Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ (про зміну складу Учасників)

February 15, 2014 By: Professional Legal Group Category: Corporate legal relations

Протокол №___
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________»

м. Київ «__» ____________ 20__ року
ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК:
• Громадянин України _________________, паспорт громадянина України серії ___ №____________, виданий ________________ РУ ГУ МВС України в м. Києві «__» __________ ______р., ідентифікаційний код _________________, який проживає за адресою: м.Київ, вул.____________, буд.___, кв. ___, який володіє часткою в розмірі __% (____________________ відсотків) Статутного капіталу Товариства.
На Зборах присутній єдиний Учасник, що володіє в сукупності 100% голосів – Загальні Збори Учасників правомочні.

ЗАПРОШЕНІ:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.20__р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, ______, м.Люксембург, вулиця _______, ___ (Luxembourg, ______, rue ________, ___), що володіє часткою в розмірі ___% (__________ відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «___________», в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої нотаріусом у _______________ (Французька Республіка) ________________________ «__» ____________ 20___ року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміну складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» (далі – ТОВ «__________________») та затвердження нового розподілу часток Учасників у Статутному капіталі;
2. Про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «_______________» та її державну реєстрацію.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
_________________________ запропонував включити Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, ________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ________, rue __________, __)) до складу Учасників ТОВ «_____________» у зв’язку з придбанням ним частки в статутному капіталі ТОВ «_____________» та затвердити новий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі ТОВ «___________».
ВИРІШИЛИ:
1) Включити Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, ________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ________, rue __________, __)) до складу Учасників ТОВ «_____________» у зв’язку з придбанням ним частки в статутному капіталі ТОВ «_____________»;
2) Затвердити наступний розподіл часток Учасників у Статутному капіталі ТОВ «__________»:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» володіє часткою вартістю ____________ гривень (_________________ гривень __ коп.), що становить _____% (__________ відсотків) Статутного капіталу ТОВ «______________»
- _______________________ володіє часткою вартістю __________ гривень (_______________гривні __ коп.), що становить ____% (_____________ відсотків) Статутного капіталу ТОВ «____________».
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
___________________ запропонував затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «_______________» та доручити керівнику ТОВ «____________» вжиття заходів щодо її державної реєстрації.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «__________»;
2) Доручити керівнику ТОВ «____________» вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВ «___________», державної реєстрації зміни складу учасників ТОВ «___________», в тому числі шляхом видання відповідних довіреностей від ТОВ «____________» на ім’я третіх осіб.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

___________________________ ___________________________

Представник за довіреністю
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________»
___________________________ ___________________________

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.