Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ про затвердження умов контракту з керівником

January 02, 2015 By: Professional Legal Group Category: Corporate legal relations

Протокол №____
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «____________________»

м. Київ «__» ______________ _____ року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__._________р. під номером _____________, юридична адреса: Люксембург, __________, м.Люксембург, вулиця __________, __ (Luxembourg, _________, rue __________, __), що володіє часткою в розмірі 75% (Сімдесят п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________;
• Громадянин України __________________________, паспорт громадянина України серії ___ №__________, виданий ____________________________________ «__» __________ _____р., ідентифікаційний код _______________________________, який зареєстрований за адресою: __________________________, що володіє часткою в розмірі 25% (Двадцять п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства.
На Зборах присутні Учасники, що в сукупності володіють 100% голосів – Загальні Збори Учасників правомочні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підтвердження повноважень ____________________________ на посаді керівника (Директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________» (далі – Товариство);
2. Про встановлення кворуму для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства;
3. Про затвердження основних істотних умов трудового договору (контракту) з Бєлєньким Іллєю Олександровичем на посаді керівника (Директора) Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
__________________________________ запропонував підтвердити повноваження ___________________ на посаді керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Підтвердити повноваження громадянина України __________________________ (паспорт громадянина України серії ___ №__________, виданий ____________________________________ «__» __________ _____р., ідентифікаційний код _______________________________, який зареєстрований за адресою: __________________________) на посаді керівника (Директора) Товариства без обмеження строком.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
__________________________________ запропонував встановити кворум у 80% (Вісімдесят відсотків) від загальної кількості голосів Учасників Товариства для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Встановити кворум у 80% (Вісімдесят відсотків) від загальної кількості голосів Учасників Товариства для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
___________________________________________________ запропонував затвердити основні істотні умови трудового договору (контракту) з ________________________________ на посаді керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступні основні істотні умови трудового договору (контракту) з _______________________ на посаді керівника (Директора) Товариства:
1. Строк дії трудового договору (контракту): без обмеження строком (на невизначений строк);
2. Розмір щомісячного посадового окладу: _________(________________) гривень;
3. Періодичність та порядок індексації посадового окладу: щоквартально із застосуванням офіційного індексу інфляції, що встановлюється Державним комітетом статистики України або іншим органом, який виконує дану функцію на дату проведення індексації. У випадку, якщо індекс інфляції за відповідний період = або < 1, - індексація за даний період не здійснюється;
4. Розмір вихідної допомоги (додатково до посадового окладу) в разі звільнення незалежно від підстав звільнення: 5 (п'ять) місячних посадових окладів виходячи з останнього повного місяця роботи в Товаристві (включаючи індексацію на цю дату);
5. Розмір та порядок виплати премії: за результатами діяльності Товариства за кожен квартал Товариство додатково до щомісячного посадового окладу виплачує премію в розмірі ___% від отриманого Товариством чистого прибутку (валовий дохід, зменшений на суму податку на прибуток, що підлягає сплаті Товариством за відповідний квартал). Сума чистого прибутку розраховується на підставі бухгалтерських показників діяльності Товариства. Виплата премії за відповідний квартал здійснюється Товариством до 10 (десятого) числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється виплата. У випадку нульового або негативного значення чистого прибутку в тому чи іншому кварталі, - виплата премії за відповідний квартал не здійснюється, що не впливає на зобов'язання Товариства з виплати щомісячного посадового окладу. У випадку звільнення до закінчення повного кварталу, - розрахунок і виплата премії здійснюються у вищевказаному розмірі виходячи з фактично отриманого Товариством чистого прибутку за відповідний період до дати звільнення включно. За особливі досягнення в роботі, і в інших випадках, передбачених локальними нормативними актами Товариства, можуть виплачуватися й інші премії. Розмір і порядок виплат таких премій встановлюються локальними нормативними актами Товариства.
6. Розмір щорічної основної оплачуваної відпустки: 28 (Двадцять вісім календарних днів);
7. Строк попереднього письмового повідомлення про звільнення (незалежно від причин): не менш ніж 3 (три) календарні місяці до дати звільнення;
8. Додаткові пільги, що надаються Товариством:
- забезпечення добровільним медичним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на виробництві;
- доплати до фактичного посадового окладу у випадку тимчасової втрати працездатності за період, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) календарних днів у році при амбулаторних захворюваннях і без обмеження в часі при перебуванні на стаціонарі;
- повна компенсація сум сплачених під час службових відряджень коштів за перевищення ваги вантажу понад встановлені граничні значення;
- всі додаткові виплати й пільги, регламентовані чинними локальними нормативними актами Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Представник за довіреністю
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_________________»
________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.