Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

January 02, 2015 By: Professional Legal Group Category: Corporate legal relations

ДОГОВІР
купівлі-продажу частки в статутному капіталі
Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________»

Місце укладення: Місто Київ, Україна
Дата укладення: _________________________________

Продавець: Громадянин України _____________________, паспорт громадянина України серії __ №_________, виданий __________________________________ «__» _____________ _____р., ідентифікаційний код _______________, який проживає за адресою: ________________________, з однієї сторони, та

Покупець: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.____р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, _____, м.Люксембург, вулиця _____________ (Luxembourg, ____, rue ____________, __), в особі представника за довіреністю ______________________________, «__» ___________________ ____ року народження, паспорт громадянина України серії __ №_________, виданий __________________________________ «__» _____________ _____р.,, який зареєстрований за адресою: _____________________________, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом у _____________ (Французька Республіка) __________________________________ «__» __________________ ____ року, з другої сторони,

які надалі разом іменуються – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дії, уклали цей договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (надалі «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця частину належної йому частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________» (надалі «Товариство»), що становить 75% (Сімдесят п’ять відсотків) статутного капіталу Товариства (номінальною вартістю визначеною в Статуті у сумі __________ грн.) (надалі «Частка»), з усіма правами та обов'язками, що належать Продавцю, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Продавцю за Частку грошову суму в розмірі ________ Євро (____________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент _________________ гривень (_________________________ гривні ___ коп.), у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Відомості про Товариство:
1.2.1. Повна назва Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________________».
1.2.2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
1.2.3. Товариство зареєстроване: ______________ районною у місті Києві державною адміністрацією __.__.________р. за №_____________________. Свідоцтво про державну реєстрацію серії ___ №_________.
1.2.4. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________.
1.2.5. Загальний розмір статутного капіталу становить __________ (______________) гривень 00 коп.
1.2.6. Місцезнаходження: ________, м.Київ, вул. _______________, буд. __, кв. ___.
1.3. Розмір Частки, яка продається, становить 75% (Сімдесят п’ять відсотків) від загального розміру статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю визначеною в Статуті у сумі _____________ грн. (__________________ гривень ___ коп.).
1.4. Домовлена Сторонами вартість Частки, за якою здійснюється її купівля-продаж, складає __________ Євро (______________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент ________________ гривень (_____________________________ гривні __ коп.).
1.5. Статутний капітал Товариства станом на дату укладення цього Договору сплачений повністю на 100%.
1.6. Продавець гарантує Покупцю, що Частка нікому іншому не відчужена, у спорі та під забороною (арештом), а також заставою, в тому числі податковою не перебуває, інші обмеження (обтяження) відносно Частки, а також прав третіх осіб на неї відсутні.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ

2.1. Право власності на Частку, що є предметом цього Договору, переходить від Продавця до Покупця з дати здійснення оплати 100% вартості Частки за даним Договором.
2.2. З моменту переходу від Продавця до Покупця права власності на Частку за даним Договором, Продавець втрачає всі права та обов'язки щодо Частки, яка є предметом цього Договору.
2.3. Після укладення Договору Покупець буде зобов’язаний здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сторони домовились, що купівля-продаж Частки буде здійснена за суму __________ Євро (_________________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент ____________ гривень (_____________________________________ гривні __ коп.).
3.2. Оплата вартості частки, яка є предметом цього Договору, здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) календарних місяців з дати укладення даного Договору.
3.3. Покупець сплачує Продавцю вартість Частки в валюті Євро шляхом перерахування грошових коштів на зазначений в цьому Договорі банківський рахунок Продавця.
3.4. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування грошових коштів на рахунок Продавця. Факт надходження грошових коштів на банківський рахунок Продавця підтверджується випискою з банку Продавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Сторони домовились, що цей Договір регулюється законодавством України.
4.2. У випадку виникнення спорів Сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом переговорів.
4.3. В разі недосягнення згоди, - спір підлягає вирішенню в судах України відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності спору.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2. Цей Договір складений у трьох автентичних оригінальних примірниках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін та один залишається у справах приватного нотаріуса.
5.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
5.4. Покупець заявляє та гарантує, що він є повністю правоздатним для укладення Договору та виконуватиме його умови відповідно до домовленостей Сторін.

6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ
Громадянин України
________________________________
паспорт громадянина України серії __ №_____________, виданий __________________________________ «__» _________________ _____р., ідентифікаційний код ___________________, який проживає за адресою: ______________________
Реквізити банківського рахунку в Євро:
Beneficiary: _____________
Account#: _________________
Beneficiary’s bank: _____________
SWIFT code: ___________________
Bank: _________________________
Account No. ___________________
SWIFT code: ___________________

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»
юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.________р. під номером _______________,
Юридична адреса: Люксембург, ____, м.Люксембург, вулиця _______________, ___ (Luxembourg, _________, rue ____________, __)
Реквізити банківського рахунку в Євро:
Назва рахунку: ______________
Номер рахунку: _____________
IBAN: ____________________
Код BIC: __________________
Банк: ____________________

ПІДПИС ПОКУПЦЯ
___________________________

______________________ Представник за довіреністю
_________________________

______________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (093) 086-18-19

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal