Придбання частки в статутному капіталі ТОВ та виключення Учасника з ТОВ

March 07, 2011 By: Professional Legal Group Category: Corporate legal relations

1. Переважне право на придбання частки

Відповідно до частини 2 статті 147 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. В цій же частині в розвиток вищенаведеного положення деталізується, що учасники товариства користуються переважним право купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

Таким чином, положення частини 2 статті 147 ЦК України регулюють порядок відчуження частки лише в тому випадку, коли в якості набувача (покупця) такої частки виступає третя особа (особа, яка не є учасником ТОВ на момент відчуження). В разі ж відчуження частки на користь особи, яка є учасником ТОВ на момент відчуження, правила про переважне право не застосовуються, оскільки відсутня одна з обов?язкових передумов для застосування частини 2 статті 147 ЦК, а саме – виступ третьої особи в ролі покупця.

Припустимо, що Статут ТОВ не закріплює іншого порядку відчуження частки, встановлюючи правила, подібні до тих, які передбачені ЦК України. Так, відповідно до Статуту, учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі третім особам, учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. Вказані обмеження на відчуження частки на користь іншого Учасника ТОВ не поширюються.

2. Згода Учасників на відступлення частки

Відповідно до частини 1 статті 54 Закону України “Про господарські товариства”, учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у статутному фонді товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Однак така форма реалізації прав Учасників ТОВ, як одержання згоди інших учасників на відчуження частки, протирічить порядку передачі частки учасника до іншої особи, закріпленому в новому ЦК України. Так, відповідно до абзацу 1 частини 2 статті 147 ЦК України, відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. Жодних законодавчих положень щодо обов?язкового одержання згоди інших учасників чи будь-якого органу управління ТОВ (в тому числі загальних зборів учасників) стаття 147 ЦК України не передбачає, вказуючи лише на можливість самостійного врегулювання учасниками даного питання на локальному рівні та закріплення в Статуті будь-якого іншого порядку відчуження частки в статутному капіталі ТОВ. Однак, як вже зазначалося, наш приклад Статуту ТОВ інших положень не містить. Тому згоду інших учасників чи будь-якого органу управління ТОВ на відчуження частки одним учасником на користь іншого учасника ТОВ отримувати не потрібно.

3. Реєстрація зміни складу учасників ТОВ

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України “Про господарські товариства”, збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Припустимо, що А володіє часткою в розмірі 46,5% Статутного капіталу і, відповідно, має 46,5% голосів, він цілком реально може блокувати проведення зборів учасників шляхом неявки на збори, незважаючи на те, що переважна більшість рішень зборів учасників ТОВ приймаються не 60%, а більшістю голосів. В такому разі, учасники, що володіють в сукупності навіть 53,5% голосів, не зможуть провести жодних зборів учасників і, відповідно, не вирішать питання ні про зміну складу учасників в ТОВ, ні про зміну керівництва ТОВ, ні про виключення А з ТОВ за систематичне невиконання покладених на неї обов?язків учасника ТОВ.

Тому в умовах незгоди одного з учасників ТОВ, який водночас є директором ТОВ, з переходом частки від одного учасника до іншого, та відмови, у зв?язку з цим, від підписання протоколу, нової редакції статуту та інших документів для реєстрації змін в якості останнього можливого варіанту пропонується наступний:

  1. 1. Ініціювати проведення Загальних зборів учасників ТОВ.

Необхідно повідомити всіх 3 учасників про проведення Загальних зборів учасників ТОВ. Слід також підготувати наперед таблицю реєстрації учасників ТОВ для участі в зборах учасників (в місці дати зборів залишити пропуск для заповнення її потім від руки) та роздрукувати її в 2 примірниках (або в 3 з мотивацією, наприклад, – по одній для кожного учасника). Всі учасники повинні поставити свої підписи в таблиці реєстрації. Дані підписи свідчитимуть про їх присутність на зборах та наявність кворуму (60%). В разі відмови А поставити підпис в таблиці реєстрації про свою присутність на зборах, всі подальші дії та заходи втрачають сенс.

2. Скласти протокол.

В протоколі в якості присутніх учасників вказати всіх трьох учасників з відповідними розмірами часток. Порядок денний:

-          Про зміну складу учасників ТОВ (за результатами розгляду заяви В про вихід зі складу ТОВ вирішили надати згоду на вихід зі складу ТОВ з передачею його частки в розмірі 7% статутного капіталу на користь Б);

-          Про затвердження розподілу часток в ТОВ (у зв?язку із зміною складу учасників ТОВ вирішили затвердити наступний розподіл часток в ТОВ: ______________;

-          Про зміну керівництва ТОВ (вирішили: 1) звільнити А з посади Директора ТОВ; 2) призначити на посаду Директора ТОВ ________________; 3) зобов?язати А передати ____________________ печатки, штампи, документацію за Актом приймання-передачі у 3-денний строк з моменту прийняття даного рішення);

-          Про затвердження змін до Статуту ТОВ та їх державну реєстрацію (вирішили: 1) затвердити зміни до статуту ТОВ шляхом його викладення в новій редакції; 2) зобов?язати учасників ТОВ Б та А підписати нову редакцію Статуту ТОВ відповідно до вимог чинного законодавства України; 3) доручити Директору ТОВ _________________ здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ТОВ).

Протокол повинні підписати всі 3 учасники ТОВ в присутності нотаріуса.

3. Виключення учасника з ТОВ.

В разі відмови одного з учасників добровільно у встановлений строк виконати вимоги рішення загальних зборів учасників і підписати нову редакцію Статуту ТОВ, та/або підписати протокол, слід направити від імені одного чи кількох учасників на адресу учасника, що відмовляється, рекомендованого листа з описом та повідомленням про вручення з висловленням незадоволення та вимогою виконати рішення загальних зборів учасників ТОВ – підписати протокол та нову редакцію Статуту. В разі відмови або невідповіді – слід провести інші загальні збори учасників ТОВ.  На других загальних зборах учасників ТОВ слід прийняти рішення про виключення учасника з ТОВ. При цьому законодавче обгрунтування має бути наступним.

Відповідно до пунктів 1), 2) статті 117 ЦК України, учасники господарського товариства зобов?язані додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів, виконувати свої зобов?язання перед товариством.

Згідно з частиною 3 статті 88 Господарського кодексу України (далі – ГК України), учасники господарського товариства зобов?язані додержуватися вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління.

Відповідно до статті 64 Закону України “Про господарські товариства”, учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення призведе до зменшення статутного капіталу ТОВ. Тому на тих же загальних зборах учасників ТОВ потрібно буде вирішити питання про збільшення статутного фонду шляхом внесення додаткових внесків.

4. Зміна керівництва ТОВ.

На других загальних зборах учасників потрібно буде також вирішити питання про призначення нового директора ТОВ (з формулюванням, зазначеним вище в підпункті 1), оскільки легітимність рішення перших загальних зборів учасників ТОВ під сумнівом через непідписання протоколу одним з тодішніх учасників ТОВ.

По-суті, другий протокол повинен продублювати перший, однак буде, крім того, містити ще питання про виключення учасника з ТОВ (дане питання слід розташувати на першому місці в порядку денному).

Другий протокол учасник, якого виключають, не підписує. Там, де мова йде про підписання нової редакції Статуту, слід вказати, що вона буде підписана новим складом учасників ТОВ.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  "Професійна Юридична Група"

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal