Профессиональная Юридическая Группа

Истина для всех открыта
Subscribe

Archive for the ‘Корпоративные правоотношения’

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Январь 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням Зборів Учасників
(Протокол №____ від «__» _________ 20__ року)

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“_______________”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: ____________

м. Київ – 20__р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “___________”, ідентифікаційний код __________, зареєстроване ______________ районною у місті Києві державною адміністрацією __.__._______р.
«__» _______________ ________ року _______________ районною у місті Києві державною адміністрацією зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________”.
«__» ___________________ 20__ року Зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “____________” у зв’язку із зміною складу Учасників прийнято рішення (Протокол №____ від «__» _________________ 20__ року) про затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “______________”.
1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “______________” (далі – Товариство) засноване на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.3. Товариство діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", “Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України.
1.4. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.5. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглі печатки, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.
1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.
1.7. Товариство може створювати та/або придбавати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них.
1.8. Учасниками Товариства є:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером __________, юридична адреса: Люксембург, _______, м.Люксембург, вулиця __________, __ (Luxembourg, _________, rue __________, __);
• Громадянин України _____________________, паспорт громадянина України серії __ №___________, виданий _______________________________________ «__» ______________ _____р., ідентифікаційний код _____________________, який проживає за адресою: _______________________.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:
2.1.1. Українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________”.
2.1.2. Російською мовою:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “______________”.
2.1.3. Англійською мовою:
LIMITED LIABILITY COMPANY “_______________”.
2.2. Скорочене найменування Товариства:
2.2.1. Українською мовою: ТОВ “_________________”.
2.2.2. Російською мовою: ООО “__________________”.
2.2.3. Англійською мовою: “________________”, LLC.
2.3. Місцезнаходження Товариства: ___, м.Київ, вул. ________________, буд. __, кв. __.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
• оптова торгівля одягом і взуттям;
• виробництво робочого одягу;
• оптова торгівля текстильними товарами;
• оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
• роздрібна торгвіля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
• неспеціалізована оптова торгівля;
• роздрібна торгвіля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
• роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
• посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
• оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.;
• інші види оптової торгівлі;
• надання інших комерційних послуг;
• діяльність автомобільного вантажного транспорту;
• перевезення різних вантажів, у тому числі автомобілів;
• будівництво будівель;
• будівництво інших споруд;
• монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря;
• здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
• технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
• організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
• організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
• виготовлення нестандартного обладнання;
• виробництво та реалізація фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
• швейне виробництво;
• проведення науково-дослідних робіт;
• розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
• торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
• створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
• організація і проведення експортних, імпортних та товарообмінних операцій, придбання та реалізація товарів медичної промисловості, предметів медичного призначення, медичних препаратів та обладнання;
• експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
• торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
• надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
• виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
• торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
• купівля та продаж власного нерухомого майна: купівля та перепродаж власного нерухомого майна; нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;
• здавання в оренду власного нерухомого майна: здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості; здавання в оренду земельних ділянок; діяльність ринків;
• управління нерухомим майном: управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності; послуги зі збору орендної платні;
• комісійна торгівля;
• надання послуг з маркетингу і реклами;
• надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
• консультування з питань комерційної діяльності та управління: консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо; консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо; консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо); консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності в галузі підбору та управління персоналу;
• торгівля через всесвітню мережу Інтернет;
• рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
• виробництво і розміщення візуальної реклами;
• видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
• випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
• надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
• видавнича діяльність;
• випуск та реалізація поліграфічної продукції;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації фото-, відео- та кінопродукції;
• надання поліграфічних послуг;
• видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
• підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
• інформаційні послуги,
• створення, підтримка та реклама інтернет-сайтів;
• створення і розміщення реклами у всесвітній мережі Інтернет;
• реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
• надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
• надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;

Надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг.

3.3. Всі види діяльності, передбачені пунктом 3.2. даного Статуту, здіснюються Товариством лише для досягнення основної мети діяльності Товариства та в інтересах Товариства. У випадку, коли зайняття окремими видами діяльності може здійснюватися виключно після отримання Товариством спеціального дозволу (ліцензії), що видається уповноваженими державними органами, Товариство зобов’язане отримати даний спеціальний дозвіл (ліцензію) на підставах і в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Будь-яке рішення про створення нового виду діяльності в додаток до торгівлі засобами індивідуального захисту повинно бути затверджене не менш як 80% (вісімдесятьма відсотками) загальної кількості учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах Учасників Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал.
4.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить _______________ гривень (_____________________ гривень 00 коп.).
4.3. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:
4.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________» володіє часткою вартістю _________________ гривень (___________________ гривень __ коп.), що становить 75,00% (Сімдесят п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства;
4.3.2. _______________________________ володіє часткою вартістю _________________ гривень (___________________ гривень __ коп.), що становить 25,00% (Двадцять п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства;
На момент державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Статутний капітал Товариства у розмірі ________________ гривень (_____________________ гривень __ коп.) сформовано в повному обсязі.
4.4. Частина Статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом одного року з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. В разі невиконання у визначений строк зобов’язань щодо внесення внесків до Статутного капіталу, Учасники не сплачують жодних фінансових санкцій.
4.5. Учасник Товариства може відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Максимальна кількість учасників Товариства може досягати 10 осіб.
4.6. Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. Передача частки Учасника Товариства, яка не є повністю сплаченою, може бути здійснена лише в тій частині, в якій її вже оплачено.
4.7. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
4.8. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У такому випадку Товариство зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Загальних Зборах Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної Товариством
4.9. Кожному Учаснику, який повністю вніс свій вклад до Статутного капіталу, Загальні Збори Учасників Товариства на вимогу Учасника видають свідоцтво із зазначенням переліку внесеного, його вартості і дати внеску. Свідоцтво не належить до категорії цінних паперів.
4.10. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу. Порядок і умови зміни розміру Статутного капіталу, включаючи перерозподіл внесків Учасників в ньому, визначаються Загальними Зборами Учасників для кожного окремого випадку. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.
4.11. Звернення стягнення на частину майна Твариства, пропорційну частці Уасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності в Учасника іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві
4.12. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
4.13. Майно Товариства належить йому на праві власності та підлягає обліку відповідно до чинного законодавства України.
4.14. Джерелами формування майна Товариства є:
- прибутки, отримані від реалізації продукції, товарів та послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- майно, передане Учасниками у власність Товариства, інше майно отримане безкоштовно, набуте або одержане у інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- оренда майна інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- отримання в тимчасове користування або в позику майна інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- отримання позики (поворотної фінансової допомоги), кредитів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, громадян України та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим, ніж 5% суми чистого прибутку.
5.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрачання Резервного фонду здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників.
5.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати інші фонди, передбачені законодавством України

6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства.
6.2. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.
6.3. В разі недостатності коштів Резервного фонду, Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

7.1. Учасники Товариства мають право:
7.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.
7.1.2. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.
7.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.
7.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
7.1.5. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.
7.1.6. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
7.1.7. Вийти з Товариства у встановленому порядку.
7.1.8. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.
7.2. Учасники Товариства зобов'язані:
7.2.1. Додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.
7.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
7.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
7.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.
7.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбачені цим Статутом.
7.2.6. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.
7.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
7.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:
7.3.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді й арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.
7.3.2. Продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, суборенду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам належні йому будинки, споруди, транспортні засоби, наукові розробки і методики, а також списувати їх з балансу. В разі, якщо вартість вказаних у даному пункті об’єктів для вчинення разової дії стосовно них становить бльш ніж 350000,00 гривень, – укладення такої угоди/вчинення такої дії стосовно даних об’єктів допускається за умови отримання попередньої письмової згоди Загальних Зборів Учасників Товариства простою більшістю від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
7.3.3. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
7.3.4. Страхувати власне майно.
7.3.5. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби. В разі, якщо вартість вказаних у даному пункті об’єктів для вчинення разової дії стосовно них становить бльш ніж 350000,00 гривень, – укладення такої угоди/вчинення такої дії стосовно даних об’єктів допускається за умови отримання попередньої письмової згоди Загальних Зборів Учасників Товариства простою більшістю від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
7.3.6. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.
7.3.7. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
7.3.8. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
7.3.9. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
7.3.10. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
7.3.11. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.
7.3.12. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.
7.3.13. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
7.3.14. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
7.3.15. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.
7.3.16. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.
7.3.17. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.
7.4. Товариство зобов'язане:
7.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
7.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.
7.4.3. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

8.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
8.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
8.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.
8.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариством є Загальні Збори Учасників і виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.
9.2. Проведення Загальних Зборів Учасників.
9.2.1. Учасники повідомляються про проведення Загальних Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних Зборів Учасників.
9.2.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з розглядом питань, включених до порядку денного зборів.
9.2.3. Учасники Загальних Зборів Учасників, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Директором Товариства та скріплюється печаткою Товариства.
9.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:
9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
9.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства:
9.3.7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства (річних звітів та бухгалтерських балансів), включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
9.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
9.3.9. Прийняття рішення про створення та вступ Товариства до підприємств будь-якої організаційно-правової форми, акціонерних та інших товариств, асоціацій та інших форм об'єднань;
9.3.10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
9.3.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
9.3.12. Виключення Учасника з Товариства;
9.3.13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
9.3.14. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
9.3.15. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п?ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
9.3.16. Прийняття рішення про купівлю-продаж, або передачі в інший способ нерухомості за будь-якими угодами, передбаченими законодавством України.
9.3.17. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
Загальні Збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу.

9.4. Прийняття рішення Загальними Зборами Учасників.
9.4.1. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.
Брати участь у Загальних Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.
9.4.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.3.1., 9.3.2. пункту 9.3. даного Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
9.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.
9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.
9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.
9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Загальних Зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
9.5. Скликання Загальних Зборів Учасників.
9.5.1. Чергові Загальні Збори Учасників Товариства скликаються Директором Товариства у разі виникнення потреби.
9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Директором Товариства скликаються позачергові Загальні Збори Учасників.
9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учасників.
9.6. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
9.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників). В разі тимчасової відсутності Директора, право підпису документів та виконання інших повноважень Директора належить особі, уповноваженій на це Директором.
9.6.2. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
9.6.3. Директор має право:
• без доручення діяти від імені Товариства, представляє Товариство перед іншими підприємствами, об'єднаннями, товариствами установами та іншими будь-якими третіми особами;
• у відповідності з чинним законодавством, з цим Статутом та в межах своїх повноважень, розпоряджатися майном Товариства;
• згідно з чинним законодавством, укладати трудові угоди та контракти, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них дисциплінарні стягнення та заходи заохочення, укладати цивільно-правові договори між Товариством та фізичними особами;
• видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
• вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
• в межах своєї компетенції видавати накази, затверджувати положення та інструкції.
• вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.
9.6.4. Директор зобов'язаний після закінчення календарного року представити Загальним Зборам Учасників річний баланс Товариства, розрахунок прибутків та збитків, та річний звіт про діяльність Товариства.
9.6.5. Директор вправі укладати будь-які угоди та вчиняти будь-які юридично значимі дії від імені Товариства, в тому числі укладати угоди, пов’язані з отриманням Товариством банківських кредитів, здачею в заставу нерухомого майна, транспортних засобів та/або обладнання Товариства, утворенням Товариством інших товариств, філій, представництв як на території України, так і за її кордонами; наданням Товариством позик фізичним чи юридичним особам як на території України, так і за її межами.
Угоди (дії), пов’язані з: отриманням Товариством банківських кредитів на загальну суму понад 500000,00 гривень (максимальна дозволена накоплена сума), здачею в заставу нерухомого майна, танспортних засобів та/або обладнання Товариства на суму, що превищує 350000,00 гривень на рік, - Директор вправі укладати (вчиняти) за умови отримання попередньої згоди Загальних Зборів Учасників Товариства.
9.7. Для контролю за фінансовою та господарською діяльністю Товариства Загальними Зборами Учасників може бути обрана Ревізійна комісія. До складу Ревізійної комісії, в разі її обрання, входять Голова та члени Ревізійної комісії, які обираються Загальними Зборами Учасників Товариства в кількості не менше трьох осіб (разом з Головою) строком на 2 роки. Директор не може бути Головою або членом Ревізійної комісії.
9.7.1. Перевірка діяльності Директора може бути проведена Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень з приводу діяльності Товариства.
9.7.2. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов?язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов?язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо за результатами перевірки не підтвердиться доцільність та корисність такої перевірки.
9.7.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників.
9.7.4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
9.7.5. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може самостійно скликати позачергові Загальні Збори Учасників Товариства.

10. ОБЛIК ТА КОHТРОЛЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
10.1. В разі необхідності, для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.
11.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці в Статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На прохання Учасника, що виходить, та за рішенням Загальних Зборів Учасників внесок Учасника може бути повернений повністю або частково як в натуральній, так і в грошовій формі, незалежно від того, в якій формі внесок було внесено до Статутного капіталу при вступі Учасника до Товариства. При цьому оцінка майна здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
Вклад до Статутного капіталу, здійснений шляхом передання права користування майном, повертається в натуральній формі Учасникові без винагороди.
11.3. При реорганізації юридичної особи – Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю фізичної особи – Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.
При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

12. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство самостійно обирає шляхи вирішення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність. Плани (виробничі програми) розробляються Директором за дорученням Загальних Зборів Учасників.
12.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (роботи, послуги) та необхідні підвищення доходів.
12.3. Відносини Товариства з іншими юридичними і фізичними особами будуються на основі договорів. Товариство самостійно визначає предмет договору, обов”язки, інші умови господарських взаємовідносин згідно чинного законодавства України.
12.4. Для виконання окремих видів робіт Товариство може залучати підприємства, організації різноманітних форм власності, як вітчизняних, так і зарубіжних спеціалістів, об?єднаних в тимчасові трудові колективи, а також окремих громадян на основі цивільно-правових та трудових договорів з оплатою праці за згодою сторін; самостійно створювати свої структурні підрозділи і представництва.
12.5. Прийом на роботу до Товариства здійснюється на основі контракту або іншим чином відповідно до законодавства України. Товариство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
12.6. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим трудовим вкладом з урахуванням кінцевого результату роботи Товариства і максимальними розмірами не обмежуються.
12.7. Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги) за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами.
12.8. Джерелами формування фінансових ресурсів Товариства є вклади Учасників, прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від реалізації цінних паперів, пайові чи інші внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження.
12.9. Товариство користується у встановленому порядку кредитами від вітчизняних та іноземних банків та організацій.
12.10. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит: з оплатою контрагентами процентів за користування матеріальними цінностями. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.
12.11. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.
12.12. Вилучення державою у Товариства його матеріальних цінностей не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
12.13. Товариство має право здійснювати різні форми інвестиційно-комерційної діяльності, включаючи створення акціонерних товариств, придбавати акції, облігації та інші цінні папери, які випускаються державними, спеціалізованими та іншими банками України або інших держав, іншими фінансово-кредитними організаціями.
12.14. Товариство має право відкривати поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Товариства, у будь-якому банку України та інших держав за їх згодою.
12.15. Розрахунки Товариством проводяться у безготівковому та готівковому порядках.
12.16. Оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність Товариство веде в обсягах та порядку, встановлених чинним законодавством України.

13. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА ДIЯЛЬHIСТЬ

13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
13.2. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.
13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Українi національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
13.5. Товариство здiйснює підготовку та стажування за кордоном спецiалiстiв як для власних потреб, так i для потреб Учасників.
13.6. Товариство має право отримувати кредити та безоплатну фінансово-матеріальну допомогу від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення дiяльностi Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників. При реорганiзацiї Товариства відбувається перехід майна, всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.
14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:
14.3.1. За рішенням Зборів Учасників.
14.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду.
14.3.4. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рiшенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
14.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.
14.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.
14.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.__________р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, __________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ___________, rue __________, __), в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________

____________________________

Громадянин України ____________________, паспорт громадянина України серії __ №__________, виданий ___________________________________ «__» _______________ ___р., ідентифікаційний код _________________, який проживає за адресою: ____________________.

______________________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ про затвердження умов контракту з керівником

Январь 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

Протокол №____
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «____________________»

м. Київ «__» ______________ _____ року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__._________р. під номером _____________, юридична адреса: Люксембург, __________, м.Люксембург, вулиця __________, __ (Luxembourg, _________, rue __________, __), що володіє часткою в розмірі 75% (Сімдесят п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________;
• Громадянин України __________________________, паспорт громадянина України серії ___ №__________, виданий ____________________________________ «__» __________ _____р., ідентифікаційний код _______________________________, який зареєстрований за адресою: __________________________, що володіє часткою в розмірі 25% (Двадцять п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства.
На Зборах присутні Учасники, що в сукупності володіють 100% голосів – Загальні Збори Учасників правомочні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підтвердження повноважень ____________________________ на посаді керівника (Директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________» (далі – Товариство);
2. Про встановлення кворуму для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства;
3. Про затвердження основних істотних умов трудового договору (контракту) з Бєлєньким Іллєю Олександровичем на посаді керівника (Директора) Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
__________________________________ запропонував підтвердити повноваження ___________________ на посаді керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Підтвердити повноваження громадянина України __________________________ (паспорт громадянина України серії ___ №__________, виданий ____________________________________ «__» __________ _____р., ідентифікаційний код _______________________________, який зареєстрований за адресою: __________________________) на посаді керівника (Директора) Товариства без обмеження строком.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
__________________________________ запропонував встановити кворум у 80% (Вісімдесят відсотків) від загальної кількості голосів Учасників Товариства для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Встановити кворум у 80% (Вісімдесят відсотків) від загальної кількості голосів Учасників Товариства для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
___________________________________________________ запропонував затвердити основні істотні умови трудового договору (контракту) з ________________________________ на посаді керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступні основні істотні умови трудового договору (контракту) з _______________________ на посаді керівника (Директора) Товариства:
1. Строк дії трудового договору (контракту): без обмеження строком (на невизначений строк);
2. Розмір щомісячного посадового окладу: _________(________________) гривень;
3. Періодичність та порядок індексації посадового окладу: щоквартально із застосуванням офіційного індексу інфляції, що встановлюється Державним комітетом статистики України або іншим органом, який виконує дану функцію на дату проведення індексації. У випадку, якщо індекс інфляції за відповідний період = або < 1, - індексація за даний період не здійснюється;
4. Розмір вихідної допомоги (додатково до посадового окладу) в разі звільнення незалежно від підстав звільнення: 5 (п'ять) місячних посадових окладів виходячи з останнього повного місяця роботи в Товаристві (включаючи індексацію на цю дату);
5. Розмір та порядок виплати премії: за результатами діяльності Товариства за кожен квартал Товариство додатково до щомісячного посадового окладу виплачує премію в розмірі ___% від отриманого Товариством чистого прибутку (валовий дохід, зменшений на суму податку на прибуток, що підлягає сплаті Товариством за відповідний квартал). Сума чистого прибутку розраховується на підставі бухгалтерських показників діяльності Товариства. Виплата премії за відповідний квартал здійснюється Товариством до 10 (десятого) числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється виплата. У випадку нульового або негативного значення чистого прибутку в тому чи іншому кварталі, - виплата премії за відповідний квартал не здійснюється, що не впливає на зобов'язання Товариства з виплати щомісячного посадового окладу. У випадку звільнення до закінчення повного кварталу, - розрахунок і виплата премії здійснюються у вищевказаному розмірі виходячи з фактично отриманого Товариством чистого прибутку за відповідний період до дати звільнення включно. За особливі досягнення в роботі, і в інших випадках, передбачених локальними нормативними актами Товариства, можуть виплачуватися й інші премії. Розмір і порядок виплат таких премій встановлюються локальними нормативними актами Товариства.
6. Розмір щорічної основної оплачуваної відпустки: 28 (Двадцять вісім календарних днів);
7. Строк попереднього письмового повідомлення про звільнення (незалежно від причин): не менш ніж 3 (три) календарні місяці до дати звільнення;
8. Додаткові пільги, що надаються Товариством:
- забезпечення добровільним медичним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на виробництві;
- доплати до фактичного посадового окладу у випадку тимчасової втрати працездатності за період, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) календарних днів у році при амбулаторних захворюваннях і без обмеження в часі при перебуванні на стаціонарі;
- повна компенсація сум сплачених під час службових відряджень коштів за перевищення ваги вантажу понад встановлені граничні значення;
- всі додаткові виплати й пільги, регламентовані чинними локальними нормативними актами Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Представник за довіреністю
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_________________»
________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Трудовий договір (контракт) з керівником

Январь 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) №____
м. Київ «__» ______________ 201__р..
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», надалі - «Товариство», в особі ______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________, надалі - «Працівник», з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали даний трудовий договір (контракт) (далі – «договір», або «трудовий договір») про нижченаведене:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Товариство приймає на роботу Працівника на посаду Директора в Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________________» (Україна) на повниний робочий день з «__» _________________ 201__ року.
1.2. Вид договору:
- на невизначений строк (безстроковий)

1.3. Працівник зобов'язується виконувати роботу на посаді Директора з підпорядкуванням Статуту, Правилам внутрішнього трудового розпорядку та іншим локальним актам Товариства, а Товариство зобов'язується надати Працівнику роботу за обумовленою даним договором трудовою функцією та виплачувати Працівникові заробітну плату, преміальні й інші додаткові платежі та гарантії, а також забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством України, даним договором і внутрішніми документами Товариства.
1.4. Місце роботи Працівника: м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________».
1.5. Робота за даним договором є для Працівника основною.

СТАТТЯ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
2.1. Працівник зобов'язаний:
2.1.1. Здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати в рамках своєї компетенції виробничо-господарську, соціально-побутову, іншу діяльність Товариства;
2.1.2. Забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Товариства;
2.1.3. Брати участь у підборі кваліфікованого персоналу, необхідного для досягнення цілей і завдань Товариства;
2.1.4. Забезпечувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
2.1.5. Забезпечувати інформування персоналу, а також контролювати дотримання персоналом Товариства вимог нормативних актів у сфері охорони праці, техніки безпеки;
2.1.6. Забезпечувати відповідність приміщень Товариства правилам пожежної безпеки й санітарно-гігієнічних норм;
2.1.7. Сумлінно, якісно й у строк виконувати обов'язки відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами Учасників Товариства; виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства й інших органів управління та контролю Товариства в рамках їх компетенції, дотримуватись вимог законодавства України, інших внутрішніх нормативних документів Товариства; дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; забезпечувати виконання планів і завдань, встановлених Працівникові на звітний період.
2.1.8. Проходити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації в порядку і строки, передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства і чинним законодавством України.
2.1.9. У випадку виробничої необхідності виконувати свої функції за межами місця роботи (виїжджати у відрядження).
2.1.10. Укладати договори про колективну або індивідуальну матеріальну відповідальність, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.
2.2. Працівник має право:
2.2.1. на надання йому роботи, обумовленої даним трудовим договором, трудовим законодавством України, Статутом і внутрішніми нормативними документами Товариства;
2.2.2. вимагати від Товариства створення йому умов праці, необхідних для здійснення ним своїх обов'язків і передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства, виплати заробітної плати, преміальних та інших платежів і гарантій, передбачених даним трудовим договором, а також надання діючих у Товаристві програм соціального забезпечення, які відповідають займаній посаді;
2.2.3. на обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством України.
2.2.4. діяти від імені Товариства, представляти його перед всіма підприємствами, установами, організаціями;
2.2.5. укладати від імені Товариства господарські та інші договори;
2.2.6. видавати довіреності від імені Товариства;
2.2.7. відкривати рахунки в банківських установах, користуватися правом розпорядження коштами Товариства;
2.2.8. застосовувати до співробітників Товариства заходи дисциплінарного впливу за порушення норм трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про дисципліну, інших внутрішніх документів Товариства;
2.2.9. у рамках своєї компетенції видавати накази, розпорядження, давати обов'язкові вказівки співробітникам Товариства;
2.2.10. здійснювати інші права, передбачені трудовим законодавством України, Статутом, даним трудовим договором і внутрішніми нормативними документами Товариства.

СТАТТЯ 3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство має право:
3.1.1. вимагати від Працівника сумлінного виконання обов'язків за даним Договором.
3.1.2. вимагати від Працівника укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
3.1.3. притягувати Працівника до відповідальності на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.
3.1.4. розірвати даний Договір на підставах, передбачених законодавством України, і за умови попереднього повідомлення Працівника не менш ніж за 3 (три) календарні місяці до дати розірвання Договору (дати звільнення Працівника).
3.1.5. направляти Працівника у відрядження з компенсацією Працівникові документально підтверджених витрат на відрядження.
3.1.6. Товариство має інші права, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. надати Працівнику роботу відповідно до умов даного Договору.
3.2.2. забезпечити Працівникові умови для безпечної й ефективної праці, необхідні для виконання обов'язків за даним Договором.
3.2.3. обладнати робоче місце Працівника відповідно до трудових функцій, правил охорони праці й техніки безпеки.
3.2.4. забезпечити Працівникові можливість підвищення виробничої кваліфікації, відповідно до внутрішніх нормативних документів Товариства.
3.2.5. дотримуватись чинного законодавства України про працю.
3.2.6. вчасно виплачувати обумовлену Договором заробітну плату, преміальні та інші виплати у встановлений строк, дотримуватися умов праці, норм робочого часу та часу відпочинку відповідно до даного договору й чинного законодавства України.
3.2.7. забезпечити обов'язкове соціальне страхування Працівника в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.
3.2.8. забезпечити Працівника компенсаціями й соціальними програмами, передбаченими законодавством України, внутрішніми нормативними документами Товариства і даним Договором.
3.2.9. при звільненні Працівника здійснити виплату йому в день звільнення вихідної допомоги в розмірі 5 (п'ять) місячних посадових окладів Працівника.

СТАТТЯ 4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
4.1. Працівникові встановлюється щомісячний посадовий оклад у відповідності зі штатним розкладом (до перерахування Товариством податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету і пенсійного фонду) в розмірі ____________ (___________________________) гривень 00 коп. в місяць за норму робочого часу у відповідному обліковому періоді, що на дату укладення даного трудового договору за офіційним курсом НБУ складає еквівалент ________________(________________) євро. В разі збільшення (накопичувальним підсумком починаючи з дати укладення договору, а в подальшому – з дати останнього збільшення посадового окладу)) офіційного курсу НБУ євро до гривні більше ніж на 5% (П’ять відсотків), - посадовий оклад Працівника в гривні підлягає збільшенню пропорційно до збільшення офіційного курсу НБУ євро до гривні. Розрахунковим періодом для нарахування заробітної плати є 1 календарний місяць. Заробітна плата виплачується працівникові два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів у строки, встановлені локальними нормативними актами Товариства.
4.2. Розмір оплати праці та інші умови оплати можуть бути змінені Товариством в сторону збільшення згідно з законодавством України.
4.3. Розмір оплати праці, встановлений пунктом 4.1. даного Договору, підлягає щоквартальній індексації Товариством із застосуванням офіційного індексу інфляції, що встановлюється Державним комітетом статистики України або іншим органом, який виконує дану функцію на дату проведення індексації. У випадку, якщо індекс інфляції за відповідний період = або < 1, - індексація за відповідний період не здійснюється.
4.4. При звільненні Працівника Товариство зобов'язується додатково до посадового окладу виплатити йому в день звільнення суму вихідної допомоги в розмірі 5 (п'яти) місячних посадових окладів Працівника виходячи з останнього повного місяця роботи Працівника в Товаристві (включаючи індексацію на цю дату).

СТАТТЯ 5. ПРЕМІЇ
5.1. Сторони погодили що за результатами діяльності Товариства за кожен квартал Товариство додатково до щомісячного посадового окладу, зазначеного в пункті 4.1. даного Договору, виплачує Працівникові премію в розмірі ___% від отриманого Товариством чистого прибутку (валовий дохід, зменшений на суму податку на прибуток, що підлягає сплаті Товариством за відповідний квартал). Сума чистого прибутку розраховується на підставі бухгалтерських показників діяльності Товариства. Виплата премії за відповідний квартал здійснюється Товариством до 10 (десятого) числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється виплата. У випадку нульового або негативного значення чистого прибутку в тому чи іншому кварталі, - виплата премії за відповідний квартал не здійснюється, що не впливає на зобов'язання Товариства з виплати щомісячного посадового окладу, передбаченого пунктом 4.1. даного Договору.
5.2. У випадку звільнення Працівника до закінчення повного кварталу, - розрахунок і виплата премії здійснюються в розмірі, передбаченому пунктом 5.1. Договору, виходячи з фактично отриманого Товариством чистого прибутку за відповідний період до дати звільнення Працівника включно.
5.3. За особливі досягнення в роботі, і в інших випадках, передбачених локальними нормативними актами Товариства, Працівникові можуть виплачуватися й інші премії. Розмір і порядок виплат таких премій встановлюються локальними нормативними актами Товариства.

СТАТТЯ 6. ПІЛЬГИ Й ДОДАТКОВІ ВИПЛАТИ
6.1 Товариство забезпечує Працівника добровільним медичним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на виробництві.
6.2. Товариство здійснює доплати до фактичного посадового окладу Працівника у випадку:
- тимчасової втрати працездатності за період, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) календарних днів у році при амбулаторних захворюваннях і без обмеження в часі при перебуванні Працівника на стаціонарі.
6.3. Товариство на підставі підтверджуючих документів компенсує Працівникові суми сплачених під час службових відряджень Працівника коштів за перевищення ваги вантажу понад встановлені граничні значення.
6.4. Крім того, на Працівника поширюються всі додаткові виплати й пільги, регламентовані чинними локальними нормативними актами Товариства.
6.5. Вибір форм і порядку надання пільг понад норми, встановлені чинним законодавством, визначаються Товариством самостійно.
СТАТТЯ 7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
7.1. Режим робочого часу встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
7.2.Працівникові встановлюється нормований робочий день, п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
7.3. Працівникові встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 28 (двадцять вісім) календарних днів,
7.4. Відпустка надається після обґрунтованого взаємного погодження і з дотриманням умови взаємної зручності для Товариства та Працівника. За згодою Сторін щорічна відпустка може бути розділена на частини, одна з частин відпустки не може бути меншою ніж 2 (два) календарні тижні.

СТАТТЯ 8. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Зміна умов і розірвання даного Договору здійснюються відповідно до чинного законодавства України про працю, якщо інше не передбачено даним Договором.
8.2. Товариство вправі здійснити звільнення Працівника на підставах, передбачених чинним законодавством України, за умови попереднього письмового повідомлення Працівника про наступне звільнення не менш ніж за 3 (три) календарні місяці до дати звільнення.

СТАТТЯ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ Й ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
9.1. Товариство приймає на себе зобов'язання по охороні здоров'я, забезпеченню безпеки й екологічного захисту Працівників. Товариство гарантує застосування й використання безпечної техніки та технологій при організації виробничого процесу, обладнання робочого місця безпечними машинами й механізмами, а також забезпечує навчання Працівників безпечним методам і прийомам праці, проводить періодичну перевірку знань Працівниками норм, правил і інструкцій з охорони праці.
9.2. Працівник зобов'язаний дотримуватися правил техніки безпеки згідно норм законодавства України та стандартів Товариства з охорони праці, техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.
9.3. Товариство надає Працівникові захисний одяг, взуття й інші індивідуальні засоби захисту згідно затверджених норм.
9.4. Працівник зобов'язаний негайно повідомити Товариство або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що становить або може становити загрозу для життя та здоров'я людей, схоронності майна Товариства.
СТАТТЯ 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Спори та розбіжності між Сторонами у випадку неможливості їх врегулювання шляхом безпосередніх переговорів підлягають вирішенню відповідно до законодавства України в судах загальної юрисдикції на території України.
СТАТТЯ 11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Конфіденційність.
11.1.1. Сторони не вправі розголошувати умови даного договору без взаємної згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
11.1.2. Працівник зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та інформацію, яка є комерційною таємницею Товариства. Даний обов'язок зберігає силу протягом усього терміну дії даного договору, а також протягом 5 років після його припинення з будь-якої причини.
11.1.3. Працівник несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, завдану умисним чи необережним розголошенням комерційної таємниці Товариства.
11.1.4. Працівник зобов'язаний не допускати необережного розкриття інформації в ході усних розмов, телефонних переговорів, за допомогою необережного поводження з обчислювальною чи копіювальною технікою, інформаційними технологіями (наприклад, по електронній пошті) і програмним забезпеченням та іншими подібними діями.
11.2. Про неконкуренцію.
11.2.1. Працівник зобов'язаний утримуватися від будь-якої роботи в конкуруючих підприємствах. Даний обов'язок зберігає силу протягом всього строку дії даного договору. Не допускаються з боку Працівника угоди або взаєморозуміння з конкурентами про встановлення чи контроль цін, про розподіл товарів, ринків або територій, про відмову чи обмеження виготовлення, продажу або виробництва будь-якого товару або про будь-який інший спосіб обмеження повної й добросовісної конкуренції.
У випадку порушення даного обов'язку протягом і після закінчення терміну дії даного договору Працівник несе відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства України.
11.3. Інтелектуальна власність.
11.3.1. Всі майнові права на будь-які об'єкти інтелектуальної власності, які є результатом трудової діяльності Працівника за даним Договором або у зв'язку з ним, а також всі результати інтелектуальної діяльності Працівника, отримані ним з використанням приміщень, інформації або іншого майна Товариства, у тому числі з використанням ноу-хау або іншої службової чи комерційної таємниці Товариства, належать Товариству з моменту створення таких об'єктів.
11.3.2. Працівник зобов'язується негайно повідомити Товариство в письмовій формі про всі охороноздатні об'єкти інтелектуальної власності, створені Працівником в ході трудової діяльності за даним Договором або у зв'язку з ним, а також передавати Товариству всі документи, копії й інші матеріали, пов'язані з такими об'єктами.
11.3.3. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору, належать Товариству у всіх країнах світу. Працівник зобов'язується здійснити всі юридичні дії та виконувати всі формальності, які можуть бути необхідні за законодавством будь-якої країни світу для закріплення (реєстрації) прав на такі об'єкти за Товариством.
11.3.4. Працівник даним договором уповноважує Товариство діяти від імені Працівника з усіх питань, пов'язаних із закріпленням або реєстрацією за Товариством прав інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору.
11.3.5. Працівник і Товариство даним домовилися про те, що заробітна плата Працівника включає в себе повну й достатню винагороду за всі створені Працівником об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору, за винятком винагороди, виплата якої встановлена імперативними нормами чинного законодавства України.
11.4.Конфлікти інтересів.
Працівник зобов'язаний уникати ситуацій, в яких присутні або можуть бути присутніми конфлікти між його особистими інтересами й інтересами Товариства або клієнтів Товариства. Всі активи Товариства такі як обладнання, фінансові активи й конфіденційна інформація повинні використовуватися в належних цілях Товариства згідно відповідних правил. У той час, як існує безліч прикладів подібних ситуацій, наступне є особливо важливим:
Працівник не повинен приймати гроші або подарунки такі як кредити, надмірні розваги або інші істотні послуги, від будь-кого, хто працює, займається або прагне займатися бізнесом або бути контрагентом Товариства. Не допускаються відносини між Товариством та іншими підприємствами, в яких безпосередньо бере участь Працівник або члени його сім’ї. Працівник не може бути директором, посадовою особою, працівником, агентом або консультантом підприємства чи здобувати частку участі в підприємстві, яке займається бізнесом або конкурує з Товариством (якщо тільки така частка участі не становить менше п'яти відсотків цінних паперів такої компанії, які перебувають у вільному обігу).
11.5. Інформаційні технології та приватне життя.
Засоби інформаційних технологій Товариства (комп'ютери, програмне забезпечення, SINet, і т.д.) надаються Працівникові виключно для службового використання. Електронні записи (повідомлення електронної пошти, комп'ютерні файли і т.д.), зроблені з використанням засобів інформаційних технологій Товариства, є власністю Товариства і можуть породжувати такі ж правові й комерційні наслідки, як і традиційні друковані документи. Будь-яка інформація, яку Працівник передає або одержує з використанням інформаційних засобів Товариства або зберігає на комп'ютерах Товариства, не є або не буде приватною. Товариство залишає за собою право переглядати такі записи.
11.6. Захист інформації.
Працівник приймає до уваги, що Товариство має у своєму розпорядженні персональні дані, які стосуються Працівника. Працівник дозволяє Товариству збирати, зберігати, використовувати ці персональні дані й передавати їх в електронній формі з метою адміністрування й ведення обліку, пов'язаних з його роботою в Товаристві, включаючи (але не обмежуючись) ведення його платіжної відомості.
11.7. Інше.
З усіх питань, не передбачених даним договором, Товариство і Працівник будуть керуватися чинним законодавством України про працю.
11.8. Даний Договір складений українською мовою в двох пронумерованих автентичних оригінальних приміриках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
ТОВАРИСТВО ПРАЦІВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________________»
Юридична та поштова адреса: _____________
Код ЄДР ______________________________
п/р _____________________________ в ______________________ у м.Києві, МФО __________
Свід. платника ПДВ №_________________
ІПН _______________________
Тел.:+38 (044) _______________
Факс: +38 (044) _______________
__________________________
__________________________
_________________________
__________________________

___________________ ___________________
____________________________________
(П.І.Б, підпис, дата)

Погоджуюсь з усіма умовами прийому на роботу, викладеними в даному договорі. Із внутрішніми локальними нормативними документами Товариства ознайомлений, заперечень не маю: _____________________________________________
(П.І.Б., підпис, дата)

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

Январь 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

ДОГОВІР
купівлі-продажу частки в статутному капіталі
Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________»

Місце укладення: Місто Київ, Україна
Дата укладення: _________________________________

Продавець: Громадянин України _____________________, паспорт громадянина України серії __ №_________, виданий __________________________________ «__» _____________ _____р., ідентифікаційний код _______________, який проживає за адресою: ________________________, з однієї сторони, та

Покупець: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.____р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, _____, м.Люксембург, вулиця _____________ (Luxembourg, ____, rue ____________, __), в особі представника за довіреністю ______________________________, «__» ___________________ ____ року народження, паспорт громадянина України серії __ №_________, виданий __________________________________ «__» _____________ _____р.,, який зареєстрований за адресою: _____________________________, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом у _____________ (Французька Республіка) __________________________________ «__» __________________ ____ року, з другої сторони,

які надалі разом іменуються – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дії, уклали цей договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (надалі «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця частину належної йому частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________» (надалі «Товариство»), що становить 75% (Сімдесят п’ять відсотків) статутного капіталу Товариства (номінальною вартістю визначеною в Статуті у сумі __________ грн.) (надалі «Частка»), з усіма правами та обов'язками, що належать Продавцю, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Продавцю за Частку грошову суму в розмірі ________ Євро (____________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент _________________ гривень (_________________________ гривні ___ коп.), у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Відомості про Товариство:
1.2.1. Повна назва Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________________».
1.2.2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
1.2.3. Товариство зареєстроване: ______________ районною у місті Києві державною адміністрацією __.__.________р. за №_____________________. Свідоцтво про державну реєстрацію серії ___ №_________.
1.2.4. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________.
1.2.5. Загальний розмір статутного капіталу становить __________ (______________) гривень 00 коп.
1.2.6. Місцезнаходження: ________, м.Київ, вул. _______________, буд. __, кв. ___.
1.3. Розмір Частки, яка продається, становить 75% (Сімдесят п’ять відсотків) від загального розміру статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю визначеною в Статуті у сумі _____________ грн. (__________________ гривень ___ коп.).
1.4. Домовлена Сторонами вартість Частки, за якою здійснюється її купівля-продаж, складає __________ Євро (______________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент ________________ гривень (_____________________________ гривні __ коп.).
1.5. Статутний капітал Товариства станом на дату укладення цього Договору сплачений повністю на 100%.
1.6. Продавець гарантує Покупцю, що Частка нікому іншому не відчужена, у спорі та під забороною (арештом), а також заставою, в тому числі податковою не перебуває, інші обмеження (обтяження) відносно Частки, а також прав третіх осіб на неї відсутні.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ

2.1. Право власності на Частку, що є предметом цього Договору, переходить від Продавця до Покупця з дати здійснення оплати 100% вартості Частки за даним Договором.
2.2. З моменту переходу від Продавця до Покупця права власності на Частку за даним Договором, Продавець втрачає всі права та обов'язки щодо Частки, яка є предметом цього Договору.
2.3. Після укладення Договору Покупець буде зобов’язаний здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сторони домовились, що купівля-продаж Частки буде здійснена за суму __________ Євро (_________________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент ____________ гривень (_____________________________________ гривні __ коп.).
3.2. Оплата вартості частки, яка є предметом цього Договору, здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) календарних місяців з дати укладення даного Договору.
3.3. Покупець сплачує Продавцю вартість Частки в валюті Євро шляхом перерахування грошових коштів на зазначений в цьому Договорі банківський рахунок Продавця.
3.4. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування грошових коштів на рахунок Продавця. Факт надходження грошових коштів на банківський рахунок Продавця підтверджується випискою з банку Продавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Сторони домовились, що цей Договір регулюється законодавством України.
4.2. У випадку виникнення спорів Сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом переговорів.
4.3. В разі недосягнення згоди, - спір підлягає вирішенню в судах України відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності спору.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2. Цей Договір складений у трьох автентичних оригінальних примірниках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін та один залишається у справах приватного нотаріуса.
5.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
5.4. Покупець заявляє та гарантує, що він є повністю правоздатним для укладення Договору та виконуватиме його умови відповідно до домовленостей Сторін.

6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ
Громадянин України
________________________________
паспорт громадянина України серії __ №_____________, виданий __________________________________ «__» _________________ _____р., ідентифікаційний код ___________________, який проживає за адресою: ______________________
Реквізити банківського рахунку в Євро:
Beneficiary: _____________
Account#: _________________
Beneficiary’s bank: _____________
SWIFT code: ___________________
Bank: _________________________
Account No. ___________________
SWIFT code: ___________________

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»
юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.________р. під номером _______________,
Юридична адреса: Люксембург, ____, м.Люксембург, вулиця _______________, ___ (Luxembourg, _________, rue ____________, __)
Реквізити банківського рахунку в Євро:
Назва рахунку: ______________
Номер рахунку: _____________
IBAN: ____________________
Код BIC: __________________
Банк: ____________________

ПІДПИС ПОКУПЦЯ
___________________________

______________________ Представник за довіреністю
_________________________

______________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ (про зміну складу Учасників)

Февраль 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

Протокол №___
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________»

м. Київ «__» ____________ 20__ року
ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК:
• Громадянин України _________________, паспорт громадянина України серії ___ №____________, виданий ________________ РУ ГУ МВС України в м. Києві «__» __________ ______р., ідентифікаційний код _________________, який проживає за адресою: м.Київ, вул.____________, буд.___, кв. ___, який володіє часткою в розмірі __% (____________________ відсотків) Статутного капіталу Товариства.
На Зборах присутній єдиний Учасник, що володіє в сукупності 100% голосів – Загальні Збори Учасників правомочні.

ЗАПРОШЕНІ:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.20__р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, ______, м.Люксембург, вулиця _______, ___ (Luxembourg, ______, rue ________, ___), що володіє часткою в розмірі ___% (__________ відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «___________», в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої нотаріусом у _______________ (Французька Республіка) ________________________ «__» ____________ 20___ року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміну складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» (далі – ТОВ «__________________») та затвердження нового розподілу часток Учасників у Статутному капіталі;
2. Про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «_______________» та її державну реєстрацію.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
_________________________ запропонував включити Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, ________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ________, rue __________, __)) до складу Учасників ТОВ «_____________» у зв’язку з придбанням ним частки в статутному капіталі ТОВ «_____________» та затвердити новий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі ТОВ «___________».
ВИРІШИЛИ:
1) Включити Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, ________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ________, rue __________, __)) до складу Учасників ТОВ «_____________» у зв’язку з придбанням ним частки в статутному капіталі ТОВ «_____________»;
2) Затвердити наступний розподіл часток Учасників у Статутному капіталі ТОВ «__________»:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» володіє часткою вартістю ____________ гривень (_________________ гривень __ коп.), що становить _____% (__________ відсотків) Статутного капіталу ТОВ «______________»
- _______________________ володіє часткою вартістю __________ гривень (_______________гривні __ коп.), що становить ____% (_____________ відсотків) Статутного капіталу ТОВ «____________».
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
___________________ запропонував затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «_______________» та доручити керівнику ТОВ «____________» вжиття заходів щодо її державної реєстрації.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «__________»;
2) Доручити керівнику ТОВ «____________» вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВ «___________», державної реєстрації зміни складу учасників ТОВ «___________», в тому числі шляхом видання відповідних довіреностей від ТОВ «____________» на ім’я третіх осіб.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

___________________________ ___________________________

Представник за довіреністю
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________»
___________________________ ___________________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

STATUTS DE LA SOCI?T? A LA RESPONSABILIT? LIMIT?E (UKRAINE)

Февраль 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

« APPROUV? »
Par la D?cision de l`Assembl?e des Associ?s
(Proc?s-verbal No_____du «___ »________20___)

STATUTS

DE LA SOCI?T? A LA RESPONSABILIT? LIMIT?E

“______________”

(nouvelle r?daction)

Code d`identification: _________

v. Kiev – 20__

1. CLAUSES GENERALES

1.1. La soci?t? ? la responsabilit? limit?e « ____________ », code d`identification ___________, enregistr?e par l`administration d`Etat de l`arrondissement ______________ de la ville de Kyiv le __.__.____.
Le « __ » _________ 20___ par l`administration d`Etat de l`arrondissement ____________de la ville de Kyiv a ?t? enregistr?e la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e « ________________ ».
Le «___» _____________ 20__ par l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e « _____________ » a ?t? prise la d?cision (Proc?s-verbal No____ du «___ »________20__) sur l`adoption de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e « _________________ ».
1.2. La soci?t? ? la responsabilit? limit?e « __________________ » (ci-dessous – la Soci?t?) est cr??e sur les bases du Code civil de l`Ukraine, le Code ?conomique de l`Ukraine, les Lois de l`Ukraine « Sur les soci?t?s ?conomiques », « Sur l`activit? ?conomique d`ext?rieur » et d`autre l?gislation en vigueur de l`Ukraine pour la r?alisation de l`activit? d`entreprise et pour l`obtention du b?n?fice sur la base de l`autofinancement, d`autonomie comptable et financi?re.
1.3. La Soci?t? agit sur les bases du Code civil de l`Ukraine, le Code ?conomique de l`Ukraine, les Lois de l`Ukraine « Sur les soci?t?s ?conomiques », « Sur l`activit? ?conomique d`ext?rieur » et d`autre l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
1.4. L`objectif d`activit? de la Soci?t? est la r?alisation de l`activit? d`entreprise et pour l`obtention du b?n?fice sur la base de l`autofinancement, d`autonomie comptable et financi?re.
1.5. La Soci?t? est une personne morale, elle poss?de son propre bilan, les comptes dans les ?tablissements bancaires, les sceaux ronds, les estampilles du coin avec sa propre d?nomination, les papiers en t?te, l`enseigne du marque de commerce pour les marchandise et services, d`autres attributs de la personne morale, peut conclure des contrats de son nom, se faire attribuer des droits p?cuniaires et non p?cuniaires li?s avec eux, porter les engagements, ?tre demandeur et d?fendeur au tribunal, au tribunal ?conomique, au tribunal arbitral.
1.6. La Soci?t? se dirige dans ses activit?s par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine, par les pr?sents Statuts ainsi que par les r?glements internes et d`autres actes locaux de la Soci?t?.
1.7. La Soci?t? peut cr?er et/ou acqu?rir les soci?t?s affili?es, avec le droit d`une personne morale, ouvrir des filiales et des repr?sentations avec le droit d`ouverture des comptes, adopter des r?glements n?cessaires concernant les derni?res.
1.8. Les Associ?s de la Soci?t? sont :
- La soci?t? ? responsabilit? limit?e «______________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de ___________ le __.__.______ sous le num?ro ___________, adresse juridique: Luxembourg, ________, la ville de Luxembourg, __, rue ____________,
- Le citoyen de l`Ukraine _______________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie _____ №____________, d?livr? par le service de l`arrondissement _____________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ » _____________ _____, le code d`identification ________________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, __, rue _________, ap. ___.

2. LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

2.1. La d?nomination compl?te de la Soci?t?:
2.1.1. En langue ukrainienne:
Товариство з обмеженою відповідальністю “_________”.
2.1.2. En langue russe:
Общество с ограниченной ответственностью “_____________”.
2.1.3. En langue anglaise:
LIMITED LIABILITY COMPANY “____________”.
2.2. La d?nomination abr?g?e de la Soci?t?:
2.2.1. En langue ukrainienne: ТОВ “_________”.
2.2.2. En langue russe: ООО “___________”.
2.2.3. En langue anglaise: “____________”, LLC.
2.3. Lieu de r?sidence de la Soci?t? : _________, Kiev, ______, rue _______________, ap. ____.

3. OBJECTIF ET OBJET D`ACTIVITE DE LA SOCIETE

3.1. La Soci?t? est cr??e dans le but d`obtention du b?n?fice par la voie de la r?alisation de la production, de l`activit? commerciale et d`interm?diaire, de la r?alisation des travaux et de la prestation des services, de la r?alisation de l`activit? ?conomique d`ext?rieur.
3.2. L`objet d`activit? de la Soci?t? est :
• commerce de gros des v?tements et des chaussures ;
• fabrication des v?tements du travail ;
• commerce de gros des articles de textile ;
• commerce de gros d`autres articles de m?nage ;
• commerce de gros non sp?cialis? ;
• commerce de d?tail aux ?ventaires et aux marchais des articles de textile, des v?tements et des chaussures ;
• commerce de d?tail non sp?cialis? ;
• commerce de d?tail aux ?ventaires et aux marchais des articles de textile, des v?tements et des chaussures ;
• commerce de d?tail d`articles ? l`usage limit? dans des magasins sp?cialis?s ;
• commerce de gros d`autres articles non alimentaires de large consommation ;
• autres types du commerce de gros ;
• prestation d`autres services dans le domaine du commerce ;
• activit? du transport automobile des marchandises ;
• transport des marchandises divers y compris des v?hicules automobiles ;
• construction des b?timents ;
• construction d`autres ?difices ;
• montage des syst?mes de chauffage, de ventilation et de climatisation d`air ;
• r?alisation des travaux de construction, de montage, de r?paration et d`entrepreneur de b?timent ;
• ?quipement technique des m?canismes, du mat?riel, des b?timents et des ?difices ;
• organisation de la construction des objets immobiliers pour la vente ou la mise en location ;
• organisation et financement de la construction des objets immobiliers ;
• fabrication de l`?quipement non standardis? ;
• fabrication et commercialisation de la production photo, audio, vid?o et cin?matographique ;
• production de la confection ;
• organisation des travaux de la recherche scientifique ;
• ?laboration de la documentation diff?rente de construction et de technologie, des logiciels, organisation des travaux de d?marrage et de r?paration ;
• activit? commerciale, y compris de gros, de petit gros, de d?tail, de d?p?t-vente, d`achat et d`interm?diaire commercial ;
• cr?ation des entreprises de commerce de gros et de d?tail et de prestation des services ? la population, vente de diff?rentes marchandises par son propre r?seau commercial ;
• organisation et r?alisation des op?rations d`export, import et de troc, achat et vente des marchandises de l`industrie m?dicale, d`objets ? l`usage m?dical, des substances m?dicales et de l`?quipement ;
• export - import des mati?res premi?res, du mat?riel, de l`?quipement, des pi?ces de rechange, des articles de large consommation (y compris v?tements, chaussures), des produits alimentaires, du mat?riel de construction etc., y compris le bois ;
• commerce d`apr?s des catalogues, vente par correspondance, vente des marchandises en cr?dit ;
• prestation des services d`interm?diaire, de commerce, de dealer et de distribution du caract?re industriel ou non industriel, r?alisation des contrats d`export, import ;
• r?alisation des fonctions de repr?sentation et des missions concr?tes des entreprises, organisations et personnes priv?es, prestation des services d`agencement ;
• activit? d`interm?diaire commercial, de courtage, de broker ;
• achat et vente de ses propres biens immobiliers, achat et revente de ses propres biens immobiliers, des b?timents habitables et non habitables (maisons ? plusieurs appartements, datchas, appartements isol?s etc.), des lots de terrain ;
• mise en location de ses propres biens immobiliers habitables et non habitables, mise en location des lots de terrain, activit?s des march?s ;
• gestion des biens immobiliers, gestion au nom du propri?taire des biens immobiliers habitables, r?alisation d`un complexe des services assurant le fonctionnement des biens immobiliers habitables et non habitables (entretien et r?paration courants, contr?le des syst?mes de chauffage et de conditionnement d`air, nettoyage et entretien g?n?ral des locaux etc.) ; services de concierge ; gestion d`habitation des biens immobiliers en copropri?t? ; services de collecte des redevances du loyer ;
• commerce de d?p?t-vente ;
• prestation des services de marketing et de publicit? ;
• prestation des services juridiques, parmi lesquels des consultations et explications orales ou ?crites sur des questions juridiques et la l?gislation ;
• prestation des services dans le domaine de marketing, engineering, de gestion, de publicit? formation du personnel (stage) ;
• ?tude de la conjoncture du march? et le sondage de l`opinion publique ; ?tude des capacit?s potentielles du march?, de la demande et des besoins des consommateurs dans le but d`am?lioration des d?bits et d`?laboration des nouveaux types de la production, y compris l`analyse statistique des r?sultats ; ?tude de l`opinion publique concernant les questions politiques, ?conomiques et sociales, ainsi que l`analyse statistique des r?sultats ;
• consultations sur des questions de gestion et de l`activit? commerciale ; consultations, fourniture des recommandations et de l`aide pratique aux sujets d`activit? d`entreprise et aux services d`?tat dans le domaine de relations publiques et d`?change d`informations, ?laboration des syst?mes de contr?le comptable, des programmes de comptabilisation des co?ts de production, des proc?dures de contr?le sur la r?alisation du devis d`?valuation etc. ; consultations, fourniture des recommandations et de l`aide pratique aux sujets d`activit? d`entreprise et aux services d`?tat dans le domaine de planification, organisation, assurance de l`efficacit? et du contr?le, d`information pour la gestion etc. ; consultation des fermiers dans les questions de gestion y compris par des sp?cialistes dans le domaine de l`agriculture (agronomes, ?conomistes etc.) ; consultations, fourniture des recommandations et de l`aide pratique aux sujets d`activit? d`entreprise dans le domaine de recrutement et de gestion du personnel ;
• commerce par le r?seau mondial d`Internet ;
• activit? publicitaire, y compris la fabrication de la production publicitaire ;
• fabrication et placement de la publicit? visuelle ;
• publication des mass m?dia imprim?s (presse) ;
• ?dition et vente des mass m?dia imprim?s ;
• prestation de tous types des services de publicit?, organisation des campagnes publicitaires ;
• activit? ?ditrice ;
• r?alisation des travaux de tournage, de mise en sc?ne, de la production, location et vente des produits audio-, vid?o-, cin?matographique ;
• prestation des services polygraphiques ;
• impression des bulletins de l`information publicitaire ;
• pr?paration des mati?res analytiques et d`information sur commande d`entreprises et d`?tablissements ;
• services d`information ;
• cr?ation, support et publicit? des sites ? Internet ;
• cr?ation et placement de la publicit? au r?seau mondial d`Internet ;
• commercialisation des moyens de transport automobile aux entreprises et aux citoyens, aux conditions de payement par liquide ainsi que par virement bancaire ;
• prestation des services de transport et d`exp?dition des marchandises du commerce ext?rieur et de transit ;
• prestation des services, li?s ? la r?ception et la transmission de la cargaison aux organisations de transport pour l`exp?dition ;

Prestation d`autres services commerciaux, non inclus aux autres groupements.

3.3. Tous les types d`activit?, pr?vus par le p 3.2. des pr?sents Statuts, sont effectu?s par la Soci?t? seulement dans le but d`atteindre l`objectif principal d`activit? de la Soci?t? et dans les int?r?ts de la Soci?t?. Dans le cas, quand la pratique de certains types d`activit? peut ?tre effectu?e exclusivement apr?s l`obtention par la Soci?t? de l`autorisation sp?ciale (licence), qui est d?livr? par des autorit?s d`Etat, la Soci?t? est oblig?e d`obtenir cette autorisation sp?ciale (licence) aux conditions et en ordre, pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine. Toute d?cision de cr?ation d'une nouvelle activit? en plus du n?goce d'Equipements de Protection Individuelle devra ?tre autoris?e par 80% (quatre-vingt pour cents) du nombre total des des Associ?s de la Soci?t? r?unis en Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.

4. CAPITAL SOCIAL

4.1. Pour assurer l`activit? de la Soci?t? a ?t? cr?? le Capital social.
4.2. Le montant du Capital social de la Soci?t? est ?gal aux _________ grivnas (___________) grivnas 00 cop.
4.3. La r?partition du Capital social entre les Associ?s se passe de la mani?re suivante :
4.3.1. La Soci?t? ? responsabilit? limit?e «_______», d?tient une Part au montant de _________ grivnas (_________ grivnas __ cop.) ce que repr?sente ___% (_____________ pour cent) du capital social de la Soci?t?
4.3.2. _____________________ d?tient une Part au montant de __________ grivnas (_______________ grivnas _____ cop.) ce que repr?sente ___% (_____________ pour cent) du capital social de la Soci?t?.
Au moment de l`enregistrement d`Etat de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? le Capital social est form? int?gralement au montant de ___________ grivnas (_______________) grivnas 00 cop.
4.4. La partie du Capital social, qui reste impay?e, est soumise au payement durant une ann?e d?s la date d`enregistrement d`Etat de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?. Dans le cas d`inex?cution au d?lai prescrit des engagements concernant le payement des apports au Capital social, les Associ?s ne payent aucune sanction financi?re.
4.5. L` associ? de la Soci?t? a le droit de vendre sa part sociale ou d`une partie de sa part dans le Capital social de la Soci?t? ? tous ou aux quelques associ?s de la m?me Soci?t? ou aux tierces personnes. Les associ?s de la Soci?t? jouissent du droit de pr?f?rence pendant l`achat de la part sociale ou d`une partie de la part d`un associ? de la Soci?t? dans le Capital social de la Soci?t?, proportionnellement ? leurs parts dans le Capital social de la Soci?t? d`apr?s le prix propos? ou en autre dimension accord?e entre eux. Le nombre d`associ?s peut atteindre 10 personnes.
4.6. L`ali?nation de la part sociale ou d`une partie de la part au profit de la tierce personne est admissible seulement apr?s l`apport complet par l`associ? qui la c?de. La part sociale de l`associ? de la Soci?t? peut ?tre ali?n?e avant sa lib?ration d?finitive seulement dans sa partie dans laquelle a ?t? lib?r?e.
4.7. Pendant le transfert de la part sociale ou d`une partie de la part ? une tierce personne se passe un transfert automatique a elle de tous les droits et obligations qui appartenaient a l`Associ? c?dant.
4.8. La part sociale de l`Associ? de la Soci?t?, apr?s le payement par le dernier de la totalit? de son apport, peut ?tre rachet?e par la Soci?t? elle-m?me. Dans ce cas la soci?t? est oblig?e de la vendre aux autres Associ?s de la Soci?t? ou aux tierces personnes pendant le d?lai qui n`exc?de pas une ann?e, ou r?duire son Capital social. Pendant cette p?riode la r?partition des b?n?fices, ainsi que des votes et la d?finition du quorum ? l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? se passent sans compter la part, achet?e par la Soci?t?.
4.9. A chaque Associ? de la Soci?t?, ayant effectu? l`apport complet dans le Capital social de la Soci?t?, l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, ? la demande de l`Associ?, d?livre un certificat avec la mention de la liste des apports, de leur valeur et de la date de payement. Ce certificat n`appartient pas ? la cat?gorie des titres de valeur.
4.10. L`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? peut prendre la d?cision sur l`augmentation ou la r?duction du Capital social de la Soci?t?. L`ordre et les conditions de la modification du Capital social, y compris la r?partition des apports des Associ?s de la Soci?t? au Capital, sont fix?s par l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? pour chaque cas isol?. La r?duction du Capital social de la Soci?t? est admissible apr?s l`avis de tous ses cr?diteurs en ordre pr?vu par les Statuts. Dans ce cas, les cr?diteurs ont le droit d`exiger son arr?t anticip? ou l`accomplissement des engagements de la Soci?t? et le remboursement de leurs dommages. L`augmentation du Capital social de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e est admissible seulement apr?s le payement complet par tous les Associ?s de la Soci?t?, de leurs apports dans le Capital social de la Soci?t?.
4.11. La saisie ex?cutoire de la part des biens de la Soci?t?, proportionnelle ? part sociale de l`Associ? de la Soci?t? au Capital social, ? cause de ses dettes personnelles est admissible seulement dans le cas d`insuffisance d`autres biens de l`Associ? de la Soci?t? pour satisfaire aux exigences des cr?diteurs. Les cr?diteurs d`un tel Associ? ont le droit d`exiger de la Soci?t? le payement de la valeur de la part des biens de la Soci?t?, proportionnelle ? part sociale de l`Associ? d?biteur au Capital social de la Soci?t? ou la s?paration d`une partie des biens pour la saisie. La partie des biens, soumise ? la s?paration, ou le montant d`argent, qui repr?sente sa valeur, sont fix?s selon le bilan, ?tabli ? la date de pr?sentation des r?clamations par des cr?diteurs. . La saisie ex?cutoire de la totalit? de la part sociale de l`Associ? de la Soci?t? au Capital social arr?te sa participation dans la Soci?t?.
4.12. Les biens de la Soci?t? se composent des fonds propres et des fonds de roulement, ainsi que d`autres valeurs, repr?sent?es dans le bilan autonome de la Soci?t?.
4.13. Les biens de la Soci?t? lui appartiennent en droit de propri?t? et sont soumises ? l`enregistrement d`Etat selon la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
4.14. Les sources de formation des biens de la Soci?t? sont :
- revenus re?us de la r?alisation des produits fabriqu?s, des marchandises et des services accord?s ainsi que d`autres activit?s ?conomiques;
- biens, versements mon?taires et financiers des Associ?s faits au profit de la Soci?t?, moyens, transmis par d'autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es;
- revenus du bail et location des biens d`autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es;
- octroi en usage ou en emprunt des biens d`autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es;
- cr?dits et emprunts (aide financier remboursable) des banques et d'autres cr?anciers;
- subventions de but du budget de l'Etat
- apports gratuits ou de bienfaisance, des biens d`entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es de l`Ukraine et des entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es ?trangers;
- autres revenus non interdits par la l?gislation en vigueur.

5. FONDS DE LA SOCIETE

5.1. La Soci?t? a cr?? le Fonds de r?serve au montant de 25% du Capital social. La dimension d`allocations annuels au Fonds de r?serve ne peuvent pas ?tre int?rieures aux 5% du montant du b?n?fice net.
5.2. Fonds de r?serve est destin? ? la couverture des pertes impr?vues. L`?puisement du Fonds de r?serve se passe sur la d?cision de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
5.3. A part le Fonds de r?serve, la Soci?t? peut cr?er d`autres fonds pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.

6. AFFECTATION DES B?N?FICES ET DES PERTES

6.1. Le b?n?fice net restant apr?s les paiements des int?r?ts sur les cr?dits des banques et selon les obligations, ainsi que les imp?ts, les taxes et autres paiements obligatoires - reste dans la disposition enti?re de la Soci?t?.
6.2. Les pertes, r?sultant de l'activit? de la Soci?t?, se remboursent en premier lieu aux frais du fonds de r?serve de la Soci?t?.
6.3. Selon la d?cision de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, dans le cas d`insuffisance du fonds de r?serve de la Soci?t? pour couvrir des pertes il est possible d’utiliser les moyens d`autres fonds de la Soci?t?.

7. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ET DE SES ASSOCIES

7.1. Les associ?s de la Soci?t? sont en droit de :
7.1.1. Participer dans la gestion des affaires de la Soci?t?.
7.1.2. Obtenir la part du b?n?fice de l`activit? de la Soci?t?. Ce droit les personnes qui sont Associ?s de la Soci?t? au moment du d?but de payement.
7.1.3. Participer dans l`activit? de la Soci?t? en vertu du contrat de travail ou d`un accord du caract?re civil et juridique.
7.1.4. Pr?senter ? l`examen des organes de gestion de la Soci?t? des propositions sur des questions de l`activit? de la Soci?t?.
7.1.5. Recevoir les informations sur l`activit? de la Soci?t?, l`?tat de ses biens, dimensions de ses recettes et pertes. A la demande de l`Associ? Soci?t? doit lui pr?senter ses ?critures comptables, proc?s-verbaux des Assembl?es des Associ?s de la Soci?t? et d`autre documentation.
7.1.6. Elire et ?tre ?lu aux organes de gestion de la Soci?t?.
7.1.7. Sortir de la Soci?t? en ordre prescrit.
7.1.8. Acqu?rir d`autres droits pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.2. Les associ?s de la Soci?t? sont oblig?s de :
7.2.1. Respecter les documents constitutifs de la Soci?t?, ex?cuter les d?cisions des Assembl?es des Associ?s de la Soci?t? et d`autres organes de gestion de la Soci?t?.
7.2.2. Accomplir ses obligations devant la Soci?t?.
7.2.3. Ne pas divulguer l`information confidentielle sur l`activit? de la Soci?t?.
7.2.4. Aider la Soci?t? dans ses activit?s.
7.2.5. R?aliser les apports ? temps, dans les dimensions, en ordre et par les moyens, prescrits par les pr?sents Statuts.
7.2.6. S`abstenir de n`importe quelle activit? pouvant nuire les int?r?ts de la Soci?t?.
7.2.7. Les associ?s de la Soci?t? portent aussi d`autres obligations, pr?vues par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3. Pour l`accomplissement de ses taches la Soci?t? a le droit de :
7.3.1. De son nom conclure des contrat (accords, n?goces), y compris d`achat-vente, d`?change (barter, troc), d`entreprise, bail, conservation, procuration, gage, etc., acqu?rir des droits personnels p?cuniaires et non p?cuniaires, se produire comme demandeur ou comme d?fendeur au tribunal, au tribunal ?conomique et ? l`arbitrage, effectuer d`autres actions, qui ne contredisent pas ? la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3.2. Vendre, c?der, ?changer, mettre en bail, en location et sous-location, donner en usage provisoire gratuitement ou en emprunt au autres entreprises, organisations ou personnes physiques les maisons, b?timents, ?quipements, moyens du transport, les savoir-faire et les m?thodes scientifiques qui lui appartiennent, ainsi que les d?biter du bilan. Dans le cas, si la valeur des objets mentionn?s dans le pr?sent alin?a, pour la r?alisation d`un acte ponctuel avec eux, d?passe un montant de ___________ grivnas, la conclusion d`un tel contrat/accomplissement d`un tel acte concernant lesdits objets est admissible ? la condition de la r?ception d`un accord pr?liminaire de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? vot? par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
7.3.3. Emettre, vendre et acheter des titres de valeur.
7.3.4. Assurer ses propres biens.
7.3.5. Transmettre aux personnes morales et physiques, y compris gratuitement, vendre, c?der, ?changer, mettre en bail, en location et sous-location, donner en usage provisoire les maisons, b?timents, ?quipements, moyens du transport, les maisons, b?timents, ?quipements, moyens du transport. Dans le cas, si la valeur des objets mentionn?s dans le pr?sent alin?a, pour la r?alisation d`un acte ponctuel avec eux, d?passe un montant de __________ grivnas, la conclusion d`un tel contrat/accomplissement d`un tel acte concernant lesdits objets est admissible ? la condition de la r?ception d`un accord pr?liminaire de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? vot? par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
7.3.6. Cr?er sur le territoire de l`Ukraine et en-dehors de ses limites les filiales et les repr?sentations et participer dans la cr?ation et dans les activit?s des soci?t?s mixtes, soci?t? et associations ?conomiques, y compris avec des personnes ?trang?res.
7.3.7. Fixer ? son propre gr? des prix des marchandises, travaux et services, qui sont commercialis?s, ex?cut?s et fournis par la Soci?t? ;
7.3.8. Envoyer en mission, y compris ? l`?tranger, pour le stage et le perfectionnement des sp?cialistes pour l`?tude et la connaissance de l`exp?rience de l`organisation d`activit? des soci?t?s, bourses, march?s, banques etc., participer aux n?gociations, ?tablir des contacts d`affaires.
7.3.9. Attirer pour la r?alisation des travaux (prestation des services) des sp?cialistes, y compris des personnes ?trang?res, en vertu de l`accord, contrat du travail, et d`autres conventions avec le salaire selon l`accord entre les parties.
7.3.10. En vertu des procurations effectuer la repr?sentation des int?r?ts des personnes morales et physiques ukrainiennes et ?trang?res.
7.3.11. Verser des moyens financiers pour la construction du logement et des objets ? l`affectation sociale, culturelle et de m?nage pour les Associ?s et les employ?s de la Soci?t?.
7.3.12. Utiliser des cr?dits banquiers sur les bases contractuelles et donner ? la banque le droit d`utiliser ses actifs financiers libres.
7.3.13. Embaucher au travail des employ?s en vertu de l`accord, contrat du travail, fixer ? son gr? ? ses employ?s des cong?s suppl?mentaires et d`autres privil?ges non interdits par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3.14. Conform?ment aux formes, ?tablir des relations ?conomiques ext?rieures, effectuer de fa?on ind?pendante les op?rations d`import-export.
7.3.15. Obtenir l`emprunt de la part des Associ?s et d`autres personnes morales et physiques en ordre prescrit par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3.16. Octroyer des emprunts et des pr?ts gratuits aux Associ?s et aux employ?s de la Soci?t? en ordre prescrit par la l?gislation en vigueur.
7.3.17. La Soci?t? peut aussi exercer d`autres droits, qui ne sont pas interdits par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.4. La Soci?t? est oblig?e ?:
7.4.1. Prot?ger l`environnement de la pollution et d`autres effets nuisibles.
7.4.2. Assurer la s?curit? du travail, suivre les normes sanitaires et hygi?niques et les exigences concernant la protection de la sant? des employ?s, de la population et des consommateurs de la production.
7.4.3. D`autres obligations, pr?vues par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.

8. RESPONSABILITES DE LA SOCIETE ET DE SES ASSOCIES

8.1. La Soci?t? porte la responsabilit? selon ses engagements par tout le patrimoine qui lui appartient et qui peut ?tre saisi ? la demande des cr?diteurs.
8.2. La Soci?t? ne porte pas de responsabilit? selon les engagements de l`Etat et l`Etat ne porte pas de responsabilit? selon les engagements de la Soci?t?.
8.3. La Soci?t? ne porte pas de responsabilit? selon les engagements de ses associ?s
8.4. Les associ?s de la Soci?t? sont responsables des engagements de la Soci?t? dans les limites de la valeur de leurs parts sociales lib?r?es dans le Capital social de la Soci?t?. Les associ?s de la Soci?t?, qui n`ont pas compl?t? leurs parts sociales, portent la responsabilit? solidaire sur les engagements de la Soci?t?, dans les limites de la valeur des parties non lib?r?es de leurs parts sociales dans le Capital social de la Soci?t?.

9. ORGANES DE GESTION DE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
9.1. La gestion de la Soci?t? est effectu?e par ses organes administratifs. Les organes administratifs de la Soci?t? sont l`Assembl?e g?n?rale des associ?s et l`organe ex?cutif. L`organe supr?me de gestion de la Soci?t? est l`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t?.

9.2. Convocation de l`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t?.
9.2.1. L`organe ou les personnes qui convoquent l`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t?, sont oblig?s au plus tard ? trente jours avant sa convocation informer personnellement chacun des associ?s de la Soci?t? de la date et du lieu de convocation et de l`ordre du jour.
9.2.2. N`importe qui des associ?s de la Soci?t? ont le droit d`exiger l`examen d`une question ? Assembl?e g?n?rale des associ?s aux conditions qu`elle a ?t? pos?e devant elle non plus tard qu`? 25 jours avant le d?but de l`assembl?e.
Non plus tard que 7 jours avant la convocation de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? les Associ?s de la Soci?t? doivent avoir la possibilit? de prendre connaissance avec des documents li?s avec l`examen des questions, inclues ? l`ordre du jour de l`assembl?e.
9.2.3. Les Associes de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, qui prennent part ? l`assembl?e, sont enregistr?s avec la mention de la quantit? des voies, que poss?de chacun des Associ?s. Cette liste est sign?e par le Directeur de la Soci?t? et scell?e par le sceau de la Soci?t?.

9.3. La comp?tence exclusive de l` Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? :
9.3.1. La d?finition des vecteurs principaux d`activit? de la Soci?t?, ainsi que la prise de d?cisions sur l`approbation des rapports de comptes annuels et des bilans comptables de fin d`exercice.
9.3.2. La modification des Statuts de la Soci?t? y compris la modification du montant du Capital social de la Soci?t?.
9.3.3. Prise de la d?cision sur la fixation du montant, de la forme et du mode de versement des apports suppl?mentaires par des associ?s de la Soci?t?.
9.3.4. Prise de la d?cision sur l`achat par la Soci?t? d`une part sociale qui appartient ? l`Associ? de la Soci?t? ;
9.3.5. Nomination et d?mission des membres de la Commission de contr?le.
9.3.6. Nomination et d?mission du Directeur de la Soci?t?.
9.3.7. L`approbation des r?sultats annuels de l`activit? de la Soci?t? (rapports de comptes annuels et des bilans comptables de fin d`exercice), y compris des filiales et des repr?sentations de la Soci?t?, approbation des rapports et des conclusions de la Commission de contr?le, prise de d?cisions sur l`ordre de la r?partition du b?n?fice net de la Soci?t?, le d?lai et le mode de payement de la part du b?n?fice (dividendes) de la Soci?t? aux les associ?s de la Soci?t?, d?finition de l`ordre de la couverture des pertes ;
9.3.8. Prise de la d?cision sur la cr?ation, r?organisation et la liquidation des filiales et des repr?sentations de la Soci?t? et approbation de leurs statuts et r?glements.
9.3.9. Prise de la d?cision sur l`entr?e de la Soci?t? en association avec des soci?t?s de n`importe quelle forme d`organisation juridique, soci?t?s anonymes et d`autres compagnies, firmes etc.
9.3.10. Prise de la d?cision sur la poursuite et la responsabilit? p?cuniaire des personnes responsables de la Soci?t?.
9.3.11. D?finition du mode de la r?mun?ration du travail des personnes responsables de la Soci?t?, de ses filiales et repr?sentations.
9.3.12. Exclusion d`un Associ? de la Soci?t?.
9.3.13. L`adoption (approbation) du r?glement de proc?dure et d`autres documents internes de la Soci?t?, d?finition de la structure institutionnelle de la Soci?t?.
9.3.14. Prise de la d?cision sur l`arr?t d`activit?, la r?organisation et la liquidation de la Soci?t?, nomination de la commission de liquidation et l`approbation des bilans de liquidation.
9.3.15. Prise de la d?cision sur l`ali?nation du bien de la Soci?t? de la valeur ?gale ? la somme qui repr?sente cinquante et plus pour cent du patrimoine de la Soci?t?.
9.3.16. Prise de la d?cision sur l`achat-vente, ou transmission par n`importe quel autre moyen d`immobilier selon n`importe quels contrats pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
9.3.17. La d?signation des formes du contr?le d`activit? de l`organe ex?cutif, attribution et d?finition des pouvoirs des organes de contr?le.
L` Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? a le droit de prendre les d?cisions sur tous les questions concernant l`activit? de la Soci?t?, y compris les questions qui ont ?t? transmises par l`assembl?e g?n?rale ? la comp?tence de l`organe ex?cutif.

9.4. Prise de la d?cision par l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? :
9.4.1. L`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t? est comp?tente (r?unit le quorum), si au moment de la fin d`enregistrement se sont enregistr?s les associ?s de la Soci?t? (les repr?sentants des associ?s de la Soci?t?) qui d?tiennent ensemble plus de 60% des voix.
Participer ? l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? avec le droit de la voix consultative peuvent aussi des membres d`organes ex?cutifs, qui ne sont pas Associ?s de la Soci?t?.
9.4.2. Sur des questions, mentionn?es dans les paragraphes 9.3.1., 9.3.2., 9.3.., des pr?sents Statuts, ainsi que pendant la d?cision sur l`exclusion de l`Associ? de la Soci?t?, la d?cision sera consid?r?e comme adopt?e, si pour elle ont vot? les Associ?s de la Soci?t? qui d?tiennent ensemble plus de 50% du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?. Sur le reste des questions la d?cision est ?tre prise par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
Sur le reste des questions la d?cision est ?tre prise par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
9.4.3. Les d?cisions concernant des questions, qui ne sont pas inclues ? l`ordre du jour, sont adopt?es seulement par tous les Associ?s de la Soci?t? pr?sents ? l`assembl?e en unanimit?.
9.4.4. Chacun des Associ?s de la Soci?t? pr?sents ? l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? d?tient un nombre des voix proportionnel ? la dimension de sa part dans le Capital social. Le scrutin ? l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? se passe d`apr?s le principe suivant – pour un pour cent du Capital social on d?tient une voix.
9.4.5. L`Associ? de la Soci?t? est en droit de d?l?guer ses pouvoirs ? son repr?sentant.
9.4.6. Les repr?sentants des Associ?s peuvent ?tre permanents ou nomm?s pour un terme pr?cis.
L` Associ? de la Soci?t? est en droit de remplacer son repr?sentant ? l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? ? n`importe quel moment, en avisant sur ce sujet d`autres Associ?s.
L`Associ? de la Soci?t? est en droit de d?l?guer ses pouvoirs ? un autre Associ? ou ? un repr?sentant de l`autre Associ?.
9.5. Convocation de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.5.1. L`Assembl?e g?n?rale ordinaire des Associ?s de la Soci?t? est convoqu?e par le Directeur de la Soci?t? en cas de besoin.
9.5.2. Dans le cas d`insolvabilit? de la Soci?t?, ainsi que d`apparition d`une menace de la r?duction consid?rable du Capital social le Directeur de la Soci?t? convoque l`Assembl?e g?n?rale extraordinaire des Associ?s de la Soci?t?.
9.5.3. Les Associ?s de la Soci?t? qui d?tiennent ensemble plus de 10% du nombre total des voix, ont le droit d`exiger la convocation de l`Assembl?e g?n?rale extraordinaire des Associ?s de la Soci?t? ? n`importe quel moment et par n`importe quelle raison, qui concerne l`activit? de la Soci?t?. Si pendant 25 jours le Directeur de la Soci?t? n`ex?cute pas cette exigence, ils ont le droit de convoquer eux-m?mes l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.6. Le Directeur est un organe ex?cutif unipersonnel de la Soci?t? et il effectue la gestion de ces activit?s courantes.
9.6.1. Le Directeur d?cide toutes les questions de l`activit? de la Soci?t?, sauf des telles, qui sont attribu?es ? la comp?tence de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?. L`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? peut prendre la d?cision sur la d?l?gation d`une part de ses pouvoirs (, sauf des telles, qui sont dans la comp?tence exclusive de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?). Dans le cas d`absence provisoire du Directeur, le droit de signature des documents et la r?alisation d`autres pouvoirs du Directeur passe ? la personne, mandat? par le Directeur.
9.6.2. Le Directeur de la Soci?t? donne ses rapports ? l’Assembl?e G?n?rale des Associ?s et organise l'ex?cution de leurs d?cisions. Le Directeur n’a pas de droit de d?cider les questions, obligatoires pour les Associ?s de la Soci?t?.
9.6.3. Le Directeur a le droit :
• Agit au nom de la Soci?t? sans procuration, y compris repr?sente ses int?r?ts ente dans les institutions, ?tablissements, entreprises, organisations et n`importe quelles d`autres tierces personnes ;
• Conform?ment ? la l?gislation en vigueur et au pr?sent Statut g?re le bien de la Soci?t?, dans les limites de ses fonctions.
• Embauche et licencie le personnel de la Soci?t? en ordre prescrit par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine, ?tablie et publie les ordonnances sur la nomination aux postes des employ?s de la Soci?t?, de leur mutations et licenciements, prend des mesures de stimulation et inflige des punitions, conclue des contrats de travail entre la Soci?t? et les personnes physiques, donne les ordonnances et les ordres, obligatoires au personnel de la Soci?t?.
• R?dige de R?glements internes du travail ;
• passe tout contrat et autre acte juridique au nom de la Soci?t?, ouvre dans les banques des comptes courants et d'autres comptes de la Soci?t?,
• dans les limites de ses fonctions, donne des ordres, ?tablie et publie les ordonnances, r?glements et instructions ;
• d?cide d`autres questions dans les limites des fonctions qui lui sont attribu?es par l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.6.4. Le Directeur est oblig? apr?s la fin de l`ann?e de calendrier pr?senter ? l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? le bilan annuel de la Soci?t?, le calcul des recettes et des pertes, et le rapport annuel sur l`activit? de la Soci?t?.
9.6.5. Le Directeur est en droit de conclure n`importe quels contrats et d`effectuer n`importe quelles actions juridiquement valables au nom de la Soci?t?, y compris conclure des contrats, li?s avec l`obtention par la Soci?t? des cr?dits bancaires, la mise en gage des biens immobiliers, des moyens de transport et/ou de l`?quipement de la Soci?t?, la cr?ation par la Soci?t? d`autres Soci?t?s, filiales, repr?sentations sur le territoire de l`Ukraine, ainsi qu`en dehors de ses fronti?res ; la d?livrance par la Soci?t? des pr?ts aux personnes physiques et morales sur le territoire de l`Ukraine, ainsi qu`en dehors de ses fronti?res et d`autres contrats ou actions qui repr?sente 50% (cinquante pourcents) du nombre total des Associ?s de la Soci?t?.
.
Les contrats (actions), li?s avec l`obtention par la Soci?t? des cr?dits bancaires au montant qui d?passe ___________ grivnas montant cumul maximum autoris?, la mise en gage des biens immobiliers, des moyens de transport et/ou de l`?quipement de la Soci?t?, au montant qui d?passe __________ grivnas par an, - le Directeur a le droit de conclure (effectuer) ? la condition d`obtention de l`accord pr?alable de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.7. Pour le contr?le de l'activit? financi?re et ?conomique de la Soci?t?, l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s peut ?lire la Commission de contr?le. En cas de son ?lection, la Commission de contr?le se compose de son Pr?sident et des membres de la Commission de Contr?le, ?lus par l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? en quantit? au moins de trois personnes (y compris le Pr?sident) pour le d?lai de 2 ans. Le Directeur ne peut pas ?tre Pr?sident ou membre de la Commission de Contr?le.
9.7.1. Le contr?le d`activit? du Directeur peut ?tre r?alis? par la Commission de Contr?le ? la demande de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, de sa propre initiative ou ? la demande des Associ?s de la Soci?t?. La Commission de Contr?le est en droit d`exiger de la part des responsables de la Soci?t? la pr?sentation de tous les documents comptables n?cessaires, des explications personnelles concernant l`activit? de la Soci?t?.
9.7.2. A la demande de n`importe quel des Associ?s de la Soci?t? on peut proc?der ? un contr?le d`audit des rapports sur la comptabilit? financi?re, du bilan, de la tr?sorerie et du bien, des comptes et de la statistique de la Soci?t?, r?alis? par un auditeur, non li? par des int?r?ts p?cuniaires avec la Soci?t? ou avec ses Associ?s. Dans le cas, si les r?sultats du contr?le d`audit ne montrent pas le bien fond? de ce contr?le d`audit, les frais li?s ? l`organisation de ce contr?le, sont ? la charge de l`Associ? de la Soci?t? qui a demand? le contr?le d`audit.
9.7.3. La Commission de contr?le rapporte sur les r?sultats des v?rifications, entreprises par elle ? l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?.
9.7.4. La Commission de contr?le dresse la conclusion sur des rapports et bilans annuels. Sans la conclusion de la Commission de contr?le l`Assembl?e des Associes de la Soci?t? n`a pas de droit d`adopter le bilan annuel de la Soci?t?.
9.7.5. La Commission de contr?le peut convoquer elle-m?me l’Assembl?e Extraordinaire des Associes de la Soci?t? dans le cas d`abus des pouvoirs de la part des responsables de la Soci?t? ou s`il existe une menace aux int?r?ts supr?mes de la Soci?t?.

10. COMPTABILITE ET CONTROLE

10.1. La Soci?t? effectue le contr?le comptable et op?rationnel des r?sultats de son activit?, dresse des statistiques en ordre ?tabli, porte la responsabilit? de leurs authenticit? et les pr?sente aux organes d`?tat selon des formes prescrites et aux d?lais fix?s.
10.2. En cas de besoin, pour la v?rification de l`activit? financi?re de et ?conomique de la Soci?t?, on pet confier le contr?le aux services sp?cialis?s, y compris des cabinets d'audit.

11. SORTIE DE L`ASSOCIE DE LA SOCIETE

11.1. L`Associ? de la Soci?t? peut sortir de la Soci?t?, en avertissant la Soci?t? sur sa sortie non plus tard qu`? trois mois avant la sortie.
11.2. Pendant la sortie de l`Associ? de la Soci?t? elle lui paye la valeur de la part du bien de la Soci?t?, proportionnelle ? sa part sociale dans le Capital social de la Soci?t?. Le payement se passe apr?s l`adoption du rapport annuel de l`ann?e de la sortie de l`Associ? de la Soci?t?, dans le d?lai de 12 mois apr?s le jour de la sortie. A la demande de l`Associ? qui sort de la Soci?t?, et sur la d?cision de l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?, l`apport de l`Associ? peut ?tre rembours? partiellement ou totalement en forme naturelle ou mon?taire, ind?pendamment du fait, dans laquelle forme a ?t? effectu? l`apport dans le Capital social au moment d`adh?sion de l`Associ? ? la Soci?t?. Dans ce cas l`?valuation du bien est effectu?e sur la d?cision de l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?.
A l`Associ? qui sort de la Soci?t? on paye sa part du b?n?fice, obtenu par la Soci?t? durant l`ann?e en cours jusqu`au moment de sa sortie.
L`apport dans le Capital social, effectu? par la voie de transmission du droit d`usage du bien, sera rembours? ? l`Associ? qui sort en forme naturelle sans r?compense.
11.3. Pendant la r?organisation de la personne morale - l`Associ? de la Soci?t?, ou en cas du d?c?s de la personne physique - l`Associ? de la Soci?t?, ses ayants droits (h?ritiers) ont le droit prioritaire d`adh?sion ? la Soci?t?.
Dans le cas de refus de l`ayant droit (h?ritier) d`adh?rer ? la Soci?t? la part de la personne r?organis?e (d?c?d?e) lui rembours? en forme naturelle ou mon?taire, la valeur duquel sera ?tablie au jour de la r?organisation (d?c?s) de l`Associ?. Dans se cas le montant du Capital social est soumis ? la r?duction.

12. ACTIVIT? ?CONOMIQE DE LA SOCI?T?

12.1. La Soci?t? choisit ind?pendamment les vecteurs de la d?cision des buts et taches pos?es, planifie et r?alise son activit?. Les plans (programmes de production) sont ?labor?s par le Directeur ? la demande de l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?.
12.2. La Soci?t? planifie ind?pendamment son activit? et trace des vecteurs du d?veloppement, en fonction de la demande de la production fabriqu?e (travaux, services) et de la croissance des recettes n?cessaire.
12.3. Les relations de la Soci?t? avec d`autres personnes morales et physiques se construisent sure les bases des contrats. La Soci?t? d?termine ind?pendamment l`objet du contrat, les engagements, d`autres conditions des relations ?conomiques r?ciproques conform?ment aux exigences de la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
12.4. Pour la r?alisation des certains types des travaux la Soci?t? peut attirer des entreprises, organisations de tous type de propri?t?, des sp?cialistes, y compris des personnes ?trang?res, r?unis aux collectifs provisoires en vertu de l`accord, contrat du travail, et d`autres conventions avec le salaire selon l`accord entre les parties ; cr?er ind?pendamment ses subdivisions structurelles et les repr?sentations.
12.5. Le recrutement au travail est effectu? sur la base du contrat ou d`une autre mani?re conform?ment aux exigences de la l?gislation en vigueur de l`Ukraine. La Soci?t? ?tablit ind?pendamment les formes, syst?mes et dimensions de la r?mun?ration du travail, ainsi que d`autres revenus de ses employ?s.
12.6. Le montant de la r?mun?ration du travail du personnel de la Soci?t? est d?fini par le r?sultat final et l’apport personnel au travail, et ce montant maximum n’est pas limit?.
12.7. La Soci?t? commercialise des marchandises, (travaux et services), ex?cut?s et fournis par la Soci?t? avec des prix fix?s ? son propre gr? ou contract?s, et dans les cas pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine, des prix et des tarifs d`?tat.
12.8. Les sources de formation des biens de la Soci?t? sont : les apports des Associ?s, biens, versements mon?taires et financiers des membres du collectif de travail, amortissements, revenus re?us de la vente des titres de valeur, moyens, transmis par d'autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es et d`autres revenus.
12.9. La Soci?t? utilise en ordre prescrit des cr?dits des banques et d`?tablissements nationales et ?trang?res.
12.10. La Soci?t? peut fournir la production, ex?cuter des travaux, fournir les services en cr?dit : avec le payement par les contractants des int?r?ts pour l`usage des biens mat?riels. Pour l`?tablissement des pareils contrats la Soci?t? peut ?mettre en circulation des effets de change.
12.11. Les ressources financi?res non utilis?es en ann?e en cours sont retransmises ? l`ann?e suivante et ne sont pas soumises ? l`extraction.
12.12. La soustraction des biens mat?riaux de la Soci?t? par l`Etat est inadmissible sauf des cas pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine,
12.13. La Soci?t? a le droit d`effectuer les diff?rentes formes de l`activit? d`investissement et de commerce, y compris la cr?ation des soci?t?s par actions, acqu?rir des actions, obligations et d`autres papiers de valeur, ?mis par des banques d`?tat, sp?cialis?es ou d`autres institution de l`Ukraine ou d`autres pays, d`autres organismes financiers et de cr?dit.
12.14. La Soci?t? a le droit d`ouvrir le compte courant et d`autres comptes pour la conservation des moyens financiers et la r?alisation de tous types d`op?rations de r?glement, de cr?dit et de caisse, au lieu d`enregistrement de la Soci?t?, dans n`importe quelle banque de l`Ukraine et d`autres pays selon leur accord.
12.15. Les r?glements de la Soci?t? se passent en forme liquide et par virement.
12.16. La Soci?t? r?alise le contr?le comptable, courant, op?rationnel et statistique en ordre ?tabli par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.

13. ACTIVIT? DE L'?CONOMIE EXT?RIEURE DE LA SOCI?T?

13.1. La Soci?t? est un participant ind?pendant de l'activit? de l'?conomie ext?rieure conform?ment ? la l?gislation en vigueur et exerce des contacts d`affaires avec des soci?t?s, organisations, ?tablissements ?trangers qui entre dans le cadre des int?r?ts commerciaux de la Soci?t?.
13.2. La Soci?t? a droit de conclure n`importe quels contrats qui ne sont pas interdits par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
13.3. La soci?t? a droit de cr?er sur le territoire des pays ?trangers ses filiales et les repr?sentations, des soci?t?s filles, en ordre prescrit par les lois.
13.4. La Soci?t? envoie en mission ? l`?tranger et re?oit en Ukraine des organisations nationales et ?trang?res, ainsi que des sp?cialistes pour la r?solution des questions, li?es ? l`activit? de la Soci?t?.
13.5. La Soci?t? organise le perfectionnement et le stage des sp?cialistes ? l`?tranger, pour ces propres besoins et pour des besoins des Associ?s.
13.6. La Soci?t? a le droit de recevoir les cr?dits et l`aide financier gratuit de la part de ses partenaires ?trangers. Dans ce cas la devise est imput?e dans le bilan de la Soci?t? et est utilis?e par cette derni?re ind?pendamment.

14 . CESSATION DE L'ACTIVIT? DE LA SOCI?T?
14.1. La cessation de l'activit? de la Soci?t? se r?alise par voie de sa r?organisation (la fusion, l'adjonction, le partage, la s?paration, la transformation) ou sa liquidation.
14.2. La r?organisation se r?alise sur la d?cision de l’Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.. En cas de la r?organisation de la Soci?t? l'ensemble des droits et engagements de la Soci?t? passe ? ses successeurs.
14.3. La liquidation de la Soci?t? est effectu?e dans les cas suivants:
14.3.1. Par la d?cision de l’Assembl?e G?n?rale des Associ?s.
14.3.2. En vertu du jugement du tribunal ou de l’arbitrage ?conomique.
14.3.4. Dans d`autres cas pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
14.4. La liquidation de la Soci?t? se r?alise par la commission liquidative, qui est cr??e par l’ Assembl?e G?n?rale de Associ?s de la Soci?t?, et dans le cas de la faillite et l`arr?t de l'activit? de la Soci?t? en vertu du jugement du tribunal ou de l’arbitrage - par la commission liquidative, nomm?e par ces organes en ordre, pr?vu par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine. D?s le moment de la nomination de la commission de liquidation, cet ? elle que passent tous les pouvoirs concernant la gestion de la Soci?t?.
14.5. Les disponibilit?s de la Soci?t?, y compris la disponibilit? de la vente de son bien pendant la liquidation, apr?s le r?glement des comptes avec le budget, la r?mun?ration du personnel de la Soci?t? et les comptes avec d'autres cr?anciers et porteurs d`obligations de la Soci?t? sont distribu?s par la commission liquidative entre les Associ?s de la Soci?t? proportionnellement de leurs apports dans le Capital social de la Soci?t?.
14.6. Le bien remis ? la Soci?t? en l'usage par les Associ?s, revient aux Associ?s dans la forme naturelle sans r?mun?ration.
14.7. La liquidation est consid?r?e comme achev?e, et la Soci?t? est consid?r?e comme ayant cess? son existence ? partir du moment de son exception du registre d'Etat.

SIGNATURES DES PARTICIPANTS:
La soci?t? ? responsabilit? limit?e «___________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de Luxembourg le __.__.______ sous le num?ro _________, adresse juridique: Luxembourg, _____, la ville de Luxembourg, ___, rue _________, en personne du repr?sentant par procuration________ , le citoyen de l`Ukraine ______________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie _______, d?livr? par _____________ le ________, le code d`identification __________, qui est enregistr? ? l`adresse : ____________ , agissant en vertu de la procuration No________ du ___________ , certifi?e ______________.

___________________________

Le citoyen de l`Ukraine _________________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie ___ №_________, d?livr? par le service de l`arrondissement ______________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ »___________ _______, le code d`identification ________________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, ___, rue _____________, ap. ___.

___________________________

La compagnie Juridique «le Groupe Professionnel Juridique», Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Procuration (pour acheter une part du capital social de la soci?t? ? responsabilit? limit?e)

Февраль 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

PROCURATION
ville de Luxembourg, le « __ » __________ / l`an deux mille ______

La soci?t? ? responsabilit? limit?e «_________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de __________ le __.__._____ sous le num?ro ___________, adresse juridique: ________, ___________, la ville de __________, ___, rue __________, en personne du repr?sentant ______________, en qualit? de g?rant

Mandate par la pr?sente procuration:

La Citoyenne de l`Ukraine ____________, n?e le « ___ » ________ ______ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № _________, d?livr? par ______________de l’Ukraine ? Kiev le «___» ____________, enregistr? ? l`adresse: Kiev, ___, rue __________ apt.___ et/ou ____________, n? le «___» _______ ______ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № _______, d?livr? par _____________ de l’Ukraine ? Kiev le «___» ________ ______, enregistr? ? l`adresse: Kiev, __ rue _________, apt. __,

avec le droit de chacun d`eux d`agir en autonomie et s?par?ment, ? repr?senter les int?r?ts de la Compagnie pendant la t?nue des s?ances de l`Assembl?e des Associ?s (l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s) de LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “___________” (code d`identification _____________) (ci-dessous- la Soci?t?) avec le droit de la voix approbative, la signature et l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, ainsi que repr?senter les int?r?ts de la Compagnie dans les ?tablissements bancaires, n`importe quelles d`autres entreprises, ?tablissements, organisations ou devant leurs personnes responsables sur toutes les questions qui concernent l`ouverture et la gestion au nom de la Compagnie des comptes d`investissement avec le droit de la signature d?cisive, repr?senter les int?r?ts de la Compagnie pendant l`achat-vente de la Part dans le Capital social de la Soci?t?.

Dans ce but, ? _____________ et/ou ? ______________ (avec le droit de chacun d`eux d`agir en autonomie et s?par?ment) sont attribu?s les droits :
1. initier la convocation de l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t?, participer aux Assembl?es des Associ?s, remettre des questions ? l`ordre du jour, prendre part aux votes, participer ? la prise des d?cisions par les Assembl?es des Associ?s de la Soci?t?, (y compris les d?cisions sur l`augmentation du Capital social de la Soci?t?), signer des proc?s-verbaux ou d`autres documents selon les r?sultats des s?ances de l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? ;
2. signer (y compris chez le notaire) au nom de la Compagnie les contrats d`achat-vente de la part ou de n`importe quelle partie de la part dans le Capital Social (fonds) de la Soci?t?, les d?clarations d`adh?sion ou de la sortie ?/de la Soci?t? des Associ?s de la Soci?t?, signer n`importe quels d`autres documents, li?s avec l`adh?sion ou la sortie de la Compagnie ?/de la Soci?t? et/ou avec l`augmentation du Capital Social (fonds) de la Soci?t? ;
3. approuver et signer au nom de la Compagnie(y compris chez le notaire) tous les documents n?cessaires : le proc?s-verbal des s?ances de l`Assembl?e des Associ?s (l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s) de la Soci?t?, de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? et/ou des modifications aux Statuts, signer d`autres documents, n?cessaires pour l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? ;
4. repr?senter les int?r?ts de la Compagnie aupr?s n`importe quels organismes et ?tablissement d`Etat, en particulier chez l`enregistreur d`Etat, les organes de la Direction statistique, des organes fiscaux, les fonds de la s?curit? sociale, dans n`importe quelles d`autres entreprises, organisations et les ?tablissements d`?tat ou non ?tatiques, des ?tablissements bancaires, ou devant leurs personnes responsables sur toutes les questions qui concernent la signature et l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? (y compris concernant la modification du corps des Associ?s de la Soci?t?, et/ou avec du Capital Social (fonds) de la Soci?t? ;
5. signer, remplir, d?poser et recevoir au nom de la Compagnie les originaux et les copies des documents, en particulier les cartes d`enregistrement, le certificat d`enregistrement d`Etat, des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, l`attestation de la Direction statistique, l`attestation 4-ОПП, l`avertissements des fonds de la s?curit? sociale, des cartes bancaires avec les ?chantillons des signatures, ainsi que n`importe quels d`autres documents, n?cessaires pour l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, payer les droits et taxes d`Etat, les montants de tous les autres frais auxiliaires ;
6. repr?senter les int?r?ts de la Compagnie aupr?s des ?tablissements bancaires sur toutes les questions qui concernent la signature et l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, signer n`importe quels documents n?cessaires pour cette d?marche dans des ?tablissements bancaires ;
7. ouvrir au nom de la Compagnie des comptes d`investissement aupr?s des ?tablissements bancaires, g?rer au nom de la Compagnie des comptes d`investissement avec le droit de la signature d?cisive ; agir en qualit? de la personne fond?e des pouvoirs de la Compagnie pendant la l?galisation notariale des cartes bancaires pour l`ouverture au nom de Compagnie des comptes d`investissement ou d`autres comptes ; demander et obtenir l`original de l`attestation sur la formation du Capital social de la Soci?t? ; obtenir des relev?s de compte, payer la valeur des services du notaire, des ?tablissements bancaires ; r?aliser au nom de Compagnie l`enregistrement en qualit? de l`investissement ?tranger de l`apport de la Compagnie au Capital social de la Soci?t?, ainsi qu`entreprendre n`importe quelles d`autres actions aupr?s des ?tablissements bancaires et n`importe quelles d`autres entreprises, organisations et ?tablissements sur toutes les questions qui concernent l`ouverture et la gestion des comptes d`investissement de la Compagnie.
La liste des pouvoirs ci-dessus ?num?r?s n`est pas exhaustive. La Compagnie ?value la pr?sente procuration comme totale et illimit?e, ratifiant et approuvant toutes les actions qui seront l?galement entreprises par
______________________________ et/ou ______________________ dans les int?r?ts et au nom de la soci?t? ? responsabilit? limit?e «________» pendant la t?nue des s?ances de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s, prise des d?cisions, signature de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? et/ou des modifications aux Statuts, la modification du corps des Associ?s de la Soci?t?, et l`augmentation et la formation du Capital Social de LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “____________” (code d`identification ___________),

La pr?sente procuration est d?livr?e pour un d?lai de trois ans et dure jusqu`au « __ » ____________ de l`an deux mille ___________, avec le droit de d?l?gation de ses pouvoirs aux tierces personnes.

________________________________________________________________

La compagnie Juridique «le Groupe Professionnel Juridique», Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Contrat d`achat-vente d`une part du capital social de la soci?t? ? responsabilit? limit?e

Февраль 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

CONTRAT
d`achat-vente d`une part du capital social
de la soci?t? ? responsabilit? limit?e «____________»
Lieu d`?tablissement : Ville de Kiev, Ukraine,
Date d`?tablissement : «__ »_________ 201_

Le Vendeur : Le citoyen de l`Ukraine ____________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie __ №______________, d?livr? par le service de l`arrondissement ________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ » ______ ______, le code d`identification __________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, ___, rue _________, ap. ___, d`une part, et
L`Acheteur : La soci?t? ? responsabilit? limit?e «__________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de Luxembourg le __.__._____ sous le num?ro _______, adresse juridique: Luxembourg, ________, la ville de Luxembourg, __, rue __________, en personne du repr?sentant par procuration________ , La Citoyenne de l`Ukraine _______________, n?e le «___» ___________ ________ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № __________, d?livr? par _________ _________ de l’Ukraine ? Kiev le «__» ______ _________, enregistr? ? l`adresse: Kiev, ___, rue __________ apt.__ et/ou ___________, n? le « ___ » __________ ________ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № __________, d?livr? par ___________________ de l’Ukraine ? Kiev le « __ » ________ _________, enregistr? ? l`adresse: Kiev, ___ rue _____________, apt. ___, agissant en vertu de la procuration No________ du ___________ , certifi?e ______________, de l`autre part,

ci-dessous nomm?es ensuite ensemble « Les Parties » et chacun a part - « La Partie », agissant sans contraintes, de bonne volont? et en toute connaissance de cause, en pleine lucidit? et esprit sain, en pleine conscience de la port?e de nos actes ont conclu le pr?sent contrat (ci-dessous « Le Contrat ») de ce qui suit:

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Le Vendeur s`engage ? c?der en propri?t? de l`Acheteur une part qui lui appartient dans le capital social de LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “_____________” (ci-dessous- La Soci?t?), ce qui repr?sente ____% (_____________ pour cent) du capital social de la Soci?t? (de la valeur nominale d?termin?e dans les Statuts au montant de ____________ grivnas) (ci-dessous- La Part), avec tous les droits et obligations, qui appartiennent au Vendeur, et l`Acheteur s`engage ? accepter cette part et ? payer pour elle le montant mon?taire de _________ Euro (__________) Euro, ce qui repr?sente ? la date d`?tablissement du pr?sent Contrat et conform?ment au taux de change de la Banque Nationale de l`Ukraine l`?quivalent de ______________ grivnas (_________ grivnas ___ kopecks) en ordre et aux conditions, pr?vus par le pr?sent Contrat.
1.2. Renseignements sur la Soci?t? :
1.2.1. D?nomination compl?te de la Soci?t?: LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “_______________”
1.2.2. Forme juridique : LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE
1.2.3. Enregistrement de la Soci?t?: enregistr?e par l`administration d`Etat de l`arrondissement _________________ de la ville de Kyiv le __.__._____ sous le N0 d`enregistrement _______________.
1.2.4. Code d`identification au Registre d`Etat unique: ____________,
1.2.5. Montant total du Fonds statutaire (Capital social): repr?sente ______ (_____________________) grivnas, 00 cop.
1.2.6. Lieu de r?sidence de la Soci?t? : _______, Kiev, __, rue _____________, ap. ___.
1.3. Le montant de la Part vendue est de ___% (______________ pour cent) du capital social de la Soci?t? (de la valeur nominale d?termin?e dans les Statuts au montant de __________ grivnas) (______________________grivnas ___ cop).
1.4. La valeur de la Part convenue entre les Parties, contre laquelle se r?alise son achat-vente est de ___________ Euro (___________) Euro, ce qui repr?sente ? la date d`?tablissement du pr?sent Contrat et conform?ment au taux de change de la Banque Nationale de l`Ukraine l`?quivalent de _____________ grivnas (_______________ grivnas ___ kopecks).
1.5. A la date d`?tablissement du pr?sent Contrat le Capital social de la Soci?t? a ?t? int?gralement pay? ? 100 %.
1.6. Le Vendeur garantit ? l`Acheteur, que la part faisant l`objet de l`ali?nation, n`est pas sous l`interdiction (arr?t) y compris fiscal, ni mise en gage ni saisie; il n`y a aucun litige judiciaire ? l`?gard de la Part de la part des tiers et que d`autres aggravations ? l`?gard de la Part sont absentes.

2. MODALIT?S DE L`ALI?NATION DE LA PART

2.1. ? partir du moment de payement de 100% de la valeur de la Part, tous les droits de propri?t? du Vendeur sur la Part qui fait l`objet du pr?sent Contrat, passent ? l`Acheteur.
2.2. A partir du moment de la conclusion de ce contrat le Vendeur perd tous les droits et engagements concernant la Part qui fait l`objet du pr?sent Contrat.
2.3. Apr?s la conclusion du pr?sent Contrat l`Acheteur, sera oblig? d`entreprendre toutes les d?marches n?cessaires pour l`enregistrement des Statuts de la Soci?t? en nouvelle r?daction.

3. PRIX DU CONTRAT ET MODE DE PAYEMENT

3.1. Les Parties se sont convenus, que achat-vente de la Part sera effectu? en contrepartie de la somme de ____________ Euro (____________) Euro, ce qui repr?sente ? la date d`?tablissement du pr?sent Contrat et conform?ment au taux de change de la Banque Nationale de l`Ukraine l`?quivalent de __________ grivnas (________________ grivnas ___ kopecks).
3.2. Le payement de la valeur de la Part, qui fait l`objet du pr?sent Contrat, sera effectu? par le Vendeur dans le d?lai de 2 (deux) mois civils d?s la date d`?tablissement du pr?sent Contrat.
3.3. L`Acheteur paye au Vendeur la valeur de la Part en monnaie Euro par la voie de virement bancaire des moyens financiers sur le compte bancaire du Vendeur, mentionn? dans le pr?sent Contrat.
3.4. Le payement est consid?r? comme effectu? d?s la date d`imputation de ladite somme d`argent sur le compte bancaire du Vendeur. Le fait de d`imputation de ladite somme d`argent sur le compte bancaire du Vendeur est confirm? par l`extrait fait par la Banque du Vendeur.

4. RESPONSABILITES DES PARTIES ET REGLEMENT DES LITIGES

4.1. Les Parties se sont convenus, que le pr?sent Contrat est r?gl? par la l?gislation de l`Ukraine.
4.2. Les litiges pouvant survenir, seront r?solus par les Parties ? l`amiable par la voie de n?gociation.
4.3. Dans le cas du d?faut d`un accord le litige est soumis ? l`examen par voie judiciaire dans les tribunaux de l`Ukraine conform?ment les comp?tences judiciaires et la juridiction, ?tablies par la l?gislation de l`Ukraine.

5. AUTRES CONDITIONS

5.1. Ce contrat entre en vigueur d?s la date de sa signature par des Parties et dure jusqu`? l`accomplissement int?gral par des Parties de leurs engagements selon le pr?sent Contrat.
5.2. Le pr?sent contrat est ?tabli et sign? en trois exemplaires authentiques, ayant la m?me valeur juridique, dont l`un est gard? dans les dossiers du notaire priv? et les autres sont destin?s ? chacune des Parties.
5.3. Dans les cas qui ne sont pas pr?vus par le pr?sent Contrat, les parties se guident sur la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
5.4. L`Acheteur d?clare et garantie, qu`il est compl?tement juridiquement capable et habile pour la conclusion du Contrat et qu`il respectera ses conditions conform?ment ? l`accord entre les Parties.

6. MENTIONS ET SIGNATURES DES PARTIES:

VENDEUR: ACHETEUR:

Le citoyen de l`Ukraine _____________,
le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie ___ №__________, d?livr? par le service de l`arrondissement ___________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ » ________ _______, le code d`identification ______________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, ___, rue ____________, ap. ___.
R?f?rences du compte bancaire en Euros : ________________ La soci?t? ? responsabilit? limit?e «__________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de ______________ le __.__.20___ sous le num?ro ____________,
Adresse juridique: __________, ________, la ville de _____________, ___, rue ___________,

R?f?rences du compte bancaire en Euros : ________________

SIGNATURE DU VENDEUR
_________________________

_________________

SIGNATURE DE L`ACHETEUR
Repr?sentant selon la procuration

__________________________
____________

La compagnie Juridique «le Groupe Professionnel Juridique», Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Придбання частки в статутному капіталі ТОВ та виключення Учасника з ТОВ

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративные правоотношения

1. Переважне право на придбання частки

Відповідно до частини 2 статті 147 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. В цій же частині в розвиток вищенаведеного положення деталізується, що учасники товариства користуються переважним право купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

Таким чином, положення частини 2 статті 147 ЦК України регулюють порядок відчуження частки лише в тому випадку, коли в якості набувача (покупця) такої частки виступає третя особа (особа, яка не є учасником ТОВ на момент відчуження). В разі ж відчуження частки на користь особи, яка є учасником ТОВ на момент відчуження, правила про переважне право не застосовуються, оскільки відсутня одна з обов?язкових передумов для застосування частини 2 статті 147 ЦК, а саме – виступ третьої особи в ролі покупця.

Припустимо, що Статут ТОВ не закріплює іншого порядку відчуження частки, встановлюючи правила, подібні до тих, які передбачені ЦК України. Так, відповідно до Статуту, учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі третім особам, учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. Вказані обмеження на відчуження частки на користь іншого Учасника ТОВ не поширюються.

2. Згода Учасників на відступлення частки

Відповідно до частини 1 статті 54 Закону України “Про господарські товариства”, учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у статутному фонді товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Однак така форма реалізації прав Учасників ТОВ, як одержання згоди інших учасників на відчуження частки, протирічить порядку передачі частки учасника до іншої особи, закріпленому в новому ЦК України. Так, відповідно до абзацу 1 частини 2 статті 147 ЦК України, відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. Жодних законодавчих положень щодо обов?язкового одержання згоди інших учасників чи будь-якого органу управління ТОВ (в тому числі загальних зборів учасників) стаття 147 ЦК України не передбачає, вказуючи лише на можливість самостійного врегулювання учасниками даного питання на локальному рівні та закріплення в Статуті будь-якого іншого порядку відчуження частки в статутному капіталі ТОВ. Однак, як вже зазначалося, наш приклад Статуту ТОВ інших положень не містить. Тому згоду інших учасників чи будь-якого органу управління ТОВ на відчуження частки одним учасником на користь іншого учасника ТОВ отримувати не потрібно.

3. Реєстрація зміни складу учасників ТОВ

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України “Про господарські товариства”, збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Припустимо, що А володіє часткою в розмірі 46,5% Статутного капіталу і, відповідно, має 46,5% голосів, він цілком реально може блокувати проведення зборів учасників шляхом неявки на збори, незважаючи на те, що переважна більшість рішень зборів учасників ТОВ приймаються не 60%, а більшістю голосів. В такому разі, учасники, що володіють в сукупності навіть 53,5% голосів, не зможуть провести жодних зборів учасників і, відповідно, не вирішать питання ні про зміну складу учасників в ТОВ, ні про зміну керівництва ТОВ, ні про виключення А з ТОВ за систематичне невиконання покладених на неї обов?язків учасника ТОВ.

Тому в умовах незгоди одного з учасників ТОВ, який водночас є директором ТОВ, з переходом частки від одного учасника до іншого, та відмови, у зв?язку з цим, від підписання протоколу, нової редакції статуту та інших документів для реєстрації змін в якості останнього можливого варіанту пропонується наступний:

  1. 1. Ініціювати проведення Загальних зборів учасників ТОВ.

Необхідно повідомити всіх 3 учасників про проведення Загальних зборів учасників ТОВ. Слід також підготувати наперед таблицю реєстрації учасників ТОВ для участі в зборах учасників (в місці дати зборів залишити пропуск для заповнення її потім від руки) та роздрукувати її в 2 примірниках (або в 3 з мотивацією, наприклад, – по одній для кожного учасника). Всі учасники повинні поставити свої підписи в таблиці реєстрації. Дані підписи свідчитимуть про їх присутність на зборах та наявність кворуму (60%). В разі відмови А поставити підпис в таблиці реєстрації про свою присутність на зборах, всі подальші дії та заходи втрачають сенс.

2. Скласти протокол.

В протоколі в якості присутніх учасників вказати всіх трьох учасників з відповідними розмірами часток. Порядок денний:

-          Про зміну складу учасників ТОВ (за результатами розгляду заяви В про вихід зі складу ТОВ вирішили надати згоду на вихід зі складу ТОВ з передачею його частки в розмірі 7% статутного капіталу на користь Б);

-          Про затвердження розподілу часток в ТОВ (у зв?язку із зміною складу учасників ТОВ вирішили затвердити наступний розподіл часток в ТОВ: ______________;

-          Про зміну керівництва ТОВ (вирішили: 1) звільнити А з посади Директора ТОВ; 2) призначити на посаду Директора ТОВ ________________; 3) зобов?язати А передати ____________________ печатки, штампи, документацію за Актом приймання-передачі у 3-денний строк з моменту прийняття даного рішення);

-          Про затвердження змін до Статуту ТОВ та їх державну реєстрацію (вирішили: 1) затвердити зміни до статуту ТОВ шляхом його викладення в новій редакції; 2) зобов?язати учасників ТОВ Б та А підписати нову редакцію Статуту ТОВ відповідно до вимог чинного законодавства України; 3) доручити Директору ТОВ _________________ здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ТОВ).

Протокол повинні підписати всі 3 учасники ТОВ в присутності нотаріуса.

3. Виключення учасника з ТОВ.

В разі відмови одного з учасників добровільно у встановлений строк виконати вимоги рішення загальних зборів учасників і підписати нову редакцію Статуту ТОВ, та/або підписати протокол, слід направити від імені одного чи кількох учасників на адресу учасника, що відмовляється, рекомендованого листа з описом та повідомленням про вручення з висловленням незадоволення та вимогою виконати рішення загальних зборів учасників ТОВ – підписати протокол та нову редакцію Статуту. В разі відмови або невідповіді – слід провести інші загальні збори учасників ТОВ.  На других загальних зборах учасників ТОВ слід прийняти рішення про виключення учасника з ТОВ. При цьому законодавче обгрунтування має бути наступним.

Відповідно до пунктів 1), 2) статті 117 ЦК України, учасники господарського товариства зобов?язані додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів, виконувати свої зобов?язання перед товариством.

Згідно з частиною 3 статті 88 Господарського кодексу України (далі – ГК України), учасники господарського товариства зобов?язані додержуватися вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління.

Відповідно до статті 64 Закону України “Про господарські товариства”, учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення призведе до зменшення статутного капіталу ТОВ. Тому на тих же загальних зборах учасників ТОВ потрібно буде вирішити питання про збільшення статутного фонду шляхом внесення додаткових внесків.

4. Зміна керівництва ТОВ.

На других загальних зборах учасників потрібно буде також вирішити питання про призначення нового директора ТОВ (з формулюванням, зазначеним вище в підпункті 1), оскільки легітимність рішення перших загальних зборів учасників ТОВ під сумнівом через непідписання протоколу одним з тодішніх учасників ТОВ.

По-суті, другий протокол повинен продублювати перший, однак буде, крім того, містити ще питання про виключення учасника з ТОВ (дане питання слід розташувати на першому місці в порядку денному).

Другий протокол учасник, якого виключають, не підписує. Там, де мова йде про підписання нової редакції Статуту, слід вказати, що вона буде підписана новим складом учасників ТОВ.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  "Професійна Юридична Група"

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal