Заперечення проти позову про поновлення на роботі

December 02, 2018 By: Professional Legal Group Category: Judicial and legal practice

Вих. №________
від ____________

Позивач:

Відповідач:
(особа, що подає заперечення
проти позову)

Справа №:

Суддя: ______________ районний суд м. Києва
_____________________

__________________
Місце реєстрації: ________________
Адреса дла кореспонденції: _______________
Ідентифікаційний номер: ______________
Тел.: (044) ____________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________»
Код ЄДРПОУ _________________
Юридична адреса: ___________________
Поштова адреса: ___________________
Тел. +38 (044) _______________
Адреса електронної поштової скриньки:
____________________

_________________

______________

Заперечення проти позову
________________________ до Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________» про поновлення на роботі

На розгляді __________________ районного суду м. Києва перебуває справа №_______________ за позовом __________________ (далі – «Позивач») до Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» (далі – «Відповідач» або «Товариство») про поновлення на роботі.
Вимоги Позивача, викладені в позовній заяві, Відповідач вважає безпідставними та необгрунтованими у зв’язку з наступним.
На підставі заяви Позивача від _______________про прийняття на роботу (копія додається) наказом №___ від _____________ (копія додається) Позивач був прийнятий на посаду інженера-програміста відділу мікропроцесорних розробок з ________________ з терміном випробування 3 місяці. Між Позивачем та Товариством було укладено Трудовий договір (контракт) №_______ від __________________ (копія додається).
По закінченню терміну випробування наказом №___ від ______________ копія додається) Позивач був переведений на посаду провідного інженера-програміста відділу мікропроцесорних розробок.
Окремо звертаємо увагу на те, що посада, яку займав Позивач, була створена та введена до штатного розкладу Товариства у зв’язку з відкриттям нового напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (в подальшому – Конструкторське бюро приладів), а саме – напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ______, що підтверджується, зокрема, службовою запискою Головного конструктора ТОВ «_____________» від ________________ про необхідність створення нового напрямку в складі відділу мікропроцесорних розробок та створення нової штатної одиниці (з візою генерального директора про погодження), а також розпорядженням Генерального директора №__________ від _____________ про створення такого напрямку в складі відділу мікропроцесорних розробок (копії даних документів додаються). З цією метою в Товаристві було прийнято рішення про розширення групи інженерів-програмістів на одну штатну одиницю «інженер-програміст» (в подальшому перейменована на «провідний інженер-програміст») з метою виконання функціональних обов’язків, пов’язаних саме з діяльністю даного напрямку роботи відділу мікропроцесорних розробок (в подальшому – Конструкторського бюро приладів).
З _______________ наказом №___________ від __________ на базі відділу мікропроцесорних розробок було створено Конструсторське бюро приладів (копія наказу додається). Посада Позивача та його функціональні обов’язки при цьому не змінилася.
До посадових обов’язків Позивача входило, зокрема: розробка програм на основі алгоритмів рішень економічних та інших завдань; визначення обсягу і змісту даних контрольних прикладів, що забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню, здійснення запуску програм та введення вихідних даних, що визначаються умовами поставлених завдань; визначення можливості використання готових програмних продуктів; здійснення супроводу впровадження програм та програмних засобів; розробка та впровадження систем автоматичної перевірки правильності програм, типових і стандартних програмних засобів та ін., що підтверджується Посадовою інструкцією провідному інженеру-програмісту (копія додається). Виконувані Позивачем функціональні обов’язки, пов’язані з напрямком розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ______, підтверджуються також і робочою документацією за участю самого Позивача (електронна поштова переписка з безпосереднім керівником, завдання безпосереднього керівника, копії роздруківок яких додаються і при необхідності можуть бути підтверджені показаннями свідків) та самим Позивачем у позовній заяві.
В грудні 20__ року відповідальними посадовими особами Товариства було проведено аналіз стану та перспектив розвитку напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок, пов’язаного з розробкою програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу __________, і його впливу на діяльність Товариства, за результатами якого Головним конструктором Конструкторського бюро приладів було внесено подання про недоцільність та безперспективність подальшого розвитку даного напрямку (копія подання додається).
У зв’язку з відсутністю позитивного комерційного ефекту від діяльності раніше створеного напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (в подальшому перейменованого на Конструкторське бюро приладів), діяльність по розвитку якого входила до функціональних обов’язків провідного інженера-програміста як штатної одиниці, створеної та введеної до штатного розкладу Товариства саме з метою забезпечення діяльності вищевказаного напрямку, про що Головним конструктором було внесено відповідну службову записку від ___________ Генеральному директору Товариства (копія додається), а також враховуючи об’єктивні обставини, пов’язані з браком фінансових резервів для підтримання нових напрямків та розробок, що підтверджується, зокрема, службовою запискою Фінансового директора від _________. (копія додається) та враховуючи вкрай несприятливу кон’юнктуру ринку і стан продажів продукції Відповідача в цілому наприкінці 201__ року, що підтверджується доповідною запискою Комерційного директора від _________ (копія додається), - Генеральним директором Товариства було погоджено закриття напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу _______ (підтверджується розпорядженням Генерального директора №_______ від ___________ про закриття напрямку діяльності Кострукторського бюро приладів (копії додаються)) та прийнято рішення про скорочення чисельності і штату працівників, які мали відношення до напрямку розвитку Товариства, що закривався, а також до супроводу (підтримки) виробництва взагалі.
З урахуванням вищевказаної інформації, враховуючи інтереси господарської діяльності Товариства, наказом Генерального директора Товариства №____ від _________ (копія додається) було прийнято рішення про скорочення, зокрема, посади провідного інженера-програміста, яку займав Позивач. Звертаємо увагу на те, що окрім посади провідного інженера-програміста, скороченню, згідно з наказом, підлягала також і посада Керівника групи супроводу виробництва, до функціональних обов’язків якого, зокрема, входив нагляд за розвитком нових напрямків, у тому числі напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок, задля якого у Товаристві було створено штатну одиницю «інженера-програміста» (в подальшому перейменована на «провідний інженер-програміст») та яку займав Позивач.
Позивача, а також _____________, який займав посаду Керівника групи супроводу виробництва, в один і той самий день – _______________року було попереджено під розпис про скорочення ________ року посад, які вони займають (копії попереджень з підписами про ознайомлення додаються) у зв’язку з виробничою необхідністю, скороченням чисельності та штату працівників.
Наказом №___ від _________ (копія додається), після закінчення двомісячного строку попередження про наступне вивільнення, Позивач був звільнений з роботи у зв’язку з скороченням штату працівників за п.1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України).
Звертаємо увагу й на те, що у зв’язку зі складним економічним становищем та різким погіршенням умов ведення господарської діяльності та погіршенням показників реалізації продукції, Товариством вжито не лише заходів зі скорочення чисельності та штату працівників, але й інші заходи, направлені на економію коштів та запобігання масовому вивільненню працівників і банкрутству підприємства. Так, зокрема, наказами №_____ від ____________ та №___ від _____________ у Товаристві для всіх працівників встановлено неповний (4-денний) робочий тиждень на період з _________ по ___________ (копія наказу додається).

Звертаємо увагу на те, що стаття 492 КЗпП України, яке регулює порядок вивільнення працівників, встановлює обов’язок роботодавця персонально повідомити працівників про наступне вивільнення не менш ніж за два місяці. При цьому чинне законодавство України не містить обов’язку про надання вивільнюваним працівникам копій наказів чи ознайомлення їх з наказами про зміни в організації виробництва і праці, які стали причиною для вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
Крім того, Позивач при попередженні його ________під розпис про майбутнє вивільнення не виявив незгоди з цим, не попросив будь-яких більш детальних пояснень з приводу причин скорочення штату працівників, копії наказу про скорочення і взагалі не подав вигляду про свою незгоду з вивільненням, аж доки не пропрацював наступні 2 місяці та не отримав безпосередньо вже наказ про звільнення, що підтверджується попередженням Позивача про майбутнє скорочення посади (копія додається) з відсутніми будь-якими відмітками, окрім підпису Позивача. Незважаючи на те, що чинне законодавство України про працю не передбачає обов’язку роботодавця детально ознайомлювати працівника з причинами скорочення штату працівників (це питання виключно внутрішньогосподарської діяльності роботодавця) та надавати йому копію наказу про скорочення штату, - Відповідач не проти був би надати Позивачеві такі більш детальні пояснення і навіть копію наказу про скорочення штату в разі, якби Позивач виявив таке бажання.

Відповідачем при звільненні Позивача було дотримано вказаний у частині 1 статті 492 КЗпП України порядок, а саме: Позивача було персонально попереджено про наступне вивільнення не менш ніж за два місяці (копія попередження з підписом Позивача про ознайомлення додається).
Відповідно до частини 3 статті 492 КЗпП України, одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.
Відповідач при звільненні Позовача не мав змоги запропонувати йому іншу роботу в Товаристві, оскільки в Товаристві як на момент звільнення, так і до теперішнього часу відсутні посади, що відповідають професії, кваліфікації чи спеціальності Позивача. Крім того, у Товаристві при звільненні Позивача взагалі були відсутні й будь-які інші вакантні посади, навіть ті, які не відповідають професії, кваліфікації чи спеціальності Позивача.

Стосовно подання до Державної служби зайнятості звіту про заплановане вивільнення працівників повідомляємо наступне. Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р. №5067-VI, роботодавці зобов’язані подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення.
В той же час, відповідно до частини 1 статті 48 вищевказаного Закону, масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: 1) одного місяця: - вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; - вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників; 2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.
Вивільнення, що мало місце у Товаристві, при якому було звільнено Позивача, не підпадає під вищевказані критерії масовості вивільнення працівників, у зв’язку з чим у Відповідача не виникло обов’язку з подання інформації про таке вивільнення до Державної служби зайнятості України.

При звільненні Позивача не поставало і питання про переважне право на залишення на роботі, на яке посилається Позивач у позові.
Відповідно до частини 2 статті 492 КЗпП України, при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.
Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці врегульоване статтею 42 КЗпП України. Однак диспозиція даної статті не могла бути застосована при звільненні Позивача, оскільки дане право має враховуватись при наявності двох чи більше однакових посад, одна з яких скорочується, а у Товаристві посада, яку займав Позивач, була єдиною як за назвою посади («провідний інженер-програміст»), так і за функціональними обов’язками, передбаченими для даної посади (виконання функцій в рамках напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ________), та вимогами до спеціальності і кваліфікації, на підтвердження чого Відповідач надає копії наказів про затвердження штатного розпису та про внесення змін до штатного розпису Товариства (копії додаються).
Посилання Позивача на його авторство як на підставу для переважного права на залишення на роботі відповідно до пункту 6 частини 2 статті 42 КЗпП України є абсолютно безпідставним. По-перше, Позивач не є автором жодних винаходів, корисних моделей, промислових зв’язків чи раціоналізаторських пропозицій у Товаристві, про що буде зазначено більш детально далі по тексту даних заперечень на позов. По-друге, пункт 6 частини 2 статті 42 КЗпП України вступає в дію лише за умови рівних продуктивності праці і кваліфікації двох чи більше працівників, що займають однакові посади у Товаристві. Звертаємо увагу на те, що посада «провідний інженер-програміст» була в Товаристві єдиною, причому впроваджувалась вона виключно в рамках реалізації специфічного напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок Товариства (відповідно, до працівника, що займав дану посаду, пред’являлись специфічні вимоги, а його кваліфікація та функціональні обов’язки відрізнялись від кваліфікації та функціональних обов’язків будь-якого з інших працівників Товариства).
Позивач на підтвердження своєї позиції посилається на пункт 19 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992р. №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», зазначаючи при цьому що Відповідач нібито порушив порядок звільнення працівника, передбачений даним пунктом. Однак Відповідач вважає таке посилання лише підтвердженням позиції Відповідача, оскільки кожна з умов правомірності звільнення за п. 1 ст. 40, передбачена пунктом 19 вищевказаної Постанови, була Відповідачем в повній мірі дотримана, а саме: 1) у Відповідача мали місце реальні та об’єктивні зміни в організації виробництва і праці – скорочення штату працівників, викликане об’єктивною економічною ситуацією, аргументацію та докази чого Відповідач наводить в інших розділах даних заперечень на позов; 2) Відповідачем було дотримання вимог законодавства України, що регулює вивільнення працівника, про що було зазначено вище; 3) Відповідач не мав змоги перевести Позивача на іншу роботу через її відсутність у Товаристві; 4) Позивач не мав переважного права на залишення на роботі, так як посада Позивача за назвою, кваліфікацією та функціональними обов’язками відрізнялась від будь-яких інших посад у Товаристві, а переважне право на залишення на роботі не застосовується між працівниками, що займають різні посади, мають різну кваліфікацію та функціональні обов’язки. При цьому Відповідач ще раз наголошує, у Товаристві на момент звільнення Позивача взагалі були відсутні будь-які вакантні посади. Звільняти ж інших працівників, які мали іншу кваліфікацію та виконували інші функціональні обов’язки, ніж Позивач, та працевлаштовувати на дану посаду Позивача Відповідач не зобов’язаний, оскільки Позивач не мав би відповідної належної кваліфікації для виконання даної роботи, а законні інтереси інших працівників при цьому були б порушені.
Крім того, відповідно до абзацу 4 пункту 19 вищевказаної Постанови, «судам слід мати на увазі, що при проведенні звільнення власник або уповноважений ним орган вправі в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника. Якщо це право не використовувалось, суд не повинен обговорювати питання про доцільність такої перестановки (перегрупування)».

Стосовно вимоги Позивача про виправлення в трудовій книжці запису назви посади повідомляємо наступне.
Як вже було зазначено вище, Позивач був прийнятий на посаду «інженер-програміст» у відділ мікропроцесорних розробок наказом №____ від _________ (копія додається). Однак наказом №______ від _____________ (копія додається) Позивач був переведений на посаду «провідний інженер-програміст» відділу мікропроцесорних розробок. З ____________ наказом №_________ від __________ на базі відділу мікропроцесорних розробок було створено Конструсторське бюро приладів. Нажаль, з технічних причин у Товаристві до трудової книжки Позивача не було внесено відповідні записи про зміну найменування посади працівника та про зміну назви відділу, в якому Позивач працював. Відповідач на добровільній основі готовий внести відповідні виправлення у трудову книжку Позивача в порядку, передбаченому чинним законодавством України, однак вимогу Позивача в позовній заяві (з уточненими позовними вимогами) про виправлення запису назви посади, на яку Позивач приймався, вважає некоректною, оскільки з самого початку Позивач був прийнятий на посаду «інженер-програміст», а не «провідний інженер-програміст». Разом з тим, Відповідач переконаний, що необхідність виправлення запису в трудовій книжці не впливає на факт дотримання Відповідачем чинного законодавства України при звільненні Позивача.

Твердження Позивача про відсутність фактичного скорочення в Товаристві та про прийняття на роботу іншої особи на посаду, яку займав Позивач, не відповідає дійсності та базується виключно на непідтверджених безпідставних припущеннях Позивача виходячи з оголошень з сайтів про пошук роботи, на які він посилається.
Позивач в підтвердження своєї позиції посилається на сайти ___________ та _____________, зазначаючи при цьому, що Відповідачем постійно активується та є активною станом на теперішній час вакансія «інженер-програміст». Однак це не відповідає дійсності та є перекручуванням фактів з боку Позивача. Починаючи з грудня 201__ року і до теперішнього часу на сайтах з пошуку роботи Відповідачем розміщена та постійно активується вакансія «інженер-електронщик», а не «інженер-програміст». Вакансія ж «інженер-програміст» з "__" ___________ 20__ року, з часу прийняття на роботу Позивача на посаду інженера-програміста, не є активною та перебуває в архіві. На підтвердження вищевказаних фактів Відповідач надає роздруківки прінт-скрін сторінок сайтів з пошуку роботи як по вакансії «інженер-електронщик», так і по вакансії «інженер-програміст» (копії додаються), в яких видно дати активацій вакансій. Крім того, в разі необхідності, це може бути підтверджено компаніями, яким належать вищевказані сайти з пошуку роботи, в разі направлення їм відповідних запитів.
Звертаємо увагу на те, що вакансії та посади «інженер-електронщик» та «інженер-програміст» є абсолютно різними як за вимогами до кваліфікації, досвіду роботи, виконуваних функціональних обов’язків, так і за рівнем оплати. До обов’язків інженера-електронщика входить участь в розробці контрольних стендів модулів і приладів на базі мікропроцесорів, тестування, розведення плат, здійснення процесу програмування мікропроцесорних систем з використанням програм, написаних іншими спеціалістами, а не участь в написанні програм, як це передбачено серед функціональних обов’язків інженера-програміста. На підтвердження кардинальних відмінностей в даних посадах Відповідач надає роздруківки оголошень про вакансії інженера-електронщика та інженера-програміста (копії роздруківок додаються).
Разом з тим, незважаючи на вищевказані істотні відмінності в посадах, Відповідач вважає за необхідне зазначити, що в період після звільнення Позивача з роботи, в Товаристві не була створена не лише нова посада «інженера-програміста», але і нова посада «інженера-електронщика», та, відповідно, не було прийнято людину на посаду «інженера-електронщика», як про це стверджує Позивач. Вакансія «інженер-електронщик» розміщена Відповідачем на сайтах з пошуку роботи та постійно активується з метою аналізу ринку праці та моніторингу інформації про потенційних спеціалістів з відповідною кваліфікацією, оскільки господарська діяльність Відповідача з виробництва автоматичних реле є специфічною та вимагаю постійної інформації про стан ринку праці вузькоспеціалізованих фахівців (інженерів-електронщиків), які могли б, при необхідності, взати участь в конкурсі на заміщення відповідних посад у Товаристві в разі, якби такі посади виникли.
Натомість посада «інженер-програміст» не активується з часу прийняття на роботу Позивача, оскільки створення даної вакансії та прийняття на роботу Позивача було пов’язане з відкриттям у 20__ році нового напрямку роботи відділу мікропроцесорних розробок – напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ______ (в подальшому закритий через безперспективність та скорочення фінансування). Даний напрямок не був пріоритетним та основним видом діяльності Товариства, як про це стверджує Позивач, і був покликаний в експериментальному порядку впровадити ще один, додатковий, напрямок реалізації продукції Відповідача через автоматизовані системи віддаленого доступу з метою підвищення обсягів продажу продукції, виробником якої є Відповідач. Основним же видом діяльності Товариства є виробництво та реалізація автоматичних реле, а основним шляхом реалізації даної продукції є прямі поставки товарів покупцям, а не через автоматизовані системи віддаленого доступу.

Твердження Позивача по всьому тексту позову про його авторство по відношенню до програм, з якими він працював у Товаристві, є намаганням безпідставно присвоїти багаторічні результати роботи всього колективу відділу мікропроцесорних розробок Товариства. Всі програмні продукти, які згадує Позивач в якості його власних об’єктів права інтелектуальної власності, були розроблені колективом співробітників Товариства ще до прийняття Позивача на роботу. Разом з тим, Позивачеві у період його роботи в Товаристві ставилися виключно технічні завдання, що не потребували творчого підходу та створення нового результату творчої діяльності (наприклад, завдання з поєднання вже готових та наданих керівником кодів, додавання чи видозміна «кнопок» у готовий інтерфейс програми і т.п.) і, до того ж, з чіткими вказівками/інструкціями безпосереднього керівника які саме дії повинен був здійснити Позивач. Зміст виконуваних Позивачем завдань та його взаємодія з безпосереднім керівником (постановка завдань для Позивача і їх характер) підтверджується робочою документацією та електронною поштовою перепискою (копії додаються), а також, при необхідності, може бути підтверджена показаннями і поясненнями свідків.
Крім того, навіть у разі, якби Позивач дійсно самостійно створював обʹєкти інтелектуальної власності при виконанні трудових обов’язків, - права інтелектуальної власності на дані об’єкти належали б Товариству, як це врегульовано пунктом 11.4. Трудового договору №_____ від "__" ______ 20___ року між Позивачем і Товариством (копія додається).
У Відповідача також є інформація з відкритих джерел про факти неодноразового намагання Позивача привласнити результати інтелектуальної діяльності та отримати компенсацію від роботодавців за нібито незаконне звільнення і на попередніх місцях його роботи, на підтвердження чого надаємо роздруківки відгуків про Позивача з сайту __________________ (копії роздруківок додаються).

Позивач у позовній заяві безпідставно звинувачує безпосередннього кервника та інших працівників Товариства у протиправних діях проти нього, що не відповідає дійсності. Як безпосередній керівник Позивача, так і інші співробітники завжди з належною увагою ставились до Позивача, без жодних проявів неприязні, в рамках терпимості та коректної поведінки, прийнятої у Товаристві, що може бути підтверджене як електронною поштовою перепискою (копії роздруківок додаються), так і, при необхідності, показаннями свідків – як співробітників Товариства, так і осіб, що були звільнені і на даний час у Товаристві не працюють.
Навпаки, на відміну від попередніх роботодавців Позивача, Відповідач не звертав уваги на своєрідність поведінки і вимог Позивача (зокрема, факти нестандартної поведінки за рамками вимог трудової дисципліни, своєрідність термінології при спілкуванні з безпосереднім керівником, навіть випадки сну на робочому місці, що підтверджуться службовими записками, відповідями на них, роздруківками електронної поштової переписки, відеозаписом на CD, що додаються, при необхідності також може бути підтверджено показаннями численних свідків). Порівняно майже з усіма попередніми місцями роботи (з 1993 року Позивач пропрацював у 20 компаніях, переважно по 3-6 місяців у кожній, що підтверджується трудовою книжкою Позивача, копія якої додається), Позивач найдовше пропрацював у Товаристві, доки у Відповідача не виникло труднощів у господарській діяльності та необхідності проведення скорочення чисельності і штату працівників. Відповідно, неправдивим є і неодноразове повторювання Позивачем в тексті позову про сумлінне виконання ним трудових обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, про те, що він був у Товаристві найкращим та найдосвідченішим фахівцем. Так само неправдивою є й інформація про «символічну» заробітну плату Позивача. Заробітна плата Позивача на момент звільнення становила ______________,00 гривень, даний рівень є вищим середнього на ринку праці навіть у м.Києві.
На сторінці 6 позовної заяви Позивач на цілу сторінку описує його нібито здобутки в інших компаніях на підтвердження його виключності, високої кваліфікованості, продуктивності та незамінності.
Разом з тим, у Відповідача є інформація з вищевказаних незалежних відкритих джерел про розміщені на інтернет-ресурсах (сайт ________________, копії роздруківок додаються) відзиви попередніх роботодавців Позивача, які спростовують як його здобутки у сфері інтелектуальної власності, так і спростовують високу кваліфікацію, дисциплінованість чи коректність поведінки у відносинах з колегами. Більше того, таке безпідставне присвоєння Позивачем серйозних розробок та об’єктів інтелектуальної власності різних компаній, включаючи Відповідача, може бути підставою для звернення справжніх правоволодільців даних об’єктів до правоохоронних органів та суду за захистом їх прав та припиненням посагань на їх законні права та інтереси у сфері інтелектуальної власності, так само як і за захистом від прямих, неприхованих та наклепницьких звинувачень в адресу керівників Позивача у протиправних діях (сторінка 10 позову), що завдає шкоди їх честі і гідності.
Як під час роботи Позивача в Товаристві, так і при його звільненні Відповідачем всестороннє дотримувались права, інтереси та побажання Позивача, створювались якомога комфортніші умови для його роботи в Товаристві.
Так, зокрема, на підставі заяви Позивача від "__" ______________ 20__ року (копія додається) наказом по Товариству №_____ від "__" __________________ 20__ року для Позивача було встановлено індивідуальний графік роботи, що забезпечило Позивачу можливість самостійної організації його робочого часу з урахуванням його власних життєвих інтересів та їх найоптимальнішого поєднання з роботою в Товаристві. При звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці Позивача було попереджено заздалегідь (чим дотримано вимоги законодавства України про працю, а також забезпечено право Позивача на двомісячний строк попередження для можливості пошуку нової роботи), при звільненні Позивачеві було виплачено заробітну плату до дня звільнення включно, компенсацію днів невикористаної відпустки, а також вихідну допомогу згідно ст. 44 КЗпП України в розмірі середньої місячної заробітної плати.

У зв’язку з тим, що Відповідач не визнає будь-які твердження Позивача про неправомірність його звільнення та необхідність поновлення його на роботі, - Відповідач повністю заперечує і проти вимог Позивача про виплату компенсації за вимушений прогул та моральної шкоди. В частині моральної шкоди Відповідачу незрозуміло також, яким чином Позивач здійснив розрахунок суми, які критерії покладені в основу розрахунку суми, за якими нормативно затвердженими методиками здійснений розрахунок і які докази Позивач, у разі якби судом був визнаний неправомірним факт його звільнення з роботи, міг би надати для підтвердження заподіяння йому моральної шкоди і причинно-наслідкового зв’язку між діями Відповідача та заподіянням моральної шкоди Позивачу (та в якій частині з урахуванням інших факторів наколишнього середовища і соціуму, які щоденно впливають на Позивача). Позивач при намаганні аргументувати моральну шкоду суперечить сам собі, зазначаючи, з одного боку, про втрату ним соціальних зв’язків, а з іншого боку, про відсутність у нього стійких соціальних зв’язків, зокрема, дружини та дітей (які саме соціальні зв’язки Позивачем втрачено?). Позивач, зазначаючи про його високий рівень як фахівця та акцентуючи увагу на великому значенні для нього довготривалих трудових відносин водночас не розкриває факту роботи ним у 20 компаніях з 1993 року, переважно по 3-6 місяців у кожній, що підтверджується трудовою книжкою Позивача, копія якої додається). На переконання Відповідача, Позивач під час його роботи у Товаристві з "__" _______________ 20___ року по "__" _______________ 20__ року мав найбільш довготривалі трудові відносини за весь період його активної трудової діяльності та отримав при цьому лише моральне задоволення, а не моральну шкоду.

Вимога Позивача в уточненій позовній заяві про виплату йому _________________ гривень додаткової щорічної виплати також є безпідставною. Позивач, вимагаючи виплатити йому вказану суму, умисно упускає обставини, формулювання та мету процедури ознайомлення його про можливість такої виплати. Так, Товариством дійсно було повідомлено всіх працівників, включаючи Позивача, про можливість (право Товариства) здійснення додаткових виплат у вигляді преміальних платежів (а не посадового окладу, як про це стверджує Позивач), у разі виконання ключових показників результативності. Виплата таких преміальних є виключно правом Товариства, а не його обов’язком, в разі, якби працівник виконав ключові показники результативності. Товариство цілком правомірно не скористалося своїм правом на здійснення виплати додаткових преміальних платежів на користь Позивача, тим паче що ключових показників ефективності Позивачем досягнуто не було.

Твердження Позивача про відсутність відповіді з боку Товариства на запит, що був направлений адвокатом _____________________, не відповідає дійсності.
Після отримання запиту (копія додається) Відповідач листом вих. №___ від "__" ___________________ 20__ року надіслав на адресу адвоката ____________________ відповідь про те, що вказаний запит не відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. №5076-VI, оскільки до запиту не було додано посвідченої копії ордера (копія листа-відповіді, поштової квитанції про його відправку та опису і цінний лист додаються).

У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись ст.ст. 1, 10, 27, 31, 57-64, 128 ЦПК України, ст.ст. 40, 42, 44, 492 КЗпП України, ст.ст. 48, 50 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 19 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992р. №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»,

ПРОШУ:
1. Прийняти дане Заперечення проти позову до розгляду;
2. В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Додатки:
1. Завірена копія заяви позивача від "__" ____________ 20__ року про прийняття на роботу (1арк.);
2. Завірена копія наказу №___ від "__" ______________ 20__ року про прийняття позивача на роботу (1 арк.);
3. Завірена копія трудового договору (контракту) №___ від "__" ____________ 20__ року (4арк.);
4. Завірена копія наказу №__ від "__" ______________ 20__ року про переведення позивача на посаду провідного інженера-програміста (1 арк.);
5. Завірена копія службової записки Головного конструктора від "__" ______________ 20__ року про створення нового напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (1 арк.);
6. Завірена копія розпорядження Генерального директора №___ від "__" ______________ 20__ року про створення нового напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (2 арк.);
7. Завірена копія наказу №___ від "__" ______________ 20__ року про створення Конструкторського бюро приладів (2 арк.);
8. Завірена копія посадової інструкції провідному інженеру-програмісту (3 арк.);
9. Завірена копія службової записки Головного конструктора від "__" ____________ 20__ року (1арк.);
10. Завірена копія доповідної записки Комерційного директора від "__" ____________ 20__ року (1арк.);
11. Завірена копія службової записки Фінансового директора від "__" ____________ 20__ року (1арк.);
12. Завірена копія розпорядження Генерального директора №_____ від "__" ____________ 20__ року про закриття напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (1 арк.);
13. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про скорочення посад та штату працівників (1 арк.);
14. Завірена копія попередження про звільнення позивача (1 арк.);
15. Завірена копія попередження про звільнення _________ з посади Керівника групи супроводу виробництва (1 арк.);
16. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про звільнення позивача (1 арк.);
17. Завірені копії наказів №___ від "__" ____________ 20__ року та №__ від "__" ____________ 20__ року про встановлення неповного робочого тижня в Товаристві (3 арк.);
18. Завірені копії наказів про затвердження штатного розпису та наказів про внесення змін до штатного розпису (12 арк.);
19. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про внесення змін до штатного розпису (в т.ч. про створення посади провідного інженера-програміста, яку займав позивач (2 арк.);
20. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про внесення змін до штатного розпису (про виключення посади Керівника групи супроводу виробництва) (1 арк.);
21. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про внесення змін до штатного розпису (про виключення посади провідного інженера-програміста, яку займав позивач) (1 арк.);
22. Завірені копії роздруківок інформації зі сторінок сайтів з пошуку роботи по вакансіях «інженер-електронщик» та «інженер-програміст» (7 арк.);
23. Завірені копії роздруківок відзивів користувачів з сайту ____________(5 арк.);
24. Компакт-диск з відеозаписом сну позивача на робочому місці (1 арк з 1 CD);
25. Завірені копії роздруківок електронної поштової переписки (19 арк.);
26. Завірені копії роздруківок завдань позивачу від безпосереднього керівництва (21 арк.);
27. Завірена копія трудової книжки позивача (9 арк.);
28. Завірена копія заяви Позивача від "__" ____________ 20__ року про встановлення індивідуального графіка роботи (1 арк.);
29. Завірена копія наказу №____ від "__" ____________ 20__ року про встановлення для позивача індивідуального графіка роботи (1 арк.);
30. Завірена копія запиту від адвоката ____________ (2 арк.);
31. Завірена копія листа-відповіді на запит вих. №___ від "__" ____________ 20__ року (1 арк.);
32. Завірені копії поштової квитанції та опису у цінний лист про відправку листа-відповіді на запит вих. №___ від "__" ____________ 20__ року (1 арк.);
33. Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру стосовно відповідача (2 арк.);
34. Завірена копія довідки зі статуправління стосовно відповідача (2 арк.);
35. Завірена копія заперечень проти позову з додатками для позивача (125 арк.).

Всього заперечення проти позову з додатками та копією заперечень з додатками для відповідача на 250 (Двохстах п’ятидесяти) аркушах.

"__" _______________ 20__ року

Генеральний директор
ТОВ «________________»
_______________________

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.