Профессиональная Юридическая Группа

Истина для всех открыта
Subscribe

Archive for the ‘Создание субъектов хозяйствования’

Довіреність від юридичної особи-нерезидента на підписання та реєстрацію змін до статуту українського ТОВ

Ноябрь 23, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Создание субъектов хозяйствования

ДОВІРЕНІСТЬ
місто _____________, _______________________ дві тисячі _______________ року

______________________ «______________________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__._____р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, L-____, м.Люксембург, вулиця ____________, __ (Luxembourg, L-____, rue __________, __), в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________,

даною довіреністю уповноважує:

громадянку України __________________________, «__» ______________ 19___ року народження, паспорт громадянина України серії __ №______________, виданий ______________________________________ «__» ________________ ____р., яка зареєстрована за адресою: _____, вул. __________________, ___, кв. ____ та/або ___________________________________, «__» __________________ 19___ року народження, паспорт громадянина України серії __ №______________, виданий ______________________________________ «__» ________________ ____р., який зареєстрована за адресою: _____, вул. __________________, ___, кв. ____,
з правом кожного з них діяти окремо та самостійно, представляти інтереси Компанії при проведенні Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________________» (ідентифікаційний код _______________, зареєстроване в Україні) (далі – Товариство) з правом ухвального голосу, при підписанні та державній реєстрації змін до Статуту та/або нової редакції Статуту Товариства, а також представляти інтереси Компанії в банківських установах, в будь-яких інших підприємствах, установах, організаціях чи перед їх посадовими особами з усіх питань, що стосуються відкриття та розпорядження від імені Компанії інвестиційними рахунками з правом розпорядчого підпису, представляти інтереси Компанії при укладенні договорів купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства.
З цією метою ____________________________ та/або _______________________ (з правом кожного з них діяти самостійно) надаються права:
1. ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників Товариства, брати участь на Загальних Зборах Учасників, вносити питання до порядку денного, брати участь в голосуванні, приймати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Учасників Товариства (в тому числі рішень про збільшення Статутного капіталу Товариства), підписувати протоколи чи інші документи за результатами проведення Загальних Зборах Учасників Товариства;
2. підписувати (в тому числі у нотаріуса) від імені Компанії договори купівлі-продажу частки чи її частини в Статутному капіталі Товариства, що передбачають придбання або відчудження частки чи будь-якої її частини в Статутному капіталі Товариства, заяви про вступ або вихід до/зі складу Учасників Товариства, підписувати будь-які інші документи, пов’язані зі вступом чи виходом Компанії до/зі складу Учасників Товариства та/або зі збільшенням Статутного капіталу Товариства;
3. затверджувати та підписувати від імені Компанії всі необхідні документи (в т.ч. у нотаріуса): протокол Загальних Зборів Учасників Товариства, нову редакцію Статуту Товариства та/або зміни до Статуту Товариства, підписувати інші документи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства (в тому числі у зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, зміною розміру Статутного капіталу Товариства та ін.);
4. представляти інтереси Компанії в будь-яких державних органах та установах, зокрема, у державного реєстратора, органах статуправління, податкових органах, фондах соціального страхування, в будь-яких інших державних та недержавних підприємствах, організаціях та установах, банківських установах, а також перед їх посадовими особами з усіх питань, що стосуються підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства (в тому числі у зв’язку зі зміною складу Учасників та/або Статутного капіталу Товариства);
5. заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені Компанії оригінали та копії документів, зокрема, реєстраційні картки, свідоцтво про державну реєстрацію, нову редакцію Статуту та/або зміни до Статуту Товариства, довідку зі статуправління, довідку 4-ОПП, повідомлення з фондів соціального страхування, банківські картки зі зразками підписів, а також будь-які інші документи і матеріали, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства, оплачувати державні мита і збори, вартість інших супутніх послуг;
6. представляти інтереси Компанії в банківських установах з усіх питань, які стосуються державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства, підписувати будь-які необхідні для цього документи в банківських установах;
7. відкривати від імені Компанії інвестиційні рахунки в банківських установах, розпоряджатися від імені Компанії інвестиційними рахунками з правом розпорядчого підпису; виступати уповноваженою особою Компанії при нотаріальному посвідченні банківських карток для відкриття інвестиційних чи інших банківських рахунків від імені Компанії; замовляти та отримувати оригінал довідки про формування статутного капіталу Товариства; отримувати виписки по рахунках, оплачувати вартість послуг нотаріуса, банківських установ; здійснювати від імені Компанії реєстрацію в якості іноземної інвестиції внеску Компанії до статутного капіталу Товариства, а також здійснювати будь-які інші дії в банківських установах чи інших підприємствах, установах, організаціях з усіх питань, що стосуються відкриття та розпорядження інвестиційними рахунками Компанії.
Перелік вищевказаних повноважень не є вичерпним. Компанія розглядає дану довіреність як повну та необмежену, ратифікуючи та підтверджуючи всі дії, які будуть законно здійснювати _____________________________ та/або ________________________ в інтересах та від імені __________________________ «____________» при проведенні Загальних Зборів Учасників, прийнятті рішень Загальними Зборами Учасників Товариства, підписанні нової редакції Статуту та/або змін до Статуту, зміні складу Учасників, збільшенні та формуванні Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________» (ідентифікаційний код ______________).

Дана довіреність видана строком на три роки і дійсна до _____________________ дві тисячі __________________ року, з правом передоручення повноважень по ній третім особам.

________________________________________________________________

Авторские права на данную статью принадлежат ЮК «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Налогообложение разных организационно-правовых форм хозяйственной деятельности по Налоговому кодексу Украины

Ноябрь 03, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Создание субъектов хозяйствования

Общая система налогообложения
В соответствии с пунктом 151.1. статьи 151 действующего Налогового кодекса Украины (далее – НК Украины), основная ставка налога на прибыль предприятий составляет 16%. Однако пунктом 10 подраздела 4 раздела ХХ Переходных положений НК Украины установлены ставки налога на прибыль предприятий:
• с 01.04.2011г. по 31.12.2011г. – 23%;
• с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. – 21%;
• с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. – 19%;
• с 01.01.2014г. – 16%.
При этом плательщики налога на прибыль предприятий, в случае их регистрации плательщиками НДС, обязаны уплачивать НДС дополнительно по ставке, установленной НК Украины.

Упрощенная система налогообложения
В случае вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (далее – Закон), с 01.01.2012г. в Украине устанавливаются несколько групп субъектов хозяйствования, имеющих право использовать упрощенную систему налогообложения, а именно:

первая группа – физические лица – предприниматели, не использующие труд наемных работников, и которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или ведут хозяйственную деятельность по оказанию бытовых услуг населению, и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 150 000 гривен;

вторая группа – физические лица – предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по оказанию услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:
не используют труд наемных лиц или количество лиц, пребывающих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 лиц;
объем дохода не превышает 1 000 000 гривен.
Действие данного пункта не распространяется на физических лиц – предпринимателей, оказывающих посреднические услуги по купли, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества (гр. 70.31 КВЭД ГК 009:2005). Такие физические лица – предприниматели принадлежат исключительно к третьей группе плательщиков единого налога, в случае их соответствия требованиям, установленным для третьей группы;

третья группа – физические лица – предприниматели, которые в течение календарного года соответствуют совокупности таких критериев:
не используют труд наемных работников или количество лиц, пребывающих с ними в трудовых отношениях, единовременно не превышает 10 лиц;
объем дохода не превышает 3 000 000 гривен;

четвертая группа – юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение календарного года оответствуют совокупности таких критериев:
среднеучетное количество работников не превышает 50 лиц;
объем дохода не превышает 5 000 000 гривен.

В случае, если ведение бизнеса предусматривает получение дохода, превышающего 3 000 000 гривен, приемлемой группой для использования упрощенной системы налогообложения является только четвертая группа, то есть – юридическое лицо любой организационно-правовой формы.
С учетом того, что в настоящее время наиболее часто используемыми и практичными являются юридические лица в форме Обществ с органиченной ответственностью либо Частных предприятий, - рекомендуется выбрать именно одну из данных форм ведения бизнеса.
Основные принципиальные отличия между ООО и ЧП:
- на ООО распространяются императивные положения Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «О хозяйственной деятельности», зачастую устанавливающие обязательные требования к учредительным документам, процедуре принятия решений, порядку определения кворума при голосовании, обязательность периодичного проведения Общего собрания учредителей и другие императивно регулируемые вопросы, уменьшая тем самым возможность для учредителей решить данные вопросы самостоятельно. ЧП в данном отношении является более динамичной структурой как с точки зрения закрепления «нестандартных» условий в Уставе, так и с точки зрения легкости дальнейшего управления и принятия решений.
- На практике сложилось мнение о том, что ООО является более надежной организационно-правовой формой, гарантирующей определенную стабильность отношений с контрагентами за счет уставного капитала ООО. Однако данное мнение ошибочно, т.к., во-первых, внесенные в уставной капитал ООО деньги не «консервируются» в резервном фонде или на отдельных гарантийных счетах, а сразу же используются созданным ООО для своих целей (таким образом, даже ООО с задекларированным многомиллионным уставным капиталом может оказаться абсолютно неплатежеспособным и не имеющим активов), во-вторых, недавними изменениями в законодательстве требование о минимальном уставном капитале ООО были упразднены – ООО могут создаваться без уставного капитала.

Исходя из вышеизложенного, с учетом практически идентычных требований для создания ООО и ЧП, рекомендуем, все-таки, для ведения бизнеса избрать юридическое лицо в форме ООО, т.к.:
1) со стороны контрагентов данная форма психологически воспринимается как более надежная;
2) правовой статус ЧП не так четко урегулирован, как правовой статус ООО, - в случае непрописания каких-то нюансов в Уставе, учредители для восполнения пробелов всегда смогут обратиться в Гражданскому кодексу Украины и Закону Украины «О хозяйственных обществах». ЧП в данном контексте целесообразно создавать в случае, если учредители преследуют обратную цель – вывести юр лицо из-под зарегулированности императивных законодательных норм, прописать нестандартные процедуры или порядок управления в Уставе и т.п.

Пунктом 291.5. НК Украины после вступления в силу Закона будет предусмотрено ограничение по видам деятельности, при занятии которыми запрещено использовать упрощенную систему налогообложения.

Ставки единого налога для третьей и четвертой групп плательщиков будут одинаковыми согласно пункту 293.3. Налогового кодекса (при условии вступления в силу Закона) и составят:
- 3% + НДС;
- 5% для неплательщиков НДС.

Общий вывод:
Для соответствующих подходящих вариантов видов деятельности и объемов ожидаемых доходов наиболее приемлемой формой ведения бизнеса юридическое лицо в организационно-правовой форме Общества с ограниченной ответственностью на упрощенной системе налогообложения (3% + НДС или 5% - неплательщик НДС зависимо от целей компании).
При этом следует учитывать сложившуюся в последние месяцы практику массовых отказов в выдаче органами налоговой службы свидетельств плательщиков НДС новосозданным компаниям. Как правило, органы налоговой службы требуют предоставить документы, свидетельствующие о реализации новосозданной компанией (еще не являющейся плательщиком НДС) товаров на сумму 360000 гривен компаниям-плательщикам НДС. Данное требование налоговой службы вполне законно и основывается на положениях действующего НК Украины.
В августе 2011 года в НК Украины были внесены изменения, позволяющие новосозданным компаниям получать свидетельство плательщиков НДС без предоставления подтверждения реализации товаров на сумму более 360000 гривен, при условии что уставной фонд новосозданной компании превышает 360000 гривен, и при этом полностью внесен.

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Правовой статус Предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ)

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Создание субъектов хозяйствования

В соответствии со статьей 116 Хозяйственного кодекса Украины, Предприятие с иностранными инвестициями – это предприятие (организация) любой организационно-правовой формы, созданное в соответствии с законодательством Украины, иностранная инвестиция в уставном фонде которого, при его наличии, составляет не менее 10%. Предприятие приобретает статус предприятия с иностранными инвестициями со дня зачисления иностранной инвестиции на его баланс.

Создание предприятия с иностранными инвестициями (далее ПИИ) предусматривает не только обязательное внесение иностранной инвестиции, но и полное соответствие законодательству, определяющему условия инвестиционной деятельности на территории Украины.

Отношения, возникающие в процессе осуществления нерезидентами инвестиционной деятельности на территории Украины, регулируются Законами Украины, другими законодательными актами и нормативными документами, а также международными договорами Украины. Если правила, установленные каким-либо международным договором, отличаются от украинских, применяют международные нормы.

Украина под защитой инвестиций подразумевает "...комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных на создание условий, которые содействуют сохранению инвестиций, достижению цели внесения инвестиций, эффективной деятельности объектов инвестирования и реинвестирования, защите законных прав и интересов инвесторов, в том числе права на получение прибыли (дохода) от инвестиций... Защита инвестиций обеспечивается законодательством Украины, а также международными договорами Украины".

Цель любой инвестиции, в том числе иностранной, - получение прибыли (дохода) или достижение социального эффекта.

Нерезиденты (иностранные граждане или юридические лица), решившие вложить инвестиции в объекты предпринимательской и других видов деятельности, расположенные на территории Украины, выступают в роли субъектов инвестиционной деятельности (далее - иностранные инвесторы).

Под объектами иностранной инвестиционной деятельности понимают какое-либо имущество, в том числе основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, интеллектуальные ценности, другие объекты собственности, имущественные права, инвестирование в которые не запрещено законодательством Украины. Размещение инвестиций в такие объекты - неотъемлемое право иностранного инвестора, охраняемое законом.

На иностранных инвесторов, вкладывающих инвестиции на территории Украины, распространяется национальный режим инвестиционной и другой хозяйственной деятельности. И все же иностранное инвестирование имеет свои особенности. В частности, законодательство уточняет перечень лиц, которые могут быть иностранными инвесторами. К ним относят:

- юридических лиц, созданных в соответствии с иным законодательством, нежели украинское;

- физических лиц - иностранцев, которые не имеют постоянного места жительства на территории Украины и не ограничены в дееспособности;

- иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации;

- других иностранных субъектов инвестиционной деятельности, признанных таковыми по законодательству Украины.

Формы осуществления иностранных инвестиций:

1) иностранная валюта (законодательство разрешает иностранные инвестиции в Украину в иностранной валюте, которая признана свободно конвертируемой, широко используется для осуществления платежей по международным операциям и отнесена к 1-й группе Классификатора иностранных валют);

2) валюта Украины (используется при реинвестициях в объект первичного инвестирования или в какие-либо другие объекты инвестирования согласно законодательству Украины при условии уплаты налога на прибыль (доходы));

3) любое движимое (недвижимое) имущество и связанные с ним имущественные права;

4) акции, облигации, другие ценные бумаги, а также корпоративные права (права собственности на долю (пай) в уставном фонде юридического лица, созданного согласно законодательству Украины или законодательству других стран), выраженные в конвертируемой валюте;

5) любые права интеллектуальной собственности, стоимость которых в конвертируемой валюте подтверждена согласно законам (процедурам) страныинвестора или международным торговым обычаям, а также подтверждена экспертной оценкой в Украине;

6) права на осуществление хозяйственной деятельности, включая права на пользование недрами и использование природных ресурсов.
Инвестициями могут быть и другие виды ценностей, внесение которых разрешено украинским законодательством.

Иностранные инвесторы осуществляют инвестиции в различных формах, например, создавая на территории Украины новые предприятия, приобретая в полную собственность уже действующие предприятия, какое-либо движимое или недвижимое имущество, другие имущественные права. Также иностранным инвесторам разрешено осуществлять предпринимательскую и другую хозяйственную деятельность на основании договоров с субъектами хозяйствования Украины без создания юридического лица, т.е. совместную деятельность.

Наиболее излюбленной формой инвестиций иностранных инвесторов считают их долевое участие в предприятиях, создаваемых совместно с украинскими юридическими и физическими лицами, или приобретение ими доли работающих предприятий.

ПИИ (ПИИ=ПИК) может создаваться и действовать в любой организационно-правовой форме, предусмотренной действующим законодательством.

ПИИ имеют право выступать учредителем дочерних предприятий, создавать филиалы и представительства на территории Украины и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Украины и законодательства соответствующих государств.

Законом могут буть определены отрасли хозяйствования или территории, в которых устанавливается общий размер участия иностранного инвестора, а также территории, на которых деятельность ПИИ ограничивается либо запрещается исходя из соображений обеспечения национальной безопасности Украины.

В соответствии с Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования» от 19.03.1996г., учредительные документы ПИИ должны содержать сведения, предусмотренные законодательством Украины для соответствующих организационно-правовых форм предприятий, а также сведения о государственной принадлежности их учредителей (участников).

ПИИ имеет определенные преимущества (льготы) (при условии регистрации иностранной инвестиции в установленном законодательством порядке).

Так, в частности, если в качестве взноса иностранного инвестора в уставной фонд ПИИ ввозят имущество из-за пределов таможенной границы Украины (кроме товаров, предназначенных для реализации и собственного потребления), такое имущество подлежит освобождению от уплаты ввозной пошлины. При таможенном оформлении ПИИ может отсрочить уплату ввозной пошлины на основании простого векселя, выданного таможенному органу по месту аккредитации предприятия как субъекта ВЭД.

Еще одной льготой (при условии регистрации инвестиции) можно назвать установление особого (льготного) режима инвестиционной и другой хозяйственной деятельности для проектов, осуществляемых отдельными субъектами предпринимательской деятельности Украины с привлечением иностранных инвесторов в рамках государственных программ развития приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и территорий.

Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций закреплены Законом Украины «О защите иностранных инвестиций на Украине» от 10.09.1991г.

Вышеуказанный Закон, в частности, предусматривают, что на территории Украины:

- для иностранных инвесторов установлен национальный режим инвестиционной и другой хозяйственной деятельности;

- по желанию иностранных инвесторов (даже если специальное законодательство об иностранных инвестициях изменилось) на протяжении 10 лет Украина сохраняет гарантии, предоставленные законодательством о режиме иностранного инвестирования;
- отсутствует угроза национализации иностранных инвестиций. Их реквизиция может произойти только по решению уполномоченных Кабинетом Министров Украины органов в случае проведения спасательных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях, эпидемиях, эпизоотиях. Иностранные инвесторы в судебном порядке могут обжаловать подобные решения;

- иностранные инвесторы имеют право на компенсацию и возмещение убытков, включая упущенную выгоду и моральный ущерб, причиненные вследствие действия, бездействия или ненадлежащего исполнения государственными органами или их должностными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством Украины в отношении ПИИ или иностранных инвесторов;

- иностранные инвесторы имеют право на возврат (не позднее шести месяцев со дня приостановления инвестиционной деятельности) своих инвестиций в натуральной форме или в валюте инвестирования в сумме фактического взноса без уплаты пошлины. Также они имеют право на получение доходов с таких инвестиций в денежной или товарной форме по реальной рыночной цене, действующей на момент возрата, если иное не установлено законами Украины или ее международными договорами;

- иностранным инвесторам гарантирован беспрепятственный и немедленный перевод за рубеж их прибылей, доходов и других средств в иностранной валюте, полученных на законных основаниях от осуществления инвестиционной деятельности.

Незарегистрированные иностранные инвестиции не дают права на получение вышеперечисленных гарантий.

Таким образом, для полноценной защиты своих инвестиций иностранный учредитель ПИИ (ПИК) (или уполномоченное им в установленном порядке лицо) должен зарегистрировать свою инвестицию. Порядок такой регистрации определен соответствующим Положением о порядке регистрации иностранных инвестиций. Регистрацию проводят органы государственной власти (в Киеве – соответствующее управление Киевской городской государственной администрации).

Согласно законодательству ПИИ имеют возможность самостоятельно устанавливать правила реализации продукции (работ, услуг), включая цену на них (при отсутствии других требований законодательства Украины).

К тому же продукция собственного производства ПИИ не подлежит лицензированию и квотированию при условии ее сертификации, проводимой Торгово-промышленной палатой Украины.

Продукция собственного производства ПИИ - это продукция, которая была полностью изготовлена либо подвергнута достаточной переработке или обработке ПИИ с использованием собственного или арендованного имущества. Переработка или обработка продукции будет признана достаточной, если изготовленная продукция классифицируется в другой тарифной позиции (на уровне первых четырех знаков цифрового кода ТН ВЭД), чем изделия и материалы, приобретенные предприятием и использованные им для ее изготовления.

Продукция, добавленная стоимость которой во время ее переработки или обработки достигает не менее чем 50%, - тоже продукция собственного производства ПИИ (если иное не предусмотрено законодательством).

Добавленной стоимостью считают разницу между себестоимостью продукции и стоимостью использованных материалов, сырья и комплектующих.
Кроме того, законодательством определены виды продукции, которая может быть признана полностью изготовленной ПИИ, и устанавливает ряд дополнительных условий определения продукции собственного производства для отдельных отраслей промышленности.

Во всем остальном на ПИИ распространяется национальный режим хозяйственной деятельности.

Налогообложение ПИИ также осуществляется в общем порядке, т.е. согласно действующему законодательству Украины.

Авторские права на данную статью принадлежат

Юридической компании «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Правовой статус Представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Создание субъектов хозяйствования

1. Порядок регистрации представительства иностранного субъекта хозяйствования, расположенного в Гибралтаре или Гонконге.

Иностранные   субъекты   хозяйственной   деятельности -  субъекты хозяйственной  деятельности,  которые имеют постоянное местонахождение или постоянное  местожительство  за  пределами Украины (статья 1 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г.).

Представительство иностранного субъекта хозяйственной деятельности - учреждение  или  лицо, которое представляет интересы иностранного субъекта хозяйственной  деятельности  в  Украине  и  имеет на это надлежащим образом оформленные соответствующие полномочия (статья 1 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г.).

Статья 4 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей” от 15.05.2003г. не предусматривает государственной регистрации представительств иностранных компаний. Вместе с тем, в соответствии с частью 5 данной статьи, представительства, филиалы иностранных компаний в Украине подлежат аккредитации на территории Украины в порядке, установленном законом.

Так, обязательная регистрация представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность на территории Украины, установлена статьей 5 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г. Такая регистрация осуществляется Министерством экономики Украины в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине, утвержденной Приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 18.01.1996г. №30. В связи с этим, Минэкономики Украины ведется специальный Реестр представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине.

Вышеуказанная Инструкция детально регламентирует порядок регистрации представительств иностранных субъектов хозяйствования. Иностранный субъект хозяйственной деятельности, который намеревается открыть  представительство на территории Украины,  подает в Минэкономики Украины такие документы:

А) Заявление  с  просьбой  о  регистрации представительства,  которое составляется в произвольной форме, в которой необходимо указать:

- название фирмы;

- страну местонахождения фирмы;

- адрес фирмы;

- номер телефона, факса;

- город,  в  котором открывается представительство с указанием его будущего адреса;

- если  будут филиалы - указать в каких городах;

- количество  иностранных  граждан,  которые  будут  работать   в представительстве;

- дату учреждения фирмы;

- юридический статус фирмы;

- количество сотрудников фирмы;

- название банка с указанием номера счета;

- сферу деятельности фирмы;

- цель   открытия   и   сферу   деятельности  представительства, информацию  о  деловых  связях  с  украинскими  партнерами   и перспективы развития сотрудничества.

Б) Извлечение  из  торгового  (банковского)  реестра  страны местонахождения   официально   зарегистрированного   главного   органа управления (конторы) иностранного субъекта хозяйственной деятельности.

В) Справку   из банковского  учреждения,  в  которой  официально открыт счет иностранного субъекта хозяйственной деятельности.

Г) Поручение   на   осуществление  представительских  функций  в Украине,  оформленное  в   соответствии с  законами  страны,   где   официально зарегистрирована    контора    иностранного    субъекта   хозяйственной деятельности.

Все вышеперечисленные документы должны  быть нотариально удостоверены по месту их  выдачи,  легализованные  надлежащим  образом  в  консульских учреждениях,  которые представляют интересы Украины,  если международными договорами  Украины  не  предусмотрено   иное,   и   сопровождаться переводом на украинском языке, который заверяется печатью официального переводчика. Документы предоставляются  Минэкономики Украины не позднее 6 месяцев с даты их выдачи в стране местонахождения фирмы. При  принятии  документов   на   регистрацию,   заявителю выдается  номер  счета  для  уплаты  государственной пошлины в размере 2500 долл. США. Именно такой размер сбора установленный Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993г. №631 «О представительствах иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине».

В случае,  если на открытие представительства законодательство страны   местонахождения   иностранного   субъекта  хозяйственной деятельности  требует  особого  разрешения  государственных  учреждений  этой страны,  копия такого разрешения, удостоверенная с соблюдением требований, изложенных в предшествующем абзаце, может быть добавлена к заявлению.

Свидетельство о   регистрации   представительства  выдается  на протяжении шестидесяти рабочих дней с момента уплаты государственной пошлины и представления всех вышеуказанных документов.

Аналогичные положения относительно порядка регистрации представительств иностранных субъектов хозяйствования закреплены и в статье 5 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г.

В случае отказа в регистрации представительства или непринятия решения о регистрации в установленный срок иностранный субъект хозяйственной деятельности имеет право обратиться в хозяйственный суд с заявлением соответственно о признании недействительным решения об отказе в регистрации или о побуждении Минэкономики Украины осуществить регистрацию представительства. Дело о признании недействительным упомянутого решения в соответствии с частью 16 Хозяйственного процессуального кодекса Украины подсудно Хозяйственному суду города Киева (пункт 5 Разьяснения президиума Высшего арбитражного суда Украины от 12.09.1996г. №02-5/334 “О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией предприятий”.

Данные о регистрации вносятся в  Реестр  представительств,  которое ведется Минэкономики Украины. В Реестре отмечается:  регистрационный номер  представительства, дата регистрации, название и адрес иностранного субъекта хозяйственной деятельности, который регистрирует представительство,  адрес представительства, сфера деятельности фирмы и прочие данные.

Представительство    иностранного    субъекта     хозяйственной деятельности в Украине считается открытым с даты регистрации.

Свидетельство, выданное Минэкономики Украины, является основанием для:

- обращения:

а) в  органы  УВИР  МВД  Украины  для регистрации паспортов и получения виз иностранными сотрудниками представительства;

б) в    Министерство    труда    Украины   за   разрешением   на трудоустройство в Украине иностранных сотрудников представительства на период его функционирования;

- открытие текущих счетов в банках Украины;

- беспошлинного  ввоза  имущества  и оборудования,  которые временно ввозятся на территорию Украины и необходимы для оснащения офиса и функционирования представительства;

- регистрации   и   получение  в  органах  ГАИ  МВД  Украины соответствующих номерных знаков для автомобильного транспорта,  который  является собственностью представительства.

Представительство    иностранного    субъекта    хозяйственной деятельности  обязано  на протяжение месяца  с  момента   получения  Свидетельства    стать    на   учет   в   налоговой   инспекции по местонахождению представительства и в Минстате Украины.

При  изменении названия,  юридического статуса,  юридического адреса, или  провозглашении  иностранного  субъекта  хозяйственной  деятельности неплатежеспособным  или банкротом,  его представительство,  которое действует на территории Украины,  обязано сообщить об этом Минэкономики Украины в семидневный срок.

Порядок постановки представительства иностранного субъекта хозяйствования на учет в органах Государственной налоговой службы Украины регулируется Положением о порядке регистрации и учета постоянных представительств нерезидентов в Украине как плательщиков налога на прибыль, утвержденным Приказом ГНА Украины от 12.08.1997г. №293.

В соответствии с этим Положением, постоянное  представительство  нерезидента   в   Украине – это постоянное  место  деятельности,  через  которое  полностью  или  частично осуществляется хозяйственная  деятельность  нерезидента  на  территории Украины.  К постоянным представительствам,  в частности, относятся: место управления,  филиал,  офис,  завод,  фабрика,  мастерская,   шахта, нефтяная  или газовая буровая скважина,  карьер или другое место разведывания или добычи полезных ископаемых.

Действие вышеуказанного Положения  не  распространяется  на представительства иностранных организаций и фирм,  которые  не  осуществляют хозяйственную деятельность в Украине.

В соответствии с подпунктом 7.1. Положения, полное или частичное осуществление нерезидентом хозяйственной деятельности  на  территории  Украины   без   регистрации   постоянного представительства  как  плательщика налога на  прибыль (в налоговом органе  по   своему   местонахождению)   запрещается.   Начало хозяйственной деятельности до регистрации постоянного представительства в налоговом  органе  считается  уклонением  от налогообложения,  а полученные ним прибыли считаются скрытыми от налогообложения.

Под    местонахождением    постоянного  представительства понимается фактическое место осуществление хозяйственной деятельности.

По вопросам учета постоянных представительств  нерезидентов  в Украине  как  плательщиков налога на  прибыль,  не  определенным Положением,   применяются   нормы   Порядка  учета  плательщиков налогов,  сборов  (обязательных  платежей), утвержденного приказом Государственной  налоговой  администрации  Украины  от  19.02.98  N 80,  зарегистрированного  в Министерстве  юстиции Украины 16.03.98  за  N  172/2612.

Регистрация   постоянного  представительства  нерезидента  как налогоплательщика  осуществляется   на   основании   представления   таких документов:

- заявления о регистрации постоянного представительства нерезидента как
плательщика налога на прибыль по установленной форме;

- извлечения из  торгового  (банковского)  реестра  страны   по местонахождению   официально   зарегистрированного   главного  органа управления (конторы) нерезидента;

- справки из  банковского  учреждения,  в которой официально открыт счет нерезидента;

- доверенности на  осуществление представительских функций в Украине, оформленной в соответствии с законами страны,  где  официально  зарегистрирована контора нерезидента.

Вышеуказанные документы,  кроме заявления, должны быть нотариально удостоверены  по  месту  их  выдачи,  легализованные надлежащим образом в консульских учреждениях,  которые представляют интересы Украины,  если международными   договорами   Украины   не   предусмотрено   иное,   и сопровождаться переводом на  украинском языке,  который  заверяется печатью официального переводчика.

Постоянное  представительство нерезидента в Украине,  которое имеет свидетельство,  выданное центральным органом исполнительной власти  по  вопросам экономической  политики (Минэкономики Украины),  на протяжении  10  дней  от  даты  регистрации, указанной в  таком  свидетельстве,  вместо  документов,  указанных в двух предшествующих абзацах,  подает в орган государственной
налоговой службы для регистрации как плательщика налога на  прибыль
такие документы:

заявление о регистрации постоянного представительства нерезидента как
плательщика налога на прибыль по установленной форме;

копию свидетельства о регистрации представительства;

копию справки  из  Единого государственного реестра.

Не позднее 20-дневного срока от дня принятия  решение о  регистрации  и  взятии  на учет постоянного представительства как налогоплательщика налоговый орган  по местонахождению  присваивает нему   Регистрационный   номер   и   включает   в  реестр  постоянных представительств (далее  -  Реестр).

Если  постоянное  представительство  нерезидента  в   Украине   как
обособленное   подразделение  иностранного  юридического  лица  в  Украине включено  в  ЕГР, Регистрационным  номером  такого   постоянного представительства  является идентификационный код ЕГР.

Факт регистрации постоянного представительства нерезидента  в Украине   как   плательщика  налога на   прибыль  подтверждается свидетельством,   которое   выдается   налоговым   органом    по    его местонахождению.

В  результате  взаимодействия  информационных систем  органов государственной налоговой службы и органов государственной статистики органы государственной  налоговой  службы получают сведения о включении в ЕГР постоянных представительств нерезидентов в Украине.

При изменении или  дополнении  данных  заявления  о  регистрации постоянного   представительства  нерезидента  в  Украине  как  налогоплательщика оно обязано в 10 дневной срок (после их  возникновения) подать  в налоговый орган по своему местонахождению документы с указанными изменениями (дополнениями) и дополнительное регистрационное заявление с  пометкой  "изменения"  или  "дополнение". К такому заявлению прилагается справка  из ЕГР.

В    случае    изменения    местонахождения   (с   изменением административного  района) постоянного представительства нерезидента в Украине   снятие  такого  налогоплательщика  из  учета  в  органе государственной  налоговой  службы  за  предыдущим местонахождением и взятие его на учет в органе государственной налоговой службы за новым местонахождением  проводится  в  общем порядке, определенном Порядком учета налогоплательщиков. При этом процедуры снятия из учета, взятия  на  учет  постоянного представительства нерезидента в Украине начинаются и проводятся органами государственной налоговой службы при  поступлении  от такого налогоплательщика к органу государственной налоговой  службы за новым местонахождением документов в соответствии с пунктом  5.1.  Положения.

Нерезидент,  в  случае  принятия  решения  об  остановке хозяйственной деятельности через постоянное представительство, письменно в произвольной   форме   сообщает   об   этом   налоговый  орган,  где зарегистрировано его постоянное представительство как налогоплательщик,  с указанием остановить такую деятельность и возвращает свидетельство о такой регистрации.

Налоговый   орган   по   местонахождению   постоянного представительства принимает решение об  исключении  из  Реестра  такого постоянного   представительства   в  10-дневной  срок  после  представления декларации о прибыли вместе с расчетом  начисленного  налога на прибыль и полного расчета с бюджетом.

После  исключения  из  Реестра постоянного  представительства нерезидента орган государственной налоговой службы  выдает  справку  о снятии   с   учета  налогоплательщика.

Отдельно следует отметить, что пункт 22.20. статьи 22 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 28.12.1994г. исклювает необходимость регистрации представительства иностранного субъекта хозяйствования  в Минэкономики Украины: «В связи с введением обязательной регистрации постоянных представительств нерезидентов в качестве налогоплательщиков государственная регистрация таких постоянных представительств нерезидентов с момента вступления в силу данного Закона не применяется в том числе в Министерстве внешних экономических связей и торговли Украины (Минэкономики Украины) или других органах государственной власти».

Однако на сегодняшний день на практике сложилась ситуация, когда представительство иностранного субъекта хозяйствования без получения Свидетельства о регистрации в Минэкономики Украины сталкивается с существенными ограничениями и трудностями как при постановке на учет налогоплательщиком, так и при открытии счетов в банковских учреждениях и при осуществлении хозяйственных операций. В связи с этим, получение вышеуказанного Свидетельства является необходимостью для представительства нерезидента.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 24.02.2003г. №77-р. «О перечне офшорных зон» (в редакции Распоряжения КМУ от 01.02.2006г. №44-р.) утвержден перечень офшорных зон. В перечень таких зон включен и Гибралтар. Вместе с тем Гонконг в вышеприведенном перечне офшорных зон отсутствует. Отдельный перечень офшорных зон сформирован Национальным банком Украины в Письме от 18.11.1998г. №42-111/1263 «Относительно перечня офшорных зон» и Письме от 14.06.2001г. №45-311/1464 «О перечне офшорных зон и банков-резидентов, которые ликвидируются по состоянию на 01.06.2001г.». В указанных перечнях офшорных зон имеют место как Гибралтар, так и Гонконг (Сянган).

Действующим законодательством не предусмотрены какие-либо запреты или ограничения относительно регистрации в Украине представительств иностранных субъектов хозяйствования, которое расположенные на территории Гибралтара или Гонконга. В связи с вышеизложенным, такая регистрация является возможной с учетом вышеприведенных процедур и сроков.

2. Правовой статус и спектр деятельности представительства иностранного субъекта хозяйствования.

В соответствии с частью 3 статьи 117 Хозяйственного кодекса Украины от 16.01.2003г., деятельность филиалов, представительств и других обособленных подразделений предприятий, образованных за законодательством других государств, осуществляется на территории Украины в соответствии с законодательству Украины.

Статья 2 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г. устанавливает запрет для любых,  кроме  предусмотренных  этим  Законом,  действий государства,  результатом  которых  является  ограничение  прав  и   дискриминация субъектов  внешнеэкономической  деятельности,  а  также   иностранных субъектов хозяйственной деятельности за  формами  собственности,  местоположением и другими признаками; государство  обеспечивает  равную  защиту  интересов  всех субъектов внешнеэкономической деятельности  и  иностранных субъектов хозяйственной  деятельности  на  ее  территории  в  соответствии с   законами Украины;

В соответствии со статьей 3 вышеуказанного Закона, самостоятельными субъектами внешнеэкономической деятельности в Украине, в частности, являются структурные   единицы  иностранных  субъектов  хозяйственной деятельности,  которые не являются юридическими лицами в соответствии с законами Украины (филиал,  отделение и т.п.), но имеют постоянное местонахождение на территории  Украины.

Статья 5 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г. предусматривает, что иностранные  субъекты  хозяйственной  деятельности,  которые осуществляют внешнеэкономическую  деятельность  на территории Украины, имеют право на открытие своих представительств на территории Украины. Хозяйственная,  в  том  числе  внешнеэкономическая деятельность иностранных субъектов хозяйственной деятельности на территории Украины, регулируется  законами  Украины  относительно порядка осуществления иностранными лицами  хозяйственной  деятельности  на  территории Украины. В случае, если  указанная  деятельность  связана  с иностранными инвестициями, она регулируется соответствующими законами Украины.

Исходя из содержания статей 41, 12-17, 123 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, можно заключить, что для иностранных субъектов хозяйственной деятельности предусмотрен национальный режим судебного процесса для рассмотрения дел, подведомственных хозяйственным судам. Аналогичное положение содержится в пункте 1 Разъяснения президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 31.05.2002г. №05-4/608 “О некоторых вопросах практики рассмотрения дел с участием иностранных предприятий и организаций”.

Представительство субъекта  хозяйственной  деятельности  не  является юридическим   лицом   и   не   занимается   самостоятельно  коммерческой деятельностью,  во всех случаях оно действует от лица  и  по  доверенности иностранного   субъекта   хозяйственной  деятельности,  указанного  в Свидетельстве о регистрации,  и выполняет свои функции в соответствии с  действующим законодательством Украины.   Представительство   иностранного   субъекта хозяйственной  деятельности  в  Украине  может  осуществлять  функции, связанные  с  выполнением представительных услуг только в интересах иностранного  субъекта  хозяйственной  деятельности,   указанного   в Свидетельстве.

Руководитель представительства действует  на  основании  поручения  от иностранного   субъекта   хозяйственной  деятельности,  удостоверенного  с соблюдением требований Инструкции о порядке регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине (должно  быть нотариально удостоверено по месту его выдачи,  легализованное  надлежащим  образом  в  консульских учреждениях,  которые представляют интересы Украины,  если международными договорами  Украины  не  предусмотрено   иное,   и   сопровождаться переводом на украинском языке, который заверяется печатью официального переводчика), а также составленного с соблюдением требований действующего законодательства Украины.

Представительство обязано сообщать Минэкономики Украины в месячный  срок   об   изменениях   в   руководстве   представительства, местонахождении представительства, составе иностранных сотрудников.

Деятельность     представительства     иностранного     субъекта хозяйственной деятельности прекращается:

- в  случае  ликвидации  иностранного  субъекта хозяйственной деятельности, которое имеет свое представительство в Украине.

- в случае прекращения действия соглашения с иностранным государством,  если представительство  открыто  на  основании  такого  соглашения, и  это  прямо предусмотрено положениями соглашения.

- по   решению   иностранного    субъекта    хозяйственной деятельности, который открыл представительство.

- в случае невыполнения  иностранным  субъектом  хозяйственной деятельности  или  представительством  положений  данной инструкции и/или требований  действующего  законодательства  Украины  деятельность  представительства прекращается в судебном порядке.

В случае  прекращения   деятельности   представительства   иностранного субъекта хозяйственной деятельности Минэкономики Украины принимает решение об  отмене  записи  в  Реестре  представительств  и   изъятии свидетельства  о  регистрации, о чем  сообщается  через средства массовой информации.

Иностранным    сотрудникам    представительств    иностранных субъектов хозяйственной деятельности  Минэкономики  Украины  выдаются специальные служебные карточки,  которые действуют на всей территории Украины в порядке и по форме, приведенным  соответственно в приложениях N 2  и  N 3 Инструкции о порядке регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине. Для получения служебных карточек представительствами иностранных  субъектов  хозяйственной  деятельности подаются в Минэкономики Украины следующие документы:

- заявление   на   официальном  бланке  представительства  иностранного субъекта  хозяйственной  деятельности  за  подписью   руководителя   и заверенное печатью;

- копия свидетельства о регистрации представительства в Украине;

- список    иностранных    сотрудников   представительства   с указанием сроков пребывания в Украине,  подписанный  руководителем представительства, по две цветных фотокарточки размером 4х6.

Служебные   карточки   выдаются   иностранным   сотрудникам представительств сроком до трех лет. Сотрудникам представительств,  которые являются  гражданами  Украины, служебные карточки не выдаются. Оформление  служебных  карточек  осуществляется  на протяжении 15 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов. После прекращения  полномочий владельца служебной карточки она  возвращается  к  управлению  зарубежных учреждений Минэкономики Украины.

В соответствии со статьей 7 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г., на  территории  Украины  вводятся такие   правовые   режимы   для  иностранных  субъектов  хозяйственной деятельности:

национальный  режим,  который  обозначает,  что иностранные субъекты хозяйственной деятельности имеют объем прав и обязанностей не меньший, чем  субъекты хозяйственной деятельности Украины. Национальный режим применяется  относительно всех видов хозяйственной деятельности иностранных субъектов   этой  деятельности,  связанной  с  их  инвестициями  на территории  Украины,  а  также  относительно  экспортно-импортных  операций иностранных   субъектов  хозяйственной  деятельности  тех  стран,  которые входят вместе с Украиной в экономические союзы;

- режим  наибольшего  содействия,  которое  обозначает,  что  иностранные субъекты хозяйственной деятельности имеют объем прав, преференций и льгот относительно таможенных пошлин, налогов и сборов, которыми пользуется и/или будет пользоваться иностранный субъект хозяйственной деятельности любого другого государства, которому предоставлен упомянутый режим, за  исключением  случаев, если  указанные  таможенные пошлины,  налоги,  сборы  и    льготы    по    них устанавливаются в рамках специального  режима,  определенного  ниже. Режим наибольшего содействия  предоставляется  на  основе  взаимного  соглашения субъектам  хозяйственной  деятельности  других  государств    в    соответствии с соответствующими   договорами   Украины   и  применяется  в  сфере внешней торговли;

-   специальный   режим,  который  применяется  к  территориям специальных  экономических  зон в соответствии с статьей 24 этого Закона, а также  к  территориям  таможенных  союзов, в которые входит Украина, и в случае   установления   любого   специального  режима  в  соответствии с международными  договорами с участием Украины соответственно статье 25 этого Закона.

В подавляющем большинстве случаев к представительствам иностранных субъектов хозяйствования в Украине применяется национальный режим.

Статья 14 Закона предусматривает, что все субъекты внешнеэкономической деятельности, в частности, имеют право:

-    самостоятельно    определять    форму    расчетов       по внешнеэкономическим  операциям  из  тех,  которые  не  противоречат законам Украины и отвечают международным правилам;

-  непосредственно  брать  и  предоставлять  коммерческие  кредиты  за счет   собственных   средств   в   действующей   на   территории   Украины валюте и  в  иностранной  валюте  как  в  границах,  так  и  за  пределами Украины,     самостоятельно     принимать    решения    по    указанным вопросам;

- свободно выбирать  банковско-кредитные  учреждения,  которые  будут вести их валютные счета и  расчеты  с  иностранными  субъектами хозяйственной  деятельности,  пользоваться    их    услугами,    с соблюдением при этом требований действующих законов Украины.

Расчетное    и    кредитное    обслуживание    субъектов внешнеэкономической  деятельности   осуществляется на территории Украины банком для  внешнеэкономической     деятельности Украины    и    уполномоченными    коммерческими   банковскими   и кредитными учреждениями, а также иностранными и международными  банками, зарегистрированными в  установленном порядке на территории  Украины.

Кредитование  внешнеэкономических  операций  в  действующей   на территории  Украины  валюте  и   в    иностранной    валюте осуществляется на основе договоренности и на условиях,  согласованных  между кредиторами  и  получателями  кредитов   в    кредитных    соглашениях (договорах).

Расчетные  кредиты  банков,  которые   выдаются   субъектам внешнеэкономической  деятельности    за    специальным    кредитным (ссудным)   счетом  в  действующей  на  территории  Украины  валюте для  покрытия  средства,  которые  временно   изымаются    из    оборота, обеспечиваются товарно-материальными  ценностями,  расчетными, транспортными  и/или  товаросопроводительными  документами.  Все  другие кредиты, кроме расчетных, обеспечиваются имуществом, которое принадлежит на праве собственности должнику, и/или его неимущественными правами.

Государственное    кредитование    субъектов    внешнеэкономической деятельности  и  гарантирование  государством  коммерческих  кредитов,  которые предоставляются   этим  субъектам,  в  Украине  осуществляются  через  банк для   внешнеэкономической    деятельности    Украины    и    прочие уполномоченные банки.

Правовой статус представительства иностранного субъекта хозяйствования в Украине как налогоплательщика в целях налогообложения определен пунктом 1.17. статьи 1 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22.12.1994г.: Постоянное представительство нерезидента в Украинепостоянное место деятельности, через которое полностью или частично осуществляется хозяйственная деятельность нерезидента на территории Украины. К постоянным представительствам, в частности, относятся: место управления, филиал, офис, завод, фабрика, мастерская, шахта, нефтяная или газовая буровая скважина, карьер или другое место разведывания или добычи полезных ископаемых. С целью налогообложения к постоянным представительствам приравниваются резиденты, которые имеют полномочие действовать от лица нерезидента, который тянет за собой возникновение у нерезидента гражданских прав и обязанностей (заключать договора (контракты) от лица нерезидента; удерживать (сохранять) запасы товаров, которые принадлежат нерезиденту, из состава которых осуществляется поставка товара от лица нерезидента, кроме резидентов, которые имеют статус склада таможни). Резиденты, которые с целью налогообложения приравниваются к постоянным представительствам, не подлежат дополнительной регистрации в налоговых органах как налогоплательщики.

В соответствии с пунктом 18.3 статьи 18 Закона Украины от 22.05.97 г. N 283/97-ВР "О налогообложении прибыли предприятий" в случае заключения договоров, которые предусматривают осуществление оплаты товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, которые расположенны в офшорных зонах, при осуществлении расчетов через таких нерезидентов или через их банковские счета, независимо от того, осуществляется ли такая оплата (в денежной или иной форме) непосредственно или через других резидентов или нерезидентов, затраты налогоплательщиков на оплату стоимости таких товаров (работ, услуг) включаются в состав их валовых затрат в сумме, которая составляет 85 % от оплаченной стоимости этих товаров (работ, услуг).

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.05.2002г. №700 утверждены критерии отнесения финансовых операций к сомнительным и непривычным. Одним из таких критериев является то, что «участником операции выступает нерезидент, зарегистрированный в стране (на территории), признанной Группой по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) такой, которая не сотрудничает с указанной Группой по вопросам предотвращения отмывания средств, или из-за отсутствия соглашения с этой страной о взаимодействии между органами, ответственными за противодействие легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем» (подпункт 10 пункта 1 Постановления).

По состоянию на 17 февраля 2006г. в списке таких стран, которые не сотрудничают с FATF (группой из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств) находились всего два государства: Myanmar и Nigeria. Гибралтар и Гонконг в указанном списке отсутствуют.

Постановлением от 04.11.1999г. №539 «О приведении в порядок корреспондентских отношений коммерческих банков» Национальный банк Украины обязал коммерческие банки, которые имели зарегистрированные корреспондентские счета НОСТРО и ЛОРО с банками офшорных зон в таких странах, как Науру, Палау, Багамские Острова, Вануату, Антигу и Барбуда, прекратить операции по этим счетам, разорвать соответствующие корреспондентские соглашения за закрыть указанные счета, а также запретил коммерческим банкам размещение средств в кредиты, депозиты и овернайт в банках вышеперечисленных офшорных зон и отозвать соответствующие средства после окончания сроков заключения соглашений.  Гибралтар и Гонконг отсутствуют в вышеприведенном списке стран, по отношению к которым НБУ были применены такие меры.

Отдельно, на будущее следует обратить внимание на то, что 18.07.2005г. Кабинетом Министров Украины было выдано Постановление №271-р, которым утверждены Мероприятия о недопущении минимизации налоговых обязательств, вывоз капиталов за границу, а также отмывания средств через офшорные зоны. В частности, предусмотрено разработать и принять следующие меры: упорядочить формирование налогового кредита при проведении операций через офшорные зоны и ограничить трансфертное ценообразование; ввести обязательную регистрацию договоров (контрактов) субъектов ВЭД с компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах и постоянно мониторить их выполнение; ввести паспорт соглашения для экспорта товаров. Итак, видится целесообразным осуществлять постоянный мониторинг за стадиями законодательной реализации соответствующих установок Кабинета Министров Украины.

Соответственно статье 5 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991г., все  субъекты  внешнеэкономической  деятельности  имеют  равное право осуществлять любые ее виды, прямо  не запрещенные  законами Украины, независимо от форм собственности и других признаков.

К видам внешнеэкономической деятельности статья 4 вышеупомянутого Закона относит, в частности:

- экспорт и импорт товаров, капиталов и рабочей силы;

-  предоставление субъектами внешнеэкономической деятельности Украины услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельности, в том числе: производственных, транспортно-экспедиционных, страховых, консультационных, маркетинговых,     экспортных, посреднических, брокерских, агентских,      консигнационных,     управленческих,     учетных, аудиторских, юридических, туристских и других, которые прямо не  запрещенны  законами  Украины;  предоставление  вышеупомянутых услуг иностранными    субъектами    хозяйственной   деятельности   субъектам внешнеэкономической деятельности Украины;

-   кредитные   и   расчетные   операции   между  субъектами внешнеэкономической    деятельности    и   иностранными   субъектами хозяйственной        деятельности;        создание       субъектами внешнеэкономической    деятельности   банковских,   кредитных   и страховых   учреждений   за   пределами  Украины;  создание  иностранными субъектами   хозяйственной   деятельности   указанных   учреждений  на территории Украины в случаях, предусмотренных законами Украины;

- арендные, в том числе лизинговые,  операции  между  субъектами внешнеэкономической  деятельности    и    иностранными    субъектами хозяйственной деятельности;

- другие виды внешнеэкономической  деятельности,  не  запрещенные прямо и в исключительной форме законами Украины.

Таким образом, постоянное представительство иностранного субъекта хозяйствования в Украине является самостоятельным субъектом внешнеэкономических отношений и имеет право осуществлять деятельность, не запрещенную действующим законодательством Украины и международными договорами, включая заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества на территории иностранных государств (с учетом положений законодательства таких государств и законодательства Украины).

3. Порядок открытия и особенности использования счета представительства иностранного субъекта хозяйствования

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия
счетов в национальной и иностранных валютах, которые утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003г. за № 492, осуществляется разграничение таких понятий как постоянное представительство и иностранное представительство юридических лиц-нерезидентов. Так, согласно вышеназванной Инструкции:

Постоянные представительства - представительства юридических лиц-нерезидентов (иностранных компаний, фирм, международных организаций, которые представляют интересы юридических лиц-нерезидентов в Украине), через  которые  полностью   или   частично   осуществляется предпринимательская деятельность нерезидента на территории Украины.

Иностранные представительства - иностранные дипломатические, консульские, торговые,  другие официальные представительства и учреждения международных организаций, которые пользуются   иммунитетом и дипломатическими привилегиями, представительства иностранных банков, иностранных компаний, фирм, которые представляют интересы юридических лиц-нерезидентов в
Украине, а также военные части Черноморского флота Российской Федерации, которые дислоцируются на территории Украины.

Субъекты хозяйствования, нерезиденты-инвесторы, иностранные представительства и физические лица имеют право открывать счета  для обеспечения  своей  хозяйственной  деятельности  и собственных потребностей в любых банках  Украины  по  собственному  выбору,  кроме случаев,  если  банк  не  имеет  возможности  принять на банковское обслуживание или если  такой  отказ  допускается  законом  или банковскими правилами.

К  текущим счетам также принадлежат:

текущие счета типа "Н",  которые  открываются  в  национальной валюте   официальным  представительствам  и  представительствам  юридических лиц-нерезидентов, которые не занимаются предпринимательской деятельностью на территории Украины;

текущие счета типа "П",  которые  открываются  в  национальной валюте постоянным представительствам.

Открытие  текущего  счета  типа  "П" в национальной в валюте постоянному представительству осуществляется в таком порядке:

Лица, которые открывают счет, имеют:

предъявить паспорт  или  документ,   который   его   заменяет,   и документы,    которые    подтверждают    их    полномочия. Физические лица-резиденты   дополнительно   предъявляют    документ, выданный соответствующим  органом  государственной  налоговой  службы,  которая удостоверяет присвоение им идентификационного номера налогоплательщика;

подать документы     (копии    документов,    удостоверенные    в установленном  порядке)  по  перечню,  определенному  этой   главой Инструкции.

На основании  этих  документов  уполномоченный  работник  банка осуществляет   идентификацию   постоянного   представительства   и  лиц, уполномоченных  распоряжаться  текущим  счетом   типа   "П"   в национальной валюте.

Между банком  и   постоянным   представительством   заключается   в письменной форме договор банковского счета

ходатайство юридического    лица-нерезидента    об    открытии постоянному представительству текущего счета;

заявление об открытии текущего счета;

копия легализованного  или  удостоверенного  путем  проставлення апостиля извлечения из торгового, банковского или судебного реестра или  регистрационного  удостоверения  местного  органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента,  которому приналежит постоянное представительство, удостоверенная нотариально;

копия документа,    который    подтверждает    взятие    постоянного представительства  на  учет соответствующим органом государственной налоговой службы,  удостоверенная органом,  который его выдал,  или  нотариально  ли подписью уполномоченного работника банка;

копия легализованной  или  удостоверенной   путем   проставлення апостиля  доверенности  на  осуществление представительных функций тем или другим лицом в Украине, удостоверенная нотариально;

копия разрешения   центрального   банка  соответствующей  страны  на открытие  текущего  счета  типа  "П"  в  национальной   валюте постоянному   представительству   на   территории  Украины,  удостоверенная нотариально,  если наличие этого разрешения предусмотрено договорами,

заключенными на уровне правительств и/или центральных банков Украины и иностранной страны,  юридическим  лицом  которой  есть  этот  нерезидент,  и вступили в силу в установленном порядке;

карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально.

Если  постоянное  представительство использует наемный труд и является плательщиком  страховых взносов, то оно дополнительно к вышеупомянутому перечню  документов  обязано подать такие документы:

копию документа,   который   подтверждает   регистрацию   постоянного представительства в соответствующем  органе  Пенсионного  фонда  Украины, удостоверенную  органом,  который  его выдал,  или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка;

копию документа,   который   подтверждает   регистрацию   постоянного представительства в  Фонде  социального  страхования  от   несчастных случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка.

Информацию о том, что постоянное представительство не использует наемный труд   и  не  является  плательщиком  страховых  взносов,  клиент обязательно  отмечает  в  заявлении  об открытии текущего счета в строке  "Дополнительная  информация".

Текущий  счет  типа  "П"  в   национальной   валюте используется  соответственно правилам,  установленным для текущих счетов юридических лиц-резидентов (в том числе  для  начисления и  зачисления  на  счет процентов по остатку средств на этом счете,  если такое начисление предусмотрено договором банковского счета), кроме    случаев    купли   иностранной   валюты   на межбанковском валютном рынке Украины

а) счет юридического   лица-нерезидента,   интересы   которого представляет  на  территории  Украины  это  представительство,  на  сумму средств:

полученных вследствие   осуществления   в   Украине   операций   по купле-продаже товаров (работ,  услуг).  Постоянное представительство  страхового  (перестрахового)  брокера-нерезидента  покупает  иностранную валюту  на сумму,  полученную им за предоставленные услуги по перестрахованию и  определенную  в  брокерском   соглашении,   заключенном   между   ним   и перестраховщиком-резидентом.  Эта  сумма включает перестраховочную премию и брокерское вознаграждение,  если  брокерское  вознаграждение  не  платится    этому брокеру-нерезиденту    (его    постоянному представительству) перестраховщиком-нерезидентом;

начисленных и зачисленных процентов по размещенным депозитам

и по остатку средств на этом счете;

остатка на  счете  (после  уплаты налогов,  сборов,  других обязательных платежей) в случае прекращения деятельности  на  территории Украины, что подтверждается соответствующими документами;

б) собственный   текущий   счет   в   иностранной   валюте    в уполномоченном банке Украины для использования на:

оплату труда работников-нерезидентов;

выплату средств на командировку за границу.

Осуществление  инвестиций  в Украине из этого вида счетов запрещается.

Размещение средства  постоянными  представительствами  на  вкладных (депозитных) счетах в банках Украины  осуществляется  из текущего счета  типа  "П"  в  национальной  валюте  этих  представительств  с дальнейшим возвращением средств и начисленных процентов на указанный счет

текущие счета в иностранной валюте постоянных представительств зачисляются средства:

в наличной  форме,  которые   ввезены   на   территорию   Украины уполномоченным    представителем   юридического   лица-нерезидента   и зарегистрированы таможенными органами во время въезда в Украину (в ввозной таможенной  декларации  делается  отметка  уполномоченного  банка  о принятии  валюты,  а  копия  таможенной  декларации   остается   в

уполномоченном банке);

в     наличной     форме     в     случаях,     определенных нормативно-правовыми  актами  Национального  банка,  которые  регулируют использование  наличной  иностранной  валюты  на территории Украины;

перечисленные из-за границы  на  имя  собственника  счета  через уполномоченные банки Украины;

по платежным документам,  которые присланы из-за границы на имя собственника счета в порядке, установленном законодательством Украины;

по платежным документам на имя постоянного представительств юридического  лица-нерезидента,  ввезенным  на  территорию  Украины и зарегистрированным таможенными органами  во  время  въезда  в  Украину  (в ввозной  таможенной  декларации делается отметка уполномоченного банка о принятии платежных  документов,  а  копия  таможенной  декларации остается в уполномоченном банке);

купленные на межбанковском валютном рынке Украины  собственником счета  за  счет собственных средств,  имеющихся на счетах типа "П" (также в случае закрытия этого счета),  в  порядке,  установленном законодательством Украины;

перечисленные в границах Украины собственнику счета  соответственно законодательству Украины;

в сумме процентов,  начисленных зпо остатку средств на собственном текущем счете;

перечисленные в  границах  Украины  с  собственного   текущего   или вкладного (депозитного) счета;

в сумме кредитов, полученных по кредитным договорам;

другие поступления,  получение которых не противоречит законодательству Украины

текущего  счета  в  иностранной  валюте постоянных представительств   юридических   лиц-нерезидентов   по  распоряжению собственника счета проводятся такие операции:

оплата  труда   работникам-нерезидентам,   которые   в   соответствии с заключенными  трудовыми  договорами (контрактами) работают в Украине (выплата  денежной наличностью или перечисление на счета этих лиц, открытые в  уполномоченных банках Украины);

выплата  денежной наличностью или дорожными чеками в случаях, определенных нормативно-правовыми  актами  Национального  банка,  которые  регулируют использование  наличной  иностранной  валюты  на территории Украины;

перечисление за границу Украины на счета юридических лиц-нерезидентов,  интересы  которых  представляют  в  Украине эти постоянные представительства (также в случае закрытия этого счета);

перечисление в пользу юридического лица-резидента,  если  в назначении платежа средства,  которые поступили из-за границы, указано, что эти средства в соответствии с договором (контрактом, соглашением) принадлежат этому резиденту;

перечисление на счет юридического лица-резидента  в уполномоченном банке как благотворительный взнос;

перечисление на собственный текущий или  вкладной  (депозитный) счет;

перечисление для  погашения  задолженности по полученному кредиту и уплаты процентов за ним;

продажа на межбанковском валютном  рынке  Украины  с  целью дальнейшего   зачисления   на   счет  типа  "П"  для  целевого использования  (оплата  затрат  на   сметой,   счетов-фактур, благотворительных   взносов и других затрат, которые не противоречат законодательству Украины);

другие любые  перечисления,  которые не противоречат законодательству Украины.

Лица, которые открывают счет, должны:

предъявить паспорт  или  документ,   который   его   заменяет,   и документы,    которые    подтверждают    их    полномочия. Физические лица-резиденты   дополнительно   предъявляют    документ, выданный соответствующим  органом  государственной  налоговой  службы,  которая удостоверяет присвоение им идентификационного номера налогоплательщика;

подать документы     (копии    документов,    удостоверенные    в установленном  порядке)  по  перечню,  определенному  этой   главой Инструкции.

На основании  этих  документов  уполномоченный  работник  банка осуществляет   идентификацию   постоянного   представительства   и  лиц, уполномоченных  распоряжаться  текущим  счетом   типа   "П"   в национальной валюте.

Между банком  и   постоянным   представительством   заключается   в письменной форме договор банковского счета.

Для открытия   постоянному  представительству  текущего счета типа "П" в национальной  валюте  в  уполномоченный  банк подаются такие документы:

ходатайство юридического    лица-нерезидента    об    открытии постоянному представительству текущего счета;

заявление об открытии текущего счета;

копия легализованного  или  удостоверенного  путем  проставлення апостиля извлечения из торгового, банковского или судебного реестра или  регистрационного  удостоверения  местного  органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента,  которому приналежит постоянное представительство, удостоверенная нотариально;

копия документа,    который    подтверждает    взятие    постоянного представительства  на  учет соответствующим органом государственной налоговой службы,  удостоверенная органом,  который его выдал,  или  нотариально  ли подписью уполномоченного работника банка;

копия легализованной  или  удостоверенной   путем   проставлення апостиля  доверенности  на  осуществление представительных функций тем или другим лицом в Украине, удостоверенная нотариально;

копия разрешения   центрального   банка  соответствующей  страны  на открытие  текущего  счета  типа  "П"  в  национальной   валюте постоянному   представительству   на   территории  Украины,  удостоверенная нотариально,  если наличие этого разрешения предусмотрено договорами,

заключенными на уровне правительств и/или центральных банков Украины и иностранной страны,  юридическим  лицом  которой  есть  этот  нерезидент,  и вступили в силу в установленном порядке;

карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально.

Если  постоянное  представительство использует наемный труд и является плательщиком  страховых взносов, то оно дополнительно к вышеупомянутому перечню  документов  обязано подать такие документы:

копию документа,   который   подтверждает   регистрацию   постоянного представительства в соответствующем  органе  Пенсионного  фонда  Украины, удостоверенную  органом,  который  его выдал,  или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка;

копию документа,   который   подтверждает   регистрацию   постоянного представительства в  Фонде  социального  страхования  от   несчастных случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка.

Информацию о том, что постоянное представительство не использует наемный труд   и  не  является  плательщиком  страховых  взносов,  клиент обязательно  отмечает  в  заявлении  об открытии текущего счета в строке  "Дополнительная  информация".

Текущий  счет  типа  "П"  в   национальной   валюте используется  соответственно правилам,  установленным для текущих счетов юридических лиц-резидентов (в том числе  для  начисления и  зачисления  на  счет процентов по остатку средств на этом счете,  если такое начисление предусмотрено договором банковского счета), кроме    случаев    купли   иностранной   валюты   на межбанковском валютном рынке Украины.

Имеющиеся средства  из  текущего  счета  типа  "П" в национальной валюте  могут  быть  использованы  постоянным  представительством  для купли  на  межбанковском  валютном  рынке  Украины  иностранной валюты  в соответствии с Правилами торговли иностранной валютой с  целью  ее  перечисления  только  на:

а) счет юридического   лица-нерезидента,   интересы   которого представляет  на  территории  Украины  это  представительство,  на  сумму средств:

полученных вследствие   осуществления   в   Украине   операций   по купле-продаже товаров (работ,  услуг).  Постоянное представительство  страхового  (перестрахового)  брокера-нерезидента  покупает  иностранную валюту  на сумму,  полученную им за предоставленные услуги по перестрахованию и  определенную  в  брокерском   соглашении,   заключенном   между   ним   и перестраховщиком-резидентом.  Эта  сумма включает перестраховочную премию и брокерское вознаграждение,  если  брокерское  вознаграждение  не  платится    этому брокеру-нерезиденту    (его    постоянному представительству) перестраховщиком-нерезидентом;

начисленных и зачисленных процентов по размещенным депозитам

и по остатку средств на этом счете;

остатка на  счете  (после  уплаты налогов,  сборов,  других обязательных платежей) в случае прекращения деятельности  на  территории Украины, что подтверждается соответствующими документами;

б) собственный   текущий   счет   в   иностранной   валюте    в уполномоченном банке Украины для использования на:

оплату труда работников-нерезидентов;

выплату средств на командировку за границу.

Осуществление  инвестиций  в Украине из этого вида счетов запрещается.

Размещение средства  постоянными  представительствами  на  вкладных (депозитных) счетах в банках Украины  осуществляется  из текущего счета  типа  "П"  в  национальной  валюте  этих  представительств  с дальнейшим возвращением средств и начисленных процентов на указанный счет.

На

текущие счета в иностранной валюте постоянных представительств зачисляются средства:

в наличной  форме,  которые   ввезены   на   территорию   Украины уполномоченным    представителем   юридического   лица-нерезидента   и зарегистрированы таможенными органами во время въезда в Украину (в ввозной таможенной  декларации  делается  отметка  уполномоченного  банка  о принятии  валюты,  а  копия  таможенной  декларации   остается   в

уполномоченном банке);

в     наличной     форме     в     случаях,     определенных нормативно-правовыми  актами  Национального  банка,  которые  регулируют использование  наличной  иностранной  валюты  на территории Украины;

перечисленные из-за границы  на  имя  собственника  счета  через уполномоченные банки Украины;

по платежным документам,  которые присланы из-за границы на имя собственника счета в порядке, установленном законодательством Украины;

по платежным документам на имя постоянного представительств юридического  лица-нерезидента,  ввезенным  на  территорию  Украины и зарегистрированным таможенными органами  во  время  въезда  в  Украину  (в ввозной  таможенной  декларации делается отметка уполномоченного банка о принятии платежных  документов,  а  копия  таможенной  декларации остается в уполномоченном банке);

купленные на межбанковском валютном рынке Украины  собственником счета  за  счет собственных средств,  имеющихся на счетах типа "П" (также в случае закрытия этого счета),  в  порядке,  установленном законодательством Украины;

перечисленные в границах Украины собственнику счета  соответственно законодательству Украины;

в сумме процентов,  начисленных зпо остатку средств на собственном текущем счете;

перечисленные в  границах  Украины  с  собственного   текущего   или вкладного (депозитного) счета;

в сумме кредитов, полученных по кредитным договорам;

другие поступления,  получение которых не противоречит законодательству Украины.

Из

текущего  счета  в  иностранной  валюте постоянных представительств   юридических   лиц-нерезидентов   по  распоряжению собственника счета проводятся такие операции:

оплата  труда   работникам-нерезидентам,   которые   в   соответствии с заключенными  трудовыми  договорами (контрактами) работают в Украине (выплата  денежной наличностью или перечисление на счета этих лиц, открытые в  уполномоченных банках Украины);

выплата  денежной наличностью или дорожными чеками в случаях, определенных нормативно-правовыми  актами  Национального  банка,  которые  регулируют использование  наличной  иностранной  валюты  на территории Украины;

перечисление за границу Украины на счета юридических лиц-нерезидентов,  интересы  которых  представляют  в  Украине эти постоянные представительства (также в случае закрытия этого счета);

перечисление в пользу юридического лица-резидента,  если  в назначении платежа средства,  которые поступили из-за границы, указано, что эти средства в соответствии с договором (контрактом, соглашением) принадлежат этому резиденту;

перечисление на счет юридического лица-резидента  в уполномоченном банке как благотворительный взнос;

перечисление на собственный текущий или  вкладной  (депозитный) счет;

перечисление для  погашения  задолженности по полученному кредиту и уплаты процентов за ним;

продажа на межбанковском валютном  рынке  Украины  с  целью дальнейшего   зачисления   на   счет  типа  "П"  для  целевого использования  (оплата  затрат  на   сметой,   счетов-фактур, благотворительных   взносов и других затрат, которые не противоречат законодательству Украины);

другие любые  перечисления,  которые не противоречат законодательству Украины.

Таким образом, открытие и использование счетов представительством иностранного субъекта хозяйствования предусмотрен Инструкцией  о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, которая утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003г. за № 492.

Авторские права на данную статью принадлежат

Юридической компании «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Загальні питання стосовно організації дитячого гуртка

Март 05, 2011 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Создание субъектов хозяйствования

1. Загальні питання стосовно ліцензування діяльності з організації дитячого гуртка

Загальний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлений статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. Серед даних видів діяльності надання послуг з організації дозвілля та/або навчання/виховання дітей або будь-який інший подібний вид діяльності відсутній.

В той же час, відповідно до частини 1 статті 2 вищевказаного Закону, ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цій сфері.

Відносини у сфері освіти регулюються рядом законодавчих актів, зокрема: Законом України «Про освіту» від 23.05.1991р., Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р., Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р.

Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про освіту», відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається засновником навчального закладу, Міністерством освіти України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади, місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування, інспектування, атестації та акредитації навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За результатами ліцензування Міністерство освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень надають навчальним закладам, незалежно від форм власності, ліцензії на право здійснення освітньої діяльності відповідно до державних вимог із встановленням за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями обсягів підготовки, які відповідають кадровому, науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню, вносять їх до державного реєстру навчальних закладів. Невиконання або грубе порушення навчальним закладом умов і правил ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної інформації щодо її здійснення є підставою для призупинення дії або анулювання ліцензії. За результатами атестації дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів Міністерство освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень: визначають відповідність освітніх послуг, які надаються навчальними закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; приймають рішення про створення спеціалізованих навчальних закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо; вносять пропозиції Міністерству освіти України про надання відповідного статусу професійно-технічним навчальним закладам; приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про освіту», забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу.

Стаття 29 вищевказаного Закону визначає структуру освіти, включаючи до складу системи освіти, зокрема, дошкільну освіту та позашкільну освіту. Таким чином, вимоги даного нормативного акта стосовно необхідності ліцензування надання освітніх послуг поширюється в тому числі і на надання послуг у сфері дошкільної та позашкільної освіти.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Стаття 34 даного Закону наводить перелік дошкільних навчальних закладів: ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки компенсуючого типу, будинки дитини, дитячі будинки інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, ясла-садки комбінованого типу, центри розвитку дитини.

Даним Законом закріплені також і вимоги до осіб, що мають право займатися педагогічною діяльністю. Так, згідно зі статтею 54, педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

2. Дошкільна освіта

Стаття 4 Закону України «Про дошкільну освіту» визначає дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Систему дошкільної осіти становлять: дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, наукові і методичні установи, органи управління освітою, освіта та виховання в сім'ї.

Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті (стаття 22 Закону України «Про дошкільну освіту»). Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють: у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності; у сім'ї; за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту», дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про дошкільні навчальні заклади. Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України. Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності. Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності. Рішення про створення, реорганізацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.

Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять директор (завідуючий), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури. Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів встановлюються власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

Одним з видів дошкільних навчальних закладів є центр розвитку дитини – дошкільний навчальний заклад, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома (стаття 12 Закону України «Про дошкільну освіту»). Відповідно, до центру розвитку дитини як виду дошкільного навчального закладу, пред’являються всі вимоги, передбачені чинним законодавством, включаючи ліцензування, вимоги до складу педагогічних працівників, матеріально-технічної бази, змісту навчального процесу тощо.

Виходячи з вищевказаного, практично будь-яка освтньо-виховна робота з дітьми дошкільного віку підпадає під поняття «освіта» та підлягає ліцензуванню відповідним органом у сфері освіти. Разом з тим, для даного виду діяльності передбачені додаткові вимоги до матеріально-технічної бази, складу педагогічних працівників, внутрішніх документів дитячого навчального закладу та інші істотні вимоги, встановлені законодавством.

3. Позашкільна освіта

Іншим елементом системи освіти є підсистема позашкільної освіти. Відповідно до статті 1 Закону України «Про позашкільну освіту», система позашкільної освіти – це освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.

Вищевказане визначення є досить широким і охоплює практично будь-яку роботу з дітьми шкільного віку в позашкільний час. Враховуючи те, що позашкільна освіта є одним з елементів освіти взагалі, - діяльність у сфері позашкільної освіти також підлягає ліцензуванню відповідним органом у сфері освіти.

Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. Освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи (стаття 1 Закону України «Про позашкільну освіту»).

Вимоги до порядку створення та діяльності позашкільного навчального закладу є досить близькими до аналогічних вимог стосовно діяльності дошкільного навчального закладу (що приведені вище) та закріплені в статтях 12-18 Закону України «Про позашкільну освіту». При необхідності, витяги з даного нормативного акта будуть надані додатково.

Таким чином, надання будь-яких послуг чи зайняття будь-якими видами діяльності, які містять елементи освітньо-виховного процесу, підлягають ліцензуванню відповідним органом у сфері освіти. В разі зайняття такими видами діяльності без отримання відповідної ліцензії, - можливе притягнення особи до встановленого виду відповідальності (включаючи кримінальну при отриманні значного прибутку від такої діяльності).

4. Організація оздоровлення та відпочинку дітей

Окремим самостійним видом діяльності, не пов’язаним з наданням освітніх послуг, є діяльність у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Відносини у даній сфері регулюються Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.08.2008р.

Відповідно до частини 1 статті 1 даного Закону, відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку. Послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини. Відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

До системи оздоровлення та відпочинку дітей стаття 4 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» відносить Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також інших суб'єктів, що забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей.

Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за своїми організаційно-правовими формами може бути державної (заснований на державній формі власності), комунальної (заснований на комунальній формі власності) або приватної (заснований на приватній формі власності) форми власності. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у своїй діяльності керуються цим Законом та статутом (положенням), розробленим відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій як їх філіали чи структурні підрозділи і обов'язково заносяться до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку очолює директор. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що має статус юридичної особи, володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства.

Для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей дитячим закладам оздоровлення та відпочинку можуть надаватися в оренду спортивні, культурні, оздоровчі об'єкти тощо. Вимоги до матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами їх облаштування та утримання з урахуванням вимог технічної і протипожежної безпеки та державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей. Призначення керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється засновниками (власниками) з числа осіб, які мають, як правило, вищу освіту за профілем (охорона здоров'я, освіта, спорт, культура) і стаж роботи з дітьми не менше п'яти років. Прийняття на роботу працівників, які безпосередньо працюють з дітьми, здійснюється з числа осіб, які мають відповідну освіту.

Виходячи з вищевказаних положень, діяльність дитячих закладів, що надають послуги з організації оздоровлення та відпочинку дітей, також потребує детального узгодження такої діяльності з відповідним уповноваженим органом у сфері сім’ї, молоді і спорту на всіх стадіях такої діяльності: від створення дитячого закладу, затердження внутрішніх положень, матеріально-технічної бази, набору відповідних фахівців і до його ліквідації.

5. Загальні висновки і рекомендації

На підставі вищеприведеного аналізу, можна стверджувати, що надання послуг, пов’язаних з освітою та/або оздоровленням та/або вихованням та/або відпочинком дітей, за загальним правилом, підлягає ліцензуванню та вимагає дотримання додаткових матеріально-технічних та організаційних вимог чинного законодавства.

Разом з тим, слід окремо зауважити, що чинне законодавство в окремих випадках є не до кінця визначеним та врегульованим.

Так, зокрема, стаття 49 Закону України «Про освіту» згадує про поняття «самоосвіта», для зайняття якою державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо. На підставі даної норми будь-який громадянин чи юридична особа вправі самостійно орагнізувати відповідні центри, клуби чи інші подібні утворення, де надавати відповідні самоосвітні послуги.

Частина 3 статті 59 цього ж Закону встановлює обов’язок батьків постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей. Одним із способів реалізації такого обов’язку батьків і є звернення до відповідних центрів, клубів, інших організацій чи гуртків (на вибір самих батьків) з метою якнайповнішого розвитку дитини.

Відповідно до статті 27 Конвенції ООН «Про права дитини» від 20.11.1989р., держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Батько(-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини. Згідно зі статтею 29 даної Конвенції, держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі. Жодна частина цієї статті або статті 28 не тлумачиться як така, що обмежує свободу окремих осіб і органів створювати учбові заклади та керувати ними за умови постійного додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї статті, та виконання вимоги того, щоб освіта, яку одержують в таких учбових закладах, відповідала мінімальним нормам, що можуть бути встановлені державою.

Держави-учасниці визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом. Держави-учасниці поважають і заохочують право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті та сприяють наданню їй відповідних і рівних можливостей для культурної і творчої діяльності, дозвілля і відпочинку. (стаття 31 Конвенції).

Подібні за змістом завдання закріплені також в пункті 15 Загальної декларації ООН «Про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей» від 30.09.1990р. Пунктом Е розділу ІІ цієї ж Декларації закріплено в якості цілей держав-учасниць зокрема: розширення діяльності з розвитку дітей, в тому числі здійснення відповідних недорогих заходів в рамках сім’ї та на рівні громад; поширення на все більш широкій основі серед окремих осіб та сімей знань, навичок та уявлень про цінності, необхідні для покращення якості життя, через всі освітні канали, в тому числі засоби масової інформації, інші види сучасної і традиційної комунікації та громадської діяльності, визначаючи ефективність такої діяльності з точки зору зміни моделей поведінки.

Приведені в пункті 5 даного висновку положення дають правові підстави для обгрунтування певної можливості фізичних осіб самостійно організовувати заняття з дітьми різного віку з метою їх розвитку, відпочинку та дозвілля без створення відповідних виховних, навчальних або оздоровчих закладів та без отримання відповідної ліцензії. Однак, з огляду на тотальне регулювання даного питання спеціальними нормативними актами з використанням широких загальних формулювань та визначень, - межа між необхідністю врахування положень даних спеціальних нормативних актів і відсутністю такої необхідності є вкрай тонкою. При зайнятті даними видами діяльності існує досить високий ризик того, що відповідними компетентними органами в сфері освіти чи у сфері сім’ї, молоді та спорту така діяльність буде витлумачена як така, що підпадає під дію Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» або «Про оздоровлення та відпочинок дітей», а також цілий блок підзаконних нормативно-правових актів, які з ними пов’язані, з притягненням до відповідальності за недотримання таких положень.

Таким чином, загальний висновок: зайняття діяльністю з надання послуг, спрямованих на розвиток, оздоровлення, відпочинок, освіту, дозвілля дітей без отримання ліцензії відповідних компетентних органів не рекомендується.

В разі ж, якщо фізична особа таки зважиться на надання вищевказаних послуг без одержання ліцензії, - можливими формами надання таких послуг є:

- реєстрація в якості фізичної особи-підприємця з видом діяльності КВЕД:

74.87.0. Надання інших комерційних послуг (цей підклас включає  надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг).

- створення юридичної особи (ПП, ТОВ) з таким же видом діяльності.

Інші ж пов’язані з даними видами послуг види діяльності КВЕД (80.10.1. Дошкільна освіта, 80.10.2. Початкова освіта, 80.21.3. Позашкільна освіта) потребують ліцензування в будь-якому випадку.

При наданні послуг по роботі з дітьми без отримання ліцензії існує високий ризик необхідності доведення компетентним органам та установам непідпадання такої діяльності під дію Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» або «Про оздоровлення та відпочинок дітей», що, з огляду на суб’єктивне тлумачення даних нормативних актів як самими компетентними органами влади, так і судовими інстанціями, може призвести до тривалого правового конфлікту, що перешкоджатиме нормальній роботі підприємця. Позитивний кінцевий результат вирішення такого конфлікту на користь підприємця не гарантується.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  "Професійна Юридична Група"

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal