Заперечення на акт податкової перевірки

December 14, 2018 By: Professional Legal Group Category: Verification of controlling authorities

Вих.№_________
від ______________

Особа, що подає заперечення:

Державна податкова інспекція
у Солом’янському районі
Головного управління ДФС у м.Києві
03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 6
Код ЄДРПОУ ________

Товариство з обмеженою відповідальністю
«_____________»
________, м.Київ, _________, _______
Код ЄДРПОУ _____________
Телефон: +38 (044) __________
Факс: +38 (044) ___________

Заперечення
на Акт №__________________ від _______________ про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» (код за ЄДРПОУ ___________) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _____________ по ___________, валютного та іншого законодавства за період з __________ по ___________

В період з ___________ по _____________ проводилась документальна планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» (далі – ТОВ «__________» або «Товариство») з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _____________ по _____________, валютного та іншого законодавства за період з ____________ по _________. За результатами даної перевірки складено Акт №_______________ від _______________ (далі – Акт перевірки).
Перевірка здійснювалась: головним державним ревізором-інспектором відділу супроводження особливо важливих перевірок управління податкового аудиту ________________, головним державним ревізором-інспектором відділу супроводження особливо важливих перевірок управління податкового аудиту __________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб __________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового аудиту _________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій ГУ ДФС у м.Києві _________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій ГУ ДФС у м.Києві _________________.
На думку перевіряючих (підпункт 3.1.2. пункту 3.1. розділу 3 (сторінки 4-16), підпункт 3.1.4. пункту 3.1. розділу 3 (сторінка 17), підпункт 3.6.6. пункту 3.6. розділу 3 (сторінка 31), підпункт 3.6.7. пункту 3.6. розділу 3 (сторінка 32), розділ 4 Акта перевірки, Додаток №6 до Акта перевірки), ТОВ «___________» порушило, зокрема:
1. п. 2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, ст.ст. 2 – 4, 9 Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пп. 139.1.9., пп.пп. 138.8.1., 138.8.5. п. 138.8., п. 138.10, п. 138.12 ст. 138, п. 139.1 ст. 139, ст. 138 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПК України), в результаті чого, на думку перевіряючих, занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму ____________ грн., у тому числі:
- за _______________ в сумі ________ грн.;
- за _______________ в сумі __________ грн.;
2. п. 3 Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку від 24.12.2010р. №1020 щодо подання не у повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку за ___________ – _____________;
3. п. 237.1. ст. 237 ПК України щодо несвоєчасної сплати збору перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів (________) у _________;
4. п. 1 ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993р. №15-93.

Підставами для висновків про порушення стало, на думку перевіряючих, зокрема:
- завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.1 Декларації «Адміністративні витрати» (сторінки 5 – 10 Акта перевірки);
- завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.4 Декларацій «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» (сторінки 10 – 16 Акта перевірки);
- заниження податку на прибуток в результаті допущених порушень, вказаних в підпункті 3.1.2. пункту 3.1. розділу 3 Акта перевірки (сторінка 17 Акта перевірки);
- наявність у Товариства кредиторської та дебіторської заборгованості по Контрактах з контрагентом – ТОВ «______________» (Росія) станом на ____________ (сторінка 31 Акта перевірки);
- неподання Товариством Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України та знаходиться за її межами, стосовно дебіторської заборгованості ТОВ «________________» перед Товариством (сторінка 32 Акта перевірки).
На помилкові висновки перевіряючих вплинуло також зазначення перевіряючими в Додатку №6 до Акта перевірки (Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників витрат за період з _________ по ___________) невірних даних – які не відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства.
ТОВ «____________» не погоджується з вказаними в Акті перевірки висновками перевіряючих, вважає їх помилковими, надуманими, такими, що не відповідають фактичним обставинам та такими, що виникли в результаті неналежного та неповного (вибіркового) аналізу перевіряючими документів та особливостей діяльності ТОВ «_____________», невірного тлумачення документів та чинного законодавства України, у зв’язку з наступним:

1. Стосовно завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.1 Декларації «Адміністративні витрати» (сторінки 5 – 10 Акта перевірки)

Висновок щодо завищення задекларованих показників у рядку 06.1 Декларації «Адміністративні витрати» на суму ___________ грн. в акті зроблено на основі порівняння даних податкових декларацій за ______________, _______ рік та даних бухгалтерського обліку.

Так в акті стверджується, що за даними податкового обліку (декларації) за 2 півріччя _______ року адміністративні витрати були відображені в сумі __________ грн. в той час як за даними бухгалтерського обліку сума адміністративних витрат за друге півріччя склала _________ грн., а сума загальновиробничих витрат, які були обґрунтовано віднесені до адміністративних витрат в податковому обліку (що не заперечується в акті), склала _________ грн., всього співставна сума в бухгалтерському обліку – __________ грн.

На сторінці 9 акту перевіряючі дійшли висновку, що витрати в помилково розрахованій сумі __________ грн. «не підтверджені первинними документами, що свідчить про відсутність витрат в матеріальній та нематеріальній формах».

В акті не уточнено, на якій саме підставі визнано завищення показника адміністративних витрат: на підставі порівняння даних бухгалтерського та податкового обліку, чи на підставі відсутності первинних документів, які підтверджують вказані витрати.

З цього приводу зауважимо наступне:

1.1. 3гідно даних бухгалтерського обліку адміністративні витрати за 2 півріччя _____ року становили не _________ грн., а _________ грн. Оборотно-сальдова відомість, первинні документи та розшифровки витрат за рахунком бухгалтерського обліку 92 «Адміністративні витрати» булі надані під час перевірки, що підтверджується в абзаці 6 сторінки 5 акту. Тому висновок щодо завищення адміністративних витрат в сумі 1 848 647 грн. є помилковим.

1.2. У відповідності до пп. 75.1.2 ПКУ документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Під час перевірки посадовими особами контролюючого органу було складено «Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки» (Додаток 3 до Акту перевірки). Цим документом підтверджується надання посадовим особами контролюючого органу усіх документів, які були необхідні для підтвердження податкової звітності.

У відповідності до п. 85.4 ПКУ «При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).» У відповідності до п. 85.6 ПКУ у разі відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.

В акті не зазначено, які саме витрати не були підтверджені первинними документами та які саме первинні документи відсутні. При цьому, факту відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу, не зафіксовано.

В той же час в абзаці 4 сторінки 5 Акту та в Додатку 3 до Акту підтверджується факт отримання первинних документів то розшифровок витрат за рахунками 91, 92. Тому висновок перевіряючих щодо відсутності підтвердження витрат первинними документами є внутрішньо-суперечливим, необґрунтованим та хибним.

1.3. У відповідності до п. 86.10 ПКУ в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника податків. Згідно пункту 5 Розділу І Наказу ДПАУ від 22.12.2010 № 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 р. за N 34/18772, «за результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби». Пунктом 6 Розділу І вказаного Наказу встановлено, що «факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.»

Вважаємо, що під час перевірки було порушено як п. 86.10 ПКУ (не враховано заниження витрат за іншими статтями, що призвело до завищення податкових зобов’язань), так і пункти 5 та 6 Розділу І Порядку (не викладено всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, порушено принципи об’єктивності то повноти).

Завищення податкових зобов'язань з податку на прибуток може бути наслідком заниження витрат, в тому числі за окремими статтями. Одночасне заниження та завищення витрат за різними статтями, але на однакову суму, не призводить до заниження грошового зобов'язання. Визнання завищення витрат за окремою статтею з одночасним ігноруванням їх заниження за іншою статтею є порушенням припису п. 86.10 ПКУ.

Посадові особи контролюючого органу безпідставно зробили припущення, що завищення витрат за окремо взятою статтею призвело до заниження зобов'язання з податку на прибуток, але всупереч п. 86.10 ПКУ проігнорували той факт, що така сума витрат не була відображено в інших статтях декларації.

Так перевіряючими не було враховано одночасне заниження витрат в рядку 05.1 «собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларації. В бухгалтерському обліку, відповідно даних оборотно-сальдової відомості, розшифровок, первинних документів та калькуляцій, які були надані під час перевірки, сума витрат за рахунком 901 становила за 2 півріччя ________ року ____________ грн., в той час як в податковому обліку за 2 півріччя ______ року (декларації) відображена сума __________. Таким чином сума по рядку 05.1 декларації була занижена на ___________ грн. Зауважимо, що в Додатку 6 до Акту перевірки вказано, що в бухгалтерському обліку за статтею «собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» відображено суму _________ грн. Таке твердження не відповідає дійсності і ґрунтується на некоректному припущені посадових осіб контролюючого органу, яке полягає в тому, що дані бухгалтерського обліку мають дорівнювати різниці показників декларацій з податку на прибуток за _____ рік та 1 півріччя _____ року. При цьому, цей метод розрахунку дотримується вибірково: показники, які «завищено», беруться з даних бухгалтерського обліку, а показники, які фактично занижено, беруться як різниця між даними декларацій за 1 за _____ рік та 1 півріччя _____ року (таким чином, заниження не відображається).

Окрім того, перевіряючими не було враховано заниження витрат в рядку 06.2 «витрати на збут» декларації. В бухгалтерському обліку, відповідно даних оборотно-сальдової відомості, розшифровок, первинних документів та калькуляцій, які були надані під час перевірки, сума витрат за рахунком 93 становила _________ грн., в той час як в податковому обліку за 2 півріччя ______ року (декларації) відображена сума _________ грн. Таким чином сума по рядку 06.2 декларації була занижена на _________ грн. Зауважимо, що в Додатку 6 до Акту перевірки вказано, що в бухгалтерському обліку за статтею «витрати на збут» відображено суму ___________ грн. Таке твердження не відповідає дійсності і ґрунтується на некоректному припущені посадових осіб контролюючого органу, яке полягає в тому, що дані бухгалтерського обліку мають дорівнювати різниці показників декларацій з податку на прибуток за ____ рік за 1 півріччя _____ року.

Виходячи з наведеного вище, припущення щодо заниження зобов’язання з податку на прибуток за результатами діяльності другого півріччя ____ року на суму __________ грн. є хибним.

2. Стосовно завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.4 Декларацій «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» (сторінки 10 – 16 Акта перевірки)

На сторінці 10 акту міститься твердження щодо завищення витрат в рядку 06.4.43 «Інші витрат господарської діяльності» в декларації з податку на прибуток за _____ на суму _________ грн. Зазначені витрати, згідно даних акту включають в себе __________ грн. заробітної плати та __________ єдиного соціального внеску.
На цій підставі посадові особи контролюючого органу безпідставно зробили припущення про заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток за _____ в сумі _________ грн. (стор. 33 акту). З таким висновком не можна погодитись виходячи з наступного:

2.1. У відповідності до п. 86.10 ПКУ в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника податків. Згідно пункту 5 Розділу І Наказу ДПАУ від 22.12.2010 № 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 р. за N 34/18772, «за результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби». Пунктом 6 Розділу І вказаного Наказу встановлено, що «факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.»

Вважаємо, що під час перевірки було порушено як п. 86.10 ПКУ (не враховано заниження витрат за іншими статтями, що призвело до завищення податкових зобов’язань), так і пункти 5 та 6 Розділу І Порядку (не викладено всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, порушено принципи об’єктивності то повноти).

Завищення податкових зобов'язань з податку на прибуток може бути наслідком заниження витрат, в тому числі за окремими статтями. Одночасне заниження та завищення витрат за різними статтями, але на однакову суму, не призводить до заниження грошового зобов'язання. Визнання завищення витрат за окремою статтею з одночасним ігноруванням їх заниження за іншою статтею є порушенням припису п. 86.10 ПКУ.

Посадові особи контролюючого органу безпідставно зробили припущення, що завищення витрат за окремо взятою статтею призвело до заниження зобов'язання з податку на прибуток, але всупереч п. 86.10 ПКУ проігнорували той факт, що така ж сума витрат не була відображено в інших статтях декларації.

В Акті перевірки зазначається, що вказана сума заробітної плати та ЄСВ (_________ грн.) мала бути відображена у складі собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» (в рядку 05.1 декларації). На сторінці 16 акту навіть згадується запит про те «чому зазначені витрати не були віднесені до складу собівартості виробленої продукції».

Дані витрати, правильність віднесення яких на рахунок 91 не заперечується в акті перевірки, підтверджуються первинними документами та штатним розкладом, які були надані посадовим особам контролюючого органу під час перевірки. Зв’язок цих витрат з господарською діяльністю платника податків в Акті перевірки також не заперечується. Незважаючи на це, та всупереч припису п. 86.19 ПКУ перевіряючи просто виключили ці витрати з декларації, замість врахування цих витрат у складі собівартості реалізованої продукції в рядку 05.1 декларації.

Виходячи з наведеного вище, припущення щодо заниження зобов’язання з податку на прибуток за ______ рік є хибним, адже методологічна помилка не вплинула на розрахунок об’єкта оподаткування: методологічно неправильне відображення частини загальновиробничих витрат в рядку 06.4.43 декларації «Інші витрат господарської діяльності» мало бути враховано при визначенні податкового зобов’язання одночасно із заниженням собівартості реалізованої продукції в рядку 05.1 декларації.

У зв’язку з цим ТОВ «____________» не погоджується з висновками перевіряючих, вказаними в Акті перевірки в частинах:

1. Підпункту 3.1.2. «Витрати» пункту 3.1. розділу 3 (сторінки 4-16, 33 Акта перевірки) – стосовно завищення витрат на загальну суму __________ грн. за період з ______________ року по __________ року, в тому числі:
-за IV квартал ________ року в сумі __________ грн.
-за ________ рік в сумі ________ грн.
2. Підпункту 3.1.4. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» пункту 3.1. розділу 3 (сторінка 17 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ________ грн. за період з __________ року по __________ року, в тому числі:
-за IV квартал ______ року в сумі __________ грн.
-за _____ рік в сумі _________ грн.
3. Пункту 1 розділу 4 (сторінка 33 Акта перевірки) - – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ________ грн. за період з _______ року по ______ року, в тому числі:
-за IV квартал _____ року в сумі __________ грн.
-за _______ рік в сумі ________ грн.
4. Додатку №6 до Акта перевірки (Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників витрат за період з ________ по _______).

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись п. 86.7 ПКУ,

ПРОШУ:

1. Прийняти дані заперечення до розгляду та врахувати аргументацію, наведену ТОВ «________» у даних запереченнях;
2. Скасувати Акт №__________ від _________ про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «________» в частинах:
2.1. Підпункту 3.1.2. «Витрати» пункту 3.1. розділу 3 (сторінки 4-16, 33 Акта перевірки) – стосовно завищення витрат на загальну суму _________ грн. за період з ________ року по _________ року, в тому числі:
-за IV квартал ____ року в сумі ________ грн.
-за ______ рік в сумі ________ грн.
2.2. Підпункту 3.1.4. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» пункту 3.1. розділу 3 (сторінка 17 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі _________ грн. за період з __________ року по __________ року, в тому числі:
-за IV квартал ______року в сумі _________ грн.
-за ______ рік в сумі ____________ грн.
2.3. Пункту 1 розділу 4 (сторінка 33 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ________ грн. за період з _______ року по _________ року, в тому числі:
-за IV квартал ___ року в сумі ________ грн.
-за _____ рік в сумі __________ грн.
2.4. Додатку №6 до Акта перевірки (Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників витрат за період з _______ по _______).

ТОВ «________» бажає взяти участь у розгляді даних заперечень через своїх представників. Про час і місце розгляду даних заперечень просимо повідомити ТОВ «________» у встановленому чинним законодавством України порядку та строки.

Додатки:
1. Завірена копія Акта перевірки №_________ від _________ (34 арк.).

Всього Заперечення з додатками на ___ (________________) аркушах.

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«___________»
________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (093) 086-18-19

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal