Статут товариства з обмеженою відповідальністю

January 02, 2015 By: Professional Legal Group Category: Corporate legal relations

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням Зборів Учасників
(Протокол №____ від «__» _________ 20__ року)

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“_______________”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: ____________

м. Київ – 20__р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “___________”, ідентифікаційний код __________, зареєстроване ______________ районною у місті Києві державною адміністрацією __.__._______р.
«__» _______________ ________ року _______________ районною у місті Києві державною адміністрацією зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________”.
«__» ___________________ 20__ року Зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “____________” у зв’язку із зміною складу Учасників прийнято рішення (Протокол №____ від «__» _________________ 20__ року) про затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “______________”.
1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “______________” (далі – Товариство) засноване на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.3. Товариство діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", “Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України.
1.4. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.5. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглі печатки, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.
1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.
1.7. Товариство може створювати та/або придбавати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них.
1.8. Учасниками Товариства є:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером __________, юридична адреса: Люксембург, _______, м.Люксембург, вулиця __________, __ (Luxembourg, _________, rue __________, __);
• Громадянин України _____________________, паспорт громадянина України серії __ №___________, виданий _______________________________________ «__» ______________ _____р., ідентифікаційний код _____________________, який проживає за адресою: _______________________.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:
2.1.1. Українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________”.
2.1.2. Російською мовою:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “______________”.
2.1.3. Англійською мовою:
LIMITED LIABILITY COMPANY “_______________”.
2.2. Скорочене найменування Товариства:
2.2.1. Українською мовою: ТОВ “_________________”.
2.2.2. Російською мовою: ООО “__________________”.
2.2.3. Англійською мовою: “________________”, LLC.
2.3. Місцезнаходження Товариства: ___, м.Київ, вул. ________________, буд. __, кв. __.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
• оптова торгівля одягом і взуттям;
• виробництво робочого одягу;
• оптова торгівля текстильними товарами;
• оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
• роздрібна торгвіля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
• неспеціалізована оптова торгівля;
• роздрібна торгвіля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
• роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
• посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
• оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.;
• інші види оптової торгівлі;
• надання інших комерційних послуг;
• діяльність автомобільного вантажного транспорту;
• перевезення різних вантажів, у тому числі автомобілів;
• будівництво будівель;
• будівництво інших споруд;
• монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря;
• здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
• технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
• організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
• організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
• виготовлення нестандартного обладнання;
• виробництво та реалізація фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
• швейне виробництво;
• проведення науково-дослідних робіт;
• розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
• торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
• створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
• організація і проведення експортних, імпортних та товарообмінних операцій, придбання та реалізація товарів медичної промисловості, предметів медичного призначення, медичних препаратів та обладнання;
• експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
• торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
• надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
• виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
• торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
• купівля та продаж власного нерухомого майна: купівля та перепродаж власного нерухомого майна; нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;
• здавання в оренду власного нерухомого майна: здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості; здавання в оренду земельних ділянок; діяльність ринків;
• управління нерухомим майном: управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності; послуги зі збору орендної платні;
• комісійна торгівля;
• надання послуг з маркетингу і реклами;
• надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
• консультування з питань комерційної діяльності та управління: консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо; консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо; консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо); консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності в галузі підбору та управління персоналу;
• торгівля через всесвітню мережу Інтернет;
• рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
• виробництво і розміщення візуальної реклами;
• видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
• випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
• надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
• видавнича діяльність;
• випуск та реалізація поліграфічної продукції;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації фото-, відео- та кінопродукції;
• надання поліграфічних послуг;
• видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
• підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
• інформаційні послуги,
• створення, підтримка та реклама інтернет-сайтів;
• створення і розміщення реклами у всесвітній мережі Інтернет;
• реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
• надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
• надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;

Надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг.

3.3. Всі види діяльності, передбачені пунктом 3.2. даного Статуту, здіснюються Товариством лише для досягнення основної мети діяльності Товариства та в інтересах Товариства. У випадку, коли зайняття окремими видами діяльності може здійснюватися виключно після отримання Товариством спеціального дозволу (ліцензії), що видається уповноваженими державними органами, Товариство зобов’язане отримати даний спеціальний дозвіл (ліцензію) на підставах і в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Будь-яке рішення про створення нового виду діяльності в додаток до торгівлі засобами індивідуального захисту повинно бути затверджене не менш як 80% (вісімдесятьма відсотками) загальної кількості учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах Учасників Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал.
4.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить _______________ гривень (_____________________ гривень 00 коп.).
4.3. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:
4.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________» володіє часткою вартістю _________________ гривень (___________________ гривень __ коп.), що становить 75,00% (Сімдесят п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства;
4.3.2. _______________________________ володіє часткою вартістю _________________ гривень (___________________ гривень __ коп.), що становить 25,00% (Двадцять п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства;
На момент державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Статутний капітал Товариства у розмірі ________________ гривень (_____________________ гривень __ коп.) сформовано в повному обсязі.
4.4. Частина Статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом одного року з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. В разі невиконання у визначений строк зобов’язань щодо внесення внесків до Статутного капіталу, Учасники не сплачують жодних фінансових санкцій.
4.5. Учасник Товариства може відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Максимальна кількість учасників Товариства може досягати 10 осіб.
4.6. Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. Передача частки Учасника Товариства, яка не є повністю сплаченою, може бути здійснена лише в тій частині, в якій її вже оплачено.
4.7. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
4.8. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У такому випадку Товариство зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Загальних Зборах Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної Товариством
4.9. Кожному Учаснику, який повністю вніс свій вклад до Статутного капіталу, Загальні Збори Учасників Товариства на вимогу Учасника видають свідоцтво із зазначенням переліку внесеного, його вартості і дати внеску. Свідоцтво не належить до категорії цінних паперів.
4.10. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу. Порядок і умови зміни розміру Статутного капіталу, включаючи перерозподіл внесків Учасників в ньому, визначаються Загальними Зборами Учасників для кожного окремого випадку. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.
4.11. Звернення стягнення на частину майна Твариства, пропорційну частці Уасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності в Учасника іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві
4.12. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
4.13. Майно Товариства належить йому на праві власності та підлягає обліку відповідно до чинного законодавства України.
4.14. Джерелами формування майна Товариства є:
- прибутки, отримані від реалізації продукції, товарів та послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- майно, передане Учасниками у власність Товариства, інше майно отримане безкоштовно, набуте або одержане у інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- оренда майна інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- отримання в тимчасове користування або в позику майна інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- отримання позики (поворотної фінансової допомоги), кредитів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, громадян України та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим, ніж 5% суми чистого прибутку.
5.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрачання Резервного фонду здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників.
5.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати інші фонди, передбачені законодавством України

6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства.
6.2. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.
6.3. В разі недостатності коштів Резервного фонду, Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

7.1. Учасники Товариства мають право:
7.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.
7.1.2. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.
7.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.
7.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
7.1.5. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.
7.1.6. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
7.1.7. Вийти з Товариства у встановленому порядку.
7.1.8. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.
7.2. Учасники Товариства зобов'язані:
7.2.1. Додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.
7.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
7.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
7.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.
7.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбачені цим Статутом.
7.2.6. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.
7.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
7.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:
7.3.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді й арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.
7.3.2. Продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, суборенду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам належні йому будинки, споруди, транспортні засоби, наукові розробки і методики, а також списувати їх з балансу. В разі, якщо вартість вказаних у даному пункті об’єктів для вчинення разової дії стосовно них становить бльш ніж 350000,00 гривень, – укладення такої угоди/вчинення такої дії стосовно даних об’єктів допускається за умови отримання попередньої письмової згоди Загальних Зборів Учасників Товариства простою більшістю від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
7.3.3. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
7.3.4. Страхувати власне майно.
7.3.5. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби. В разі, якщо вартість вказаних у даному пункті об’єктів для вчинення разової дії стосовно них становить бльш ніж 350000,00 гривень, – укладення такої угоди/вчинення такої дії стосовно даних об’єктів допускається за умови отримання попередньої письмової згоди Загальних Зборів Учасників Товариства простою більшістю від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
7.3.6. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.
7.3.7. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
7.3.8. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
7.3.9. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
7.3.10. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
7.3.11. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.
7.3.12. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.
7.3.13. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
7.3.14. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
7.3.15. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.
7.3.16. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.
7.3.17. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.
7.4. Товариство зобов'язане:
7.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
7.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.
7.4.3. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

8.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
8.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
8.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.
8.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариством є Загальні Збори Учасників і виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.
9.2. Проведення Загальних Зборів Учасників.
9.2.1. Учасники повідомляються про проведення Загальних Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних Зборів Учасників.
9.2.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з розглядом питань, включених до порядку денного зборів.
9.2.3. Учасники Загальних Зборів Учасників, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Директором Товариства та скріплюється печаткою Товариства.
9.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:
9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
9.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства:
9.3.7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства (річних звітів та бухгалтерських балансів), включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
9.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
9.3.9. Прийняття рішення про створення та вступ Товариства до підприємств будь-якої організаційно-правової форми, акціонерних та інших товариств, асоціацій та інших форм об'єднань;
9.3.10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
9.3.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
9.3.12. Виключення Учасника з Товариства;
9.3.13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
9.3.14. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
9.3.15. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п?ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
9.3.16. Прийняття рішення про купівлю-продаж, або передачі в інший способ нерухомості за будь-якими угодами, передбаченими законодавством України.
9.3.17. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
Загальні Збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу.

9.4. Прийняття рішення Загальними Зборами Учасників.
9.4.1. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.
Брати участь у Загальних Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.
9.4.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.3.1., 9.3.2. пункту 9.3. даного Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
9.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.
9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.
9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.
9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Загальних Зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
9.5. Скликання Загальних Зборів Учасників.
9.5.1. Чергові Загальні Збори Учасників Товариства скликаються Директором Товариства у разі виникнення потреби.
9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Директором Товариства скликаються позачергові Загальні Збори Учасників.
9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учасників.
9.6. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
9.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників). В разі тимчасової відсутності Директора, право підпису документів та виконання інших повноважень Директора належить особі, уповноваженій на це Директором.
9.6.2. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
9.6.3. Директор має право:
• без доручення діяти від імені Товариства, представляє Товариство перед іншими підприємствами, об'єднаннями, товариствами установами та іншими будь-якими третіми особами;
• у відповідності з чинним законодавством, з цим Статутом та в межах своїх повноважень, розпоряджатися майном Товариства;
• згідно з чинним законодавством, укладати трудові угоди та контракти, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них дисциплінарні стягнення та заходи заохочення, укладати цивільно-правові договори між Товариством та фізичними особами;
• видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
• вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
• в межах своєї компетенції видавати накази, затверджувати положення та інструкції.
• вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.
9.6.4. Директор зобов'язаний після закінчення календарного року представити Загальним Зборам Учасників річний баланс Товариства, розрахунок прибутків та збитків, та річний звіт про діяльність Товариства.
9.6.5. Директор вправі укладати будь-які угоди та вчиняти будь-які юридично значимі дії від імені Товариства, в тому числі укладати угоди, пов’язані з отриманням Товариством банківських кредитів, здачею в заставу нерухомого майна, транспортних засобів та/або обладнання Товариства, утворенням Товариством інших товариств, філій, представництв як на території України, так і за її кордонами; наданням Товариством позик фізичним чи юридичним особам як на території України, так і за її межами.
Угоди (дії), пов’язані з: отриманням Товариством банківських кредитів на загальну суму понад 500000,00 гривень (максимальна дозволена накоплена сума), здачею в заставу нерухомого майна, танспортних засобів та/або обладнання Товариства на суму, що превищує 350000,00 гривень на рік, - Директор вправі укладати (вчиняти) за умови отримання попередньої згоди Загальних Зборів Учасників Товариства.
9.7. Для контролю за фінансовою та господарською діяльністю Товариства Загальними Зборами Учасників може бути обрана Ревізійна комісія. До складу Ревізійної комісії, в разі її обрання, входять Голова та члени Ревізійної комісії, які обираються Загальними Зборами Учасників Товариства в кількості не менше трьох осіб (разом з Головою) строком на 2 роки. Директор не може бути Головою або членом Ревізійної комісії.
9.7.1. Перевірка діяльності Директора може бути проведена Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень з приводу діяльності Товариства.
9.7.2. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов?язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов?язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо за результатами перевірки не підтвердиться доцільність та корисність такої перевірки.
9.7.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників.
9.7.4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
9.7.5. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може самостійно скликати позачергові Загальні Збори Учасників Товариства.

10. ОБЛIК ТА КОHТРОЛЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
10.1. В разі необхідності, для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.
11.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці в Статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На прохання Учасника, що виходить, та за рішенням Загальних Зборів Учасників внесок Учасника може бути повернений повністю або частково як в натуральній, так і в грошовій формі, незалежно від того, в якій формі внесок було внесено до Статутного капіталу при вступі Учасника до Товариства. При цьому оцінка майна здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
Вклад до Статутного капіталу, здійснений шляхом передання права користування майном, повертається в натуральній формі Учасникові без винагороди.
11.3. При реорганізації юридичної особи – Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю фізичної особи – Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.
При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

12. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство самостійно обирає шляхи вирішення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність. Плани (виробничі програми) розробляються Директором за дорученням Загальних Зборів Учасників.
12.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (роботи, послуги) та необхідні підвищення доходів.
12.3. Відносини Товариства з іншими юридичними і фізичними особами будуються на основі договорів. Товариство самостійно визначає предмет договору, обов”язки, інші умови господарських взаємовідносин згідно чинного законодавства України.
12.4. Для виконання окремих видів робіт Товариство може залучати підприємства, організації різноманітних форм власності, як вітчизняних, так і зарубіжних спеціалістів, об?єднаних в тимчасові трудові колективи, а також окремих громадян на основі цивільно-правових та трудових договорів з оплатою праці за згодою сторін; самостійно створювати свої структурні підрозділи і представництва.
12.5. Прийом на роботу до Товариства здійснюється на основі контракту або іншим чином відповідно до законодавства України. Товариство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
12.6. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим трудовим вкладом з урахуванням кінцевого результату роботи Товариства і максимальними розмірами не обмежуються.
12.7. Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги) за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами.
12.8. Джерелами формування фінансових ресурсів Товариства є вклади Учасників, прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від реалізації цінних паперів, пайові чи інші внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження.
12.9. Товариство користується у встановленому порядку кредитами від вітчизняних та іноземних банків та організацій.
12.10. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит: з оплатою контрагентами процентів за користування матеріальними цінностями. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.
12.11. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.
12.12. Вилучення державою у Товариства його матеріальних цінностей не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
12.13. Товариство має право здійснювати різні форми інвестиційно-комерційної діяльності, включаючи створення акціонерних товариств, придбавати акції, облігації та інші цінні папери, які випускаються державними, спеціалізованими та іншими банками України або інших держав, іншими фінансово-кредитними організаціями.
12.14. Товариство має право відкривати поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Товариства, у будь-якому банку України та інших держав за їх згодою.
12.15. Розрахунки Товариством проводяться у безготівковому та готівковому порядках.
12.16. Оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність Товариство веде в обсягах та порядку, встановлених чинним законодавством України.

13. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА ДIЯЛЬHIСТЬ

13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
13.2. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.
13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Українi національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
13.5. Товариство здiйснює підготовку та стажування за кордоном спецiалiстiв як для власних потреб, так i для потреб Учасників.
13.6. Товариство має право отримувати кредити та безоплатну фінансово-матеріальну допомогу від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення дiяльностi Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників. При реорганiзацiї Товариства відбувається перехід майна, всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.
14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:
14.3.1. За рішенням Зборів Учасників.
14.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду.
14.3.4. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рiшенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
14.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.
14.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.
14.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.__________р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, __________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ___________, rue __________, __), в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________

____________________________

Громадянин України ____________________, паспорт громадянина України серії __ №__________, виданий ___________________________________ «__» _______________ ___р., ідентифікаційний код _________________, який проживає за адресою: ____________________.

______________________________

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.