань,  котрі входять до складу об'єднаних військових підрозділів, що створюються спільно з іншими державами  для участі у міжнародних миротворчих операціях (спільні батальйони тощо);

миротворчий персонал   -   окремі    військовослужбовці   та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних  органів і цивільних установ України,  які направляються Україною для участі  в  міжнародних  миротворчих  операціях  і  не входять до складу миротворчого контингенту;

матеріально-технічні  ресурси та послуги - матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються Україною для використання  в  міжнародних  миротворчих  операціях, у тому числі бойова і спеціальна техніка, окремі види озброєнь, засоби зв'язку, транспортні засоби з екіпажами, продовольство, медикаменти тощо.

Відповідно до  п.2 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.12.2010р., учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань, створюваних Верховною Радою України, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії.

Згідно з п.11 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.12.2010, учасниками бойових дій визнаються особи, які були залучені командуванням військових частин, державними і громадськими організаціями до розмінування полів і об'єктів народного господарства, та особи, які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час.

Порядок встановлення статусу учасника бойових дій

Порядок встановлення статусу ветеранів війни - учасників бойових дій врегульований постановами Кабінету Міністрів України: від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", від 02 січня 1995 року № 1 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302" та від 13 січня 1995 р. №16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту", наказами Міністра оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни» від 31 березня 1996 року №87 та «Про затвердження Положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни» від 26 липня 1996 року №208.
Ними, зокрема, визначено, що "Посвідчення учасника бойових дій" і нагрудний знак видаються органами Міноборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства внутрішніх справ, Держспецзв'язку, МНС за місцем проживання ветерана.

Посвідчення видаються на підставі одного з таких документів: "Посвідчення учасника війни", "Свідоцтво про право на пільги", "Посвідчення учасника бойових дій", довідки про визнання учасником бойових дій, виданої органами Міноборони, МВС, Держспецзв'язку, МНС, СБ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, МЗС.

Для встановлення статусу ветерана війни - учасника бойових дій необхідно звернутись до військового комісаріату. Саме на них покладене вирішення завдань довідкової і пошукової роботи, підготовки матеріалів до розгляду відповідними комісіями та видачі посвідчень, а встановлення статусу учасника бойових дій - на комісії, які створені відповідними органами Міноборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства внутрішніх справ, Держспецзв'язку, МНС та в обласних військових комісаріатах.

При неможливості вирішення комісією військового комісаріату питань про встановлення статусу ветерана війни відповідні матеріали направляються на розгляд комісії Міністерства оборони України щодо вирішення спірних питань зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби для призначення пенсій військовослужбовцям та розгляду спірних питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту».

Рішення про визнання громадянина учасником бойових дій приймають комісії, які створені в Кримському республіканському, обласних, Київському та Севастопольському міських військових комісаріатах на підставі архівних довідок.

При відсутності (з незалежних від військовослужбовця обставин) необхідних архівних документів, що підтверджують безпосередню участь в бойових діях, дозволяється брати до уваги: показання свідків (не менше двох, нотаріально завірених), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із заявником; довідки відповідного періоду, завірені печаткою військової частини; грамоти, фотографії

(оригінали); газетні матеріали; історичні довідки, документи та інші архівні матеріали; письмові інструкції потрібного періоду, де вказані прізвище, ім'я та по батькові заявника; партійні документи, які підтверджують службу заявника у відповідний період;
інші документи, на підставі яких є можливість зробити достовірний висновок за заявою.
При цьому посвідчення до знака "За розмінування" належить до інших документів, на підставі яких комісії роблять достовірний висновок.

Необхідно враховувати, що відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.95 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98, при вирішенні питання про підвідомчість справи суди мають право враховувати норми законодавчих актів, якими передбачено не судовий порядок встановлення певних фактів або визначено факти, які в даних правовідносинах можуть підтверджуватися рішенням суду. Зокрема, не можуть розглядатися судами заяви про встановлення фактів належності до осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до ветеранів чи інвалідів війни, проходження військової служби, перебування на фронті, у партизанських загонах, одержання поранень і контузій при виконанні обов'язків військової служби, про встановлення причин і ступеня втрати працездатності, групи інвалідності та часу її настання, про закінчення навчального закладу і одержання відповідної освіти, одержання урядових нагород. Відмова відповідного органу (не суду) в установленні такого факту може бути оскаржена заінтересованою особою до суду.

Питання щодо порядку встановлення статусу учасника війни регламентується Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту", постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 726  "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", Типовим положенням про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту", затвердженим у новій редакції наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 6 серпня 2003 року та зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2003 року за № 891/8212, іншими нормативними актами.

Підставою для встановлення комісіями статусу учасника війни можуть бути довідки, що опосередковано підтверджують факт роботи в період війни: особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій, посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди, довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства, довідки партизанських загонів, підпільних груп, акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об'єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій, дані господарських книг, довідки архівів та інших органів, посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи.

У разі відсутності документів та інших доказів факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків.

Свідками можуть бути особи:

які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника;

які підтверджують факт роботи заявника і мають документи (підтвердження) про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать;

які є ветеранами війни, статус учасника війни яким (про факт їхньої  роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.

При цьому свідками можуть бути особи, які на час підтвердження факту роботи заявника досягли 14-річного віку.

Поважними причинами, що враховуються при відсутності необхідних документів заявника на отримання статусу учасника війни, вважаються такі: стихійне лихо, аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії, воєнні дії, пожежі, ліквідація підприємств, установ, організацій, відсутність правонаступника, незбереження архіву з невідомих причин, недбале зберігання документів, інші.

Встановлення статусу ветеранів війни - учасників бойових дій здійснюється винятково комісіями Міністерства оборони України та інших військових формувань, де громадяни України перебувають на військовому обліку відповідно до відомчих нормативних рішень. Зокрема, у Міністерстві оборони України цей процес регламентується наказами Міністра оборони України.

Відповідно до вимог зазначених нормативних актів на військовослужбовців, які були направлені для виконання миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії, подаються наступні документи:

на військовослужбовців постійного складу (особовий склад військових частин, військові спостерігачі, військові поліцейські):

витяг з наказу по особовому складу про призначення на посаду в частину, яка перебуває у складі миротворчих сил;

витяг з розділу № 12 особової справи військовослужбовця про проходження військової служби у складі миротворчих сил;

довідка про участь у бойових діях встановленого зразка, видана військовою частиною, яка входить до складу миротворчих сил;

на військовослужбовців, які перебували у відрядженні для виконання завдань командування:

- витяг з наказу відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;

- копія  посвідчення про відрядження з відповідними відмітками про прибуття та вибуття;

- витяг з наказу по стройовій частині з військової частини, в яку вони були направлені у відрядження;

- довідка про участь у бойових діях встановленого зразка, видана військовою частиною, яка входить до складу миротворчих сил.

Визнання військовослужбовця учасником бойових дій у цих випадках здійснюється колегіально: комісією Міністерства оборони України щодо вирішення спірних питань зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби для призначення пенсій військовослужбовцям та розгляду спірних питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту" - стосовно військовослужбовців Міністерства оборони України, військових частин, установ та організацій безпосереднього підпорядкування Міністерства оборони України.

Пільги, що надаються учасникам бойових дій:

-  безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

-  безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

- 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

-  75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

-  75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

-  безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

- користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

-  першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

-  переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

-  одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинківі благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

-  безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

-  звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних ними доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше одного транспортного засобу), земельного податку

-  позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Дану виплату, здійснюють органи праці та соціального захисту населення через відділення зв'язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам - за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання.

Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.

Громадянам, які належать до кількох категорій осіб згідно з Законом, виплачується одна допомога - у більшому розмірі.

Сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася неодержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях» від 30.03.2010  Вислуга років   і  трудовий  стаж  громадян  України  за  час виконання  обов'язків  у   складі   миротворчого   контингенту   і миротворчого  персоналу  обчислюються  з розрахунку один місяць за три місяці.

Загальний висновок:

Український військовослужбовець,  направлений наказом Міністра оборони України в якості спостерігача в рамах міжнародної угоди для участі у міжнародній миротворчій операції та був залучений до розмінування полів, має право бути визнаним учасником бойових дій згідно п.2 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.12.2010р., оскільки:

1) учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань, створюваних Верховною Радою України, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії;

2) учасниками бойових дій згідно п.11 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.12.2010р., визнаються особи, які були залучені командуванням військових частин, державними і громадськими організаціями до розмінування полів і об'єктів народного господарства, та особи, які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час.

Визнання військовослужбовця учасником бойових дій здійснюється колегіально: комісією Міністерства оборони України щодо вирішення спірних питань зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби для призначення пенсій військовослужбовцям та розгляду спірних питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту" - стосовно військовослужбовців Міністерства оборони України, військових частин, установ та організацій безпосереднього підпорядкування Міністерства оборони України.

Учасник бойових дій має право на пільги,  які зазначені в ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 02.12.2010р.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях» від 30.03.2010р., вислуга років   і  трудовий  стаж  громадян  України  за  час виконання  обов'язків  у   складі   миротворчого   контингенту   і миротворчого  персоналу  обчислюються  з розрахунку один місяць за три місяці.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Правовой режим оперативного лизинга в Украине

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими правовой статус лизинга (в частности, оперативного лизинга) в Украине, являются: Налоговый кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины.

В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010г. №2755-VI (далее – НК Украины), лизинговая (арендная) операция – хозяйственная операция физического или юридического лица (арендодателя), предусматривающая предоставление основных фондов в пользование другим физическим или юридическим лицам (арендаторам) за плату и на определенный срок. Лизинговые (арендные) операции осуществляются в виде оперативного лизинга (аренды), аренды жилья с выкупом, аренды земельных участков и аренды строений, в том числе жилых помещений.

Согласно пп. а) ч 3 п. 14.1.97 НК Украины, оперативный лизинг (аренда) – хозяйственная операция физического или юридического лица, предусматривающая передачу арендатору основного фонда, приобретенного или произведенного арендодателем, на условиях иных, нежели предусмотренные финансовым лизингом (арендой).

Лизинг (аренда) считается финансовым, если лизинговый (арендный) договор содержит одно из таких условий:

- объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первичной стоимости, а арендатор обязан приобрести объект лизинга в собственность в течение срока действия лизингового договора или в момент его окончания по цене, определенной в таком лизинговом договоре;

- балансовая (остаточная) стоимость объекта лизинга в момент окончания действия лизингового договора, предусмотренного таким договором, составляет не более 25% первичной стоимости цены такого объекта лизинга на момент начала срока действия лизингового договора;

- сумма лизинговых (арендных) платежей с начала срока аренды равняется первичной стоимости объекта лизинга или превышает ее.

Независимо от того, регулируется хозяйственная операция нормами вышеуказанного подпункта или нет, стороны договора вправе во время заключения договора определить такую операцию как оперативный лизинг без права дальнейшего изменения статуса такой операции до окончания действия соответствующего договора.

В соответствиия с пунктом 137.11. НК Украины, датой получения доходов в виде арендных (лизинговых) платежей (без учета части лизингового платежа, предоставляемого в качестве компенсации части стоимости объекта финансового лизинга) за имущество, переданное налогоплательщиком в аренду/лизинг, является дата начисления таких доходов, установленная согласно условий заключенных договоров.

В вышеприведенном пункте и далее по тексту НК Украины законодатель практически не различает понятий «оперативный лизинг» и «аренда», зачастую используя их в качестве синонимов и устанавливая одинаковый правовой режим.

Отдельные критерии отнесения лизинга к финансовому содержатся также в п. 2 ст. 1 Конвенции УНИДРУА о международном фнансовом лизинге от 28.05.1998г. (Украина ратифицировала 11.01.2006г.). Конвенция применяется к операциям международного финансового лизинга в том случае, если места осуществления предпринимательской деятельности лизингодателя и лизингополучателя находятся в разных государствах и эти государства и государство, в котором находится место осуществления предпринимательской деятельности поставщика, являются Договорными государствами; или как договор поставки, так и договор лизинга, регулируются законодательством Договорного государства.

Согласно статьи 806 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003г. N435-IV (далее – ГК Украины), по договору лизинга одна сторона (лизингодатель) передает или обязуется передать второй стороне (лизингополучателю) в пользование имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем (прямой лизинг), или имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) согласно установленных лизингополучателем спецификаций и условий (непрямой лизинг), на определенный срок и за установленную плату (лизинговые платежи). К договору лизинга применяются общие положения о наеме (аренде) с учетом особенностей, установленных данным параграфом (параграф 6 «Лизинг» главы 58 «Наем (аренда)» ГК Украины) и законом. Особенности отдельных видов и форм лизинга устанавливаются законом.

Следует отметить, что если для финансового лизинга принят отдельный Закон Украины «О финансовом лизинге» от 16.12.1997г. N 723/97- ВР, то для оперативного лизинга подобный Закон в Украине отсутствует, в связи с чем к оперативному лизингу применяются общие положения ГК Украины о наеме (аренде).

В соответствии с ч.1 ст. 807 ГК Украины, предметом договора лизинга (независимо от его вида) может быть непотребительская вещь, определенная индивидуальными признаками, отнесенная согласно законодательства к основным фондам.

Правовому регулированию лизинга в Хозяйственном кодексе Украины  от 16.01.2003г. N 436-IV (далее – ХК Украины) посвящена статья 292 параграфа 5 «Аренда имущества и лизинг» главы 30 «Особенности правового регулирования хозяйственно-торговой деятельности». Дання статья определяет лизинг как хозяйственную деятельность, направленную на инвестирование собственных или привлеченных финансовых средств, которая заключается в предоставлении по договору лизинга одной стороной (лизингодателем) в исключительное пользование второй стороне (лизингополучателю) на определенный срок имущества, принадлежащего лизингодателю или приобретается им в собственность (хозяйственное ведение) по поручению или согласованию лизингополучателя у соответствующего поставщика (продавца) имущества, при условии уплаты лизингополучателем периодических лизинговых платежей. Согласно ч. 7 ст. 292 ХК Украины, правовое регулирование лизинга осуществляется в соответствии с данным Кодексом и иными законами.

Учитывая то, что других положений о лизинге ХК Украины не содержит, а специальные законодательные акты, регулирующие оперативный лизинг (в отличие от регулирования финансового лизинга), в Украине отсутствуют, - основу правовой базы об оперативном лизинге в Украине составляют глава 58 ГК Украины «Наем (аренда)» и Налоговый кодекс Украины.

Исходя из вышеизложенного, с учетом:

- оперирования законодателем понятиями «оперативный лизинг» и «аренда» как синонимами в большинстве норм НК Украины;

- отнесения согласно НК Украины к оперативному лизингу всех лизинговых операций, не содержащих условий для признания их в качестве финансового лизинга;

- отнесения положений о лизинге к главе 58 «Наем (аренда)» ГК Украины;

- отсутствия в Украине специального законодательного акта, регулирующего вопросы оперативного лизинга;

- содержания в ХК Украине только отсылочных норм к другим законодательным актам, регулирующим вопросы лизинга; -

правомерным является применение к оперативному лизингу основных средств общих положений об аренде (наеме), предусмотренных ГК Украины с учетом специфики, содержащейся в параграфе 8 «Лизинг» главы 58 «Аренда (наем)» данного кодекса, а также в отдельных положениях НК Украины, непосредственно регулирующих те или иные вопросы оперативного лизинга/аренды в каждом конкретном случае.

Авторские права на данную статью принадлежат

Юридической компании «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Ценообразование при заключении договоров

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

1. Анализ законодательства Украины в области ценообразования

Основным законодательным актом в области ценообразования в Украине является Закон Украины “О ценах и ценообразовании” от 03.12.1990г.  В соответствии со статьей 2 данного Закона, его действие распространяется на все предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, подчиненности и методов организации труда и производства.

Статья 4 вышеуказанного Закона предусматривает, что Кабинетом Министров Украины определяется перечень продукции, товаров и услуг, государственные фиксированные регулируемыее цены и тарифы на которые утверждаются соответствующими органами государственного управления, кроме сферы телекоммуникаций.

В соответствии со статьей 6, в народном хозяйстве применяются свободные цены и тарифы, государственные фиксированные и регулируемые цены и тарифы. Свободные цены и тарифы устанавливаются на все виды продукции, товаров и услуг, за исключением тех, по которым осуществляется государственное регулирование цен и тарифов. Государственные фиксированные и регулируемые цены и тарифы устанавливаются на ресурсы, имеющие существенное влияние на общий уровень и динамику цен, на товары и услуги, имеющие решающее социальное значение, а также на продукцию, товары и услуги, производство которых сосредоточено на предприятиях, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке.

Государственный контроль за ценами осуществляется при установлении и применении государственных фиксированных и регулируемых цен и тарифов (часть 1 статьи 13 Закона Украины “О ценах и ценообразовании”). При этом контролируется правомерность их применения и соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции. Субъекты хозяйственной деятельности должны в установленном порядке предоставлять необходимую информацию для осуществления контроля за правильностью установления и применения цен. Вся необоснованно полученная предприятием, организацией сумма выручки в результате нарушения государственной дисциплины цен подлежит извлечению в доход соответствующего бюджета зависимо от подчиненности предприятия, организации. Кроме того, в небюджетные фонды местных Советов взыскивается штраф в двукратном размере необоснованно полученной суммы выручки. Указанные суммы списываются со счетов предприятий и организаций в банковских учреждениях по решению суда.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соответствующий государственный орган (Государственная комиссия по контролю за ценами при Кабинете Министров Украины и ее органы на местах) вправе применять санкции за нарушение дисциплины цен лишь в случае отнесения соответствующих товаров, продукции или услуг к перечню таких, на которые устанавливаются государственные фиксированные регулируемые цены и тарифы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. По состоянию на текущую дату моторные масла отсутствуют в перечнях товаров, которые согласно постановлениям Кабинета Министров Украины, подпадают под государственное регулирование цен и тарифов. В связи с этим, предприятия, занимающиеся реализацией моторных масел, устанавливают свободные цены на свою продукцию (товары).

Законодательство в области ценообразования также не предусматривает запретов относительно установления в дистрибьюторских договорах обязанности дистрибьютора при дальнейшей реализации товаров предусматривать минимальный порог цен или обязательную регламентированную цену для реализации товаров конечным потребителям.

2. Анализ законодательства Украины в области заключения договоров

Отношения при заключении договоров между хозяйствующими субъектами регламентируются Хозяйственным кодексом Украины (далее – ХК Украины) и Гражданским кодексом Украины (далее – ГК Украины).

В соответствии с частью 4 статьи 179 ХК Украины, при заключении хозяйственных договоров стороны могут определять содержание договора на основе свободного волеизъявления, когда стороны вправе согласовывать на свое усмотрение любые условия договора, не противоречащие законодательству. Статья 180 ХК Украины предусматривает, что цена в хозяйственном договоре определяется в порядке, установленном данным кодексом, другими законами, актами Кабинета Министров Украины. В случае признания согласованной сторонами в договоре цены противоречащей антимонопольно-конкурентному законодательству, антимонопольный орган имеет право требовать от сторон изменения условий договора относительно цены.

Статья 190 ХК Украины, дублируя статью 6 Закона Украины “О ценах и ценообразовании”, устанавливает, что свободные цены определяются на все виды продукции (работ, услуг), за исключением тех, на которые установлены государственные цены. Свободные цены определяются субъектами хозяйствования самостоятельно по согласию сторон.

Согласно статье 3 ГК Украины, одними из основоположных принципов гражданского законодательства являются “свобода договора” и “свобода предпринимательской деятельности, не запрещенной законом”. В соответствии со статьей 627 ГК Украины (“Свобода договора”), стороны являются свободными в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований данного Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости. Содержание договора составляют условия (пункты), определенные на рассмотрение сторон и согласованные ими, и условия, являющиеся обязательными в соответствии с актами гражданского законодательства (статья 628 ГК Украины).

В соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции Украины, правовой порядок в Украине базируется на началах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Поскольку в действующем гражданском и хозяйственном законодательстве Украины не содержится запретов относительно установления в дистрибьюторских договорах обязанности дистрибьютора при дальнейшей реализации товаров предусматривать минимальный порог цен или обязательную регламентированную цену для реализации товаров конечным потребителям, - закрепление подобных положений в договорах с точки зрения гражданского и хозяйственного законодательства является правомерным.

3. Анализ антимонопольного законодательства Украины

Основным законодательным актом в области защиты экономической конкуренции в Украине является Закон Украины “О защите экономической конкуренции” от 11.01.2001г. Статья 5 вышеизложенного Закона определяет понятие согласованных действий, под которыми подразумевает заключение субъектами хозяйственной деятельности сделок в любой форме, принятие объединениями решений в какой-либо форме, а также любое другое согласованное поведение (деятельность, бездеятельность) субъектов хозяйствования. Лица, осуществляющие либо имеющие намерение осуществлять согласованные действия, являются участниками согласованных действий.

3.1. Антиконкурентные согласованные действия

Антиконкурентные согласованные действия, в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона, - это согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Антиконкурентными согласованными действиями, в частности, признаются согласованные действия, которые касаются установления цен или иных условий приобретения или реализации товаров (пункт 1 части 2 статьи 6 Закона).

Согласно части 3 статьи 6 Закона, антиконкурентными согласованными действиями считается также осуществление субъектами хозяйствования похожих действий (бездеятельности), на рынке товара, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для осуществления таких действий (бездеятельности).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона (“Согласованные действия относительно поставки и использования товаров”), положения статьи 6 данного Закона (изложены выше) не применяются по отношению к согласованным действиям относительно поставки или использования товаров, если участник согласованных действий по отношению к другому участнику согласованных действий устанавливает ограничения на формирование цен или других условий договора о продаже поставленного товара другим субъектам хозяйствования или потребителям. В то же время, следует также отметить, что часть 2 этой же статьи Закона устанавливает ограничение на применение части 1 статьи 8 в случаях, если согласованные действия:

-                             приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков;

-                             ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;

-                             приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.

Таким образом, при наличии хотя бы одного из трех вышеуказанных критериев, предприятие не освобождается от ответственности за антиконкурентные согласованные действия, даже в случае наличия оснований для такого освобождения, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона.

Наличие или отсутствие таких критериев относится к компетенции антимонопольных органов Украины. Причем, исходя из судебной практики, судебные инстанции при рассмотрении споров о нарушении антиконкурентного законодательства и применении санкций не принимают на себя функцию по исследованю рынков, проверке и установлению самих фактов тех или иных действий предприятий, послуживших основанием для применения санкций, ссылаясь на исключительную компетенцию антимонопольных органов в данной сфере; судами проверяются лишь правильность применения санкций, достаточность установленных антимонопольными органами фактов для привлечения к ответственности и т.п.

Так, например, в частности, в соответствии с пунктом 8 Обзорного письма Высшего хозяйственного суда Украины от 24.10.2006г. №01-8/2361 “О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с применением конкуренционного законодательства”, хозяйственный суд при решении спора не должен осуществлять исследование рынков товаров, в том числе товарные и территориальные границы рынка, вопросы формирования цен на рынках товаров и т.п., определять собственными силами монопольное (доминирующее) положение субъектов хозяйствования на рынке, поскольку соответствующие функции осуществляются исключительно органами Антимонопольного комитета Украины.

3.2. Монопольное положение на рынке

В соответствии со статьей 12 Закона, субъект хозяйствования считается занимающим монопольное положение на рынке, если:

-          на данном рынке у него нет ни одного конкурента;

-          он не ощущает значительной конкуренции вследствие ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, наличия барьеров для доступа на рынок других субъектов хозяйствования, наличия льгот или других обстоятельств.

Монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, если он не докажет, что ощущает значительную конкуренцию. Монопольным (доминирующим) также может быть признано положение субъекта хозяйствования, если его доля на рынке товара составляет 35% или меньше, но он не ощущает значительной конкуренции, в частности, вследствие относительно небольшого размера долей рынка, принадлежащих конкурентам.

Монопльным (доминирующим) также считается положение каждого из нескольких субъектов хозяйствования, если по отношению к ним выполняются такие условия:

-          совокупная доля не менее трех субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 50%;

-          совокупная доля не менее пяти субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 70%.

Таким образом, в случае отсутствия в деятельности предприятия всех вышеизложенных критериев, оно не может быть признано занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке.

При заключении сделок с контрагентами субъекту хозяйствования следует также помнить следующие нормы законодательства Украины в сфере защиты экономической конкуренции:

-          субъектам хозяйствования запрещается склонять других субъектов хозяйствования к нарушениям законодательства об экономической конкуренции или способствовать таким нарушениям;

-          субъектам хозяйствования запрещается принуждать других субъектов хозяйствования к антиконкурентным согласованным действиям;

-          субъектам хозяйствования, имеющим намного большее рыночное влияние по сравнению с малыми или средними предприятиями, являющимися их конкурентами, запрещается создание преград в хозяйственной деятельности малым или средним предприятиям.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что действующее хозяйственное, гражданское законодательство, а также законодательство Украины в области ценообразования не содержат прямых запретов или преград для установления в дистрибьюторских договорах обязанности дистрибьютора при дальнейшей реализации товаров предусматривать минимальный порог цен или обязательную регламентированную цену для реализации товаров конечным потребителям. В то же время, антимонопольное законодательство Украины, в целом разрешая субъектам хозяйствования осуществлять подобные действия, ограничивает их рядом критериев, установление наличия которых отнесено к субъективной компетенции органов Антимонопольного комитета Украины.

Авторские права на данную статью принадлежат

Юридической компании «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Висновок стосовно вимог до упаковки продукції

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Предмет дослідження:

аналіз відповідності вимогам законодавства України змісту позначень та їх достатності/недостатності, які розміщені на наданій ТОВ “__________” упаковці, що буде використовуватися при реалізації продукції під торговою маркою “____________”.

Нормативно правова база, що була використана при проведенні дослідження:

 1. Закон Української радянської соціалістичної республіки “Про мови в Українській РСР” від 28.10.1989 року № 8312-11;

 

2. Закон України “Про захист прав споживачів“ від 12 травня 1991 року №  1023-XII;

3. Закон України "Про рекламу” від  3 липня 1996 року № 270;

4. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23.12.1997  № 77;

5. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11 лютого 1998 року № 113;

6. Конвенція про тимчасове ввезення від 26.06.1990р.;

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"” від 2 квітня 1994 р. № 215;

8. Постанова Кабінету Міністрів України  "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення“ від 8 лютого 1995 р. № 108;

9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів” від 9 листопада 1996 р. № 1371;

10. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв?язків і торгівлі України  за № 369 від 08.07.96р.;

11. Порядок проведення атестації водіїв, які здійснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобів, що при цьому використовуються затверджені наказом Мінтрансу України від 06.05.1997р.  № 156;

12. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.1997р.  № 363;

13. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 314 від 17.05.2000 року “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення          державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках”;

14. Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) затверджено наказом Міністерства економіки, європейської інтеграції від 02.10.2001р. № 224;

15. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004р.  № 822;

16. Лист Державної митної служби України від 17.02.2003  № 11/4-10-2326-ЕП (Додаток “Державне регулювання ввезення на митну територію України харчових продуктів та продовольчої сировини (узагальнена інформація про застосування заходів                 нетарифного регулювання);

17. Лист від 01.10.2003р. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Про застосування окремих положень Закону України "Про рекламу" в редакції від 11 липня 2003 року;

18. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  № 7053 від 04.12.2003року;

19. Технологічна схема контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять         імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг у ВВ-1, ВВ-4, ВВ-6 Київської регіональної митниці затверджена наказом Київської регіональної митниці від 13.09.2004  № 876;

Дослідження:

Законодавство України містить ряд визначень, які можна застосувати до переданого для дослідження об?єкту, а саме: “упаковка”, “тара”, “етикетка”.

При цьому нормативно-правова база України не містить уніфікованого підходу щодо розмежування цих понять. Зокрема, наявні наступні визначення:

тара - основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення товару (Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках);

тара - основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції (Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні);

тара -  основний  елемент  упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції (порядок проведення атестації водіїв, які здійснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобів, що при цьому використовуються);

тара - основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення товару (Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки));

етикетка - будь-яка бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи надписи,   написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та  прикріплені до одиниці упаковки (контейнера) з харчовими продуктами (Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”);

одиниця упаковки (контейнер) - будь-яка  упаковка,  включаючи обгортку,  незалежно  від  матеріалу  і  форми,  яка  частково або повністю покриває харчовий продукт, для його постачання як окремої одиниці (контейнер може містити кілька упаковок) (Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”);

упаковка - технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром,  який забезпечує захист товару  від  пошкоджень  та втрат у процесі його обігу, а довкілля - від забруднень (Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках);

упаковка - технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром,  який забезпечує захист товару  від  пошкоджень  та втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а довкілля - від забруднень (Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки));

упаковка -  вантаж,  що складається з тари,  великогабаритної тари,  посудини для газів, контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів та їх вмісту, підготовлений для відправлення (Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів);

упаковка - любые изделия и материалы, служащие или предназначенные – в том виде, в каком они ввозятся, - для упаковки защиты, размещения и крепления или  разделения товаров, за исключением упаковочных материалов  (солома, бумага,  стекловолокно, стружка и т.п.), ввозимых навалом (Конвенція про тимчасове ввезення).

Таким чином, аналіз вищенаведених визначень не дає можливість зробити однозначний висновок про те, що об?єктом дослідження є одне з вище перерахованих понять. Тому, обсяг нашого дослідження буде включати виявлення специфічних елементів змістового наповнення і тари, і етикетки, і упаковки.

Загальні вимоги, які встановлені національним законодавством до змісту інформації, що розміщується на упаковці товару є наступними: інформація повинна бути необхідною (тобто корисною), доступною, достовірною та своєчасною, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору товару. Інформація повинна бути надана споживачеві  до придбання ним товару.

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в статті 38 визначає наступний зміст етикетування харчових продуктів:

1) назва харчового продукту;

2) назва та повну адресу і телефон виробника, адреса потужностей (об'єкта) виробництва, а для імпортованих харчових продуктів - назва, повна адреса і телефон імпортера;

3) кількість нетто харчового продукту у встановлених одиницях виміру (вага, об'єм або поштучно);

4) склад харчового продукту у порядку переваги складників, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що використовувались у його виробництві;

5) калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту;

6) кінцева дата споживання "Вжити до" або дату виробництва та строк придатності (аналогічну норму містить і Закону України “Про захист прав споживачів”, зокрема  частина 3 статті 7 зазначає: “Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших  документах,  що  додаються  до  неї  при  продажу,  і  який вважається гарантійним строком”, “строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці ....і визначається часом, протягом якого товар, є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання”);

Окрім того, Закон України “Про захист прав споживачів” в частині 2 статті 14 крім обов?язку виробника (продавця) попереджати споживача про встановлений строк служби (строк придатності) товару, даний Закон зобов?язує також розміщувати інформацію про обов'язкові умови використання товару та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення строку служби (придатності).

7) номер партії виробництва;

8) умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;

9) застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров'я при його споживанні.

Закон України “Про захист прав споживачів” містить також статтю про право споживачів на інформацію про продукцію, до якої відноситься інформація про:

1) назву  товару,  найменування  або  відтворення  знака  для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції,  а щодо  продуктів харчування  -  про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх  виготовлення  сировини,  в  тому  числі   харчових   добавок), номінальну  кількість (масу,  об'єм тощо),  харчову та енергетичну цінність,  умови використання та  застереження  щодо  вживання  їх окремими  категоріями  споживачів,  а  також  іншу інформацію,  що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для  здоров'я  речовин,  які в становлені  нормативно-правовими  актами,  та  застереження  щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані  про  ціну  (тариф),  умови  та   правила   придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про   необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі  невиконання  цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а  також  проводить  ремонт і технічне обслуговування.

Перелік відомостей, що підлягають розміщенню на упаковці (етикетці) продукції, що реалізується через роздрібну торгівлю містить і Постанова Кабінету Міністрів “Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів”. Серед переліку відомостей дана Постанова передбачає наступні:

загальну назву харчового продукту;

масу (об'єм);

склад, включаючи перелік використаних у процесі  виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників тощо;

калорійність;

дату виготовлення;

термін придатності до споживання та умови зберігання;

найменування та адресу виробника.

Відповідно до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, не  допускаються  до  продажу  фасовані  вітчизняні  та імпортні  харчові продукти без маркування державною мовою України, яке  повинно  містити  в  доступній  для сприйняття покупцем формі інформацію про:

загальну назву харчового продукту;

номінальну   кількість   харчового  продукту  в  установлених одиницях виміру (маса, об'єм тощо);

склад  харчового  продукту,  якщо  він виготовлений з кількох складників,  із  зазначенням  переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;

харчову  цінність, а також енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають);

кінцевий  термін  реалізації  або  дату виготовлення і термін придатності до споживання;

умови зберігання;

позначення  нормативного  документа  (для  харчових продуктів вітчизняного виробництва);

найменування та адресу виробника й місце виготовлення;

умови використання (якщо такі передбачені);

наявність   у  харчовому  продукті  компонентів  з  генетично модифікованої   сировини   (у   разі,   якщо   використання  таких

компонентів     передбачено     нормативними    документами    або нормативно-правовими актами на даний харчовий продукт);

застереження   щодо   вживання   харчового  продукту  певними категоріями  (групами)  населення  (діти,  вагітні,  люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо).

При цьому забороняється надавати на етикетці інформацію про дієтичні та функціональні властивості харчового продукту без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Етикетки харчових продуктів, на яких  використовуються символи, повинні містити тільки такі символи, які були затверджені відповідними міжнародними та регіональними організаціями з питань стандартизації.

Написи на етикетці харчового продукту, що представляють інтерес для споживачів та призначені запобігати шахрайству або відрізняти один харчовий продукт від іншого, такі як "повністю натуральний", "органічний", "оригінальний", "без ГМО" (генетично модифікованих організмів) тощо, та інша інформація, на додаток до тієї, що зазначена вище, підлягає перевірці у порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами, виданими на виконання цього Закону.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі (ст.38 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” ). При цьому, відповідно до п. 30 Порядку зайняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, у разі реалізації товарів імпортного виробництва у пакувальній тарі з написами іноземною мовою суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити інформацію державною чи іншою мовою відповідно до Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" про найменування, основні споживчі властивості товару, термін його придатності та умови зберігання, можливі застереження щодо вмісту шкідливих компонентів і обмежень у споживанні, а також гарантійні зобов'язання.

Таким чином, на упаковці продукції допускається написання інформації для споживачів поряд з державною мовою і іноземною мовою.

Кількість фасованого товару в упаковках, відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, є об?­єктом державного метрологічного контролю та нагляду. А тому даний Закон також містить вимоги щодо змісту етикетки упакованого товару. Відповідно до ст.30 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, на упаковці фасованого товару мають бути зазначені номінальна кількість товару в одиницях маси, об'єму або іншої фізичної величини, а також гранично допустимі відхилення від номінальної кількості або зроблено посилання на нормативний документ, за яким їх встановлено.

Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності, виданих згідно із законодавством. Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком відповідності та/або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється.

Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

Інформація про  продукцію  може  бути розміщена у місцях,  де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, повинні супроводжуватись інформацією про їх походження.

У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги,  але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'яти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 23 Закону України “Про захист прав споживачів”).

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” визначає істотні умови щодо форми упаковки товару, зокрема - неправильно маркованим харчовим продуктом є харчовий  продукт, якщо:

етикетка підроблена або вводить в оману;

харчовий продукт продається під назвою іншого продукту;

інформація на етикетці представлена недержавною мовою;

харчовий продукт упакований, заповнений у тару або підготовлений таким чином, що це вводить в оману;

етикетка харчового  продукту не відповідає обов'язковим вимогам цього Закону щодо етикетування харчового продукту;

етикетка містить слова,  словосполучення або дані,  які важко прочитати або зрозуміти звичайному  споживачу  за  звичайних  умов використання, показу та продажу товару.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  "Професійна Юридична Група"

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Постоянный и временный вид на жительство в Украине, понятие резидентства Украины

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

1. Правовые понятия и процедура получения постоянного и временного видов на жительство, а также временного пребывания в Украине для граждан иностранных государств

1.1. Постоянный вид на жительство

Иностранец – лицо, которое не пребывает в гражданстве Украины и является гражданином (подданным) другого государства или государств (часть 1 статьи 1 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» от 04.02.1994г.).

Согласно статье 3 вышеуказанного Закона, иностранцы и лица без гражданства могут в установленном порядке иммигрировать в Украину на постоянное проживание либо прибыть для трудоустройства на определенный срок, а также временно пребывать на ее территории.

Иностранцы и лица без гражданства, которые иммигрировали на постоянное проживание либо прибыли для временного трудоустройства, получают вид на жительство. Порядок выдачи разрешения на иммиграцию, а также постоянного вида на жительство и решение иных вопросов, связанных с иммиграцией иностранцев и лиц без гражданства, определяется Законом Украины «Об иммиграции». Иностранцы и лица без гражданства, пребывающие в Украине на ином законном основании, считаются временно пребывающими в Украине. Они обязаны в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, зарегистрировать свои паспортные документы и выехать из Украины после окончания соответствующего срока пребывания.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины «Об иммиграции» от 07.06.2001г., иммиграция - это  прибытие в Украину или оставление в Украине в установленном законом порядке иностранцев и лиц  без  гражданства на постоянное проживание.

Иммигрантиностранец или лицо без гражданства, который получил разрешение на иммиграцию и прибыл в Украину на постоянное проживание, или, пребывая в Украине на законных основаниях, получил разрешение на иммиграцию и остался в Украине на постоянное проживание.

Согласно вышеуказанному Закону, постоянный вид на  жительство – документ, подтверждающий право иностранца или лица без гражданства на постоянное проживание в Украине. В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона, разрешение на иммиграцию дается в рамках квоты иммиграции.

После прибытия иммигранта в Украину он обязан в течение пяти рабочих дней обратиться к органу специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам иммиграции по месту проживания с заявлением о выдаче ему постоянного вида на жительство. Орган специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам иммиграции на протяжение недели со дня принятия заявления выдает иммигранту постоянный вид на жительство.

Таким образом, постоянный вид на жительство выдается только лицам, желающим постоянно проживать на территории Украины и получившим разрешение на иммиграцию в рамках квоты на иммиграцию. То есть наличие разрешения на иммиграцию является необходимым и обязательным условием для получения иностранцем постоянного вида на жительство в Украине.

Отдельная норма относительно получения вида на жительство теми иностранными гражданами, которые временно пребывают (не иммигрируют в понимании Закона Украины «Об иммиграции») на территории Украины, будет приведено ниже в разделе, касающемся регулирования временного вида на жительство.

Квота иммиграции устанавливается Кабинетом Министров Украины по следующим категориям иммигрантов:

1)  деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины;

2) высококвалифицированные специалисты и работники, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;

3) лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины в иностранной конвертируемой валюте на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (такой порядок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.08.1996г. №928 «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации иностранных инвестиций»);

4) лица, являющиеся родными братом или сестрой, дедом или бабкой, внуком или внучкой граждан Украины;

5) лица, ранее пребывавшие в гражданстве Украины;

6) родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;

7) лица, непрерывно проживавшие на территории Украины на протяжение трех лет с дня предоставления им статуса беженцев в Украине или убежища в Украине, а также их родители, мужья (жены) и несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними.

Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется:

1) одному из супругов, если второй супруг, с которым он пребывает в браке более двух лет, является гражданином Украины, детям и родителям граждан Украины;

2) лицам, являющимся опекунами или попечителями граждан Украины, или пребывают под опекой или попечительством граждан Украины;

3) лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению;

4) лицам, иммиграция которых составляет государственный интерес для Украины;

5) зарубежным украинцам, супругам зарубежных украинцев, их детям в случае их совместного въезда и пребывания на территории Украины.

Порядок получения разрешения на иммиграцию  регламентируется статьями 9 – 10 Закона Украины «Об иммиграции».

Квота иммиграции на 2007 год установлена Распоряжением Кабинета Министров Украины от 07.02.2007г. №37-р  «Об установлении квоты иммиграции на 2007 год».

В соответствии с частью 1 статьи 13 вышеуказанного Закона Украины «Об иммиграции», орган специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам иммиграции по месту проживания лица, относительно которого принято решение об упразднении разрешения на иммиграцию, на протяжение недели с момента получения данного решения направляет его копию лицу и изымает у него постоянный вид на жительство. Лицо, относительно которого принято решение об упразднении разрешения на иммиграцию, обязано выехать из Украины на протяжение месяца с дня получения копии данного решения. Если за это время лицо не выехало из Украины, оно подлежит выдворению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. Если лицо обжаловало решение об упразднении разрешения на иммиграцию в судебном порядке, решение о его выдворении не принимается до вступления решения суда в законную силу.

Согласно статье 14 Закона Украины «Об иммиграции», лицо может повторно подать заявление на выдачу разрешения на иммиграцию не раньше, чем через год со дня принятия решения об отказе в выдаче разрешения на иммиграцию или о его упразднении.

На выполнение статьи 5 Закона Украины «Об иммиграции», Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.12.2002г. №1983 был утвержден Порядок оформления и выдачи постоянного вида на жительство. В частности, для получения постоянного вида на жительство необходимо предоставление следующих документов:

- заявление по образцу, установленному Государственным департаментом по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц;

-          копия паспортного документа с иммиграционной визой;

-          копия решения о предоставлении разрешения на иммиграцию;

-          квитанция об уплате государственной пошлины или документ, подтверждающий наличие льгот относительно его уплаты.

Постоянный вид на жительство оформляется на протяжение недели после подачи заявления иммигрантом. Данные об оформлении постоянного вида на жительство вносятся в специальный реестр.

Постоянный вид на жительство подлежит обмену при достижении лицом 25- и 45-летнего возраста.

Исходя из вышеизложенного, постоянный вид на жительство целесообразно получать тем иностранным гражданам, которые имеют намерение постоянно проживать на территории Украины (скорее всего, с перспективой на дальнейшее получение гражданства), подпадают под соответствующие категории лиц согласно утвержденной квоте, а также получившим разрешение на иммиграцию и являющимся иммигрантами согласно определению Закона Украины «Об иммиграции».

1.2. Временный вид на жительство

Правовой режим временного вида на жительство действующим законодательством Украины хотя и упоминается в общих чертах в отдельных нормативных актах, однако ни его определение, ни порядок его получения четко не урегулированы, что в свою очередь иногда приводит к смешиванию понятий временного вида на жительство и временного пребывания в Украине.

Так, в соответствии со статьей 3 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» от 04.02.1994г., иностранцы и лица без гражданства могут в установленном порядке иммигрировать в Украину на постоянное проживание либо прибыть для трудоустройства на определенный срок, а также временно пребывать на ее территории. Иностранцы и лица без гражданства, которые иммигрировали на постоянное проживание или прибыли для временного трудоустройства, получают соответственно постоянный или временный вид на жительство. Иностранцы и лица без гражданства, пребывающие в Украине на другом законном основании, считаются временно пребывающими в Украине. Они должны в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, зарегистрировать свои паспортные документы и выехать из Украины после окончания соответствующего срока пребывания.

В соответствии с пунктом 8 Правил въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.1995г. №1074, иностранцы и лица без гражданства могут иммигрировать в Украину на постоянное проживание или прибыть для трудоустройства на определенный срок в порядке, установленном законодательством Украины. Иностранцы и лица без гражданства, въехавшие для временного пребывания, могут получить постоянный вид на жительство в установленном порядке.

Согласно абзацу 2 пункта 8 Правил, иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в Украину для трудоустройства на основании разрешения соответствующего центра занятости на трудоустройство и визы типа IM-1, если иное не предусмотрено законодательством и международными договорами Украины, органами внутренних дел оформляется временный вид на жительство в порядке, установленном МВД по согласованию с Администрацией Госпогранслужбы.

Вопросам трудоустройства посвящено отдельное Соглашение между Правительством Украины и Правительством Латвийской Республики о трудовой деятельности и социальной защите лиц, постоянно проживающих в Украине и Латвии и работающих на территориях обоих Государств.

В соответствии со статьей 5 вышеуказанного Соглашения, для заключения трудового договора (контракта) либо осуществления трудовой деятельности на основании договора между юридическими лицами Сторон работнику необходимо иметь разрешение соответствующего органа по вопросам труда Стороны трудоустройства, выданный в порядке и на условиях, установленных законодательством данной Стороны. При этом разрешение должно выдаваться только при условии, что работник не будет выполнять никакую другую оплачиваемую работу, кроме той, на которую ему будет выдано разрешение, и не будет пребывать на территории Стороны трудоустройства дольше срока, предусмотренного разрешением. Для продолжения трудовой деятельности работника работодателю не позднее одного месяца до ее окончания необходимо решить в установленном порядке вопрос продления срока действия разрешения или получения нового.

Процедура получения разрешения на трудоустройство в Украине определяется Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.11.1999г. №2028 «Об утверждении Порядка оформления иностранцам и лицам без гражданства разрешения на трудоустройство в Украине».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение о том, что получение временного вида на жительство действующее законодательство Украины непосредственно связывает с официальным трудоустройством иностранного гражданина или лица без гражданства в Украине с получением соответствующего разрешения центра занятости. Во всех остальных случаях речь может идти о постоянном виде на жительстве либо о  временном пребывании в Украине.

1.3. Регистрация и временное пребывание в Украине

В соответствии с пунктом 12 Правил въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.1995г. №1074, граждане государств, с которыми Украиной заключены международные договора о взаимных безвизовых поездках, въезжают в Украину по действительному паспортному документу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Согласно статье 22 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Латвийской Республики о взаимных поездках граждан, граждане государства одной Стороны, которые постоянно проживают на территории государства другой Стороны, выезжают и возвращаются на территорию государства своего постоянного проживания без виз, при наличии документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории государства соответствующей Стороны.

Пункт 19 вышеуказанных Правил гласит о том, что иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину на законном основании, могут временно пребывать на территории страны по паспортному документу, зарегистрированному в порядке, установленном данными Правилами. Паспортный документ подается иностранцем или лицом без гражданства для регистрации в пункте пропуска через государственную границу должностному лицу Государственной пограничной службы. Регистрация производится на период кратковременного пребывания – для иностранцев и лиц без гражданства из стран с визовым порядком въезда на период действия визы, но не более, чем на 6 месяцев, для иностранцев и лиц без гражданства из стран с безвизовым порядком въезда – на 90 дней, если иной срок не определен в международных соглашениях. Иностранцы и лица без гражданства могут освобождаться от регистрации паспортного документа на основании соответствующего международного договора на условиях взаимности. При этом отдельно следует отметить, что подпункт в) пункта 20 Правил освобождает от регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 18-летнего возраста.

Приложением №4 к вышеприведенным Правилам является Перечень государств, граждане которых могут въезжать в Украину без виз, если срок пребывания их в Украине не превышает 90 дней с даты въезда. Среди таких стран в Перечне присутствует также Латвийская Республика.

Регистрация в пункте пропуска через государственную границу включает в себя проставление в паспортном документе иностранца или лица без гражданства отметки «Въезд» («Выезд»), занесение ведомостей об иностранце или лице без гражданства и его паспортных данных в соответствующий реестр и заполнение иммиграционной карточки. Отметка о регистрации иностранца или лица без гражданства в его паспортном документе действительна на всей территории государства независимо от места проживания иностранца или лица без гражданства в Украине.

Порядок продления срока пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства регулируется Инструкцией о порядке продления срока пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Украины от 01.12.2003г. №1456.

Согласно данной Инструкции, продление срока пребывания – это продление срока действия регистрации путем проставления в паспортный документ соответствующего штампа, который скрепляется регистрационной печатью, и внесение ведомостей об иностранце или лице без гражданства и их паспортных данных для соответствующего учета. В случае, если международными соглашениями предусмотрен порядок въезда в Украину иностранцев по паспортным документам для внутреннего пользования продление им срока пребывания в Украине по их желанию оформляется путем выписки вкладного талона к паспортному документу.

В соответствии с пунктом 5 Инструкции, регистрация производится должностными лицами органов охраны государственной границы на период краткосрочного пребывания – для иностранцев и лиц без гражданства из стран с визовым порядком въезда на период действия визы, но не более чем на 6 месяцев, для иностранцев и лиц без гражданства из стран с безвизовым порядком въезда – на 90 дней, если иной срок не указан в международных соглашениях. Отметка о регистрации действительна всей территории государства независимо от места проживания и цели пребывания иностранца или лица без гражданства в Украине.

Для продления срока пребывания письменные обращения иностранцев или лиц без гражданства и принимающей их стороны подаются не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока действия регистрации, в территориальные подразделения Государственного департамента по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц по месту проживания этих лиц или непосредственно до указанных в пункте 14 данной Инструкции органов зависимо от их полномочий. В письменных заявлениях указываются основания для продления срока пребывания в соответствии с определенными в пункте 12 Правил оформления визовых документов для въезда в Украину, ведомости об иностранце или лице без гражданства (гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол), номер паспортного документа, срок его действия, дата и место въезда в Украину, тип визы, цель и срок, на который выражено желание продлить пребывание, место проживания в Украине, а также учетные ведомости о принимающей стороне, месте фактического размещения офиса (проживания физического лица), и ее письменные гарантии относительно финансового обеспечения своевременного выезда иностранца за границу государства после окончания срока пребывания.

В случае прибытия в Украину в личных делах иностранцев или лиц без гражданства украинского происхождения (например, по визе типа П-2) и в других случаях, когда принимающая сторона не определена, подается лишь письменное обращение такого лица. При этом обращение согласовывается по месту проживания (руководителем отеля, жилищным органом и т.п.) относительно возможности проживания по указанному в нем адресу. Кроме того, в обращении заявитель уведомляет о наличии у него средств для покрытия издержек, связанных с пребыванием в Украине.

Для продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства подаются такие документы:

1. В случае, если принимающей стороной является физическое лицо:

- письменное заявление принимающего физического лица относительно продления срока пребывания приглашенного лица. В случае подачи обращения лично физическим лицом предъявляется действующий паспортный документ или постоянный вид на жительство. В случае подачи обращения приглашенным лицом, оно должно быть заверено в установленном законодательством порядке по месту проживания принимающего лица;

- письменное обращение иностранца или лица без гражданства относительно продления срока пребывания, которое подается лично или принимающим физическим лицом;

- паспортный документ иностранца или лица без гражданства и иммиграционная карточка (в случае ее наличия);

- 2 фотографии иностранца или лица без гражданства размером 3,5 х 4,5 см;

- квитанция об уплате государственной пошлины за продление срока пребывания;

- квитанции об оплате платных услуг, которые могут предоставляться службой гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц согласно Постановления Кабинета Министров Украины от 07.04.2003г. №478 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться службой гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц» (в случае получения таких услуг).

2. В случае, если принимающей стороной является юридическое лицо:

- письменное обращение юридического лица с указанием его реквизитов подается его представителем (при первичном обращении подаются также документы, подтверждающие факт государственной регистрации принимающего юридического лица). При этом, если жилье, которое предоставляется иностранцу или лицу без гражданства для дальнейшего проживания, не принадлежит принимающей стороне, обращение согласовывается по месту проживания руководителем отеля, жилищным органом и т.п.;

- письменное обращение иностранца или лица без гражданства относительно продления срока пребывания, которое подается лично или уполномоченным лицом принимающей стороны;

- паспортный документ иностранца или лица без гражданства и иммиграционная карточка (в случае ее наличия);

- 2 фотографии иностранца или лица без гражданства размером 3,5 х 4,5 см;

- квитанция об уплате государственной пошлины за продление срока пребывания;

- квитанции об оплате платных услуг, которые могут предоставляться службой гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц согласно Постановления Кабинета Министров Украины от 07.04.2003г. №478 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться службой гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц» ( в случае получения таких услуг).

В соответствии с пунктом 9.3. Инструкции, в случае необходимости работник территориального органа или подразделения Департамента может потребовать личного присутствия иностранцев или лиц без гражданства при рассмотрении их ходатайства, а также потребовать иные документы, подтверждающие наличие оснований и отсутствие препятствий для дальнейшего пребывания в Украине:

- наличие у иностранца или лица без гражданства действительного страхового полиса об оказании экстренной медицинской помощи согласно Постановления Кабинета Министров Украины от 17.09.1997г. №1021 «Об усовершенствовании Порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам, временно пребывающим на территории Украины», если иное не установлено международными соглашениями;

- наличие у иностранца или лица без гражданства средств для покрытия издержек, связанных с пребыванием в Украине, или подтверждение заявленных в обращении принимающей стороны гарантий.

Сотрудник территориального органа или подразделения Департамента при поступлении письменного обращения о продлении срока пребывания определяет обоснованность указанных оснований относительно необходимости продления срока пребывания, проверяет действительность поданных документов, своевременность их предоставления, наличие отметок о регистрации (отметки органа охраны государственной границы «Въезд» («Выезд») или о продлении срока пребывания, сверяет ведомости об иностранцах или лицах без гражданства, указанные в их паспортных документах, с данными, содержащимися в этих обращениях, устанавливает законность пребывания иностранцев и лиц без гражданства в государстве и отсутствие ведомостей, препятствующих дальнейшему пребыванию этих лиц в Украине.

Принятые документы рассматриваются в течение трех рабочих дней. При рассмотрении ходатайства более одного рабочего дня заявителю выдается справка с фотографией о том, что его паспортный документ находится в территориальном органе или подразделении Департамента в связи с рассмотрением вопроса относительно продления срока пребывания в Украине.

Решения о продлении срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства принимают:

1. Директор (или его заместители) Департамента  по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц  – относительно всех иностранцев и лиц без гражданства независимо от установленного режима взаимных поездок граждан, срока пребывания в Украине, цели поездки и места их проживания в Украине;

2. Начальники (или их заместители) территориальных органов Департамента в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе – относительно всех иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих на территории административного обслуживания, независимо от установленного режима взаимных поездок граждан, срока пребывания в Украине и цели поездки;

3. Начальники (или лица, исполняющие их обязанности) территориальных подразделений Департамента в городских без районного деления, районным и районных в городах отделах органов внутренних дел – относительно иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих на территории административного обслуживания, независимо от установленного режима взаимных поездок граждан и срока пребывания в Украине, за исключением лиц, прибывших в качестве персонала представительств иностранных субъектов предпринимательской деятельности, в поисках убежища, с целью приобретения статуса беженца, а также обучение, трудоустройство по разрешениям центров занятости, работы по межправительственным соглашениям, религиозной деятельности;

4. Начальники (или их заместители) территориальных подразделений Департамента в городских с районным делением и районных в городе Киеве управлениях органов внутренних дел – относительно лиц, указанных в предыдущем пункте, а также по согласию указанных в пункте 2 органов – относительно других иностранцев и лиц без гражданства.

Основания для продления срока пребывания указаны в части 2 подпункта 14.4. Инструкции о порядке продления срока пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства. Вышеуказанные основания, согласно Инструкции, зависят от цели поездки что отображается в соответствующем типе визы:

С-2 – обращения центральных органов исполнительной власти, иных государственных органов;

С-3 – обращения государственных учреждений, предприятий или организаций, зарегистрированных в Украине в установленном порядке;

Б – обращения совместных предприятий, представительств иностранных субъектов предпринимательской деятельности в Украине или субъектов предпринимательской деятельности в Украине, учредителями которых являются иностранцы или лица без гражданства;

Л – обращения МЧС Украины или его органов на местах;

О – обращения высших учебных заведений;

Н – обращения научно-исследовательских учреждений, других юридических лиц или общественных организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью;

Р – обращения религиозных организаций, заверенные Государственным комитетом Украины по вопросам религий или его органами на местах;

Г – обращения Комиссии при Кабинете Министров Украины по вопросам координации, приемки, транспортировки, охраны и распределения гуманитарной помощи, поступающей с иностранных государств;

К – обращения учреждений, предприятий или организаций, пригласивших иностранцев или лиц без гражданства на гастроли, с целью культурного обмена или для участия в спортивных соревнованиях;

Т – обращения туристических организаций или другие документы, подтверждающие туристический характер поездки. При этом общий срок пребывания в Украине с туристической целью не может превышать 6 месяцев, за исключением случаев, когда продление срока пребывания осуществляется на срок, фактически необходимый для выезда из Украины;

П-1 – приглашение установленного образца, оформленные указанными в вышеприведенном пункте 2 органами, либо приглашение лечебного учреждения в Украине и иные документы, подтверждающие частный характер поездки;

П-2 – личное заявление и документы, подтверждающие украинское происхождение иностранца или лица без гражданства;

IM-1 – обращение работодателя и разрешение на трудоустройство, оформленное соответствующим центром занятости населения;

ОП – обращение иностранца либо лица без гражданства. При этом продление срока пребывания осуществляется лишь на срок, фактически необходимый для выезда из Украины;

ТР – срок транзитного пребывания может быть продлен по обращениям иностранцев или лиц без гражданства на период, фактически необходимый для ликвидации чрезвычайных обстоятельств, вызвавших вынужденную задержку, при наличии документа, подтверждающего причину и длительность задержки в соответствии с пунктом 14 Правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства каждый раз может быть продлен на весь период существования обстоятельств, указанных в обращении, но не более чем на срок действия соответствующего типа визы, установленный пунктом 11 Правил оформления визовых документов для въезда в Украину, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.1999г. №227 “О введении нового Порядка оформления визовых документов для въезда в Украину”. Вопрос о продлении срока пребывания сверх указанные сроки рассматривается органами, указанными в вышеприведенных пунктах 1 и 2.

Сроки действия виз по типам (согласно вышеуказанного Порядка):

Д, С-1, М – в соответствии с двусторонними международными договорами Украины, на началах вввзаимности либо на весь период акредитации;

С-2, С-3,  Б,  Л,  Н, Р, Г, К, ОП – как правило, 6 месяцев либо период, указанный в документах, являющихся основанием для оформления визы, но не более, чем 1 год;

О, IM-1 – 1 год;

Т, П-1 – 6 месяцев;

П-2 – 5 лет;

ТР-1 – 5 дней на одно пересечение границы Украины;

ТР-2 – период, указанный в документах, являющихся основанием для выдачи визы, но не более одного года. При этом срок пребывания во время каждого транзитного проезда через территорию Украины не должен превышать 5 дней.

В соответствии с пунктом 12 Правил оформления визовых документов для въезда в Украину, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.1999г. №227 “О введении нового Порядка оформления визовых документов для въезда в Украину”, оформление виз типов С, Б, Н, К, П гражданам стран – членов Европейского Союза, Швейцарской Конфедерации, Словацкой Республики, Турецкой Республики, Канады, США и Японии осуществляется без подачи соответствующих приглашений.

При принятии решения о продлении срока пребывания конечная дата продленного срока пребывания не должна превышать срока, меньшего на один месяц чем срок действия паспортного документа, кроме случаев, когда такое продление осуществляется на срок, фактически необходимый для выезда иностранца или лица без гражданства из Украины. Продление срока пребывания оформляется путем проставления в паспортном документе штампа, что скрепляется регистрационной печатью органа, принявшего решение.

Иностранцам или лицам без гражданства может быть отказано в продлении срока пребывания в Украине в случаях:

- если их действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка или когда это необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины, других лиц, проживающих в Украине;

- признание лица согласно с законодательством Украины нежелательным для пребывания в Украине;

- выявление факта предоставления лицом при оформлении визы или обращения относительно продления срока пребывания заведомо неправдивых ведомостей или поддельных документов;

- наличия фактов нарушения законодательства Украины во время предыдущего или нынешнего пребывания на ее территории;

- отсутствия действительного страхового полиса установленного законодательством Украины образца, если иное не предусмотрено международными соглашениями;

- отсутствия средств для покрытия издержек, связанных с пребыванием в Украине, или соответствующих гарантий от принимающей стороны.

Решение об отказе в продлении срока пребывания под роспись доводится к сведению иностранцев или лиц без гражданства и принимающей стороны в течение трех рабочих дней. При этом заявители предупреждаются о необходимости выехать из Украины в указанный срок. Решение об отказе в продлении срока пребывания может быть обжаловано в высшем органе или подразделении службы по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц либо в суде. Обжалование останавливает решение об отказе в продлении срока пребывания в Украине, кроме случаев, когда отказ обусловлен интересами обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка, о чем указывается в решении.

В случае невыезда без уважительных причин из Украины иностранца либо лица без гражданства после отказа в продлении срока пребывания они могут быть признаны незаконными мигрантами, и относительно них может быть принято решение о выдворении за границы Украины в соответствии со статьей 32 Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”. При принятии решения о выдворении в паспортном документе иностранца или лица без гражданства проставляется соответствующий штамп.

Информация об иностранцах или лицах без гражданства, которым продлен срок пребывания в Украине, в пятидневный срок отсылается в Администрацию Государственной пограничной службы Украины.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что временное пребывание в Украине с дальнейшим продлением срока такого пребывания является наиболее детально урегулированной формой нахождения иностранного гражданина на территории Украины и вполне способно выступить в качестве альтернативы постоянному виду на жительство и временному виду на жительство ввиду существенной ограниченности последних относительно целей пребывания иностранцев в Украине как основания для получения соответствующего вида на жительство.

2. Определение понятия резидентства Украины и условий возникновения данного правового статуса у граждан иностранных государств

В соответствии со статьей 21 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» от 04.02.1994г., иностранцы и лица без гражданства облагаются налогами и сборами в соответствии с законодательством Украины и международными договорами Украины.

Согласно части 1 статьи 5 Закона Украины «О государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей» от 22.12.1994г., в Государственный реестр вносится информация о лицах, которые:

- постоянно проживают в Украине, имеют объекты налогообложения, предусмотренные действующим законодательством, и обязаны уплачивать налоги и другие обязательные платежи;

- не имеют постоянного места жительства в Украине, однако в соответствии с действующим законодательством обязаны уплачивать налоги в Украине.

В соответствии с пунктом 1.20. Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22.05.2003г., физическое лицо – это гражданин Украины, физическое лицо без гражданства либо гражданин иностранного государства. Физическое лицо-резидент – это физическое лицо, имеющее место жительства в Украине. В случае, если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если такое лицо имеет место постоянного жительства в Украине; если лицо имеет место постоянного жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине.

В случае, если государство, в котором физическое лицо имеет центр жизненных интересов, определить невозможно, или если физическое лицо не имеет места постоянного проживания ни в одном из государств, оно считается резидентом Украины, если пребывает в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и отъезда) на протяжение периода либо периодов налогового года.

Достаточным  (но не исключительным) условием определения места нахождения центра жизненных интересов физического лица является место постоянного проживания членов его семьи либо его регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.

Если невозможно определить резидентский статус физического лица при помощи вышеизложенных методов, физическое лицо считается резидентом, если оно является гражданином Украины. Если вопреки закону физическое лицо-гражданин Украины имеет также гражданство другого государства, то в целях налогообложения такое лицо считается гражданином Украины, который не имеет права на зачет налогов, уплаченных за границей.

Достаточным основанием для определения лица в качестве резидента Украины является самостоятельное определение им основного места жительства на территории Украины в порядке, установленном законом, либо его регистрация в качестве самозанятого лица.

В соответствии с пунктом 1.20.2. вышеприведенного Закона, в случае, если физическое лицо не является резидентом Украины, оно является физическим лицом – нерезидентом.

Согласно статье 2 Закона, плательщиками налогов в Украине являются не только ее резиденты, но и нерезиденты, получающие доходы с источником их происхождения с территории Украины.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции между Правительством Украины и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество, понятие резидент Договорного Государства обозначает лицо, которое по законодательству данного государства подлежит налогообложению в нем на основании места проживания, постоянного места пребывания, места нахождения руководящего органа, места регистрации или иного аналогичного критерия. Данное понятие, вместе с тем, не включает лицо, которое подлежит налогообложению в данном Государстве только если данное лицо получает доходы из источников в данном Государстве или относительно имущества, которое в нем находится.

В случае, если в соответствии с вышеизложенным правилом физическое лицо является резидентом обоих Договорных Государств, ее статус определяется в соответствии с такими правилами:

- оно считается резидентом Договорного Государства, где оно имеет постоянное жилье. Если оно имеет постоянное жилье в обоих Договорных Государствах, оно считается резидентом того Договорного Государства, где оно имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов);

- если Договорное Государство, в котором оно имеет центр жизненных интересов, не может быть определено либо если оно не имеет постоянного жилья ни в одном из Договорных Государств, оно считается резидентом того Договорного Государства, где оно обычно проживает;

- если оно обычно проживает в обоих Договорных Государствах либо оно обычно не проживает ни в одном из них, оно считается резидентом того Договорного Государства, национальным лицом (гражданином – для физических лиц) которого оно является;

- если оно является национальным лицом (гражданином) обоих Договорных Государств или оно не является национальным лицом ни одного из них, компетентные органы Договорных Государств решают вопрос налогообложения такого резидента по взаимному согласию.

Понятие нерезидентства в понимании таможенного законодательства Украины приводится в Таможенном кодексе Украины от 11.07.2002 г. (пункт 20 статьи 1): нерезиденты – это граждане (граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства), которые имеют постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе и те, которые временно пребывают на территории Украины…

В свою очередь, резидентами по таможенному законодательству являются граждане, имеющие постоянное место жительства на территории Украины, в том числе и те, которые временно пребывают за границей.

Исходя из того, что Таможенным кодексом Украины не закреплен более детальный порядок определения резидентства физических лиц, в частности, в случаях наличия у них постоянного места жительства в обеих странах, либо отсутствия постоянного места жительства вообще, целесообразно в более сложных случаях применять аналогию закона путем применения соответствующих вышеприведенных толкований налогового и международного законодательства (в т.ч. международных соглашений между Украиной и Латвийской Республикой).

3. Ввоз в Украину и постановка на учет транспортного средства иностранного гражданина

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Договора между Украиной и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных, трудовых и уголовных делах, право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государственные реестры, определяется законодательством Договорной Стороны, на территории которой находится учреждение, осуществившее регистрацию транспортного средства.

В статье 1 Закона Украины “О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины” от 13.09.2001г. наводится, в частности, определение понятий граждане, граждане-нерезиденты, постоянное место жительства, временный ввоз на таможенную территорию Украины:

Граждане – физические лица-резиденты и нерезиденты, не являющиеся субъектами внешнеэкономической деятельности;

Граждане-нерезиденты – иностранцы, граждане Украины, лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе и те, которые временно пребывают на территории Украины;

Постоянное место жительства – место жительства на территории любого государства не менее одного года гражданина, не имеющего постоянного места жительства на территории других государств и имеющего намерение проживать на территории данного государства на протяжение какого-либо срока, не ограничивая такое проживание определенной целью, и при условии, что такое проживание не является следствием исполнения данным лицом служебных обязанностей или обязательств по договору (контракту);

Временный ввоз на таможенную территорию Украины – ввоз на таможенную территорию Украины при условии обратного вывоза за ее пределы.

Статья 11 вышеприведенного Закона регулирует порядок временного ввоза в Украину транспортных средств.

Временный ввоз транспортных средств разрешается гражданам-нерезидентам для личных нужд на срок до одного года. Этот срок может быть продлен Государственной таможенной службой Украины или уполномоченными ею таможенными органами с учетом гуманитарной, научной, хозяйственной и иных видов деятельности граждан, которые ввезли такие транспортные средства.

Транспортные средства по кодам 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, временно ввезенные под письменное обязательство об обратном вывозе, не могут быть переданы во владение либо пользование другим лицам. Такие транспортные средства могут быть оформлены для постоянного пользования после уплаты соответствующих налогов и сборов, предусмотренных законодательством при ввозе транспортных средств для свободного использования (распоряжения на таможенной территории Украины).

Временный ввоз транспортных средств по кодам 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности разрешается при наличии документа, подтверждающего их регистрацию за пределами Украины. В случае невыполнения данного условия, данные транспортные средства подлежат таможенному оформлению для постоянного пользования.

Транспортные средства по кодам 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, временно ввезенные гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины для личного пользования на срок, превышающий 2 месяца, подлежат регистрации в органах ГАИ МВД Украины, кроме случаев, определенных Кабинетом Министров Украины.

Вопросы постановки на учет транспортных средств в Украине регулирует Приказ Министерства внутренних дел Украины от 10.04.2002г. №335 “Об утверждении Инструкции о проведении государственной регистрации, перерегистрации иии учета транспортных средств, оформлении и выдаче регистрационных документов, номерных знаков на них и осуществлении проверок регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции МВД Украины”.

В соответствии с пунктом 1.9. данной Инструкции, транспортные средства, временно ввезенные нерезидентами на таможенную территорию Украины для личного пользования на срок, превышающий 2 месяца, подлежат регистрации в органах ГАИ. При этом, транспортные средства, временно ввезенные под письменное обязательство об обратном вывозе, не могут быть переданы во владение либо пользование другим лицам.

Согласно пункта 2.4. Инструкции,  транспортные средства, которые ввозятся гражданами при переселении на постоянное место жительства в Украину, подлежат временной регистрации в органах ГАИ на срок до одного года с оформлением свидетельства о регистрации транспортного средства на право временной эксплуатации таких транспортных средств со сроком действия на один год без права их отчуждения либо передачи в пользование другим лицам, о чем делается соответствующая запись в графе “Особые отметки” свидетельства о регистрации транспортного средства. Регистрационные документы на право постоянного пользования и отчуждения тттаких транспортных средств могут быть выданы после фактического проживания таких граждан – собственников транспортных средств на территории Украины на протяжение одного года.


Трактора

Автомобили, рассчитанные на перевозку 10 и более человек, включая водителя

Автомобили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначенные в основном для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

Автомобили грузовые

Автомобили специального назначения, кроме предназначенных в основном для перевозки людей или грузов

Авторские права на данную статью принадлежат

Юридической компании «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Зайняття діяльністю з транспортування хворих до медичного закладу (послуги швидкої медичної допомоги)

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультации по отдельным видам деятельности

Перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, міститься в Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 року.

Серед видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, даний Закон передбачає, зокрема:

 • виробництво лікарських засобів, оптову, роздрібну торгівля лікарськими засобами (пункт 9 частини 1 статті 9);
 • виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами (пункт 10 частини 1 статті 9);
 • медичну практику (пункт 26 частини 1 статті 9);
 • переробку донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (пункт 27 частини 1 статті 9);
 • ветеринарну практику (пункт 28 частини 1 статті 9);
 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" (пункт 33 частини 1 статті 9).

Відповідно до пункту 1.2. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених спільним Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2001 року №38/63, медична практика - це діяльність, пов'язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що у випадку, якщо медичний заклад здійснюватиме транспортування хворих до власного медичного закладу з використанням власного автотранспорту в рамках здійснення діяльності з медичної практики, і при цьому таке транспортування не буде окремою послугою з перевезення (тобто за перевезення хворих окремим рядком не буде стягуватись плата, а вартість перевезення буде закладена у вартість самих медичних послуг), - в такому разі для транспортування хворих не потрібно отримувати окрему ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Спеціальні правила встановлені законодавством України для постановки на облік на використання транспортних засобів в якості автомобілів швидкої медичної допомоги.

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 10 листопада 1994 року, транспортний засіб спеціалізованого призначення - транспортний засіб, який призначений для перевезення певних категорій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо).

Частина 3 статті 9 вищевказаного Закону України «Про автомобільний транспорт» встановлює перелік видів господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, для зайняття якими необхідно отримати ліцензію з перевезення пасажирів і вантажів:

 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

В даному переліку відсутні послуги з перевезення хворих з використанням транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про автомобільний транспорт», транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на:

 • транспортні засоби загального призначення;
 • транспортні засоби спеціалізованого призначення;
 • транспортні засоби спеціального призначення.

При державній реєстрації автобусів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх належності до транспортного засобу загального призначення чи до транспортного засобу спеціалізованого призначення.

При державній реєстрації легкових автомобілів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно з документами виробника (легковий, таксі, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо).

Порядок державної реєстрації транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

В той же час, слід зазначити, що для обладнання транспортних засобів спеціальними пристроями (проблискові маячки, спеціальний сигнал) необхідно звернутись за відповідним дозволом до ДАІ.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  "Професійна Юридична Група"

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal