Повторна скарга на податкові повідомлення-рішення та акт податкової перевірки

February 16, 2013 By: Professional Legal Group Category: Verification of controlling authorities

Вих.№ ____
від «__»_________ 201_р.

Копія:

Копія:

Особа, що подає скаргу:

Державна податкова служба України
04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8

Державна податкова служба у м.Києві
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19

Державна податкова інспекція
у _______________ районі м.Києва
________________________

Товариство з обмеженою відповідальністю
«___________________»
Місцезнаходження: ________________
Поштова адреса : ______________
Код ЄДРПОУ _____________
Телефон: +38 (044) _________
Факс: +38 (044) ____________

Повторна скарга
на податкове повідомлення-рішення ДПІ у __________________ районі м. Києва від ___________ №_______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток підприємств (___________ грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями), на Акт №_____________ від ___________ про результати планової виїзної документальної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «___________» (код за ЄДРПОУ ___________) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з ____________ по _________, валютного та іншого законодавства за період з ____________ по _________
та на Рішення Державної податкової слажби у м.Києві від ___________ №___________ про результати розгляду первинної скарги

В період з _________________ року по _____________ року проводилась планова виїзна документальна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» (далі – ТОВ «___________») з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з ___________ по _____________ року, валютного та іншого законодавства за період з ___________ року по ______________ року. За результатами даної перевірки складено Акт №______________ від ____________ (далі – Акт перевірки).
Перевірка здійснювалась: головним державним податковим ревізором-інспектором податкової служби І рангу відділу перевірок окремих галузей економіки, управління податкового контролю _________________; заступником начальника відділу, радником податкової служби ІІІ рангу відділу податкового контролю юридичних осіб управління оподаткування фізичних осіб _________________; головним державним податковим ревізором-інспектором, радником податкової служби ІІІ рангу відділу контролю за операціями у сфері ЗЕД управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ___________________; головним державним податковим ревізором-інспектором, радником податкової служби ІІІ-го рангу відділу оперативного контролю управління податкового контролю ______________________.
На думку перевіряючих (пункт 3.1.2. (сторінки 8-11, 14), пункт 3.1.4. (сторінки 18-20), підпункт 1 пункту 4 (сторінка 41) Акта перевірки), ТОВ «_____________» порушило, зокрема п.5.1, ст.5, п.1.2, ст.1,п.п.5.2.1, п.5.2, ст.5, п.8.1.1, п.8.1, ст.8, п.п.8.3.9, п.8.3, ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР , п.п.14.1.120, п.14.1, ст.14, п.п.138.10.3, п.138.10, ст.138 ,п.144.1, ст.144, п.п.145.1.1, п.145.1, ст.145 Податкового Кодексу України зі змінами, в результаті чого в періоді, що перевірявся, на переконання перевіряючих , занижено суму податку на прибуток всього в сумі __________ грн., у тому числі :
-за 4квартал 2009 року в сумі –_______ грн.;
-за 3 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.;
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
На підставі Акта перевірки ДПІ у ________________ районі м. Києва _____________року було надано ТОВ «_________» податкове повідомлення-рішення від _________№_________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток підприємств (_________грн. за основним платежем та _________грн. за штрафними санкціями) та від _________ №_________ (форма «Р») про визначення суми грошового зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (_________грн. за основним платежем та _________грн. за штрафними санкціями).
_________ТОВ «_________» було подано первинну скаргу від _________ вих. №_________ на вищевказані повідомлення-рішення та Акт перевірки до ДПС у м.Києві.
Рішенням від _________№_________ про результати розгляду первинної скарги ДПС у м.Києві (далі – Рішення про результати розгляду первинної скарги): податкове повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м.Києва від _________№_________залишено без змін; податкове повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м.Києва від _________№_________ в частині штрафних (фінансових) санкцій по податку на доходи фізичних осіб в сумі _________грн. скасовано, в іншій частині дане повідомлення-рішення залишено без змін, а скарга ТОВ «_________» скаргу від _________вих. №_________ частково задоволено.
ТОВ «_________» не погоджується з вищевказаними податковими повідомленнями-рішеннями, Актом перевірки та частково з Рішенням про результати розгляду первинної скарги у зв’язку з наступним.
Підставою для висновків про порушення в частині нарахування та сплати податку на прибуток підприємств стало, на думку перевіряючих, віднесення до складу валових витрат «вартості придбаних проектно-конструкторських робіт для виготовлення електророзподільного обладнання, які підпадають під визначення нематеріальних активів та підлягають амортизації». На думку представників ДПІ, «Відповідно до укладених Договорів з ТОВ «_________» (код за ЄДРПОУ _________), ТОВ «_________» придбано розроблені технічні рішення (електричні схеми вторинної комутації) для використаня пристроїв _________, виробництва ТОВ «_________» (документація). Придбані послуги, проектно-конструкторська документація підприємством в подальшому постійно використовуються при виробництві електророзподільного обладнання, яке в подальшому реалізується покупцям на митній території України та за її межами, підпадають під визначення нематеріальних активів та підлягають амортизації» (сторінки 10, 14, 15 Акта перевірки).
ТОВ «_________» вважає такі висновки перевіряючих помилковими, такими, що не відповідають фактичним обставинам та такими, що виникли в результаті невірного тлумачення умов укладених договорів та чинного законодавства України.
Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Підпункт 5.4.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачає включення до валових витрат платника податку витрат, крім тих, що підлягають амортизації, пов'язаних з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, виплатою роялті та придбанням нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку. Норми цього підпункту стосуються витрат на зазначені заходи незалежно від того, чи призвели такі заходи до збільшення доходів платника податку. У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно зв'язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з основною діяльністю платника податку, такі податкові органи зобов'язані звернутися до Міністерства України у справах науки і технологій, чий експертний висновок є підставою для прийняття рішення податковим органом (абз. 6 пп. 5.4.2. п. 5.4. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»).
Згідно пункту 1.2. статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.
Відповідно до пункту 6 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Наметаріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242 (далі – П(С)БО 8), придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Згідно з пунктом 7 П(С)БО 8, нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:
намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу.
Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом (пункт 8 П(С)БО 8).
Відповідно до умов Договорів №_________від 27.10.2009р., №5 від 11.01.2010р., №6 від 02.07.2010р., №121010-ПР від 12.10.2010р., №221110-ПР від 22.11.2010р., №3 від 12.01.2011р., №7 від 27.02.2012р. між ТОВ «_________» та ТОВ «_________________», Виконавець зобов’язався розробити та передати документацію (а не виконати проектно-конструкторські роботи, як про це зазначено перевіряючими) згідно Переліку (Списку), а Замовник зобов’язався прийняти її. При цьому Замовнику Договором надано невиключне право на разове використання даної документації лише для передачі її конкретним покупцям продукції Замовника без передачі Виконавцем Замовнику права власності на результат робіт та без права використання Замовником результату робіт у власній виробничій діяльності. У кожному з вищевказаних Договорів передбачено, що оригінали матеріальних носіїв (документації) залишається у Виконавця, а Замовнику ж передається лише копія матеріального носія для її використання при продажу продукції Замовника конкретним покупцям.
Тобто, результат робіт по вказаним договорам не підпадає під визначення „нематеріальний актив”, яке міститься в пп.14.1.120. п.14.1. ст. 14 ПК України, п.1.2. ст.1 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”, оскільки документація, що є результатом робіт, не є власністю ТОВ „_________”.
Невірним є і зазначення перевіряючими в Додатку №4 до Акта перевірки найменування результатів робіт («конструкторська документація»), оскільки результати робіт за вищевказаними Договорами з ТОВ «_________» не є проектно-конструкторською документацією, перевіряючими даний термін використано довільно без будь-якої аргументації.
Окремо звертаємо Вашу увагу на те, що Договір №_________від 27.10.2009р. між ТОВ «_________» та ТОВ «_________»(Копія додається) взагалі був укладений з метою виконання ТОВ «_________» обов'язків як субпідрядника за Договорами субпідряду №08/05/ПР від 29.05.2009р. та №09/05/ПР від 29.05.2009р. із ЗАТ «_________» (комплекс робіт по розробці проектно-кошторисної документації для реконструкції та переобладнання об’єктів _________, _________, _________), і отриманий за Договором №_________від 27.10.2009р. від ТОВ «_________» результат робіт, в подальшому був переданий до ЗАТ «_________» за Актами здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2009р., 14.01.2010р. та 29.06.2010р. (копії Актів додаються).
Також за Договором №5 від 11.01.2010р. між ТОВ «_________» та ТОВ «_________» (копія додається) здійснювалися роботи по розробці робочих проектів принципових електричних схем шаф оперативного струму, які були передані за вимогою конкретним покупцям з продукцією, реалізованою в 3-4 кварталах 2010р.,а саме:
_________"_________" (Договір №_________від 27.07.2010р, видаткова накладна №354 від 30.09.2010р., та схеми – копії додаються):
-Схеми на _________;
- Схеми на _________;
- Схеми на _________;
- Схеми на _________;
- Схеми на _________.
ТОВ «_________» (Договір № 25/06/10 від 25.06.2010р,Видаткова накладна № 290 від 27.08.2010р, та схеми - копії додаються):
-Схеми на _________.
ДП «_________» (Видаткова накладна № 351 від 30.09.2010р, та схеми - копії додаються):
- Схеми на «_________.
ТзОВ «_________» (Видаткова накладна №260 від 30.07.2010р, та схеми - копії додаються):
- Схеми на _________.
ВАТ «_________»( Договір № 61-4/222 від 20.09.2010р,Видаткова накладна № 525 від 22.12.2012р, 3 378 від 12.10.2010р., та схеми - копії додаються):
-Схеми на _________;
-Схеми на _________;
-Схеми на _________.
ТОВ «_________» (Видаткова накладна № 538 від 27.12.2010р, та схеми - копії додаються):
- Схеми _________.
За Договорами № 6 від 02.07.2010р, №3 від 12.01.2011р., №221110-ПР від 22.11.2010р., №7 від 27.02.2012 р. між ТОВ «_________» та ТОВ «_________» (копії додаються) були розроблені технічні рішення (_________»), які були передані конткреним покупцям у відповідні періоди з реалізованою продукцією (таким як ТОВ «_________» - Договір № 18/12-09 від 18.12.2009р, ВАТ «_________» - Договори №06-04/2010 від 23.03.2010р., №05/-05/2010 від 19.02.2010р, ТОВ «_________» - Договір №215/062010 від 25.06.2010, ЗАТ «_________» - Договори поставки №4600002550 від 30.03.2010р., №4600003232/100 від 03.03.2010р., ТОВ «_________» - Договір №П11101 від 01.01.2011р., ТОВ «_________» - Договір № 21/09-09 від 21.09.2009р., АЕК «_________» - Договір №782/КМ -52-09 від 14.10.2009р., ТОВ «_________» - Контракт №21/10/09-Р від 21.10.2009р., Об’єднання підприємств “_________» - Договір №18/01/10 від 18.0.2010р., ТОВ «_________» - Договір №25/01/10 від 25.01.2010р., ПАТ «_________» - Договір №1/01/12-12 від 12.01.2012р, ПАТ «_________» - Договір №10 від 16.01.2012р. (копії додаються).
Питання про визнання того чи іншого об’єкта нематеріальним активом чинним законодавством України віднесене до компетенції самого підприємства. Так, зокрема, відповідно до підпункту 145.1.2. пункту 145.1. статті 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПК України), нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Порядком застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004р. №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (пункт 1), затверджено форму Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, яка є обов’язковою для застосовування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності.
Наказом Генерального директора №_________ від _________р (копія додається). в ТОВ «_________» було створено постійно діючу Комісію з питань віднесення результатів робіт до нематеріальних активів. Кожен з результатів робіт за такими договорами був детально досліджений даною Комісією, за результатами чого було прийнято рішення (у формі протоколів засідань Комісії – копії додаються) про відсутність підстав для визнання об’єктів нематеріальними активами, про невіднесення результатів робіт до нематеріальних активів та нескладення стосовно таких об’єктів Актів введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, а також прийнято рішення не зараховувати такі результати робіт на баланс ТОВ «_________», а понесені витрати за договорами про виконання робіт вважати витратами тих періодів, у яких вони були понесені.
Звертаємо особливу увагу на те, що результати робіт за вищевказаними Договорами ніяким чином ніколи не використовувались ТОВ «_________» при виробництві продукції.
Окремо звертаємо також увагу на те, що:
- результати робіт за Договорами з ТОВ «_________» використовувались виключно разово;
- роботи за Договорами замовлялися для конкретних покупців з урахуванням специфічних умов їх господарської діяльності (про що зазначено в самих Договорах);
В ТОВ «_________» також відсутні положення, що розкривають технічні, фінансові та інші ресурси, необхідні для розробки нематеріальних активів, а також інші положення, що підтверджували б здатність ТОВ «_________» забезпечити ці ресурси в разі, якби ТОВ «_________» вирішило замовити розробку об’єктів права інтелектуальної власності для власних виробничих потреб.
Також вважаємо за необхідне навести положення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» (далі – М(С)БО 38). Пунктом 1 М(С)БО 38 передбачено, що даний Стандарт вимагає від суб’єкта господарювання визнавати нематеріальний актив, якщо і тільки якщо він відповідає певним критеріям. Згідно з пунктом 9 М(С)БО 38, «суб’єкти господарювання часто витрачають ресурси чи несуть зобов’язання при придбанні, розробці, обслуговуванні чи збільшенні корисності нематеріальних ресурсів, таких як технічні чи наукові знання, розробка та запровадження нових технологій і систем, ліцензії, інтелектуальна власність, ринкові дослідження та торгові марки (включаючи марки товару та назви видань)». Відповідно до пункту 10 М(С)БО 38, не всі об’єкти, описані у параграфі 9, відповідають визначенню нематеріального активу (йдеться про можливість ідентифікації, контроль над ресурсом та існування майбутніх економічних вигід). Якщо об’єкт, на який поширюється сфера застосування цього Стандарту, не відповідає визначенню нематеріального активу, то видатки на його придбання або внутрішнє генерування визнаються як витрати у період їхнього понесення.
Нагадаємо, Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007р. №911-р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2011р. №205-р. строк виконання заходів щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні продовжено до 2012 року (тобто до 01.01.2012р.).
На думку ТОВ «_________», результати, отримані за договорами про виконання робіт з ТОВ «_________», неможливо ідентифікувати окремо (відокремити) від витрат на розвиток бізнесу підприємства в цілому, що є ще одним додатковим до вищевикладених аргументом на підтвердження неможливості визнання таких об’єктів нематеріальними активами.
У зв’язку з вищевикладеним, на переконання ТОВ «_________», відсутні обставини для віднесення результатів робіт за договорами з ТОВ «_________» до нематеріальних активів, що підлягають віднесенню на баланс та амортизації, оскільки, з одного боку, ТОВ «_________» не мало ні наміру, ні технічної можливості та ресурсів для доведення таких результатів робіт до стану, у якому вони придатні для реалізації або використання; з другого боку, - ТОВ «_________» не мало можливості отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання результатів робіт; з третього боку, - результати робіт за договорами не визнані нематеріальними активами, що підлагають зарахуванню на баланс підприємства, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
У зв’язку з цим, ТОВ «_________» ввжає, відповідно, необгрунтованими і похідні висновки в Акті перевірки про необхідність амортизації таких об’єктів (результатів робіт) та застосування прямолінійного методу амортизації до досягнення залишковою вартістю нульового значення.
Відповідно до підпункту 14.1.120. пункту 14.1. статті 14 ПК України, нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.
Згідно з підпунктом 139.1.5. пункту 139.1. статті 139 ПК України, не включаються до складу витрат, зокрема, витрати, пов'язані з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі статтями 144 - 148 цього Кодексу, з урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 статті 146 та пункту 148.5 статті 148 цього Кодексу. Решта нематеріальних активів до складу витрат включаються.
Відповідно до роз’яснення Державної податкової адміністрації України в Єдиній базі податкових знань (завірена копія роз’яснення додається), «при визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення як витрати з придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку (пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 ПКУ). Підпунктом 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 ПКУ визначено 6 груп нематеріальних активів, щодо яких нараховується амортизація. З урахуванням викладеного, витрати з придбання нематеріальних активів, що зазначені у пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 ПКУ, підлягають амортизації. Витрати з придбання нематеріальних активів, що не зазначені у п. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 ПКУ, враховуються при визначенні об'єкта оподаткування у складі витрат».
Підпункт 145.1.1. пункту 145.1. статті 145 ПК України містить перелік груп нематеріальних активів, які підлягають амортизації. Серед об’єктів, передбачених даними групами, відсутні такі об’єкти, які мають схожість з результатами робіт за договорами, укладеними між ТОВ «_________» та ТОВ «_________». Виходячи з цього, віднесення таких результатів робіт до однієї з груп нематеріальних активів, що підлягають амортизації, є безпідставним. На переконання ТОВ «_________», витрати замовника на оплату таких робіт повинні відноситись до витрат того періоду, в якому вони здійснені.
Згідно пункту 56.1. статті 56 ПК України, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
Відповідно до пункту 10 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012р. №1203, обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом державної податкової служби у визначених Податковим кодексом України випадках, або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби є правомірним, покладається на органи державної податкової служби.
Не відповідають дійсності й твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_________» по суті фактичних обставин у кожному випадку, що розглядаються в даних запереченнях, оскільки жодних пропозицій від перевіряючих про надання пояснень по суті спірних питань від перевіряючих до посадових осіб ТОВ «_________» не надходило.
На переконання ТОВ «_________», перевіряючими особами не лише не доведено з посиланням на чинні нормативні акти України правомірність висновків про необхідність визнання результатів робіт за договорами на виконання робіт з ТОВ «_________» до нематеріальних активів із зарахуванням їх на баланс підприємства та подальшою амортизацією, але й навпаки, - на підставі вищевикладеної аргументації ТОВ «_________» вважає єдино правильним і законодавчо обгрунтованим віднесення витрат на оплату робіт за такими договорами до витрат того періоду, в якому вони були здійснені.
У зв’язку з усім вищеперерахованим, ТОВ «_________» не погоджується повністю з податковим повідомленням-рішенням ДПІ у _________ районі м.Києва від _________№_________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток підприємств (_________грн. за основним платежем та _________грн. за штрафними санкціями) та з Рішенням Державної податкової служби у м.Києві від _________№_________про результати розгляду первинної скарги частково (крім в частині скасування повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м.Києва від _________№_________ в частині штрафних (фінансових) санкцій по податку на доходи фізичних осіб в сумі _________грн.), а також з висновками перевіряючих, вказаними в Акті перевірки, в частинах:
1. Пункту 3.1.2. «Валові витрати» – стосовно завищення валових витрат всього в сумі _________грн. за період з 01.07.2009 року по 31.03.2011 року, в тому числі по періодам:
-за 4 квартал 2009 року в сумі _________грн.
-за 3 квартал 2010 рік в сумі _________грн.
- за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.
2. Пункту 3.1.2. «Валові витрати» - стосовно завищення валових витрат всього в сумі _________грн. за період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року , в тому числі по періодам:
-за 1 квартал 2011 рік в сумі _________грн.
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
3. Пункту 3.1.2. «Валові витрати» - стосовно завищення витрат на збут всього в сумі _________ грн. за період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, в тому числі по періодам:
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.
-за 2 квартал 2012 рік в сумі _________грн.
4. Пункту 3.1.4. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» - стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього у сумі –_________ грн. за період з 01.07.2009 року по 30.06.2012 року, у тому числі :
-за 4 квартал 2009 року в сумі –_________грн.;
-за 3 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.;
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
5. Підпункту 1 пункту 4 «Висновки» - стосовно порушень п.5.1, ст.5, п.1.2, ст.1,п.п.5.2.1, п.5.2, ст.5, п.8.1.1, п.8.1, ст.8, п.п.8.3.9, п.8.3, ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР , п.п.14.1.120, п.14.1, ст.14, п.п.138.10.3, п.138.10, ст.138 ,п.144.1, ст.144, п.п.145.1.1, п.145.1, ст.145 Податкового Кодексу України зі змінами, в результаті чого занижено суму податку на прибуток всього в сумі _________грн., у тому числі :
-за 4квартал 2009 року в сумі –_________грн.;
-за 3 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.;
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
6. Додатку №4 до Акта перевірки в частині ідентифікації послуг та документів, отриманих ТОВ «_________» від ТОВ «_________» в якості «конструкторської документації».
У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись: ч.1 ст. 61 Конституції України, пп. 14.1.120. п. 14.1. ст. 14, п.56.1. ст.56, п.п. 86.1., 86.7. ст. 86, п.1 ст. 127, пп.139.1.5. п. 139.1. ст. 139, пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140, пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145, пп.145.1.2. п. 145.1. ст. 145, п.п. 146.11 і 146.12 ст. 146, п. 148.5. ст. 148 Податкового кодексу України; п.1.2. ст. 1, п. 5.1. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»; п.п. 6-8 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Наметаріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242; п.п. 1, 9, 10 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи»; Стратегією застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007р. №911-р.; Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2011р. №205-р.; п. 1 Порядку застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004р. №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; п.п. 3-4, 7-8, 10, 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012р. №1203, Листом Міністерства юстиції України від 01.12.2003р. №22-34-1465,

ПРОШУ:
1. Прийняти дану повторну скаргу до розгляду;
2. Переглянути та скасувати повністю податкове повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м.Києва від _________№_________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток підприємств (_________грн. за основним платежем та _________грн. за штрафними санкціями);
3. Скасувати Рішення Державної податкової служби у м.Києві від _________ №_________про результати розгляду первинної скарги частково (крім в частині скасування повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м.Києва від _________№_________ в частині штрафних (фінансових) санкцій по податку на доходи фізичних осіб в сумі _________грн.);
4. Скасувати Акт №_________від _________про результати планової виїзної документальної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» в частинах:
3.1. Пункту 3.1.2. «Валові витрати» – стосовно завищення валових витрат всього в сумі _________грн. за період з 01.07.2009 року по 31.03.2011 року, в тому числі по періодам:
-за 4 квартал 2009 року в сумі _________грн.
-за 3 квартал 2010 рік в сумі _________грн.
- за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.
3.2. Пункту 3.1.2. «Валові витрати» - стосовно завищення валових витрат всього в сумі _________грн. за період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, в тому числі по періодам:
-за 1 квартал 2011 рік в сумі _________грн.
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
3.3. Пункту 3.1.2. «Валові витрати» - стосовно завищення витрат на збут всього в сумі _________ грн. за період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, в тому числі по періодам:
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.
-за 2 квартал 2012 рік в сумі _________грн.
3.4. Пункту 3.1.4. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» - стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього у сумі –_________грн. за період з 01.07.2009 року по 30.06.2012 року, у тому числі :
-за 4 квартал 2009 року в сумі –_________грн.;
-за 3 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.;
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
3.5. Підпункту 1 пункту 4 «Висновки» - стосовно порушень п.5.1, ст.5, п.1.2, ст.1,п.п.5.2.1, п.5.2, ст.5, п.8.1.1, п.8.1, ст.8, п.п.8.3.9, п.8.3, ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР , п.п.14.1.120, п.14.1, ст.14, п.п.138.10.3, п.138.10, ст.138 ,п.144.1, ст.144, п.п.145.1.1, п.145.1, ст.145 Податкового Кодексу України зі змінами, в результаті чого занижено суму податку на прибуток всього в сумі _________грн., у тому числі :
-за 4квартал 2009 року в сумі –_________грн.;
-за 3 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 4 квартал 2010 року в сумі _________грн.;
-за 1 квартал 2011 року в сумі _________грн.;
-за 2 квартал 2012 року в сумі _________грн.
3.6. Додатку №4 до Акта перевірки в частині ідентифікації послуг та документів, отриманих ТОВ «_________» від ТОВ «_________» в якості «конструкторської документації».

ТОВ «_________» бажає бути присутнім при розгляді даної повторної скарги через своїх представників. Просимо повідомити ТОВ «_________» про час і місце розгляду цієї повторної скарги.
ДПС м.Києва та ДПІ у _________ районі м.Києва повідомлено про подання скарги до ДПС України.
Позовна заява до суду про скасування оскаржуваних податкових повідомлень – рішень, Акта перевірки та Рішення ДПС у м.Києві не подавалася.

Додатки:
1. Завірена копія Акта перевірки №_________від _________з Додатком №4 до нього (__ арк.);
2. Завірена копія Рішення Державної податкової служби у м.Києві від _________ №_________про результати розгляду первинної скарги (__ арк.);
3. Завірена копія податкового повідомлення-рішення від _________№_________(__ арк.);
4. Роз’яснення Державної податкової адміністрації України з Єдиної бази податкових знань стосовно віднесення на баланс нематеріальних активів (__ арк.);
5. Завірені копії Актів здачі-приймання виконаних робіт від ТОВ «_________» до ЗАТ «_________» від _________, _________. та _________. (__ арк.);
6. Завірені копії Договорів та актів між ТОВ «_________» та ТОВ «_________» (__ арк.);
- № _________від 27.10.2009р.,Акт прийому –передачі конструкторської документації від 28.12.2009р. (__ арк.);
- № 6 від 02.07.2010р, Додаток 1 ,Акт прийому - передачі документації від 30.12.2010р (__ арк.);
-№ 3 від 12.01.2011р., Додаток 1 ,Акт прийому - передачі документації від 31.03.2011р (__ арк.);
-№ 221110-ПР від 22.11.2010р.,Акт Здачі-приймання проектної продукції від
28.01.2011р. (__ арк.);
-№ 7 від 27.02.2012 р. ,Додаток № 1, Акт прийому - передачі документації від 27.06.2012р. (__ арк.);
- № 5 від 11.01.2010р. Акт прийому передачі від 30.09.2010р, від 30.12 .2010р. (__ арк.);
13. Завірені копії Наказу № 27 від 24.03.2010р., Протоколу №3 НМА від 30.09.10р., Протоколу №8 НМА від 28.01.11р., Протоколу №9 НМА від 31.03.11р., Протоколу №7 НМА від 30.12.10р., Протоколу № 3НМА від 30.09.10р., Протоколу № 6 НМА від 30.12.10р., Протоколу № 13 НМА від 27.06.12р. (__ арк.);
14. Завірені копії Договору № 008/07-Н від 27.07.2010р між ТОВ «_________» та _________ "_________", видаткової накладної № 354 від 30.09.2010р та схем (__ арк.);:
-Схеми на _________
- Схеми на _________
- Схеми на _________
- Схеми на _________
- Схеми на _________
15. Завірені копії Договору №25/06/10 від 25.06.2010р з ТОВ «_________», видаткової накладної № 290 від 27.08.2010р, та схем (__ арк.):
-Схеми на _________
16. Завірені копії Видаткових накладних №351 від 30.09.2010р з _________ «_________», та схем (__ арк.):
- Схеми _________.
17. Завірені копії Видаткової накладної №260 від 30.07.2010р з ТзОВ «_________», та схем (__ арк.):
- Схеми на _________.
18. Завірені копії Договору №61-4/222 від 20.09.2010р з ВАТ «_________», Видаткової накладної № 525 від, Видаткової накладної № 525 від 22.12.2012р, № 378 від 12.10.2010р. та схем (__ арк.):
-Схеми на _________;
-Схеми на _________;
-Схеми на _________.
19. Завірені копії Видаткової накладної № 538 від 27.12.2010р з ТОВ «_________», та схем (__ арк.):
- Схеми на _________.
20. Завірені копії Договору № 18/12-09 від 18.12.2009р, Договорів № 06-04/2010 від 23.03.2010р., № 05/-05/2010 від 19.02.2010р, Договору № 215/062010 від 25.06.2010, Договорів поставки № 4600002550 від 30.03.2010р., №4600003232/100 від 03.03.2010р, Договору № П11101 від 01.01.2011р., Договору № 21/09-09 ВІД 21.09.2009р., Договору № 782/КМ -52-09 від 14.10.2009р., Контракту № 21/10/09-Р від 21.10.2009р., Договору № 18/01/10 від 18.0.2010р., Договору № 25/01/10 від 25.01.2010р., Договору №1/01/12-12 від 12.01.2012р, Договору № 10 від 16.01.2012р.

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_________»
_________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal