Трудовий договір (контракт) з керівником

January 02, 2015 By: Professional Legal Group Category: Corporate legal relations

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) №____
м. Київ «__» ______________ 201__р..
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», надалі - «Товариство», в особі ______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________, надалі - «Працівник», з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали даний трудовий договір (контракт) (далі – «договір», або «трудовий договір») про нижченаведене:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Товариство приймає на роботу Працівника на посаду Директора в Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________________» (Україна) на повниний робочий день з «__» _________________ 201__ року.
1.2. Вид договору:
- на невизначений строк (безстроковий)

1.3. Працівник зобов'язується виконувати роботу на посаді Директора з підпорядкуванням Статуту, Правилам внутрішнього трудового розпорядку та іншим локальним актам Товариства, а Товариство зобов'язується надати Працівнику роботу за обумовленою даним договором трудовою функцією та виплачувати Працівникові заробітну плату, преміальні й інші додаткові платежі та гарантії, а також забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством України, даним договором і внутрішніми документами Товариства.
1.4. Місце роботи Працівника: м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________».
1.5. Робота за даним договором є для Працівника основною.

СТАТТЯ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
2.1. Працівник зобов'язаний:
2.1.1. Здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати в рамках своєї компетенції виробничо-господарську, соціально-побутову, іншу діяльність Товариства;
2.1.2. Забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Товариства;
2.1.3. Брати участь у підборі кваліфікованого персоналу, необхідного для досягнення цілей і завдань Товариства;
2.1.4. Забезпечувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
2.1.5. Забезпечувати інформування персоналу, а також контролювати дотримання персоналом Товариства вимог нормативних актів у сфері охорони праці, техніки безпеки;
2.1.6. Забезпечувати відповідність приміщень Товариства правилам пожежної безпеки й санітарно-гігієнічних норм;
2.1.7. Сумлінно, якісно й у строк виконувати обов'язки відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами Учасників Товариства; виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства й інших органів управління та контролю Товариства в рамках їх компетенції, дотримуватись вимог законодавства України, інших внутрішніх нормативних документів Товариства; дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; забезпечувати виконання планів і завдань, встановлених Працівникові на звітний період.
2.1.8. Проходити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації в порядку і строки, передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства і чинним законодавством України.
2.1.9. У випадку виробничої необхідності виконувати свої функції за межами місця роботи (виїжджати у відрядження).
2.1.10. Укладати договори про колективну або індивідуальну матеріальну відповідальність, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.
2.2. Працівник має право:
2.2.1. на надання йому роботи, обумовленої даним трудовим договором, трудовим законодавством України, Статутом і внутрішніми нормативними документами Товариства;
2.2.2. вимагати від Товариства створення йому умов праці, необхідних для здійснення ним своїх обов'язків і передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства, виплати заробітної плати, преміальних та інших платежів і гарантій, передбачених даним трудовим договором, а також надання діючих у Товаристві програм соціального забезпечення, які відповідають займаній посаді;
2.2.3. на обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством України.
2.2.4. діяти від імені Товариства, представляти його перед всіма підприємствами, установами, організаціями;
2.2.5. укладати від імені Товариства господарські та інші договори;
2.2.6. видавати довіреності від імені Товариства;
2.2.7. відкривати рахунки в банківських установах, користуватися правом розпорядження коштами Товариства;
2.2.8. застосовувати до співробітників Товариства заходи дисциплінарного впливу за порушення норм трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про дисципліну, інших внутрішніх документів Товариства;
2.2.9. у рамках своєї компетенції видавати накази, розпорядження, давати обов'язкові вказівки співробітникам Товариства;
2.2.10. здійснювати інші права, передбачені трудовим законодавством України, Статутом, даним трудовим договором і внутрішніми нормативними документами Товариства.

СТАТТЯ 3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство має право:
3.1.1. вимагати від Працівника сумлінного виконання обов'язків за даним Договором.
3.1.2. вимагати від Працівника укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
3.1.3. притягувати Працівника до відповідальності на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.
3.1.4. розірвати даний Договір на підставах, передбачених законодавством України, і за умови попереднього повідомлення Працівника не менш ніж за 3 (три) календарні місяці до дати розірвання Договору (дати звільнення Працівника).
3.1.5. направляти Працівника у відрядження з компенсацією Працівникові документально підтверджених витрат на відрядження.
3.1.6. Товариство має інші права, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. надати Працівнику роботу відповідно до умов даного Договору.
3.2.2. забезпечити Працівникові умови для безпечної й ефективної праці, необхідні для виконання обов'язків за даним Договором.
3.2.3. обладнати робоче місце Працівника відповідно до трудових функцій, правил охорони праці й техніки безпеки.
3.2.4. забезпечити Працівникові можливість підвищення виробничої кваліфікації, відповідно до внутрішніх нормативних документів Товариства.
3.2.5. дотримуватись чинного законодавства України про працю.
3.2.6. вчасно виплачувати обумовлену Договором заробітну плату, преміальні та інші виплати у встановлений строк, дотримуватися умов праці, норм робочого часу та часу відпочинку відповідно до даного договору й чинного законодавства України.
3.2.7. забезпечити обов'язкове соціальне страхування Працівника в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.
3.2.8. забезпечити Працівника компенсаціями й соціальними програмами, передбаченими законодавством України, внутрішніми нормативними документами Товариства і даним Договором.
3.2.9. при звільненні Працівника здійснити виплату йому в день звільнення вихідної допомоги в розмірі 5 (п'ять) місячних посадових окладів Працівника.

СТАТТЯ 4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
4.1. Працівникові встановлюється щомісячний посадовий оклад у відповідності зі штатним розкладом (до перерахування Товариством податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету і пенсійного фонду) в розмірі ____________ (___________________________) гривень 00 коп. в місяць за норму робочого часу у відповідному обліковому періоді, що на дату укладення даного трудового договору за офіційним курсом НБУ складає еквівалент ________________(________________) євро. В разі збільшення (накопичувальним підсумком починаючи з дати укладення договору, а в подальшому – з дати останнього збільшення посадового окладу)) офіційного курсу НБУ євро до гривні більше ніж на 5% (П’ять відсотків), - посадовий оклад Працівника в гривні підлягає збільшенню пропорційно до збільшення офіційного курсу НБУ євро до гривні. Розрахунковим періодом для нарахування заробітної плати є 1 календарний місяць. Заробітна плата виплачується працівникові два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів у строки, встановлені локальними нормативними актами Товариства.
4.2. Розмір оплати праці та інші умови оплати можуть бути змінені Товариством в сторону збільшення згідно з законодавством України.
4.3. Розмір оплати праці, встановлений пунктом 4.1. даного Договору, підлягає щоквартальній індексації Товариством із застосуванням офіційного індексу інфляції, що встановлюється Державним комітетом статистики України або іншим органом, який виконує дану функцію на дату проведення індексації. У випадку, якщо індекс інфляції за відповідний період = або < 1, - індексація за відповідний період не здійснюється.
4.4. При звільненні Працівника Товариство зобов'язується додатково до посадового окладу виплатити йому в день звільнення суму вихідної допомоги в розмірі 5 (п'яти) місячних посадових окладів Працівника виходячи з останнього повного місяця роботи Працівника в Товаристві (включаючи індексацію на цю дату).

СТАТТЯ 5. ПРЕМІЇ
5.1. Сторони погодили що за результатами діяльності Товариства за кожен квартал Товариство додатково до щомісячного посадового окладу, зазначеного в пункті 4.1. даного Договору, виплачує Працівникові премію в розмірі ___% від отриманого Товариством чистого прибутку (валовий дохід, зменшений на суму податку на прибуток, що підлягає сплаті Товариством за відповідний квартал). Сума чистого прибутку розраховується на підставі бухгалтерських показників діяльності Товариства. Виплата премії за відповідний квартал здійснюється Товариством до 10 (десятого) числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється виплата. У випадку нульового або негативного значення чистого прибутку в тому чи іншому кварталі, - виплата премії за відповідний квартал не здійснюється, що не впливає на зобов'язання Товариства з виплати щомісячного посадового окладу, передбаченого пунктом 4.1. даного Договору.
5.2. У випадку звільнення Працівника до закінчення повного кварталу, - розрахунок і виплата премії здійснюються в розмірі, передбаченому пунктом 5.1. Договору, виходячи з фактично отриманого Товариством чистого прибутку за відповідний період до дати звільнення Працівника включно.
5.3. За особливі досягнення в роботі, і в інших випадках, передбачених локальними нормативними актами Товариства, Працівникові можуть виплачуватися й інші премії. Розмір і порядок виплат таких премій встановлюються локальними нормативними актами Товариства.

СТАТТЯ 6. ПІЛЬГИ Й ДОДАТКОВІ ВИПЛАТИ
6.1 Товариство забезпечує Працівника добровільним медичним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на виробництві.
6.2. Товариство здійснює доплати до фактичного посадового окладу Працівника у випадку:
- тимчасової втрати працездатності за період, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) календарних днів у році при амбулаторних захворюваннях і без обмеження в часі при перебуванні Працівника на стаціонарі.
6.3. Товариство на підставі підтверджуючих документів компенсує Працівникові суми сплачених під час службових відряджень Працівника коштів за перевищення ваги вантажу понад встановлені граничні значення.
6.4. Крім того, на Працівника поширюються всі додаткові виплати й пільги, регламентовані чинними локальними нормативними актами Товариства.
6.5. Вибір форм і порядку надання пільг понад норми, встановлені чинним законодавством, визначаються Товариством самостійно.
СТАТТЯ 7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
7.1. Режим робочого часу встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
7.2.Працівникові встановлюється нормований робочий день, п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
7.3. Працівникові встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 28 (двадцять вісім) календарних днів,
7.4. Відпустка надається після обґрунтованого взаємного погодження і з дотриманням умови взаємної зручності для Товариства та Працівника. За згодою Сторін щорічна відпустка може бути розділена на частини, одна з частин відпустки не може бути меншою ніж 2 (два) календарні тижні.

СТАТТЯ 8. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Зміна умов і розірвання даного Договору здійснюються відповідно до чинного законодавства України про працю, якщо інше не передбачено даним Договором.
8.2. Товариство вправі здійснити звільнення Працівника на підставах, передбачених чинним законодавством України, за умови попереднього письмового повідомлення Працівника про наступне звільнення не менш ніж за 3 (три) календарні місяці до дати звільнення.

СТАТТЯ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ Й ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
9.1. Товариство приймає на себе зобов'язання по охороні здоров'я, забезпеченню безпеки й екологічного захисту Працівників. Товариство гарантує застосування й використання безпечної техніки та технологій при організації виробничого процесу, обладнання робочого місця безпечними машинами й механізмами, а також забезпечує навчання Працівників безпечним методам і прийомам праці, проводить періодичну перевірку знань Працівниками норм, правил і інструкцій з охорони праці.
9.2. Працівник зобов'язаний дотримуватися правил техніки безпеки згідно норм законодавства України та стандартів Товариства з охорони праці, техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.
9.3. Товариство надає Працівникові захисний одяг, взуття й інші індивідуальні засоби захисту згідно затверджених норм.
9.4. Працівник зобов'язаний негайно повідомити Товариство або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що становить або може становити загрозу для життя та здоров'я людей, схоронності майна Товариства.
СТАТТЯ 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Спори та розбіжності між Сторонами у випадку неможливості їх врегулювання шляхом безпосередніх переговорів підлягають вирішенню відповідно до законодавства України в судах загальної юрисдикції на території України.
СТАТТЯ 11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Конфіденційність.
11.1.1. Сторони не вправі розголошувати умови даного договору без взаємної згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
11.1.2. Працівник зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та інформацію, яка є комерційною таємницею Товариства. Даний обов'язок зберігає силу протягом усього терміну дії даного договору, а також протягом 5 років після його припинення з будь-якої причини.
11.1.3. Працівник несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, завдану умисним чи необережним розголошенням комерційної таємниці Товариства.
11.1.4. Працівник зобов'язаний не допускати необережного розкриття інформації в ході усних розмов, телефонних переговорів, за допомогою необережного поводження з обчислювальною чи копіювальною технікою, інформаційними технологіями (наприклад, по електронній пошті) і програмним забезпеченням та іншими подібними діями.
11.2. Про неконкуренцію.
11.2.1. Працівник зобов'язаний утримуватися від будь-якої роботи в конкуруючих підприємствах. Даний обов'язок зберігає силу протягом всього строку дії даного договору. Не допускаються з боку Працівника угоди або взаєморозуміння з конкурентами про встановлення чи контроль цін, про розподіл товарів, ринків або територій, про відмову чи обмеження виготовлення, продажу або виробництва будь-якого товару або про будь-який інший спосіб обмеження повної й добросовісної конкуренції.
У випадку порушення даного обов'язку протягом і після закінчення терміну дії даного договору Працівник несе відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства України.
11.3. Інтелектуальна власність.
11.3.1. Всі майнові права на будь-які об'єкти інтелектуальної власності, які є результатом трудової діяльності Працівника за даним Договором або у зв'язку з ним, а також всі результати інтелектуальної діяльності Працівника, отримані ним з використанням приміщень, інформації або іншого майна Товариства, у тому числі з використанням ноу-хау або іншої службової чи комерційної таємниці Товариства, належать Товариству з моменту створення таких об'єктів.
11.3.2. Працівник зобов'язується негайно повідомити Товариство в письмовій формі про всі охороноздатні об'єкти інтелектуальної власності, створені Працівником в ході трудової діяльності за даним Договором або у зв'язку з ним, а також передавати Товариству всі документи, копії й інші матеріали, пов'язані з такими об'єктами.
11.3.3. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору, належать Товариству у всіх країнах світу. Працівник зобов'язується здійснити всі юридичні дії та виконувати всі формальності, які можуть бути необхідні за законодавством будь-якої країни світу для закріплення (реєстрації) прав на такі об'єкти за Товариством.
11.3.4. Працівник даним договором уповноважує Товариство діяти від імені Працівника з усіх питань, пов'язаних із закріпленням або реєстрацією за Товариством прав інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору.
11.3.5. Працівник і Товариство даним домовилися про те, що заробітна плата Працівника включає в себе повну й достатню винагороду за всі створені Працівником об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору, за винятком винагороди, виплата якої встановлена імперативними нормами чинного законодавства України.
11.4.Конфлікти інтересів.
Працівник зобов'язаний уникати ситуацій, в яких присутні або можуть бути присутніми конфлікти між його особистими інтересами й інтересами Товариства або клієнтів Товариства. Всі активи Товариства такі як обладнання, фінансові активи й конфіденційна інформація повинні використовуватися в належних цілях Товариства згідно відповідних правил. У той час, як існує безліч прикладів подібних ситуацій, наступне є особливо важливим:
Працівник не повинен приймати гроші або подарунки такі як кредити, надмірні розваги або інші істотні послуги, від будь-кого, хто працює, займається або прагне займатися бізнесом або бути контрагентом Товариства. Не допускаються відносини між Товариством та іншими підприємствами, в яких безпосередньо бере участь Працівник або члени його сім’ї. Працівник не може бути директором, посадовою особою, працівником, агентом або консультантом підприємства чи здобувати частку участі в підприємстві, яке займається бізнесом або конкурує з Товариством (якщо тільки така частка участі не становить менше п'яти відсотків цінних паперів такої компанії, які перебувають у вільному обігу).
11.5. Інформаційні технології та приватне життя.
Засоби інформаційних технологій Товариства (комп'ютери, програмне забезпечення, SINet, і т.д.) надаються Працівникові виключно для службового використання. Електронні записи (повідомлення електронної пошти, комп'ютерні файли і т.д.), зроблені з використанням засобів інформаційних технологій Товариства, є власністю Товариства і можуть породжувати такі ж правові й комерційні наслідки, як і традиційні друковані документи. Будь-яка інформація, яку Працівник передає або одержує з використанням інформаційних засобів Товариства або зберігає на комп'ютерах Товариства, не є або не буде приватною. Товариство залишає за собою право переглядати такі записи.
11.6. Захист інформації.
Працівник приймає до уваги, що Товариство має у своєму розпорядженні персональні дані, які стосуються Працівника. Працівник дозволяє Товариству збирати, зберігати, використовувати ці персональні дані й передавати їх в електронній формі з метою адміністрування й ведення обліку, пов'язаних з його роботою в Товаристві, включаючи (але не обмежуючись) ведення його платіжної відомості.
11.7. Інше.
З усіх питань, не передбачених даним договором, Товариство і Працівник будуть керуватися чинним законодавством України про працю.
11.8. Даний Договір складений українською мовою в двох пронумерованих автентичних оригінальних приміриках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
ТОВАРИСТВО ПРАЦІВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________________»
Юридична та поштова адреса: _____________
Код ЄДР ______________________________
п/р _____________________________ в ______________________ у м.Києві, МФО __________
Свід. платника ПДВ №_________________
ІПН _______________________
Тел.:+38 (044) _______________
Факс: +38 (044) _______________
__________________________
__________________________
_________________________
__________________________

___________________ ___________________
____________________________________
(П.І.Б, підпис, дата)

Погоджуюсь з усіма умовами прийому на роботу, викладеними в даному договорі. Із внутрішніми локальними нормативними документами Товариства ознайомлений, заперечень не маю: _____________________________________________
(П.І.Б., підпис, дата)

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.