Зовнішньоекономічний договір фінансової позики

December 17, 2018 By: Professional Legal Group Category: Contract work

ДОГОВІР ПОЗИКИ № _____

м. ______ «__» _________ 20__р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства ___________, іменоване надалі «Позикодавець», в особі ____________________________________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, і
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства ___________, іменоване надалі «Позичальник», в особі ____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, іменовані надалі “Сторони”, уклали даний договір (далі - Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За даним Договором Позикодавець передає Позичальникові у власність в якості позики грошові кошти в сумі ___________ (__________________) доларів США 00 центів (далі по тексту – «Позика»), а Позичальник зобов'язується повернути Позичальникові Позику в обумовлений даним Договором строк та сплатити вказані в даному Договорі відсотки за користування Позикою. Позика може бути надана Позикодавцем частинами.
1.2. Позика надається з метою поповнення обігових коштів Позичальника для ведення його господарської діяльності.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Позикодавець надає Позичальникові Позику протягом 5 (П'яти) банківських днів з дати набрання чинності даним Договором, шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами Позичальника відповідно до розділу 9 даного Договору або за письмовою вказівкою Позичальника за іншими банківськими реквізитами..
Підтвердженням надання Позики (або її частини) є платіжне доручення з відміткою про виконання обслуговуючого банку Позикодавця.
2.2. Позичальник зобов'язується повернути суму Позики та відсотки не пізніше "__" ______________ 20__ року.
Позичальник має право повернути суму Позики частинами.
Зобов'язання Позичальника з повернення Позики вважається виконаним з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця, вказаний у статті 9 Договору.
2.3. Протягом трьох банківських днів після зарахування коштів на банківський рахунок Позичальник зобов'язаний надати Позикодавцеві виписку зі свого банківського рахунку із вказанням суми Позики та дати її зарахування.

3. ВІДСОТКИ ЗА ПОЗИКОЮ
3.1. Виплата відсотків за Позикою в розмірі ___ (_____) відсотків річних здійснюється Позичальником одночасно з поверненням Позики. У випадку сплати позики частинами, виплата відсотків за Позикою здійснюється одночасно з останнім платежем.
3.2. Нарахування відсотків здійснюється з наступного дня за днем списання суми Позики (чи її частини) з розрахункового рахунку Позикодавця. При нарахуванні відсотків до розрахунку приймається фактична кількість днів користування Позикою, включаючи день повернення Позики. Кількість днів у місяці приймається за календарну, а в році - за 365 днів.
3.3. Із суми нарахованих відсотків при перерахуванні на розрахунковий рахунок Позикодавця утримується податок з доходів, джерелом походження яких є Україна, в порядку і за ставками, визначеним у відповідності до законодавства України.
3.4. Розмір виплат за користування позикою (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі плаваючої процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору в Національному банку України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором, Позичальник зобов'язаний відшкодувати Позикодавцеві заподіяні таким невиконанням збитки.
4.2. При невиконанні Позичальником обов'язку щодо повернення позики у встановлений строк на неповернену суму підлягають нарахуванню відсотки, згідно ст. ___ Цивільного кодексу ___, крім санкцій, передбачених даним Договором.

4.3. Якщо сума здійсненого Позичальником платежу буде недостатня для погашення грошових зобов'язань перед Позикодавцем повністю, то Позикодавець вправі, незалежно від призначення платежу, вказаного Позичальником, розглядати отримані кошти в першу чергу як погашення витрат Позикодавця по одержанню виконання, потім - неустойки, зазначеної в п. 4.1 Договору, відсотків зазначених у п. 4.2 Договору, а в частині, що залишилася, - суму основного боргу.
4.4. Вказані в п.п. 4.1- 4.3 Договору санкції вважаються нарахованими з моменту повного або часткового письмового визнання Стороною відповідної вимоги (претензії), пред'явленої контрагентом.
У випадку невизнання Стороною претензії в добровільному порядку та стягнення контрагентом санкцій у судовому порядку такі санкції вважаються нарахованими з моменту набрання чинності рішенням суду.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Сторони не передбачають обмін конфіденційною інформацією в рамках даного Договору. Якщо буде потреба передачі в рамках даного договору конфіденційної інформації, Сторони зобов'язуються укласти угоду про конфіденційність.

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із даного договору або у зв'язку з ним, у тому числі які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Третейському суді "______" відповідно до його Регламенту. Рішення Третейського суду є остаточним.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з дати реєстрації даного договору в Національному банку України.
7.2. Договір діє до повного виконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань.
7.3. Даний Договір припиняється:
- за угодою Сторін;
- поверненням, у тому числі достроковим, Позичальником всієї суми Позики та відсотків, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
- з інших підстав, передбачених даним Договором та чинним законодавством.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами.

8.2. З моменту підписання даного Договору вся попередня переписка та всі попередні переговори Сторін втрачають юридичну силу.
8.3. Всі зміни, доповнення й додатки до даного Договору повинні бути складені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін. Всі зміни, додатки й доповнення, складені в належній формі й відповідно до умов даного Договору, є його складовою і невід'ємною частиною.

8.4. Будь-які повідомлення, які передаються Сторонами одна одній, здійснюються в письмовому вигляді (у тому числі рекомендованим листом, телеграмою).
8.5. Даний Договір складений та підписаний у трьох оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну силу, по одному екземплярові для кожної йз Сторін, та третій екземпляр – для Національного банку України.
У випадку невідповідності текстів ____________ і української мовою переважну силу має текст ____________ мовою.
8.6. Сторони не мають права передавати свої зобов’язання за даним Договором третім особам без письмової згоди другої Сторони.

9. АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (093) 086-18-19

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal